TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği     06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


FİKRÎ HAKLAR ORTAK VERİ TABANI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, fikrî mülkiyet haklarının takibini ve korunmasını sağlamak amacıyla ve soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılmak üzere ortak veri tabanının oluşturulmasına, kapsamına, güvenliğine ve bu veri tabanına erişim ile verilerin paylaşımına ve kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik; eser, icra, fonogram, yapım, yayın gibi fikrî ürünler ve bunların kullanıcıları ile eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve meslek birliklerine ilişkin bilgilerin toplanması, ortak veri tabanına işlenmesi, yararlanıcı kurum ve kuruluşların ve ilgili kişilerin bu veri tabanına erişimi ile verilerin paylaşımı ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünü,

c) Ortak veri tabanı: Fikrî mülkiyet haklarının korunması, anında ve doğru takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan, yararlanıcı kurum ve kuruluşların ve ilgili kişilerin telif hakları alanındaki bilgilere erişimini sağlayan veri tabanını,

ç) Yararlanıcı kurum ve kuruluş: Bakanlıkça ortak veri tabanına erişim yetkisi verilen kurum ve kuruluşları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Veri Tabanının Kapsamı, Oluşumu ve Güncelleme Esasları

Ortak veri tabanının kapsamı

MADDE 5 – (1) Ortak veri tabanında aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) Kayıt-tescil, sertifika, bandrol ve yapımcı belgesi işlemlerine esas bilgiler.

b) Bakanlıkça fikrî haklar alanında düzenlenen belgelerde yer alan bilgiler.

c) Meslek birlikleri, radyo-televizyon kuruluşları, umuma açık mahalleri temsil eden meslek kuruluşları ile eserlerin dolum ve çoğaltımını yapan tesisler tarafından bu bölüm kapsamında yapılan bildirimlere ait bilgiler.

ç) Mevzuatta yapılan düzenlemeler ile hizmet gereği duyulacak ve Genel Müdürlükçe belirlenecek diğer bilgiler.

Genel Müdürlük tarafından ortak veri tabanına aktarılacak bilgi ve belgeler

MADDE 6 – (1) Kayıt-tescil, sertifika ve bandrol işlemlerine esas bilgi ve belgeler ile Bakanlıkça fikrî haklar alanında düzenlenen diğer belgeler Genel Müdürlük tarafından ortak veri tabanına aktarılır.

Meslek birlikleri tarafından bildirilecek bilgiler

MADDE 7 – (1) Meslek birlikleri;

a) Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyeleri ve eser sahipliğine ilişkin tüm bilgileri, güncel olarak her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayının onbeşine kadar,

b) Tarifeler ve ortak tarifelere ilişkin bilgileri her yılın Eylül ayının sonuna kadar,

ortak veri tabanına aktarılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirirler.

Radyo-televizyon kuruluşları tarafından bildirilecek bilgiler

MADDE 8 – (1) Radyo-televizyon kuruluşları; yayın veya iletimlerinde kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin güncel bilgileri, her yılın Ocak ve Haziran ayının sonuna kadar ortak veri tabanına aktarılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirirler.

Umuma açık mahalleri temsil eden meslek kuruluşları tarafından bildirilecek bilgiler

MADDE 9 – (1) Umuma açık mahalleri temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; eser, icra, fonogram ve yapımları kullanan mahallere ilişkin güncel adres ve iletişim bilgilerini her yılın Ocak ve Haziran ayının sonuna kadar ortak veri tabanına aktarılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen adres ve iletişim bilgilerine ilişkin değişiklikler, değişiklikten itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Eserlerin dolum ve çoğaltımını yapan tesisler tarafından bildirilecek bilgiler

MADDE 10 – (1) Dolum tesisleri; bandrol bilgileri ve bu bandrollerin hangi eserlere yapıştırıldığını gösterir detaylı raporlar ile dolum talebinde bulunanlara ait tanıtıcı bilgileri, matbaalar ise çoğaltım yapılan esere ilişkin bilgiler ile baskı adedini ve çoğaltım talebinde bulunanlara ait tanıtıcı bilgileri, aylık olarak, müteakip ayın on beşine kadar ortak veri tabanına aktarılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirirler.

Bilgilerin aktarılması

MADDE 11 – (1) Bakanlık tarafından fikrî haklar alanında yürütülen; kayıt-tescil, sertifikalandırma, bandrol ve yapımcı belgesi gibi işlemlere ait bilgiler, işlem esnasında ortak veri tabanına aktarılır.

(2) 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde düzenlenen yükümlülük kapsamında bildirilen güncel bilgiler, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul çerçevesinde ortak veri tabanına aktarılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Veri Tabanına Erişim ve Bilgilerin Kullanım Esasları

Verilerin gizliliği

MADDE 12 – (1) Ortak veri tabanına erişim ve bilgilerin kullanımında ticari hayatın gizliliği esastır.

Ortak veri tabanı kullanıcıları ve bilgilere erişim

MADDE 13 – (1) Yararlanıcı kurum ve kuruluşların yapabileceği sorgulamalar, sorgulama sonucu gönderilecek bilgiler veya kendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyebilecekleri bölümler Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Yararlanıcı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilecek sorgulamalar, bilgilere ulaşılması için yetkilendirme ve güvenlik düzeyi, Bakanlık ile yararlanıcı kurum ve kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.

(3) Genel Müdürlükçe belirlenecek bilgilere erişilebilmesi için ortak veri tabanından faydalanmak isteyen ilgili kişiler sistem içinde tanımlanabilir. Belli kriterler çerçevesinde tanımlanan ilgili kişilerin sisteme kendini tanıtabilmesi ve güvenli giriş yapabilmesi için Genel Müdürlük tarafından güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilir.

Sorumluluk

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük; ortak veri tabanı kullanıcılarının kontrol edilmesi ve verilen yetki çerçevesinde bilgi alınması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Bilgilerin kullanılmasından doğan hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluklar bilgiyi kullanan tarafa aittir.

Bağlantı kontrol sistemi

MADDE 15 – (1) Güvenli ağ bağlantısı; ortak veri tabanına bağlanmak isteyen yararlanıcı kurum ve kuruluşa ait güvenlik kodları kontrol edildikten sonra, yararlanıcılar ve Genel Müdürlük arasında özel şifrelenmiş bir ağ bağlantısı olarak kurulur. Bu özel ve güvenli bağlantı kurulduktan sonra kullanıcının adı ve şifresinin doğruluğu kontrol edilerek sisteme giriş yapmasına izin verilir.

İzleme bilgilerinin oluşturulması

MADDE 16 – (1) Ortak veri tabanından yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı ve sorgulama bilgileri ile sonuçları, izleme bilgisi olarak tutulur. İzleme bilgileri, Genel Müdürlük tarafından sorgulanarak ortak veri tabanından yapılan işlemler takip edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Donanım, veri güvenliği ve yedekleme

MADDE 17 –  (1) Ortak veri tabanına ilişkin donanımın ve veri tabanındaki bilgilerin güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, korunması ve yedeklenmesi hususunda Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Yararlanıcı kurum ve kuruluşlar ortak veri tabanının kendileriyle ilgili olan kısımlarının muhafazası ve kullanımı için gerekli donanımı ve güvenliği sağlarlar.

(2) Bilgilerin güvenliği ve amacı dışında kullanımına ilişkin sorumluluk, bilgiyi alan kurum, kuruluş ve kişilere aittir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 18 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.