TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği     18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kültür ve turizm uzmanı ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usûl ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kültür ve turizm uzmanı ve uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-8/4/2020-31093) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 300 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Birim: Kültür ve turizm uzmanı ve uzman yardımcılarının görev yaptıkları Bakanlık birimlerini,

ç) Birim amiri: Bakanlık birimlerinin en üst amirini,

d) (Mülga:RG-25/2/2014-28924)

e) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

f) Sınav hazırlık komisyonu: Kültür ve turizm uzman yardımcıları için düzenlenecek yarışma sınavı ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu,

g) Sınav kurulu: Kültür ve turizm uzman yardımcılığı sınav kurulunu,

ğ) Tez: Kültür ve turizm uzmanlık tezini,

h) Uzman: Kültür ve turizm uzmanını,

ı) Uzman yardımcısı: Kültür ve turizm uzman yardımcısını,

i) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,

j) Yarışma sınavı: Kültür ve turizm uzman yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,

k) (Ek:RG-25/2/2014-28924) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını

l) (1) Yeterlik sınavı: Kültür ve turizm uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilir.

(2) Yarışma sınavı; kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas alınarak, yarışma sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı yarışma sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olmamak üzere katılacak adaylar belirlenmek suretiyle yapılır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yarışma sınavına çağrılır.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-8/4/2020-31093) Atama yapılacak kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, taban puanları ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sitesinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için,

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabûl edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabûl edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) (Değişik: RG-23/11/2013-28830) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

(2) Bakanlık, birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen fakülte veya yüksekokulların bölümlerini ihtiyaca göre tespit eder.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavı başvurusu, Bakanlık internet sitesinden temin edilerek doldurulacak başvuru formunun, aşağıda sayılan belgelerle birlikte, sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi suretiyle yapılır.

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noterce ya da Bakanlıkça onaylanmış örneği,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adayın özgeçmişi.

(2) (Ek:RG-8/4/2020-31093)(3) Yarışma sınavı başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir. Elektronik ortamda başvuruya ilişkin usul ve esaslar sınav duyurusunda belirtilir.

(3) Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Bakanlık evrak birimine ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık evrak birimine ulaşan başvurular ile ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular işleme konmaz.

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, Personel Dairesi Başkanlığınca Bakanlık Makamından alınacak onay ile bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

(2) Sınav Hazırlık Komisyonu; yarışma sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

(3) Sınav hazırlık komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 10 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sitesinde ilan eder.

(2) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde Bakanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(3) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(4) Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde kendilerine verilir.

Sınav kurulu

MADDE 11 – (1) (Değişik cümle: RG-16/10/2018-30567) Sınav kurulu; Bakan Yardımcılarından birinin başkanlığında, birim amirleri ve bunların yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman Bakanlık personeli arasından belirlenen, bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Ayrıca, bunlar arasından üç yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması hâlinde, yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, sınav kurulunda asil üye olarak görevlendirilebilir.

(2) (Ek:RG-8/4/2020-31093)(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, lisansüstü öğrenim hariç, sınava alınacak adaylardan öğrenim durumu itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu başkan ve üyeleri kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(4) Sınav kurulunun asil ve yedek üyelerini belirlemeye Bakan yetkilidir.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak,

c) Yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek,

ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini hazırlayarak Bakanlık Makamına sunmak.

Yazılı sınav konuları

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav;

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe,

b) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine,

c) Bakanlığın görev alanına ait bilgilere,

ç) Yabancı dile,

ilişkin konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınavda yöneltilecek soruların ait olduğu konuların alt konuları sınav ilanında duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, klasik ve test usulünde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Millî Eğitim Bakanlığına veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının %50’si adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konulardan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından, %20’si Bakanlık görev alanına ilişkin olarak ilanda belirtilen konulardan ve %10’u ise yabancı dil bilgisine ilişkin konulardan hazırlanır. Yabancı dil bilgisine ilişkin konular İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlığın uygun bulacağı başka bir dilden belirlenir.

(3) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verilmesi halinde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav kurulunun belirleyeceği üniversite veya Bakanlık personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu kurula sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(8) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları kullanılır. Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(9) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf bir tutanak düzenlenmek suretiyle açılır ve zarfın içinden çıkan cevap kâğıtları numaralandırılır; cevap kâğıtlarının her birinin aldığı değerlendirme notu, sütunları kağıt numarası, değerlendirme notu ve isim kısımlarından oluşacak şekilde hazırlanmış olan tabloya yazılmak suretiyle bir liste oluşturulur; takiben cevap kağıtlarının kapalı olan isim bölümleri açılarak adayların isimleri, oluşturulmuş olan listenin ilgili sütununa yazılır; her bir sayfası üyelerce paraflanan söz konusu liste, cevap kağıtlarının değerlendirmesinin yapıldığına ilişkin olarak düzenlenecek tutanağa ek olarak konur.

(2) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın merkez hizmet binasındaki ilân tahtasında asılmak ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına, Bakanlığa yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca otuz gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak yarışma sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday, sınavdan en az on gün önce olmak üzere, sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 16 – (1) Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, sınav kurulu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, başarı puanını yazılı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenir.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder.

(3) Sınav Kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı nihai başarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın merkez hizmet binasının ilân panosu ile internet sitesinde duyurur. Yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(4) Yarışma sınavında öğrenim dalları itibarı ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde, Bakanlık, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 18 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı beyanını,

b) Devlet memurluğuna engel adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav neticesinin yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 19 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atanır.

(2) Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Yarışma sınavlarında başarı göstererek atamaları yapılanların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenler ile gerekli şartları haiz olmamaları nedeniyle sınava alınmayanların belgeleri ise bir yıl veya müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

(2) Gerekli şartları haiz olmayanların başvuru belgeleri talep etmeleri halinde kendilerine verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığının Süresi ve Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığının süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Bu süreye aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süreleri dahil değildir.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usûl ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda bilimsel ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Bakanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

(3) Uzman yardımcısı kadrosuna atananlar, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

Tez konusu belirleme ve tezin hazırlanması

MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezlerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülür.

(2) (Değişik:RG-8/4/2020-31093) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süreleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın bitiminden itibaren en geç bir ay içinde, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek seçer ve birim amirine sunar. Birim amirince yedi gün içerisinde verilecek onay ile tez konusu kesinleşmiş olur. Uzman yardımcısı kesinleşen tez konusunda Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez önerisi hazırlar.

(3) (Ek:RG-8/4/2020-31093)(5) Uzman yardımcısının ikinci fıkrada belirtilen konularda ve sürede tez konularını belirlememesi halinde uzman yardımcısına birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık ek süre verilir. Bu süre içinde de tez konularını belirlemeyen uzman yardımcısının tez konusu birim amirince belirlenerek ilgiliye tebliğ edilir.

(4) (Değişik:RG-8/4/2020-31093) Tez önerisi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan öneriler, yeni bir öneri hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek iade edilir. Uzman yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir öneri hazırlayarak onaya sunar. Tez önerisinin ikinci defa reddi hâlinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlatılan tez önerisine göre tezini hazırlar.

(5) Tez onaylama işlemi kendisine tebliğ edilen uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim âmirine teslim eder.

(6) Gerektiği hâllerde, tez hazırlama süresi, birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay uzatılabilir. Bu durum Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(7) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla birim amirince gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Tez danışmanı2

MADDE 23 – (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması safhasında uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin, tez yazmanın akademik usûl ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine, Bakanlığın görev sahası ile ilgili hususlara ve onaylanan (Değişik ibare:RG-8/4/2020-31093) tez önerisine uygunluğunu temin etmek üzere, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirince, tez konusunun kesinleşip ilgiliye tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içinde bir danışman belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama safhasında yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

(2) (Değişik:RG-8/4/2020-31093) Tez danışmanı, öncelikle üniversite öğretim üyeleri; bu temin edilemediği takdirde genel müdür, genel müdür yardımcısı veya daire başkanı düzeyinde birim amirleri ya da Bakanlıkta en az 10 yıl görev yapmış uzmanlar arasından belirlenir.

(3) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Uzman yardımcısınca hazırlanan ve birim amirince teslim alınan tezin bir örneği ilgili birim amirince yedi gün içinde uzman yardımcısının tez danışmanına verilir. Tez danışmanı on gün içinde tez ile ilgili raporunu hazırlar ve ilgili birim amirine verir. 2

(4) Tez hazırlanması ve danışmanlık ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça bir yönerge ile belirlenir. 2

(5) Tez danışmanının birim amirinin onayı ile görevinden çekilmesi durumunda, birim amirince yeni bir tez danışmanı belirlenir. 2

Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcısının mezun olduğu bölüm, görevlendirildiği birim ve uzmanlık tezinin konusu gözetilerek, Bakan onayı ile bir (Değişik ibare:RG-16/10/2018-30567) Bakan Yardımcısınınveya Araştırma ve Eğitim Genel Müdürünün başkanlığında, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile fiilen Bakanlıkta en az on yıl çalışmış uzmanlar arasından başkan dâhil beş kişilik bir uzmanlık yeterlik sınav komisyonu teşkil edilir. (Değişik cümle:RG-8/4/2020-31093) Aynı vasıfları haiz aynı sayıda kişi de yedek üye olarak belirlenir. Sınav komisyonunda, uzmanlar arasından seçilen en fazla iki asıl ve bir yedek üye görevlendirilebilir.

(2) (Ek:RG-8/4/2020-31093)(6) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunu teşkil eden üyeler, lisansüstü öğrenim hariç, sınava alınacak adaylardan öğrenim durumu itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) (Değişik:RG-8/4/2020-31093) Komisyon, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir; gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(4) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunun başkan ve üyeleri kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(5) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Olumsuz oylar gerekçelendirilir.

(6) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 25 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlık görüşünü yansıtmaz.

(3) Tezde İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden hazırlanacak ve iki sayfayı geçmeyecek özet bölümünün de bulunması şarttır.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması

MADDE 26 – (Değişik:RG-8/4/2020-31093)

(1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince tez danışmanı raporu ile birlikte, tez danışmanı raporunun teslim edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne beş kopya olarak gönderilir. Gönderilen tezler adı geçen Genel Müdürlük tarafından en geç bir ay içinde uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerine dağıtılır. Yeterlik sınav komisyonu, Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısını, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak üzere davet eder.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunma toplantısına katılmayan uzman yardımcısının tezi yetersiz sayılır.

(3) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(4) Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz sayılması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. İkinci defa tezi yetersiz sayılan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

(5) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder. Verilen ilave süre içinde tezinde gerekli değişiklikleri yapmayan uzman yardımcıları hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) (Değişik:RG-8/4/2020-31093) Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından, Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılır. Yeterlik sınavının iki aşamalı veya sadece yazılı sınav şeklinde yapılması halinde yazılı sınav, Bakanlık Makamının uygun görmesiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınav Komisyonunca hazırlanır. Yeterlik sınavı ilgili bakan yardımcısının onayı ile yılda en fazla üç defa açılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde, uzman yardımcısının başarı puanını her iki sınavda yüz tam puan üzerinden alınan puanların aritmetik ortalaması belirler.

(5) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(6) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlık kıdemi

MADDE 28 – (1) Uzmanlığa atananların kıdemleri, tez ve yeterlik sınavındaki notların aritmetik ortalamasına göre yeterlik sınav komisyonunca belirlenir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 29 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) (Değişik:RG-25/2/2014-28924) YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439) ÖSYM Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde sahip olması,

şartları aranır.

Başarısızlık hali

MADDE 30 – (1) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Uzman yardımcıları;

a) Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmaktan,

b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekten,

c) Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekten,

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmaktan,

d) Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekten,

görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların görev ve sorumlulukları

MADDE 32 – (1) Uzmanlar;

a) Mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmaktan,

b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekten,

c) Bakanlığın görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmekten,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hâllerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmaktan,

d) Meslekî konularda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli dokümanı toplamak ve bu konularda gereken çalışma ve incelemelerde bulunmaktan,

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktan,

f) Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmaktan,

görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların ve uzman yardımcılarının eğitimleri

MADDE 33 – (1) Bakanlık, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim âmirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitimler gerçekleştirir.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.

(3) Bakanlık, uzmanların ve uzman yardımcılarının lisansüstü eğitim almalarını teşvik eder ve kolaylık sağlar.

Yurt dışında eğitim ve yurt dışına gönderilme

MADDE 34 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere, birim amirinin uygun görüşü alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Uzmanların yurt dışına, eğitim veya inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere gönderilmelerinde uzmanlık kıdemi esas alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, (Mülga ibare:RG-8/4/2020-31093) (…)  657 sayılı Kanun ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 36 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 8/5/2004 tarihli ve 25456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklıdır.

(2) (Değişik:RG-25/2/2014-28924) 2/11/2011 tarihinde Bakanlıkta uzman yardımcısı kadrosunda bulunanların tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları, önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-8/8/2015-29439)

(1) Bu maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler, bu maddenin yayımından sonra uzman yardımcılığına atananlara uygulanır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce ataması yapılmış olan uzman yardımcılarından tabi oldukları hükümlere göre yazılı yeterlik sınavına girmekle yükümlü olup henüz yeterlik sınavına girmemiş olanların yeterlik sınavları hangi tarihte atandıklarına bakılmaksızın yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

_____________

(1) Bu değişiklik ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasına (k) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2)8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu maddeye üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) 8/4/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 8 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

(4) 8/4/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 11 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(5) 8/4/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 22 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(6) 8/4/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 24 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.


         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.