TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ankara Büyük Tiyatro (Opera) Binası ve Müştemilatının İdare Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 01.09.1972 Resmi Gazete Sayısı: 14293
ANKARA BÜYÜK TİYATRO (OPERA) BİNASI VE MÜŞTEMİLATININ İDARE YÖNETMELİĞİ

 


            Ankara’daki Büyük Tiyatro (Opera) binası ve müştemilatı aşağıdaki esaslar dairesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yönetilir.

Madde 1- 1309 ve 1310 sayılı Kanunlarla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün müşterek intifaına tahsis edilmiş bulunan Ankara Büyük tiyatro (Opera) binası tek sorumlu bir İdare Müdürlüğü tarafından yönetilir. İdare Müdürüne her iki Müdürlükçe birer yardımcı verilir.

Madde 2- İdare Müdürlüğü binanın yönetimi ile ilgili konularda her iki Genel Müdürlükçe müşterek veya tek olarak alınacak kararlara uyar ve gerekli tedbirleri alır.

Madde 3- Ankara Büyük Tiyatro (Opera) binasında faaliyet gösteren her iki Genel Müdürlüğün yerleşik kadrolarında görev almış personelden, binanın bakımı, temizlik, işletme, içi ve dış güvenliği, sabotaj, yangın vs. tehlikelerden korunması amacıyla ilgili olarak tahsis olunan personel daire Müdürlüğüne emrine verilir.

Madde 4- İdare Müdürlüğü emrinde bulunan bütün personel ile, binanın:

a)      Koruyucu güvenlik ve dış emniyetini sağlar,

b)      Her türlü sabotajlara karşı koruma ve önleyici tedbirleri alır, uygular,

c)       Yangına karşı ihtiyati tedbir ve tertiplerin alınmasına ve bu konuda “DEVLET BİNALARININ YANGINA KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” hükümleri gereğini yapar ve yaptırır.

d)      7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, bu kanunun ek ve değişiklikleri ile matufu bulunan kanun, kararname, v.s. her türlü mevzuat hükümlerini uygulanmasını, sivil savunma faaliyet ve teşkilatının kurulmasını, binada görev almış her iki Genel Müdürlüğün yerleşik kadrosunda bulunan personel ile gerçekleştirir,

e)      Binanın idaresi ile ilgili diğer tertip ve tedbirleri alır. Sivil Savunma Uzmanlığınca hazırlanacak tasdikli planları uygulamak için gerekli örgütü kurar. Bu amaçla elemanların gerekli teçhizatını, eğitim ve öğretimlerinin yapılmasını, bu çalışmaların yararlı hale gelmesini sağlar,

f)       Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ve bu Genel Müdürlüklerin Ankara örgütündeki yöneticileri ile koordine çalışarak bu Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri gereğinin yerine getirilmesini sağlar.

Madde 5- Ankara Büyük Tiyatro (Opera) binasında idare Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesi için yeteri kadar oda, personel, araç ve gereç her iki Genel Müdürlükçe eşit sayıda tahsis edilir.

Madde 6- (Değişik R.G. 18/12/1972-14395) Kadrosu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce temin edilecek Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri Sivil Savunma görevlerini yürütmek üzere İçişleri Bakanlığınca atanacak Sivil Savunma Uzmanı bu binadaki hizmetler için Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü emrine verilir. Valilikçe sürekli olarak görevlendirilecek iç ve dış emniyet görevlileri ise bu binadaki hizmetler için idare Müdürlüğü emrine verilir. İdare Müdürlüğü kadrosu Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce temin edilir.

Madde 7- Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi bina, bahçe ve müştemilatında mevcut personelden koruyucu güvenlik müracaat memurları, kontrol memurları, koruma amiri ve sabotajlara karşı koruma ekibi, itfaiye ekibi servisi bütün araç ve gereçleri ile, “Sivil Savunma servisleri Tüzük ve Kılavuzuna göre Sivil Savunma servisleri teşkil olunarak bu işler için gerekli personel her iki Genel Müdürlükçe idare müdürlüğü emrine verilir.

Madde 8- İdare Müdürlüğü her iki Genel Müdürlüğün Sanat faaliyetlerine müdahale edemez aksatamaz ve bu gibi faaliyetlerin yapılmasının kolaylaştırılmasını sağlar. Bu konuda sanat kuruluşları arasında düzenlenecek protokollere göre hareket eder.

Madde 9- İdare Müdürlüğü, binanın bahçe ve müştemilatının ve her çeşit tesislerinin bakım, Onarım ve işletilmesini ( Devlet Binalarının İşletme, Bakımı ve Onarımı hakkındaki Yönetmenlik) esaslarına uygun olarak yürütülür. Bu konuda her iki Genel Müdürlüğün Teknik müdürlükleri ile işbirliği yapar.

Madde 10- Binanın bahçesinin ve müştemilatının her türlü giderleri ile idare müdürlüğü görevlerinin yürütülebilmesi için ilgili her çeşit giderler Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri bütçesinden eşit olarak mali mevzuatları hükümlerine göre karşılanır.

Madde 11- İdare Müdürü her iki Genel müdürlüğün gündüz ve gece Sanat faaliyetleri ile ilgili olarak İdare Müdürlüğü yardımcılarına verilen görevlere müdahale edemez. İdare müdürü yardımcıları Sanat faaliyetleri ile ilgili görevlerini yürütürken İdare Müdürlüğü görevlerine ait sorumlulukları devam eder.

Madde 12- Bu Yönetmenlik yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu Yönetmenliği Devlet Bakanlığı yürütür.