TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği

     

     10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK GÖREV YAPAN SANATKAR MEMUR, UYGULATICI UZMAN MEMUR VE UZMAN MEMURLAR HAKKINDA SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-31/12/2011-28159)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personelde aranacak şartlar ile uygulamalı sınav ve mülakatın yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilecek sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 3 üncü ve 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başvuru Kabul Komisyonu: Genel Müdürlükte Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeli,

b) Genel Müdür: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,

ç) Kurum: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra müdürlüklerini,

d) Müdür: Devlet Opera ve Balesi Müdürünü,

e) Sanatkar Memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan personeli,

f) Sınav Komisyonu: 1309 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen Teknik Kurulu,

g) Teknik Kurul: 1309 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen kurulu,

ğ) Uygulatıcı Uzman Memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinde sayılan personeli,

h) Uzman Memur: 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendinde sayılan personeli

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava Katılacak Adaylarda Aranacak Şartlar

Sınava katılacak adaylarda aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan pozisyonlardan;

1) Stajyer koro sanatçıları, Stajyer opera solistleri ve Stajyer orkestra sanatçıları için Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuvarlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2) Stajyer Bale Sanatçısı için yapılacak olan atamalarda Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuvarların bale bölümünden en az lise düzeyinde,

3) Diğer pozisyonlara yapılacak olan atamalarda Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde eğitim veren fakültelerden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarına başvurabilmek için en az lise düzeyinde mezun olmak,

c) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) 23/9/1971 tarihli ve 13965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliğinde yabancı dil şartı aranan unvanlara başvuranlar için İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça dillerinden en az birini bilmek,

ç) Uzman memur pozisyonlarına müracaat eden adaylar için 40 yaşından gün almamış olmak,

d) Kurum tarafından sınav ilanlarında belirtilen uzman memur pozisyonlarına yapılacak olan müracaatlarda ilgili meslek örgütleri tarafından belgelendirilmek üzere en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.

 (2) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Pozisyon değişikliği sınavlarında birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen yaş şartı ile (d) bendinde belirtilen belge şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların İlanı, Sınavlara Başvuru Usulü ve Başvurunun Kabulü

İlanların yapılması ve ilanda yer alacak bilgiler

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanlar, sınav tarihinden en geç bir ay önce kurumun ilan panoları ve internet sitesi ile ülke çapında yayın yapan gazetelerden en az bir tanesinde ilan edilir ve ayrıca yerel gazetelerde de ilan yapılabilir.

 (2) Yapılacak ilanlarda; sınav açılan pozisyon ve unvanlar, her bir pozisyon ve unvan için alınacak personel sayısı, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuruların yapılacağı yer, başvuru süresi, sınav tarihleri, sınavın yapılış şekli ve ilgili diğer hususlara yer verilir. Başvurular tamamlandıktan üç gün sonra pozisyon unvanı, sınav tarihi, sınavın yapılacağı yer, sınavların başlangıç saatleri belirtilmek suretiyle gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin sınav programları Kurumun duyuru panoları ile internet sitesinde ilan edilir. Zorunlu hallerde sınav yeri ve zamanı hususunda sınav komisyonu tarafından değişiklik yapılabilir.

(3) (Ek:RG-31/12/2011-28159) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra en geç 3 iş günü içerisinde sınava katılma hakkı kazanan adayların isim listeleri kurum panolarında ve kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Adaylardan istenecek belgeler

MADDE 7 – (1) Sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarına başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) (Mülga:RG-31/12/2011-28159)

b) İş başvuru formu (Ek-2),

c) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Yabancı dil bilme şartı aranan unvanlar için buna dair yazılı beyan,

ç) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği ve yurt dışından mezuniyet durumu için yetkili makamlarca onaylanmış denklik belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği veya denklik için müracaatı bulunan adaylardan müracaat ettiğine ilişkin belge,

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

Başvurunun yapılması

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Sınavlara yapılacak başvurular, şahsen, posta yoluyla veya kurumun internet sitesinden yapılabilir. Posta yoluyla veya internet sitesinden başvuru yapan adaylar istenen belgeleri posta yoluyla en geç başvuruların sona erdiği tarihe kadar idareye ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) Adaylar, Genel Müdürlükçe ilan edilen sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memur pozisyonlarından en fazla iki unvana müracaat edebilir. Adayların başvurduğu pozisyonların sınav tarihi, yeri veya saatinin aynı olması durumunda tercih edilen sınava girilebilir. Sınav Komisyonu tarafından diğer unvan için ayrıca sınav hakkı verilmez.

(3) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında kurum içi gruplar arası pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin duyurular ve sınav programları Kurumun ilan panoları ile internet sitesinde ilan edilir ve sınav sonuçları bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılır.

Başvurunun kabulü

MADDE 9 – (1) Sınav başvurusunda bulunan adayın  bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte başvuruda bulunması halinde, adaya sınava katılım belgesi düzenlenerek verilir. Eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru kabul komisyonunca adayın vermiş olduğu belgelerde eksiklik ya da yanlışlığın bulunduğunun tespit edilmesi halinde belgeler adaya iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 10 – (Değişik:RG-31/12/2011-28159)

(1) Sınavlar uygulamalı sınav ve mülakat şeklinde yapılır. Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde uygulamalı sınav ve mülakat ile birlikte not verilmeksizin değerlendirilmek üzere Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur pozisyonlarına müracaat eden adaylardan opera, bale, müzik, tiyatro konularında genel bilgi ve birikimlerini değerlendiren yazılı kompozisyon istenebilir.

(2) Yabancı dil koşulu aranan unvanlar için ayrıca uygulamalı sınav ve mülakat öncesi yabancı dil seviyesi değerlendirmesi Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Sınava ilişkin usul ve esaslar

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Devlet Opera ve Balesine alınacak sanatkar, uygulatıcı uzman ve uzman memur giriş sınavları ile kurum içi unvan ve pozisyon değişikliği sınavları Genel Müdürlük teknik kurulunca, stajyerliklerin kaldırılmasına ilişkin sınavlar ilgili Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün teknik kurulunca yapılır. Genel Müdürlük kendi yaptığı sınavlarda, diğer Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinden veya kurum dışından uygun gördüğü sayıda branş uzmanı danışman ve ilgili Devlet Opera ve Balesi Müdürlerini not verme hakkı olmaksızın danışman olarak görevlendirebilir. Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından yapılacak sınavlarda ise, kurum içi veya dışından en fazla üç branş uzmanı danışman not verme hakkı olmaksızın Devlet Opera ve Balesi Müdürü tarafından görevlendirilir. Ayrıca Genel Müdürlük, müdürlüklerde yapılan sınavlarda not verme hakkı olmaksızın bir ya da iki gözlemci görevlendirebilir. Sınavlarda not verme ve değerlendirme sırasında teknik kurul üyelerinden başka hiç kimse sınav salonunda bulunamaz.

(2) Uygulatıcı uzman memur ve uzman memur sınavlarında yapılacak uygulamaların neler olacağı ve bu uygulamalara tanınacak olan süre gibi hususlar sınav komisyonu tarafından sınavdan bir gün önce veya sınav sabahı tespit edilerek kapalı zarfa konularak mühürlenir. Sınav, sınav komisyonu tarafından hazırlanan zarflardan bir tanesi seçilerek bu zarf içerisinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Sınav pozisyonları için ilan edilen gün ve saatte adayın sınav yerinde bulunmaması durumunda Teknik Kurulca mazereti uygun görüldüğü takdirde aday aşama sonunda sınava alınabilir. Ancak sınav ile ilgili değerlendirmeler yapılmaya geçildikten sonra gelen adaya sınav hakkı verilmez.

(4) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Uygulamalı sınav ve mülakat için yapılacak olan değerlendirmeler 100 puan üzerinden ve her aşama için ayrı ayrı yapılır.

(5) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Adayın sınavın her bir aşaması için başarı notu, tüm komisyon üyelerinin notlarının ortalaması alınarak belirlenir. Adaya verilen en düşük not ile en yüksek not arasında 30 puan ve üzerinde fark olması halinde en düşük ve en yüksek birer not ortalamaya katılmaz.

(6) Müracaatı alınarak sınava kabul edilen adayın yapılan sınavların her aşamasında başarılı olması için en az 70 ve üzerinde puan alması şarttır. Ortalama notlardaki küsuratlar yukarıya tamamlanmaz. Sınava giren adaylardan 70 puan altında not alan adaylar, sınava girdikleri pozisyonun bir sonraki aşamasına kabul edilmez.

(7) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Her aşama için başarı sıralaması, aynı pozisyonda ve unvanda sınava giren adayların aldıkları not sıralamasına göre yapılır. Sınavların her bir aşamasında 70 puan ve üzerinde not alan adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere pozisyon sayısının iki katına kadar sıralanır. En üstten başlamak üzere pozisyon sayısına kadar olanlar asıl, sonrakiler aynı sıralamayla yedek olarak sınavı kazanmış sayılırlar.

(8) Kurum içi sınavlarda Koro sanatçıları, opera solisti unvanı için girdikleri sınavlarda opera solisti sınavı giriş müfredatının yalnız ikinci ve üçüncü aşamalarından sorumlu tutulur.

(9) Teknik Kurul aynı ses rengine, aynı çalgı grubuna ya da aynı uygulama grubuna ait adayları arka arkaya veya birlikte sınava alabilir.

(10) Sanatkar memur, uygulatıcı uzman memur ve uzman memurlara ilişkin kurum içi yapılacak olan sınavlarda pozisyon veya unvan değiştirmek isteyen adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Uygulama Müfredatında belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

(11) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Sınava alınan adayla birinci ve ikinci derecede akrabalık bağı bulunan veya adayın meslek dersi öğreticiliğini yapmış olanlar o branşta komisyon üyesi olamazlar.

(12) Genel Müdürlük ve Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde istihdam edilecek Stajyer Sanatçı pozisyonları ile diğer Sanatçı pozisyonlarına yapılacak olan uygulamalı sınavlarda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Uygulama Müfredatında belirtilen performanslar istenir.

(13) (Mülga:RG-31/12/2011-28159)

Sınavların yapılacağı yer ve zaman (Değişik başlık:RG-31/12/2011-28159)

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Merkez ve taşra müdürlüklerinde 1309 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek Uygulatıcı Uzman ve Uzman Memurlardan, Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde istenecek yazılı kompozisyon uygulaması 6 ncı madde uyarınca ilan edilecek olan sınav programlarında belirtilen yer ve zamanda yapılır. Sınav yer ve zamanının herhangi bir nedenle değişmesi halinde değişiklik aynı yöntemle ilan edilir.

(2) Uygulamalı sınavlar bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi  gereğince ilan edilecek sınav programlarında belirtilen yer ve zamanlarda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Uygulama Müfredatı çerçevesinde sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

Mülakat

MADDE 13 – (1) Adaylar sınav müfredatında belirtildiği şekilde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yer ve zamanda sınav komisyonu tarafından yapılacak mülakat değerlendirilmesine katılırlar.

(2) Sınav komisyonu yapacağı değerlendirmede, adayın komisyon önünde kendini ve mesleğini ifade edebilme yeteneği ile diğer özellikleri dikkate alır ve yapılan değerlendirme sonucu, adaylar için düzenlenecek aday başarı durum cetveli notları belirtilerek üyelerce imzalanır.

Sınav sonuçları

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında 1309 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek Sanatkar, Uygulatıcı Uzman ve Uzman Memur sınav sonuçları başarı sırasına göre Kurumun duyuru panoları ile internet sitesinde ilan edilir.

(2) Gerçekleştirilen sınavları asil ve yedek kazanan adaylara yazılı bildirim yapılır.

(3) Sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil beyanı,

c) Dört adet vesikalık fotoğraf,

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişkilerinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) Denklik için müracaat edildiğine dair belgeyi  sınav başvurusu esnasında teslim eden adaylar için denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2009

27372

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.

31/12/2011

28159

2.

 

 

3.

 

 

 

 

Ek- 1

UYGULAMA MÜFREDATI

ORKESTRA SINAVLARI:

A-ORKESTRA STAJYER SANATÇI GİRİŞ SINAVI

KEMAN:

1.Aşama

a)     Adayın kendi seçeceği bir Etüd,                                                                                                       

b)    W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5’ ten biri, sadece 1ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın yada  konçertonun tümü. (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

c)    Mülakat.

VİYOLA:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    C.Stamitz veya F.A.Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

c)    (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Mülakat

VİYOLONSEL:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir etüd,

b)    J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

c)    Mülakat

KONTRABAS:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

c)    Mülakat

FLÜT:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da içerebilecektir.)

c)    Mülakat

OBUA:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    W. A. Mozart Do Majör Obua Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Korangle çalmayı da içerebilecektir.)

c)    Mülakat

KLARİNET:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Basklarinet çalmayı da içerebilecektir.)

c)    Mülakat

FAGOT:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Kontrafagot çalmayı da içerebilecektir.)

c)    Mülakat

KORNO:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

c)    Mülakat

TROMPET:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

c)    Mülakat

TROMBON:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

c)    Mülakat

TUBA:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    W.Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

 c)   Mülakat

PİYANO:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü (Piyano eşlikli),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi, komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.)

 c)   Mülakat.

ARP:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği bir Etüd,

b)    G. F. Haendel Arp Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir konçerto veya büyük bir arp eseri (Piyano eşliği zorunlu değildir),

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Piyano eşliği zorunluluğu aranmaz)

c)    Mülakat

TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR:

1.Aşama

a)    Adayın kendi seçeceği Timpani, Marimba, Ksilofon, Trampet ve diğer vurmalı çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli).

2.Aşama

a)    “J. S. Bach for Marimba” albümünden adayın belirleyeceği 2 parça,

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!).

c)    Mülakat

B-ORKESTRA STAJYER SANATÇILIKTAN SANATKARLIĞA GEÇİŞ SINAVI

Orkestra Stajyer Sanatçılıktan Orkestra Sanatkar Memurluğa geçiş sınavına giren adaylardan aşağıda belirtilen sınav performansları istenir.

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemde adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun tümü.

b)    Adayın yıl içerisinde kurumda çalmış olduğu partiler arasından Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek pasajlar.

c)    Deşifraj

ç)     (Ek:RG-31/12/2011-28159) Mülakat

   NOT :  A) Adaylar stajyer sanatçılıktan sanatkar memurluğa geçiş sınavlarında, Kuruma giriş sınavında sunmuş oldukları sınav repertuarlarının dışında bir program sunmak zorundadır.                                                      

B) Orkestra çalgıcılığı sınavlarında ezber çalma zorunluluğu yoktur.                                                                 

C) Adaylar sınavlara kendi eşlikçileri ile birlikte gelecektir.                                                                               

D) Adaylar sınava programlarını hazırlayıp gelecekler ve sınav başlamadan sınav programlarını Sınav Komisyonuna kısa bir özgeçmişleri ile birlikte sunacaklardır.                                                                  

E) (Değişik:RG-31/12/2011-28159)   Tüm orkestra çalgılarının sınavlarında çalınan konçerto formundaki eserlerin piyano eşlikli çalınması zorunludur. Arp ve vurmalı çalgıların 2. Aşamalarında piyano eşliği zorunlu değildir. Sonat formundaki eserlerin, eserin besteleniş şekline göre eşlikli veya eşliksiz olarak orijinal şekliyle seslendirilmesi zorunludur.                                                                                         

ORKESTRA ŞEFLİĞİ VE ORKESTRA ŞEF YARDIMCILIĞI: (Değişik başlık:RG-31/12/2011-28159)

1.Aşama

a)    Adayın başvuru tarihine kadar mesleğiyle ilgili tüm dökümanlarının (konser programları, diplomalar, sertifikalar vb.) komisyon tarafından incelenmesi,

b)    J. Haydn veya W. A. Mozart Senfonilerden adayın kendi belirleyeceği bir tanesinin tümünü piyano eşliğiyle yönetmek (Eserin piyano Redüksiyonu adayın kendisi tarafından getirilecektir),

c)    Komisyonca belirlenecek bir eseri orkestra partisyonundan piyanoda çalmak.

2.Aşama

a)   Romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir eseri yönetmek (Eserin piyano Redüksiyonu adayın kendisi tarafından getirilecektir),

b)   Adayın kendi seçeceği bir operadan bir sahneyi yönetmek ve ya Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde orkestra ile çalıştırmak,

c)    Komisyonca seçilmiş iki opera bölümünü şarkıcılara çalıştırmak, yönetmek ve gerekirse orkestra ile prova yapmak.

ç)     (Değişik:RG-31/12/2011-28159) Mülakat.

NOT: A- Sınavın ikinci aşamasının orkestra veya piyanolu yapılmasına sınav komisyonu tarafından karar verilecektir.

B- Orkestra Şefliği sınavında sınav komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde adayın genel kültürünü, müzikal yeteneğini ve bilgisini ölçmek üzere Sınav Komisyonu tarafından aday yukarıda belirtilmemiş olan çeşitli testlere tabi tutulabilir.

KORO ŞEFLİĞİ VE KORO ŞEF YARDIMCILIĞI: (Değişik başlık:RG-31/12/2011-28159)

1.Aşama

a)    Adayın başvuru tarihine kadar mesleğiyle ilgili tüm dökümanlarının (konser programları, diplomalar, sertifikalar vb.) komisyon tarafından incelenmesi,

b)    G.Verdi : Nabucco, “Esirler Korosu” , G.Verdi : II Trovatore, “Çingeneler Korosu” ,     G.Verdi : La Traviata, “Matadorlar Korosu” veya  G.Verdi : Macbeth, “Patria Opressa”    korolarından 2 tanesini piyano eşliğiyle yönetmek

c)    Komisyonca belirlenecek bir eseri orkestra partisyonundan piyanoda çalmak, piyano redüksiyonundan koro partilerini söyleyerek deşifraj etmek.

2.Aşama

a)    Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir büyük korolu orkestra eserinin korolu bölümlerini yönetmek (Eserin piyano Redüksiyonu adayın kendisi tarafından getirilecektir),

b)    Adayın kendi seçeceği bir operadan bir koro bölümünü yönetmek ve gerekirse koroyu çalıştırmak,

c)    Komisyonca seçilmiş iki eseri şarkıcılara veya koroya çalıştırmak ve yönetmek.

ç)     (Ek:RG-31/12/2011-28159) Mülakat.

 NOT   :  A- Sınavın ikinci aşamasının koro ile veya piyanolu yapılmasına sınav komisyonu tarafından karar verilecektir.

   B- Koro Şefliği sınavında sınav komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde adayın genel kültürünü, müzikal yeteneğini ve bilgisini ölçmek üzere Sınav Komisyonu tarafından aday yukarıda belirtilmemiş olan çeşitli testlere tabi tutulabilir.

SOLİST SINAVLARI:

A-SOLİST STAJYER SANATÇILIĞA GİRİŞ SINAVLARI.

1.Aşama

a)    Ses egzersizi

b)    Genel müzik teorisi, Nota okuma ve Kulak testi

c)    Adayın kendi belirleyeceği bir Mozart opera aryası,

NOT: Dramatik, spinto veya Helden Tenor renklerindeki sesler zorunlu W.A.Mozart arya yerine bir Barok arya söyleyebilirler.

2.Aşama

a)    19.yy. İtalyan bestecilerinden bir arya,

b)    Alman, Fransız, Rus veya diğer Slav bestecilerinden bir Opera aryası,

c)    Bir Türk eseri,

d)    Komisyonun vereceği mizansen doğrultusunda adayın oyunculuk yeteneğinin sınanması,

e)    Komisyonca belirlenecek bir deşifraj.

3.Aşama

a)  İki tane özgün dilinde komple opera. Eserin gerektirdiği tüm aryalar, düet, terstet ve recitatifle birlikte hazırlanacaktır. (Aday      eserdeki kendi ses renginin başrolünü reji uygulamasıyla birlikte sunacaktır.)

b)    Mülakat

(Değişik:RG-31/12/2011-28159) B-SOLİST STAJYER SANATÇILIĞINDAN SANATKAR MEMURLUĞA GEÇİŞ SINAVI:

a) Solist Stajyer Sanatçılıktan Solist Sanatkar Memurluğuna geçiş sınavına giren adaylar kuruma giriş sınavındaki performansları içerisinde söylemediği ve kurumda yıl içerisinde görev almadığı, kendi seçeceği özgün dilinde bir opera eserinin kendi ses rengindeki başrolünden komple sorumlu olur.

b) Solist Stajyer Sanatçılıktan Solist Sanatkar Memurluğuna geçiş sınavına giren adaylar mülakata tabi tutulurlar.

NOT : A) Adaylar stajyer sanatçılıktan sanatkar memurluğa geçiş sınavlarında, Kuruma giriş sınavında sunmuş oldukları sınav repertuarlarının dışında bir program sunmak zorundadırlar.

B) Tüm sınavlar ezber olur.

C) Tüm eserler özgün dilinde ve özgün tonunda söylenir.

D) Adaylar sınavlara eşlikçileri ile birlikte gelecektir. Eşlikçi temin edemeyen adaylara eşlikçi sınav anında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Müdürlüklerince temin edilir.

E) Adaylar sınava programlarını hazırlayıp gelecekler ve sınav başlamadan sınav programlarını Sınav Komisyonuna kısa bir özgeçmişleri ile birlikte sunarlar.

F) Başında Recitatifi olan aryalar Recitatifleri ile birlikte söylenir.

KORO SINAVLARI:

A-KORO STAJYER SANATÇILIĞINA GİRİŞ SINAVI:

1.Aşama

a)    Ses egzersizi

b)    Genel müzik teorisi, Nota okuma ve Kulak testi

c)    Adayın belirleyeceği bir Mozart arya ve ya Antik arya.

2.Aşama

a)    Mozart operalarından bir arya, (ilk aşamada söylenen Mozart arya olmayacak) Dramatik, spinto veya Helden Tenor renklerindeki sesler zorunlu W.A.Mozart arya yerine Hendel arya söyleyebileceklerdir.   

b)    19.yy. İtalyan bestecilerinden bir arya

c)    Bir Türk eseri,

d)    Komisyonca belirlenecek bir deşifraj.

e)    Mülakat

B-KORO STAJYER SANATÇILIĞINDAN SANATKAR MEMURLUĞA GEÇİŞ SINAVI:

a)    Adayın seçeceği ve eserlerden biri Mozart olmak üzere 2 (iki) Opera aryası,

b)   Adayın sezon içerisinde görev aldığı Koro eserlerinin piyano eşlikli olarak veya gerekirse Sınav Komisyonu tarafından oluşturulacak 4 (dört) ila 8 (sekiz) sesli Ansamble içinde söylemeleri.

c)     (Ek:RG-31/12/2011-28159) Mülakat.

NOT :A) Adaylar stajyer sanatçılıktan sanatkar memurluğa geçiş sınavlarında, Kuruma giriş sınavında sunmuş oldukları sınav repertuarlarının dışında bir program sunmak zorundadır.

B) Tüm sınavlar ezber olacaktır.

C) Tüm eserler özgün dilinde ve özgün tonunda söylenecektir.

D) Adaylar sınavlara eşlikçileri ile birlikte gelecektir. Eşlikçi temin edemeyen adaylara eşlikçi sınav anında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Müdürlüklerince temin edilecektir.

E) Adaylar sınava programlarını hazırlayıp gelecekler ve sınav başlamadan sınav programlarını Sınav Komisyonuna kısa bir özgeçmişleri ile birlikte sunacaklardır.

F) Başında Recitatifi olan aryalar Recitatifleri ile birlikte söylenecektir.

BALE SINAVLARI:

A-BALE STAJYER SANATÇILIĞINA GİRİŞ SINAVI:

1.Aşama

a)    Klasik Bale dersi (Bar ve orta egzersizleri)

b)    Kulak testi.          (Ritim vurma-melodi tekrarlama)

(Değişik:RG-31/12/2011-28159)2.Aşama

a) Adayın aşağıdaki klasik eserlerden seçeceği birinin Grand Pas de Deux’sünden kız–erkek variation ve coda:

1) Don Quixote

2) Uyuyan Güzel

3) Kuğu Gölü

4) Fındıkkıran

b) Yerli veya yabancı tanınmış koreografların eserlerinden serbest seçilmiş bir modern dans koreografisi (3 dakikayı geçemez).

c) Mülakat.

(Değişik:RG-31/12/2011-28159) B-BALE STAJYER SANATÇILIĞINDAN SANATKAR MEMURLUĞA GEÇİŞ SINAVI:

a)  Adayın aşağıdaki klasik eserlerden seçeceği birinin Grand Pas de Deux’sünden kız–erkek variation ve coda:

1) Don Quixote

2) Uyuyan Güzel

3) Kuğu Gölü

4) Fındıkkıran

b) Yerli veya yabancı tanınmış koreografların eserlerinden serbest seçilmiş bir modern dans koreografisi (3 dakikayı geçemez).

c) Mülakat.

DEKORATÖRLÜK-KOSTÜM KREATÖRLERİ SINAVLARI:

DEKORATÖRLER:   

1.Aşama

        Yetenek sınavı. ( Sınav Komisyonu tarafından tespit edilecek bir oyunun bir bölümünün verilen süre içersinde dekor eskizi, maket ve teknik imalat çiziminin yapılması. )

2.Aşama

        Mülakat.

NOT    :  Tüm adaylar aynı oyun ve aynı bölümden sorumlu tutulacaktır.

KOSTÜM KREATÖRLERİ:    

1.Aşama

Yetenek sınavı. (Sınav Komisyonu tarafından tespit edilecek bir oyunun verilen süre içersinde renkli kostüm tasarımı ve atölye açık imalat çizimi.)

2.Aşama

        Mülakat.

NOT    :  Tüm adaylar aynı oyun ve aynı bölümden sorumlu tutulacaktır.

REJİSÖR YARDIMCISI SINAVI:    

1.Aşama

a)    Sınav komisyonunca belirlenecek bir operadan hareketli bir sahneyi DVD’den izledikten sonra adayın aklında kalan mizansenleri reji notlarına dönüştürmesi.

b)    Adayın sınav komisyonunca belirlenecek başka bir operadan oyuncu sayısı kalabalık bol aksiyonlu bir sahneyi DVD’den izlerken reji notlarını tutması.

2.Aşama

        Sınav komisyonunun uygun göreceği bir opera sahnesini adayın kendisine verilecek reji defterine bakarak sahne üstünde opera sanatçılarına tarif edip oynatması

3.Aşama

        Adayın sahne sanatlarına ve müziğe yönelik bilgisinin gündeme getirilip sınanacağı bir mülakat.

UYGULATICI UZMAN MEMUR SINAVLARI:

1.Aşama

a)    Opera, Bale, Müzik, Tiyatro konularında genel bilgi ve ilgi birikimini değerlendiren yazılı kompozisyon.

b)    Uygulamalı sınav:

        Sınava girdiği pozisyon unvanı görevleri ile ilgili, sınav komisyonunca belirlenecek ve komisyonca verilen süre içerisinde gerçekleştirilmesi istenecek uygulamalı sınav.

2.Aşama

        Mülakat.

        Yukarıda belirtilen sınava tabi pozisyonlar: Lutiye-Suflör-Teknik Müdür-Kondüvit

UYGULATICI UZMAN MEMUR (DRAMATURG-KORREPETİSYON) SINAVI:

DRAMATURG:

1.Aşama

a)    Sınav Komisyonunca verilecek bir metin üstünde adayın yapacağı kıyaslamalı inceleme sonucu Opera, Bale, Müzik, Tiyatro alanlarındaki genel bilgi ve ilgi birikimini değerlendirilmesi.

b)    Uygulamalı sınav:

        Sınav Komisyonunca belirlenecek klasik veya romantik döneme ait bir esere ilişkin adayın farklı yorumları ve eleştirel bakış açısını irdeleyen analiz, araştırma çalışması.

2.Aşama

        Adayın sahne sanatları ve dramaturji ilişkisine yönelik bakış açısının, birikiminin, varsa daha önce yaptığı dramaturji çalışmalarının gündeme getirileceği bir mülakat.

KORREPETİSYON:

1.Aşama

        Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın ya da konçertonun 1 ve 2 nci bölümü, kadansıyla.

2.Aşama

a)    Deşifraj; Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi beklenecektir.

b)    Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra ve ya piyano eserlerinden seçmeler.

 c)   Mülakat

UZMAN MEMUR SINAVLARI:

1.Aşama

a)    Opera, Bale, Müzik, Tiyatro konularında genel bilgi ve ilgi birikimini değerlendiren yazılı kompozisyon.

b)    Uygulamalı sınav:

        Sınava girdiği pozisyon unvanı görevleri ile ilgili, sınav komisyonunca belirlenecek ve Sınav Komisyonunca verilen süre içerisinde gerçekleştirilmesi istenecek uygulamalı sınav.

2.Aşama

        Mülakat.

Sayfa 1

Ek-2

İŞ BAŞVURU FORMU

1. Kurumu

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ………………………DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.Dönemi

 

3.Kayıt tarihi / no.

 

 

4. Aday no.

5. Adınız, soyadınız

6. Doğum tarihiniz

7. Doğum yeriniz

 

 

8. Adresiniz ve telefonunuz (varsa cep telefon no.)

 

 

 

9. Cinsiyetiniz

erkek kadın

 

10. Medeni durumunuz

evli bekar

 

11. İstediğiniz görev

 

 

12. Tercih ettiğiniz yer

13. En son bitirdiğiniz öğrenim

 

 

14. Diploma tarihi

15. T.C. Kimlik no

16. Sağlık durumunuzla ilgili verilecek görevleri devamlı olarak yapmaya engel bir durumunuz var mıdır. (Var ise sebebini açıklayınız)

Evet Hayır

 

 

17. Sabıka kaydınız var mı (Varsa sebebini de açıklayınız)

Evet Hayır
 

 

18. Askerlik hizmeti yaptınız mı?

Evet Hayır
 

19. Yaptınızsa şekli

Yd.Sb. Yd.Sb.Öğ. Er

 

20. Yapmadınızsa nedeni

tecilli alınmadım

 

21. Mecburi hizmetiniz var mı?

Evet Hayır

 

 

22. Yükümlü bulunduğunuz kurum

23. Nedeni ve süresi

Bulunduğunuz Görevler

Unvan

Aylık TL.

Tarihleri

Ayrılış Nedeni

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

Görevle ilgili özel eğimler ve nitelikler

Yeri

Tarihi

Süresi

29

30

31

32

 

 

 

 

 

NOT:

1. Soruları, mürekkep veya tükenmez kalemle okunacak şekilde cevaplandırınız.

2. Cevaplarınızı seçme kutularına ‘X’ koymak suretiyle belirtiniz.

3. (1), (2), (3) ve (4) nolu kutular kurumca doldurulacaktır.

4. İş başvuru formu teslim edilirken 4,5x6 boyutunda iki adet fotoğraf eklenecektir.

YUKARIDA YERALAN TARAFIMA AİT TÜM BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU, GERÇEĞE AYKIRI OLAMASI HALİNDE YASAL SORUMLULUĞUMUN DOĞACAĞINI BİLDİĞİMİ BEYAN EDERİM.

 

33. Tarih ve imzanız . / /20


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.