TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sanatsal İş ve İşlemlerin İdari Koordinasyonunun Sağlanmasına Dair Yönetmelik

16/11/2011 tarihli ve 5127 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. (10/02/2018 tarihli ve 4055 sayılı Bakan Onayındaki değişiklikler eklenmiştir.) 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Oluşturulan Koordinatörlükler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Müdürlüklerinde sanatsal iş ve işlemlerin idari koordinasyonunun sağlanması için Genel Müdürlükte bir Genel Koordinatörlük ve bağlı Koordinatörlükler ile Müdürlüklerde bir İl Koordinatörlüğü oluşturulması ve bunların yetki ve görevlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Müdürlüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14.07.1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun'un 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

a) Genel Müdürlük              : Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü;

b) Müdürlük                         : İldeki Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerini;

c) Genel Müdür                    : Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü;

d) Müdür                               : İldeki Devlet Opera ve Balesi Müdürünü;

e) Genel Koordinatörlük     : Genel Müdürlük Genel Koordinatörlüğünü;

f) Koordinatörlükler            : Genel Koordinatörlüğe bağlı Genel Müdürlük Koordinatörlüklerini;

g) İl Koordinatörü               : İldeki Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerindeki koordinatörü;

ifade eder.

Oluşturulan Koordinatörlükler

MADDE 5 - (1) Sanatsal iş ve işlemlerin yürütme ve idari koordinasyonunu yapmak üzere Genel Müdürlükte bir Genel Koordinatörlük oluşturulmuştur.

(2) Genel Koordinatöre bağlı olarak görev yapmak üzere aşağıda sayılan Koordinatörlükler oluşturulmuştur.

a) Festivaller, Yarışmalar ve Turne Organizasyon Koordinatörlüğü

b) Uluslararası İlişkiler ve Sanatçı Organizasyon Koordinatörlüğü

c) AB Koordinasyon ve Telif Hakları Koordinatörlüğü

d) Basın - Yayın Halkla İlişkiler, Grafik Tasarım ve Web Sayfası Güncelleme Koordinatörlüğü

e) Kurumsal Tanıtım, İletişim ve Sponsorluk Koordinatörlüğü

f) Arşiv ve Bilgi Bankası Koordinatörlüğü

g) Protokol Koordinatörlüğü

MADDE 6 – (1) Müdürlüklerde Müdüre bağlı ve Genel Koordinatörle doğrudan işbirliği içinde çalışan bir koordinatör, Genel Müdürlük tarafından yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan iş, işlem ve projelerin yürütülmesi amacıyla, Müdürlükteki çalışmaların koordinasyonunu yapmak üzere Müdürün teklifi, Genel Müdür'ün onayı ile görevlendirilir.

(2) Müdürlük koordinatörüne bağlı olarak 5 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan koordinatörlüklerin görevlerini yapmak üzere birer sorumlu da Müdür tarafından görevlendirilir.


İKİNCİ BÖLÜM

Genel Koordinatör, Koordinatörler ve İl Koordinatörünün Görev ve Yetkileri

Genel Koordinatör

MADDE 7 - (1) Genel Koordinatör, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak görev yapar. Genel Müdürlük tarafından yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan sanatsal iş, işlem ve projelerin Genel Müdürlükte ve Müdürlüklerdeki çalışmalarının idari koordinasyonunu sağlamak, koordinatörlüklerin ve İl Koordinatörlerinin çalışma ve uygulamalarını takip etmek, yönetmek ve bu işlemlerin her aşamasında Genel Müdüre bilgi vermekle yükümlüdür.

Festivaller Yarışmalar ve Turne Organizasyon Koordinatörü

MADDE 8 - (1) Koordinatör, Genel Müdürlük ve/veya Müdürlükler tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festival, yarışma ve turnelerin sanatsal ve idari koordinasyonunu, plan, proje ve hazırlıklarını ilgili İl Koordinatörleri ile eşgüdüm içerisinde yapar, uygular ve istatistiki bilgileri arşivler.

Uluslararası İlişkiler ve Sanatçı Organizasyon Koordinatörü

MADDE 9 - (1) Koordinatör, Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin uluslararası ilişkilerinin koordinasyonunu sağlar. Kültürel anlaşmalar ve diğer nedenlerden dolayı sanatsal performans için ülkemize gelen ve ülkemizden yurtdışına giden sanatçı ve toplulukların organizasyonunu ve koordinasyonunu yapar.

AB Koordinasyon ve Telif Hakları Koordinatörü

MADDE 10 - (1) Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin yerleşik sahnelerinde, yurtiçi ve yurtdışı festival ve turnelerde sahnelenecek eserlerin sahiplerine ait telif haklarını koruyan yurtdışındaki kişi ve kuruluşlarla veya varsa temsilcileri ile iletişime geçerek, telif sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlar ve Fikri Mülkiyet Hakları konusunda AB standartlarına uyum için gerekli çalışmaları yapar. Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlık sürecinde Genel Müdürlüğün çalışmalarını yürütür.

Basın-Yayın, Halkla İlişkiler, Grafik Tasarım ve Web Sayfası Güncelleme Koordinatörü

MADDE 11 - (1) Koordinatör, Genel Müdürlüğün yazılı ve görsel basınla koordinasyonunu sağlar, halkla iletişim kurar ve tüm festival, yarışma vb. organizasyonların basın-yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini koordine eder, Genel Müdürlüğün gazete, kitap, dergi, afiş gibi basılı materyallerini hazırlayarak çıkarır, Genel Müdürlüğün Web sayfasını hazırlayarak günceller. Müdürlüklerin Web sayfalarının, yayınlarının ve haberlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlar.

Kurumsal Tanıtım, İletişim ve Sponsorluk Koordinatörü

MADDE 12 - (1) Koordinatör, Genel Müdürlük ve Müdürlüklerce yürütülen organizasyonları tanıtma, pazarlama ve bütçe imkânları dışında ihtiyaç duyulan hususlarda, Kurumu temsilen sponsorluk araştırmalarını yaparak üst düzey yöneticileri bilgilendirir ve sponsorluk dosyalarını ve sözleşmelerini hazırlar. Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşünün alınması ve imzalanmasını takiben sözleşme hükümleri ile ilgili birimleri bilgilendirir ve uygulamaları takip eder.

Arşiv ve Bilgi Bankası Koordinatörü

MADDE 13 - (1) Koordinatör, Genel Müdürlük ve bağlı İl Müdürlüklerinin kuruluşundan günümüze ve gelecekte planladığı faaliyetleri hakkında bilgi ve belgeleri toplayıp derleyerek bunları belirli bir form içinde muhafaza eder. Bu bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alarak kullanıma sunar. Bu konuda istatistiki bilgileri içeren yıllık raporları hazırlayarak Genel Koordinatöre sunar.

Protokol Koordinatörü

MADDE 14 - (1) Koordinatör, Genel Müdürlük ve/veya Müdürlüklerce düzenlenen etkinlik, temsil, konser, gala, festival, turne ve yarışmalarda izleyici olarak ağırlanan yerli ve yabancı tüm misafirlerle Genel Müdürlük ve/veya Müdürlüklerin ulusal ve uluslararası ilişkileri ile ilgili olarak ağırlanan misafirlerinin protokol işlerini takip eder ve yürütür. Müdürlüklerdeki protokol ile ilgili sorumluların uygulamalarını takip ederek konu ile ilgili tüm tedbirleri alır.

İl Koordinatörü

MADDE 15 - (1) İl Koordinatörü, Müdüre bağlı ve Genel Koordinatörle doğrudan işbirliği içinde çalışarak, Genel Müdürlük ve/veya Müdürlük tarafından yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan sanatsal iş, işlem ve projelerin Müdürlükteki çalışmalarının idari koordinasyonunu sağlar, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrası gereğince görevlendirilen sorumluların çalışma ve uygulamalarını takip eder, yönetir ve bu işlemlerin her aşamasında Müdüre ve Genel Koordinatöre bilgi verir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Genel Koordinatörlük, Koordinatörlükler ve Müdürlüklerde Görevlendirilecek Personel

MADDE 16 -(Değişik:BO-10/02/2018-4055)(1) Genel Koordinatör, Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarlarından lisans düzeyinde mezun olup kurumda en az 5 yıl görev yapmış olan sanatçılar arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Koordinatörler 14/07/1970tarihli ve 1309 sayılı Kanuna veya 14/07/1965tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi olarak Kurumda en az 3 yıl görev yapmış olan personel arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilir.

(3) İl Koordinatörü 14/07/1970tarihli ve 1309 sayılı Kanuna veya 14/07/1965tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi olarak Kurumda en az 3 yıl görev yapmış olan personel arasından Müdürün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

(4) Koordinatörlüklerde ve Müdürlüklerde bu yönetmelik kapsamında yer alan görevleri yapacak olan diğer personel, 14/07/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanuna veya 14/07/1965tarihli ve 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan ya da Maliye Bakanlığının vizesine tabi sözleşmelerle çalışan personel arasından Genel Müdür ve Müdür tarafından görevlendirilir.

MADDE 17 - (1) Bu yönetmelik kapsamına giren görevlerde çalışanlar bu görevlerde çalıştıkları sürece kadro unvanlarının gerektirdiği görevlerini de yapabilirler. Bunlar hakkındaki disipline ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 18 - (l) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 14/07/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun ve 14/07/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunlara bağlı olarak çıkartılmış Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

Yürürlük

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.