TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 * 17/04/2019 tarih ve 30748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığına, başmüfettişliğe ve müfettişliğe atanma koşulları ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada sayılan hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 288 inci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Kurul veya Teftiş Kurulu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,

ç) Kurul Başkanı veya Başkan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

d) Kurul Başkanlığı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı başmüfettişleri ve müfettişlerini,

f) Müfettiş yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturma yapmaya yetkili veya yetkisiz Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,

ifade eder.

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Kurul, bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

(2) Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.

(3) Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işlerinin yürütülmesi için Kurul Başkanlığınca uygun sayıda personel görevlendirilir.

Kurulun merkezi

MADDE 5 – (1) Kurulun merkezi Ankara’dadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurul Başkanlığının görevleri

MADDE 6 – (1) Kurul Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki diğer kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek; mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

c) Bakan veya mevzuat tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurulun, 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına yürütmek.

b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahmini tutarını bildirmek.

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak.

ç) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak.

d) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını takip etmek ve çalışmalarını denetlemek.

e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, yanlışlık ve eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.

f) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporlarının Kurul Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri tamamlatmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmesi için müfettişlere yazılı emir vermek.

g) Gerektiğinde Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idarî önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor düzenlemek ve Bakana sunmak.

ğ) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işlerini yürütmekle görevli personelin atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak.

h) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetlemek.

ı) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek.

i) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

j) Kurula intikal eden ve teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılmasını gerektiren konuları Bakanın onayına sunmak ve sonuçlarını izlemek.

k) Kurulun uygulamaları ile çalışma usul ve esasları hakkında yönergeler çıkarmak.

Kurul Başkanına yardım

MADDE 8 – (1) Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Kurul Başkan Yardımcısı olarak Bakan onayıyla görevlendirebilir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tâbi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek.

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek.

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak.

d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.

e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 10 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak; teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yönlendirecek davranışlarda bulunmak.

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak.

ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.

Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler

MADDE 11 – (1) Görevden uzaklaştırma önlemi; teftiş, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya konması gerekir.

(2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına yazıyla derhal bildirilir.

(3) Soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılması veya cezai bir işlem uygulanması gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması teklifi, müfettişlerce atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına derhal bildirilir.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 12 – (1) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle saptanması gerekir.

Müfettişlerin sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Müfettişler; kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma

MADDE 14 – (1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sözlü sınava yazılı sınavı kazananlar girebilir.

Sınavlara katılacaklarda aranan şartlar

MADDE 15 – (1) Giriş sınavına, aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir:

a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek.

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak.

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

e) Yapılacak inceleme sonunda, hakkında resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ile tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak.

f) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 16 – (1) Atama yapılacak müfettiş yardımcısı kadrolarının sayısı ve derecesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak merkezi sınava göre Bakanlıkça belirlenen taban puanı, alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru merci ve son başvuru tarihi Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce yapılır.

(2) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç on beş gün önce bitecek şekilde tespit edilir.

(3) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan on beş gün önce, sınava girmeye hak kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru şekli, istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 17 – (1) 15 inci maddede yazılı koşulları taşıyanlar Teftiş Kurulu Başkanlığına;

a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı sureti,

b) İki fotoğraf,

c) Aday formu,

ile bizzat veya posta yoluyla başvururlar. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

(2) Aday formunda kimlik bilgileri ile adayın kendi el yazısıyla hazırlanmış anne ve babasının adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksekokulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksekokulu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmiş ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

(3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 – (1) Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi

MADDE 19 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavda alınan başarı puan sıralaması esas alınarak, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı aday ve puanı en son sıradaki adayla aynı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinde yapılacak ilanla duyurulur.

(2) Ayrıca, sınava katılacak olanların başvuru formunda belirtmiş oldukları iletişim adreslerine, içeriğinde sınavın yapılacağı yer ve tarihin de belirtildiği fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Sınavın yapılacağı yer

MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü kısmı Ankara'da yapılır.

Giriş sınavı kurulu

MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla belirlenen dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 22 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Ekonomi (İktisat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi).

b) Hukuk (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Yargı, Medeni Hukuk Genel Esaslar ve Ayni Haklar, Ceza Hukuku Genel Esaslar, Ticaret Hukuku Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Borçlar Hukuku Genel Esaslar).

c) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Kamu Borçları).

ç) Muhasebe (Genel Muhasebe).

d) Kompozisyon (kültür ve turizm konularına dair kompozisyon).

e) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 23 – (1) Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri sınav kurulunca tespit edilir. Soru kağıtlarında, sınav süresi ve her soruya verilecek puan gösterilir. Soru kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra her konunun sorusu ayrı bir zarfa konulur, kapatılır ve mühürlenir. Bu zarf, sınav sırasında adaylar huzurunda açılıncaya kadar sınav kurulu başkanınca muhafaza edilir. Cevap anahtarları da yine aynı şekilde bir zarfa konularak mühürlendikten sonra Başkanlıkta muhafaza edilir.

Yazılı sınavın yapılma şekli

MADDE 24 – (1) Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri belgeleri bulundurmak zorunda olup istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

(2) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılarak adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Sınava, Kurul Başkanlığınca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık personeli gözcülük eder.

(3) Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

(4) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği, sınav disiplinini bozucu davranışlar sergilediği tespit edilen adaylar sınav salonundan çıkarılır ve bu kişiler hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

(5) Sınav sonunda sınav kağıdı adaylarca sınav salonu görevlilerine teslim edilir. Adayın kaç adet sınav kağıdı verdiği listedeki adı karşısına yazılır ve adaya imzalatılır. Sınav kağıtlarındaki ad soyad ve aday numarası aday belgesiyle karşılaştırıldıktan ve ad bölümü adaya kapattırıldıktan sonra teslim alınır.

(6) Soruların sınav başlama saatinde sağlam, kapalı ve mühürlü zarfın içinden çıkarılarak kurul üyelerince açıldığını, sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek sınav kurulu üyelerince imzalanır. Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içine konulur, zarf kapatılarak sınav kurulu üyelerince imzalanıp mühürlendikten sonra Kurul Başkanlığına gönderilir.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan yüz tam puan üzerinden en az elli olmak üzere ortalama yetmiş puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 26 – (1) Kurul Başkanlığınca, yazılı sınavı kazanan adayların soyadı sırasına göre listesi hazırlanarak duyurulur ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav

MADDE 27 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda adayların; ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültür, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Kurul Başkanlığınca aday hakkında resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ile tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları dikkate alınır.

(2) Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için bu puanın en az yetmiş olması şarttır.

(3) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Giriş sınavı notu ve sonucunun duyurulması

MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

(2) Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puan eşitliği olması halinde sıralamada başvuru sırasındaki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav puanı esas alınır.

(3) Giriş sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak Başkanlık tarafından ilan edilir ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 29 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanan adaylardan atamaları yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

b) Yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurulca onaylı sureti.

c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 30 – (1) Sınavda başarı gösterenler, boş olan müfettiş yardımcısı kadrolarına başarı sırasına göre atanırlar. Sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla kazanan olması halinde bu durumda olanlar yedekten kazanmış sayılır. Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 31 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Kurul arşivinde saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmede amaç

MADDE 32 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.

b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile inceleme, teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

c) İlmi ve mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak.

ç) Rapor yazma tekniği hususundaki bilgi ve melekelerini geliştirmek.

d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri gibi araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlıklarını ve yabancı dil bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini sağlamak.

Yetiştirme programı

MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık dönemlerinde aşağıdaki programa göre yetiştirilir:

a) Birinci dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcıları müfettiş refakatine verilmekle beraber, bu dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, teftiş ve soruşturmalarda müfettiş refakatinde yapılır. Bu teftiş ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir. Müfettişler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma usullerinin refakatlerindeki müfettiş yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş yardımcıları da bu suretle gereği gibi yetişmeye gayret ederler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları: En az bir yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını bitiren müfettiş yardımcılarından, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan onayı ile resen iş görme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, müfettişlerin sahip olduğu yetkileri haizdir.

ç) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Kurul Başkanlığınca belirlenen konularda tez hazırlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin kabulü gibi hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(2) Müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmesinde refakatinde çalıştıkları müfettişlerin görüşleri dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettişlik Yeterlik Sınavı

Müfettişlik yeterlik sınavına girme hakkının kazanılması

MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıl süreli eğitim ve yardımcılık dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulur.

Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma

MADDE 35 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları Kurul Başkanlığınca bir rapor ile saptananlar yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı tarihinin bildirilmesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tâbi tutulacakları yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az iki ay önce yazıyla bildirilir.

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 37 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkla ilgili diğer mevzuat ve Bakanlık görev alanıyla ilgili genel bilgiler.

b) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri.

c) Mali mevzuat.

ç) Personel mevzuatı.

d) Teftiş ve soruşturma mevzuatı ve uygulaması.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması

MADDE 39 – (1) Yazılı sınav soruları, 38 inci maddede yer alan konuların her birinden en az iki soruyu içerecek şekilde sınav kurulunca hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da sınav kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına sunulur.

Yazılı sınavın yapılma şekli

MADDE 40 – (1) İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak müfettiş yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan müfettiş yardımcılarının isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve sınav kurulu başkanına sunulur. Sınava, sınav kurulu üyeleri gözcülük eder.

(2) Müfettiş yardımcıları, sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında sınav kurulunca tutanak düzenlenir ve bu kişiler ilgili sınavda başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarından hastalık, bir yakınının ölümü ve benzeri geçerli bir nedenle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle tevsiki halinde sınav kurulu sınavın ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 41 – (1) Yazılı sınav kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(3) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Sözlü sınav

MADDE 42 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri yüz tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az yetmiş olması şarttır.

(2) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yeterlik sınavı notu

MADDE 43 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Yeterlik sınavını başaramayanlar

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavına girip başaramayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bu kişiler, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Müfettişliğe atanma

MADDE 45 – (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanı onayı ile müfettişliğe atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Kurul Başkanlığına, Başmüfettişliğe Atanma; Müfettişliğe Yeniden Atanma ve Kıdem

Kurul Başkanlığına atanma ve vekalet

MADDE 46 – (1) Kurul Başkanı, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanınca atanır.

(2) Kurul Başkanının herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kadrosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan tarafından başkan vekili olarak görevlendirilir.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 47 – (1) Müfettişler; kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine başmüfettişliğe atanırlar.

(2) Başmüfettişliğe atanabilmek için Kurulda geçirilen hizmet süresinin, müfettiş yardımcılığında geçirilen süre dahil on yıldan az olmaması şarttır.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 48 – (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış olanlar yazılı talepleri üzerine, müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş olmaları, durumları itibarıyla atanabilecekleri boş kadro bulunması ve Kurul Başkanı tarafından olumlu görüş verilmesi koşuluyla yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Kıdem

MADDE 49 – (1) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre, dönemleri farklı müfettişler ve müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda, bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(4) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Görevlendirme

MADDE 50 – (1) Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.

Çalışma biçimi

MADDE 51 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş işbölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

Koordinasyon görevi

MADDE 52 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, soruşturma ve araştırmaların koordinasyonu görevini de yerine getirirler. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan bu tür çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendilerine devredilir.

İşin devamlılığı ve devri

MADDE 53 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğduğu takdirde, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 54 – (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

a) İcraya karışamazlar.

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

c) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

Yazışma yöntemi

MADDE 55 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 56 – (1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve meslekî bilgilerini artırmak üzere Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla kıdem esasına göre 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri

MADDE 57 – (1) Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen kişi yahut kişiler, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda yeter sayıda personel ile büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

(2) Bu amaçla görevlendirilenler;

a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

b) Müfettişlerden gelen rapor, tahkikat evrakı ve sair yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndermek, ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını izlemek, geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek ve bunların işlemleri tamamlanıp dosyaları kapatılıncaya kadar tekit ve takiplerini yürütmek,

c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, oluşturulan arşiv kayıt sistemine düzenli bir şekilde kayıt edilmesini ve muhafazasını sağlamak,

ç) Teftiş Kurulu çalışanlarının özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

d) Yolluklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak; Kurula ait odaların temizlik, tamir ve benzeri işlerinin düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve kontrollerini yapmak,

f) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,

g) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt, cetvel, istatistik ve dosyaları tutmak ve arşivi düzenlemek,

ğ) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,

h) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

hususlarında sorumludurlar.

(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Müfettiş raporu, yazışmalar ve ilgili dosyalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve verilemez. Büro işlerini yürütmekle görevlendirilen personel görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

(4) Görevlendirilen tüm personel büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkan ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 58 – (1) Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

a) Araştırma raporu,

b) Cevaplı rapor,

c) İnceleme raporu,

ç) Ön inceleme raporu,

d) Soruşturma raporu,

düzenler.

Araştırma raporu

MADDE 59 – (1) Araştırma raporu;

a) Yürürlükteki kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,

b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Cevaplı rapor

MADDE 60 – (1) Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

(2) Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibarıyla ayrı ayrı cevaplı rapor düzenlenebilir.

(3) Cevaplı raporlar teftiş sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri kapsar:

a) Görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi, teftişe başlama ve bitirme tarihleri.

b) Noksan ve hatalı görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve kararların hangi maddeleriyle ilgili olduğu.

c) Raporun madde, sayfa ve ek sayısı ile cevaplandırma süresi.

(4) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş tarafından on günden az olmamak üzere verilecek süre içinde ilgili memur ve amirler tarafından cevaplandırıldıktan sonra ilk iki nüshası müfettişe geri gönderilir. Üçüncü nüshası denetim dosyasında saklanır.

(5) Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Kurul Başkanlığına yazı yazılır.

(6) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir. Ayrıca, müfettişler verilen cevaplar ve eleştiri konusu yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir son görüşlerini yazıp denetlenen memurların adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva eden personel listesi, denetim sırasında tuttukları tutanaklar ile gerekli diğer belgeleri de ekleyerek cevaplı raporu bir ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

(7) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde durum hakkında müfettiş tarafından denetim defterine şerh düşülür.

(8) Merkez teşkilatına sevk edilen cevaplı raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken hususlarla ilgili olarak merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime ayrıca talimat verilerek sonuçları takip edilir.

İnceleme raporu

MADDE 61 – (1) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde birimin genel durumunu içeren hususların, Bakanlıkça inceletilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin ve ihbar, şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Ön inceleme raporu

MADDE 62 – (1) Müfettişler, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu tanzim ederek Başkanlığa sunarlar.

(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği, incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti yazılır. Hakkında ön inceleme yürütülen memur veya diğer kamu görevlilerinin işledikleri belirtilen suç birden fazla ise söz konusu suçların her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin görüş belirtilir.

Soruşturma raporu

MADDE 63 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları soruşturma raporuna bağlanır.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.

(4) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

Genel durum raporu

MADDE 64 – (1) Genel durum raporu; gerekli görülen hallerde, Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerir ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanır.

(2) Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:

a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim veya servisler ve yazılan raporlar.

b) Teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıfları yönünden yeterli olup olmadıkları.

c) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmaların neticeleri.

ç) Diğer inceleme konuları, yapılan incelemelerin neticeleri.

d) Görevden uzaklaştırılan, tayini teklif edilen memur varsa sayıları ve sebepleri.

e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar.

f) Çalışma yerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar.

g) Gerekli görülen diğer hususlar.

Raporlar üzerinde Kurul Başkanlığınca yapılacak işlemler

MADDE 65 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra Bakan onayına sunulur.

(2) Rapor incelemesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar tespit edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir.

(3) Müfettiş rapordaki yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve bu kapsamda müfettişin isteğe katılmaması sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Bakana sunulur.

(5) Bakan onayında yer alan hususların gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli yazışmalar Başkanlıkça yürütülür.

(6) Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler Başkanlıkça takip edilir.

Sonuç bildirimi

MADDE 66 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşlar ile Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse en geç üç ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadır. Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi verilir.

(2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

(3) Sonuçlar müfettiş tarafından, yeterli bulunmadığı takdirde konu ile ilgili görüşleri ile birlikte en geç otuz gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime yardımcı olunması

MADDE 67 – (1) Bakanlık teşkilatı, bağlı, ilgili, ilişkili ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri, gizli de olsa bütün belge, defter, dosya ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı istendiğinde müfettişlere geciktirmeden vermek ve bunların incelenme ve sayılmasını kolaylaştırmak zorundadırlar. Müfettişler bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak; kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(3) Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdür.

(4) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadır.

Denetlenenlerce izin kullanılması

MADDE 68 – (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır. İzin kullanmaya başlamış olan görevliler, müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde en kısa sürede görevlerine başlamak zorundadır.

Teftiş dosyası

MADDE 69 – (1) Teftiş edilen kurum ve kuruluşlarda bir teftiş dosyası tutulur. Teftiş dosyasına, birimin geçmiş yıllardaki teftişleri neticesinde tanzim edilmiş bulunan cevaplı raporların bir nüshası ile cevaplı rapor düzenlenmediği hallerde tanzim edilmiş bulunan inceleme raporlarına ilişkin olarak Bakanlık merkezinden gönderilen emir ve talimatlar ile yazılar ve bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair belgeler konulur. Müfettişler, tetkik ettikleri birimlerdeki teftiş dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Berat ve mühür

MADDE 70 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte mühür verilir.

Ayrılmada yapılacak işlemler

MADDE 71 – (1) Müfettişlikten ayrılanlar; sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesini, demirbaş ve diğer eşyayı on beş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadır. Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler 53 üncü maddeye göre yürütülür.

Yönerge

MADDE 72 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ve Müfettişlerin çalışma usul ve esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerine ait diğer hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Teftiş Kuruluna bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 73 – (1) Bakanlık merkez birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve benzeri ad altında çıkarılan mevzuatı bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 74 – (1) 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.