TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Denetim Komisyonu Başkan ve Üyelerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


     11/08/2009 tarih ve 27316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

DENETİM KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİNE İKRAMİYE<_u13a_p> ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR<_u13a_p> HAKKINDA YÖNETMELİK<_u13a_p>

 

BİRİNCİ BÖLÜM<_u13a_p>

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar<_u13a_p>

            Amaç ve kapsam<_u13a_p>

            MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesine aykırı olarak çoğaltılan nüsha ve yayınların yakalanması işlemine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ikramiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.<_u13a_p>

            Dayanak<_u13a_p>

            MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik,5/12/1951tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Ek 12ncimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.<_u13a_p>

            Tanımlar<_u13a_p>

            MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;<_u13a_p>

            a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,<_u13a_p>

            b) Denetim Komisyonu: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesi ile8/11/2001tarihli ve 24577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 9/A maddesine göre çalışma esasları belirlenen ve illerde oluşturulan komisyonu,<_u13a_p>

            c) Genel Müdürlük: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünü,<_u13a_p>

            ç) İkramiye: Korsan faaliyetlerle etkin mücadele sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler sonucunda yakalanan materyal sayısı esas alınarak tespit edilen ve denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ödenen tutarı,<_u13a_p>

            d) Sahipsiz Yakalanma: Suça konu materyalin şüpheli olmaksızın yakalanması halini,<_u13a_p>

            e) Sahipli Yakalanma: Suça konu materyalin şüpheliyle birlikte yakalanması halini<_u13a_p>

            ifadeeder.<_u13a_p>

İKİNCİ BÖLÜM<_u13a_p>

İkramiye Ödemeleri ve Talepleri<_u13a_p>

            İkramiye ödemeleri<_u13a_p>

            MADDE 4 –(1) Mülki idare amiri tarafından illerde oluşturulan denetim komisyonunda görevli kamu personelinin isim listeleri Genel Müdürlüğe bildirilir. Denetim komisyonu başkan veya üyelerinin değişmesi halinde yapılan değişiklik on gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.<_u13a_p>

            (2) İkramiyeye, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesine aykırı olarak çoğaltılan nüsha ve yayınların yakalanması eylemine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlar hak kazanır.<_u13a_p>

            (3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ödenecek olan ve denetim komisyonu tarafından hesaplanan ikramiye tutarı, Genel Müdürlükçe İl Defterdarlıklarına gönderilen ödenekten ödenir. Yapılan bu ödemelere ilişkin tüm bilgi ve belgeler, denetim komisyonu tarafından üçer aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu bildirim üzerine, ödemelere ilişkin gerekli incelemeler Genel Müdürlükçe yapılır.<_u13a_p>

            (4) İkramiye tutarlarının hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin işlemlerden denetim komisyonları sorumludur.<_u13a_p>

            İkramiye talebinde yer alması gereken belgeler<_u13a_p>

            MADDE 5 –(1) İkramiye talep edilmesi durumunda;<_u13a_p>

            a) Denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ait görevlendirme onayı,<_u13a_p>

            b) Denetim komisyonu başkanı tarafından onaylanmış tutanak örneği,<_u13a_p>

            c) Sahipsiz yakalanma halinde, birinci dönem ikramiye ödemesi için mahkemece verilen müsadere kararının onaylı örneği, sahipli yakalanma halinde ise kamu davası açılmasıyla ilgili kararın onaylı örneği, ikinci dönem ikramiyesi için müsadereye veyamahkumiyeteilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği,<_u13a_p>

            ç) Denetim komisyonu başkanı tarafından onaylanmış bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı ikramiye talep formları.<_u13a_p>

            (2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerden bir nüshası denetim komisyonunda muhafaza edilmek, bir nüshası il defterdarlığına gönderilmek, bir nüshası da Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere toplam üç nüsha hazırlanır.<_u13a_p>

            (3) İkramiye talep formları, denetim komisyonu adına düzenlenir.<_u13a_p>

            (4) Her denetim için birinci fıkrada belirtilen belgeler ayrıayrıdüzenlenir.<_u13a_p>

            İkramiye ödemesi yapılmayacak haller<_u13a_p>

            MADDE 6 –(1) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca; satış yapılması yasaklanmış olan yerlerde satılan yasal nüshalara el konulması halinde, ikramiye ödemesi yapılmaz.<_u13a_p>

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<_u13a_p>

İkramiye Tutarlarının Belirlenmesi, Ödeme Zamanları ve Oranları<_u13a_p>

            İkramiye tutarlarının belirlenmesi<_u13a_p>

            MADDE 7 –(1) Eserlerin tespit edildiği CD, VCD, DVD, video kaset, teyp kaset, kitap gibi materyaller içinsekiz göstergerakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen değerin her denetimde yakalanan materyal sayısı ile çarpılması sonucu elde edilen meblağ, denetim komisyonu başkan ve üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır.<_u13a_p>

            (2) Usulsüz çoğaltılan nüsha ve yayınları yakalayan denetim komisyonu başkan ve üyelerine verilebilecek ikramiyenintoplam tutarı, bir denetim faaliyeti için, elli bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.<_u13a_p>

            (3) Bir kişiye ödenecek ikramiyenin yıllık toplam tutarı kırk bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Yıllık ödenecek ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye, denetime katılan diğer üyelere paylaştırılamaz.<_u13a_p>

            İkramiye ödeme zamanları, oranları<_u13a_p>

            MADDE 8 –(1) Ödenecek ikramiyenin yüzde ellisi, nüsha ve yayınlar sahipsiz yakalanmışsa mahkemece verilecek olan müsadere kararını, sahipli yakalanmış ise kamu davası açılmasını, ikramiyenin kalan yüzde ellisi ise müsadereye veya mahkûmiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini takip eden bir ay içinde Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.<_u13a_p>

            (2) Bu Yönetmelik gereği ödenecek ikramiyelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.<_u13a_p>

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<_u13a_p>

Son Hükümler<_u13a_p>

            Yürürlük<_u13a_p>

            MADDE 9 –(1) İçişleri ve Maliye Bakanlığının uygun görüşleri ileSayıştayıngörüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<_u13a_p>

            Yürütme<_u13a_p>

            MADDE 10 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

EK- 1

<_u13a_p>

<_u13a_p>

İKRAMİYE TALEP FORMU<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

Olay Özeti<_u13a_p>

:<_u13a_p>

<_u13a_p>

Suç Duyurusunda Bulunulan Cumhuriyet Savcısı<_u13a_p>

:<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

İl Adı<_u13a_p>

<_u13a_p>

Olay Tarihi ve Yeri<_u13a_p>

<_u13a_p>

Nüsha ve Yayının Türü ve Sayısı<_u13a_p>

<_u13a_p>

Sahipli/Sahipsiz<_u13a_p>

<_u13a_p>

Denetime Katılan Üye Sayısı<_u13a_p>

<_u13a_p>

Müsadereye Ait Kararın Tarih ve Sayısı/Kamu Davası Açılmasına Dair Kararın Tarih ve Sayısı<_u13a_p>

<_u13a_p>

Kesinlenmiş Müsadere Kararının Tarih ve Sayısı/Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Tarih ve Sayısı<_u13a_p>

<_u13a_p>

Memur Aylık Katsayısı<_u13a_p>

<_u13a_p>

Sabit Gösterge Rakamı<_u13a_p>

8<_u13a_p>

İkramiye Tavanı*<_u13a_p>

<_u13a_p>

Ödenecek İkramiyeTutarı1. dilimi**<_u13a_p>

<_u13a_p>

Ödenecek İkramiyeTutarı2.dilimi***<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

İmza<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

Denetim Komisyonu Başkanı<_u13a_p>

*50.000 x Memur Aylık Katsayısı<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

** (Memur Aylık Katsayısı x Gösterge RakamıxMateryalSayısı) 'nınYarısı<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

*** (Memur Aylık Katsayısı x Gösterge RakamıxMateryalSayısı) 'nınYarısı<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

EK -2<_u13a_p>

<_u13a_p>

İKRAMİYE TALEP FORMU ( KOMİSYON ÜYELERİ LİSTESİ)<_u13a_p>

<_u13a_p>

S.No<_u13a_p>

Üye Adı ve Soyadı<_u13a_p>

T.C. Kimlik Numarası<_u13a_p>

Görev Yaptığı Birim<_u13a_p>

Görevi<_u13a_p>

Sicil No<_u13a_p>

Banka Hesap No<_u13a_p>

1.Dön.İkrTutarı<_u13a_p>

2.Dön.İkr. Tut.<_u13a_p>

Bu YılİçindeÖdenenİkramiye Tutarı<_u13a_p>

İmza<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

1<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

2<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

3<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

4<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

5<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

6<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

7<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

8<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

9<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

10<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

11<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

12<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

13<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

14<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

15<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

16<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

17<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

18<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

19<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

20<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

İmza<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

Denetim Komisyonu Başkanı<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>

<_u13a_p>


        Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.