TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği (Mülga)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Yönetmelik 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik 10/05/2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atanmayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde görev yapan İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Hizmet: Bakanlık ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kurum ve kuruluşlarda geçen tüm hizmetleri,

c) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

ç) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

d) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları göz önünde bulundurulur.

b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Bu atamalarda, personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğe ekli EK:1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri; 5 inci hizmet bölgesine dâhil illerde iki yıl, 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerine dâhil illerde dörder yıl olarak uygulanır.

Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar

MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin ilk görev yerleri bu Yönetmeliğe ekli EK:1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde yer alan 5 inci hizmet bölgesidir. Diğer hizmet bölgelerindeki İl Kültür ve Turizm Müdürü kadrolarına atanabilmek için ilgililerin belirtilen unvanda iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgesinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

b) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır.

c) Hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların diğer bölgelere atanmalarında bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların, yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde gerçekleştirilmesi esastır.

d) Bulunulan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanmasına rağmen, zorunluluktan kaynaklanan nedenlerle bu bölgede kalması uygun görülenlerin, zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreleri, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden sayılır.

e) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

f) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, idari yönden de bir sakınca görülmemesi halinde, en geç Nisan ayı içinde emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve emeklilik belgesini vermeleri koşulu ile, takip eden yer değiştirme dönemi sonuna kadar bulundukları yerde kalabilirler.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur.

ğ) Önceki görev yerinden disiplinsizlik nedeniyle atamaya tabi tutulan memurların, eski görev yerlerine yeniden atanma istek ve teklifleri dikkate alınmaz.

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

MADDE 9 – (1) 10, 12 ve 13 üncü maddeler dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların her yılın Haziran-Eylül döneminde sonuçlandırılması esastır. Atanma onayı ilgililere bölge hizmetlerini doldurdukları tarihte tebliğ edilir ve ayrılışları sağlanır.

Memurun isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 10 – (1) İkinci fıkrada belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle atanabilir.

(2) Özür grupları şunlardır:

a) Sağlık durumu.

b) Eş durumu.

(3) Özür gruplarının değerlendirilmesinde ikinci fıkrada belirtilen öncelik sırası esas alınır.

(4) İkinci fıkrada belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, aynı bölge içindeki diğer illere yapılabilir. Kurum, özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

(5) İstekleri üzerine, başka hizmet bölgesine atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar.

Özürlerin belgelendirilmesi

MADDE 11 – (1) Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır;

a) Sağlık durumuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakülteleri hastanelerinden alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

b) Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığının ve atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

c) Bakanlıkta veya farklı kurumda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

(2) Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

a) Eşlerden her ikisinin de Bakanlıkta görevli olması halinde;

1) Sırasıyla görev unvanı, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesi bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

2) Eşlerin her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği, yer değiştirmeye tabi olmayan veya bu Yönetmeliğe göre yer değiştirmeye tabi olan eşin hizmetin özelliği dikkate alınarak, ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

3) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur olarak çalışanların atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

c) Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan ya da tamamlandıktan sonra hizmetin gereği olarak diğer hizmet bölgelerine ve/veya aynı hizmet bölgesindeki diğer illere yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

a) Haklarında adli, idari veya inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanların görev yerleri, bölge ve süre kaydı aranmaksızın değiştirilebilir.

b) Bulundukları bölgelerdeki hizmetleri ilgili birimler ve/veya valilerce bir yazı veya rapor ile olumlu değerlendirilenler, istekleri de dikkate alınarak bir yıl süreyle yerlerinde bırakılabilirler. Bu süre üç yılı geçemez.

Olağanüstü hallerde yer değiştirme

MADDE 13 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerle diğer olağanüstü durumlarda ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 14 – (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile ya da aynı Kanunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

(a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 15 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

MADDE 16 – (1) İl Kültür ve Turizm Müdürleri;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu ile,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamazlar.

(2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli hizmet bölgeleri cetvelinde dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde yer alan il merkezleri nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

Duyuru ve başvuru şekilleri

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK:2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunun doldurulması yönünde her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığınca Bakanlık teşkilatına duyuru yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen duyuru üzerine, 19 uncu maddede belirtilenler dahil hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 10 uncu maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, EK:2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu doldurarak, varsa ekleriyle birlikte her yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar görevli oldukları valilik kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

(3) 10 uncu madde hükmünden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.

(4) Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Gerçek dışı beyan

MADDE 18 – (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölgelerine atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari kovuşturma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstekleri üzerine bölgelerde çalışma ve atanma

MADDE 19 – (1) EK:1’de yer alan beşinci hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgelerinden bu bölgeye atanmak veya bölge hizmetini tamamladıktan sonra bu bölgelerde kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki çalışma süresini tamamlamadan bu bölgelere atanmak için talepte bulunanların istekleri, atamaya yetkili amirce uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir.

İntibak

MADDE 20 – (1) Yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde il kültür ve turizm müdürü olarak geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

Atanma talepleri öncelikle yerine getirilecekler

MADDE 21 – (1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak Bakanlığımız teşkilatında görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.