TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliği


     07/03/2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlayacağı her türlü basılı yayın ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama ünitesi ve Başkanlık internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yayına ilişkin iş ve işlemleri, seçimini, basım-yayın usullerini, Başkanlık bünyesinde kurulan yayın kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışma esasları ile görev ve yetkilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 12 nci maddeleri, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yazma Eserler Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Yazma Eserler Kurumu Başkanlığını,

c) Çeviri: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri, tercümeyi,

ç) Daire Başkanı: Çeviri ve Yayım Daire Başkanını,

d) Daire Başkanlığı: Çeviri ve Yayım Daire Başkanlığını,

e) Derleme: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,

f) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini,

g) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

ğ) İtibarî sayfa: Basılı veya manyetik depolama ünitesi şeklinde ya da internet ortamında hizmete sunulan bir eserin 200 kelimeden meydana gelen kısmını,

h) Külliyat: Bir eser sahibinin değişik veya aynı cinsten olan eserlerini toplayan diziyi,

ı) Latinizasyon: Değişik alfabeli metinlerin latin alfabesine çevrilmesini, çeviri yazıyı,

i) Manyetik depolama üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,

j) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini,

k) Yayımlamak: Kitap, dergi ve benzeri basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama ünitelerini çoğaltmak ve yaymak, elektronik yayınların ise Başkanlık internet sitesinde hizmete sunulmak suretiyle umuma arz edilmesini,

l) Yayın: Basılı kitap ve dergi gibi eserler ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ile Başkanlık internet sitesinde hizmete sunulan elektronik eserleri,

m) Yayın Kurulları: Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu ve Yayın Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulları, Eserlerin İncelenmesi ve Seçilmesi

Yayın kurullarının oluşturulması

MADDE 4 – (1) Başkanlığa yapılan yayın önerilerini değerlendirmek, ilke kararları almak, basılacak eserleri ve projeleri değerlendirmek üzere iki adet yayın kurulu oluşturulur. Başkan ve Başkanlığın yayınlardan sorumlu Çeviri ve Yayım Daire Başkanı, Yayın Kurullarının daimi üyesidir. Başkan bu kurullara başkanlık eder. Her bir yayın kurulu daimi üyelerle birlikte Başkanlık dışından bilim, kültür, sanat, felsefe, tarih, edebiyat ve ilahiyat alanlarında uzman kişilerden seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Daimi üyeler ilgili görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri düşmüş sayılır. Yayın işleriyle ilgili kurullar, Çeviri ve Yayım Daire Başkanlığının teklifi ve Başkanın Oluru ile oluşturulur. Kurul üyeleri Daire Başkanlığınca teklif edilir ve Başkan tarafından görevlendirilir.

(2) Yayın kurulları;

a) Başkanlığa yapılan yayın başvurularını ve projeleri değerlendirmek ve yayınlanmasına karar vermek üzere teşkil edilen Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu,

b) Özel ihtisas gerektiren konuları değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurumlarla ortak olarak yayımlanacak eserler ile Başkanlıkça yayınlanacak eserleri belirlemek, Başkanlık mevzuatı kapsamındaki eserlerin başta Türkçe olmak üzere değişik dillerde yayınlanmasına verilecek destek projelerini yürütmek üzere teşkil edilen Yayın Kuruludur.

Toplantı ve karar

MADDE 5 – (1) Yayın kurulları, Başkanlığın gerekli gördüğü hâllerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Toplantılar, Başkanlıkça hazırlanan gündemle yapılır. Başkanlıkça belirlenen başvuru şartlarına uymayan eserler, ilgili yayın kurulu gündemine alınmaz. Yayın kurulları gerektiğinde Başkanın teklifi ile ortak toplantı yapabilir. Kurulların sekreterya ve raportörlük görevi, Başkanlığın yayımlardan sorumlu Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yayın kurullarının görevleri ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Yayın kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri; yayımlanması isteğiyle Başkanlığa gönderilen eserleri inceleyerek veya inceleterek, eserlerin basılı veya elektronik ortamda veya internet sitesinde yayımlanıp yayımlanamayacağı konusunda görüş belirtir.

b) Yayın Kurulunun görev ve yetkileri, yayımlanması doğrultusunda görüş belirtilen eserlerin yayım süreçlerini yürütmek, iş programı ve iş hacmine göre önceliklerini belirlemek, çalışma şartnamelerine göre, kapsam, üslup, dil ve bilimsel içerik bakımından yeterliliklerini belirlemek üzere alt yayın komisyonları oluşturmak ve bu komisyonların raporları doğrultusunda eserlerin yayımlanmasına karar verir. Bu kapsamda Yayın Kurulu;

1) Başkanlığın kanununda sarahaten ifade edilen Başkanlığa bağlı kütüphanelerde; gerek yazma, gerek matbu gerekse dijital ortamda bulunan eserlerin çevirisi, sadeleştirmesi, tıpkı basımı, latinizasyonu, paralel çok dilli yayını ve bu yayınlarla ilgili yapılacak olan bilimsel inceleme, araştırma, edisyon, redaksiyon, tashih ve koordinatörlük görevlerini gerçekleştirmek üzere yetkilidir.

2) Söz konusu faaliyetleri ile ilgili her türlü çalışmayı yaptırma, kontrol mekanizmasını oluşturma ve bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde geçen kriterlere uygun olarak bunları ücretlendirmeye ve gerekli görüldüğü takdirde bu ücretlerin artırılmasına veya eksiltilmesine karar vermeye yetkilidir.

c) Yayın Kurulları, Başkanlık yayın kurullarının yayın politikasını ve 11 inci maddede belirtilen ilkelerini göz önünde bulundurmak zorundadır.

İncelemede usul

MADDE 7 – (1) Yayın kurulları, yayımlanmak talebiyle gönderilen eserleri ve gerektiğinde diğer dokümanları, incelenmek ve yazılı görüşünü almak üzere Başkanlığın ilgili birimlerine veya konunun özelliğine göre Başkanlık dışından uzmanlara gönderebilir.

(2) İnceleyicinin verdiği gerekçeli rapor yeterli görülmez veya süresi içinde incelenip Başkanlığa teslim edilmezse eser ikinci bir inceleyiciye gönderilebilir. Alınan rapor, Yayın Kurulunda değerlendirilir ve eserin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir.

(3) Yayın Kurulu, eserleri bir inceleyiciye göndermeden de yayımlanmasını teklif edebilir veya geri çevirebilir.

Başkanlık adına eser hazırlattırılması ve temini

MADDE 8 – (1) Başkanlık adına eser hazırlattırılması istenen kişi veya kişiler belirtilen süre içinde çalışmayı tamamlayıp Başkanlığa sunmadıkları takdirde, bu kişi veya kişilerden işi geri almak ve bir başka hazırlayıcıya vermek konusunda Yayın Kurulları ve Başkanlık yetkilidir.

(2) Kurum kapsamındaki yazma ve matbu eserler ve içerikleriyle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış olan eserlerin ve çalışmaların satın alınarak; kültür-sanat, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar, kütüphaneler ve şahıslara ücretsiz olarak dağıtılması Yayın Kurulunun teklifi ve Başkan Oluru ile gerçekleştirilebilir.

Yayım ve tespit usulü

MADDE 9 – (1) Yayın Kurullarınca uygun görülen eserlerden hangilerinin hangi yöntemle yayımlanacağı, basılacak eserlerin dizileri ve baskı sayıları, CD veya DVD gibi elektronik ortamda hazırlanacakların sayıları, internet sitesinde yayımlanacakların sayıları ve yayım süreleri, Çeviri ve Yayım Daire Başkanlığının teklifi ve Başkan Oluru ile tespit edilir.

Değerlendirme ilkeleri

MADDE 10 – (1) Yayın Kurullarınca, yayımlanacak eserlerin seçiminde, hazırlanmasında, sadeleştirilmesinde ve tercüme edilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması ve kanunlara göre suç oluşturmamak,

b) Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması, yaşatılması ve benimsetilmesi prensibine aykırı olmamak,

c) Millî birlik ve beraberliği bozucu görüşlere, insanı, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemek,

ç) Millî kültürümüzü evrensel boyutlara ulaştıracak ve insanlığın ortak değerlerine katkıda bulunacak nitelikte olması, toplumsal yararlılığı ve evrenselliği göz önünde bulundurmak,

d) Medeniyetimizin evrensel değerleri ihtiva eden kültürel ve bilimsel mirasının ulusal ve uluslararası düzlemlerde kendisini tanıtmasına katkı sağlayıcı nitelikte olmak,

e) Ortak kültür bağlarımız olan diğer Türk ve İslam ülkeleri ile ikili kültür alış-verişini sağlayıcı ve dostluk bağlarını güçlendirici nitelikte olmak,

f) Eserlerin Türk Dilinin zengin varlığından faydalanılarak, herkesin kolayca anlayacağı, yaşayan ve konuşulan Türkçe kurallarına uygun hazırlanmış olmak,

g) Bilimsel yöntemlere veya bir sanatın özelliklerine göre hazırlanmış olmak,

ğ) Tarihimizi, bugüne ulaşan kültürel, bilimsel, düşünsel zenginliğimizi işleyici, tanıtıcı, zenginleştirici ve gelecek nesillere taşıyıcı nitelikte olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeviri ve Yayım Şartları, Telif Hakları ve Ücretlendirilmesi

Başvuru şartları

MADDE 11 – (1) Eserlerin yayımlanması için başvuruda bulunanlar;

a) Eserlerin dil, resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, nota, harita ve benzeri bakımından basım ve elektronik ortam teknolojilerine uygun olacak şekilde hazırlanmış hâlini,

b) Fotoğraf ve diaları kaliteli bir basım ve elektronik ortam için yeterli özellikte, baskıya hazırlanmış halini,

c) Bilgisayar ortamında düzenlenmiş bir nüshasını,

ç) Eserin kaydı olan disket, CD/DVD’sini,

d) Yazarın, çevirmenin, resimleyenin ve benzeri hazırlayanın özgeçmişini,

e) İmzalı başvuru dilekçesini,

teslim etmek zorundadır.

Yayım şartları

MADDE 12 – (1) Eserlerinin yayımlanmasını isteyenler;

a) Eserinin üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta her türlü hukukî sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhütnameyi,

b) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre; eserdeki tüm bilgi ve dokümana ait gerekli izinleri almış olduklarını belirtir beyannameyi,

c) Muhtemel maddi hatalar konusunda Başkanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiklerini belirtir izin belgesini,

ç) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin basılı manyetik depolama ürünleri vasıtasıyla ve internet sitesinde elektronik ortamda çoğaltma ve yayma hakkını Başkanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği temliknameyi,

Başkanlığa vermekle yükümlüdürler.

Ücretlerin hesaplanması esasları

MADDE 13 – (1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin birinci baskıları için ödenecek telif ücretleri, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gösterge rakamları ile eserin basımının yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ve itibarî sayfa sayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak rakam üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanır ve basımı yapıldıktan sonra ödenir.

(2) Her türlü yayın ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacak gösterge rakamları Yayın Kurulunun gerekçeli önerisi ve Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu kararı ile beş katına kadar arttırılabilir. Ancak, zorluğu, çok büyük emek ve zaman harcandığı, alanında yenilikler getirdiği ve Türk kültür ve bilimine katkılarının olduğu tespit edilerek yayınlanacak telif ve tercüme eserler ile eleştirmeli metinlere ilişkin göstergelerin Yayın Kurulunun önerisi ve Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun onaylaması suretiyle on katına kadar artırılması önerilebilir. Bu öneri, Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Başkan Oluru ile karara bağlanır.

(3) Yayınlarda tıpkı basımların, eleştirmeli metinlerin veya çeviri yazıların ücretleri ayrı ayrı hesaplanarak toplamları telif ücreti olarak ödenir.

(4) İtibarî sayfa karşılığı gösterge rakamları ekli tabloda gösterilmiştir. Yayın Kurulu, eserin niteliğine göre gösterge rakamlarından birini önerir. Bu öneri Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanır. Eserin niteliğine göre bu göstergelerin altında rakam tespitine, yayın kurullarının teklifi üzerine Başkanlık yetkilidir.

(5) Telif, tercüme ve işlenme ücretlerinin hesaplanmasında baskı miktarı aşağıda belirtildiği şekilde dikkate alınır.

a) 10000 baskıya kadar her 1000 baskı için,

b) 10000’den 30000 baskıya kadar her 2000 baskı için,

c) 30000’den 60000 baskıya kadar her 3000 baskı için,

ç) 60000’den 100000 baskıya kadar her 4000 baskı için,

d) 100000’den sonraki her 5000 baskı için,

itibarî sayfa karşılığı telif ücreti tutarının en fazla % 10 u baskı sayısı karşılığı telif ücreti olarak ödenir. Hesaplamalarda, ara baskı karşılığı oranlanarak bulunur. 300000 baskıdan sonrası için ücret ödenmez.

(6) İkinci ve sonraki baskılarda sadece yeni baskı sayısı dikkate alınır. Yeni baskının yapılması aynı kurulların teklif ve onayı ile kararlaştırılır. Yeni baskı telif ücreti yeni katsayıya göre hesaplanır. Önce ödenen baskı miktarı ücreti hariç, eski ödenmiş telif ücreti bundan düşülerek kalan miktar yeni baskıya karşılık olarak ödenir.

(7) Eserin tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik yayın kurulunca tespit ve kabul edilmişse, sadece değişen kısımlara ait itibarî sayfa sayısına göre ilk baskı gibi telif ücreti ödenir. Kitabın muhtevasında herhangi bir değişiklik yapmadan sadece bölüm ve konu itibariyle sıra değişikliği yapılmışsa, bu hüküm uygulanmaz.

(8) Dergi, bülten ve gazete gibi periyodik yayınlar ile tanıtma ve duyurma amacına yönelik broşür, katalog gibi yayımlarda baskı sayısı dikkate alınmaz. Sadece itibarî sayfa karşılığı telif ücreti ödenir. Ancak bu eserlerin telif ücreti yayın komisyonlarınca % 100’e kadar artırılabilir. İkinci ve sonraki baskılar için de herhangi bir ücret ödenmez.

(9) Bilimsel konferanslara ödenecek ücret, konferans metni itibarî sayfa sayısına göre hesaplanır. Bilimsel konferansların ücreti yayın komisyonlarınca % 50’ye kadar artırılabilir. Ancak konferansların yayımlanması hâlinde ayrıca telif ücreti ödenmez.

İtibarî sayfanın tespiti

MADDE 14 – (1) Yayımlanması kabul edilen eserler için telif hakkı olarak verilecek ücretin tespitinde itibarî sayfa esas tutulur ve ücret, eserin baskı miktarına göre hesaplanır. 200 kelimelik bir metin, bir itibarî sayfa sayılır. Eserin itibarî sayfa sayısının tespiti şu şekilde yapılır:

a) Önce eserin veya işlenmesinin çeşitli yerlerinden metin ile tam olarak dolu on sayfa seçilerek kelimeler sayılır ve toplanır. Bu toplam ona bölünerek eserin veya işlenmenin dolu bir sayfasında ortalama kaç kelime bulunduğu tespit edilir.

b) Sonra eserin tamamındaki metinle dolu sayfalar sayılır. Yarım veya yarımdan fazla sayfalar tam sayfa kabul edilir. Yarımdan az olan sayfaların ikisi bir tam sayfa kabul edilir. Fihrist, indeks ve benzeri sayfaların yazarın fikrî çalışmasının sonucu olduğu, yayın komisyonlarınca tespit edildiği takdirde telif ücreti hesabında sayfa sayısına dâhil edilir.

c) Bundan sonra (a) bendine göre bir sayfada bulunan ortalama kelime sayısı ile (b) bendine göre bulunan dolu sayfa sayısı çarpılarak eserin metinle dolu sayfalarının kelime sayısı bulunur.

ç) Daha sonra orijinal fotoğraf, harita, grafik, tablo, çizelge ve şekillerin basıldıktan sonraki yüzölçümlerinin santimetre karesinde iki kelime, resim ve motiflerde dört kelime bulunduğu varsayılarak eserin veya işlenmenin bu kısımlarına düşen kelime sayısı hesaplanır. Daha önce yayımlanmış olanlar için ödeme yapılmaz.

d) Çeviri eserlerde ve derlemelerde bulunan fotoğraf, harita, grafik, tablo, çizelge ve şekiller için çeviri yapılmamışsa ödeme yapılmaz.

e) Sonunda metinle dolu sayfaların ve diğer kısımların (c) ve (d) bentlerine göre bulunup toplanan kelime sayısı ikiyüze bölünerek eserin itibarî sayfa sayısı belirlenmiş olur.

Telif ve işlenme ücretinin ödenemeyeceği, eksik ödeneceği veya bölüneceği hâller

MADDE 15 – (1) Başkanlık ve başkanlık birimlerinde kadrolu personel ile sözleşmeli uzman personelin görevi gereği yaptığı çalışmalara telif, tercüme veya işlenme ücreti ödenmez. Ancak, sözü geçen personelin makale, telif ve konferansları ile mesai dışında meydana getirdiği bütün eserler bunun dışındadır.

(2) Telif veya işlenme ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması hâlinde verilecek ücret aralarında paylaştırılır.

(3) Yayın Kurulunun kendi içerisinden veya dışından bir eser veya işlenmeyi incelemek için verdiği kişi veya kişilerin rapor ve değerlendirmesi, Yayın Kurulunun önerisi ile Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunda yeterli ve başarılı bulunduğu takdirde, inceleyen uzman veya uzmanlara 14 üncü maddedeki baskı sayısı karşılığı telif ücreti hariç, itibarî sayfa karşılığı telif ücretinin % 10 unu geçmemek üzere inceleme ücreti verilebilir. Kadrolu uzmanlara inceleme ücreti verilmez.

(4) Eserlerin baskısı sırasında Yayın Kurulunun kararı ve Başkanın Oluru ile tashih işlemine gerek görülmesi halinde Başkanlık dışından görevlendirilen uzmanlara, sadece itibarî sayfa adedine göre hesaplanacak telif ücretinin % 10’u tashih ücreti olarak ödenir.

(5) Yayın Kurulu kararı ve Başkanın Oluru ile yayın koordinatörlüğüne Başkanlık dışındaki uzmanların görevlendirilmesi halinde telif ücretinin % 10 unu geçmeyecek miktarda koordinatörlük ücreti ödenir.

(6) Yayın Kurulu kararı ve başkanın onayı ile yayın editörlüğüne Başkanlık dışındaki uzmanların görevlendirilmesi halinde telif ücretinin % 25 ini geçmeyecek miktarda editörlük ücreti ödenir.

(7) İnceleme, tashih, koordinatörlük ve editörlük hizmetleri karşılığı verilecek ücretler yazara verilecek telif ücretinden kesilmez. Tediyeye ilişkin bu hükümler dışarıdan verilen veya Başkanlıkça hazırlattırılan eserler için basılmasına karar verilmese dahi, uygulanır.

Yayımların maliyet hesabı

MADDE 16 – (1) Kitabın maliyeti; telif hakkı, klişe, kâğıt, baskı, cilt bedelleri ile kitap dağıtan kuruluş veya şirketlere verilecek ücret ve benzeri hususlar ile ücretsiz olarak verilecek kitaplar için % 50 oranındaki bedel tutarından oluşur. Bulunan toplamın baskı adedine bölünmesi ile bir kitabın maliyeti bulunmuş olur. Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Başkanın Olur’u ile maliyetin altında satış bedeli tespit edilebilir.

Telif hakkı ve ilgili hükümler

MADDE 17 – (1) Başkanlık dışından hazırlanarak verilen basılacak eserler için yazar veya çevirmen ile Başkanlık arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının Başkanlığa devredildiğine, basım işlerinin bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılmasının kabul edildiğine ilişkin sözleşme düzenlenir ve imza edilir.

(2) Başkanlıkça yayımlanan bir eserin yeni baskısının yapılması, çoğaltılması veya yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilebilmesi; Başkanlıkça yapılmış baskısının yüzde doksanının bitmiş olmasını müteakip Çeviri ve Yayım Daire Başkanlığının teklifi ve Başkan Oluruna bağlıdır.

(3) Başkanlıkça elektronik ortamda veya manyetik depolama ünitelerinde yayımlanan eserlerin yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilebilmesi, yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl sonunda yazar veya yazarlarının isteği üzerine Çeviri ve Yayım Daire Başkanlığının teklifi ve Başkan Oluruna bağlıdır.

(4) Çevirmen ve Yazar, basılmak üzere Başkanlığa basma ve yayma hakkını devrettiği kitabını olduğu gibi veya değiştirerek başka bir yerde bastıramaz.

(5) Başkanlıkça ısmarlanan ve teslim alınan bir kitap üç yıl içinde yayınlanmazsa, yazar veya çevirmen bunu kendi hesabına bastırmakta serbesttir. Bu takdirde Başkanlık, ödenmiş olan telif veya işlenme ya da çevirmen ücretini yazardan isteyemez.

(6) Başkanlık içinde hazırlatılan eserler hakkında bu hükümler uygulanmaz.

Satış bedeli

MADDE 18 – (1) Yayınların satış bedeli ya da hangi oranlarda indirimli olarak satılacağı veya ücretsiz olarak hangi kurum ya da kişilere ücretsiz olarak gönderileceği Yayın Kurulunun teklifi ve Başkan Oluru ile tespit edilir.

Yazara verilecek miktar

MADDE 19 – (1) Basılan eserlerden otuz adedi yazara veya çevirmene ücretsiz olarak verilir. Dergi ve kolektif eserlerdeki makalelerden yazar veya çevirmene yirmişer adet ayrıbasım verilir. Kolektif eserin düzenleyicilerine beşer adet verilir.

(2) Yazar adına veya başka bir nedenle fazladan bir miktar basılamaz ve bastırılamaz.

Toplantı ücreti ve harcırah

MADDE 20 – (1) Başkanlık dışından kurul toplantılarına katılan üyelere, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre toplantı ücreti ödenir. Toplantıya başka yerden katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

Yayın kurulu kararı gerekmeyen durumlar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca ücret ödenmeyecek olan yayınlarda yer alacak metinler veya eserler için Yayın Kurulu kararı alınması zorunlu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yürütür.


             Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.