TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bakan Onayı : 22.6.1989 - 845

AMAÇ

MADDE l - Bu yönetmeliğin amacı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 243 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  değişik 124. maddesine dayanılarak hazırlanan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre, disiplin amirlerinin tayini, tespiti, uyulacak esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu yönetmelik, Turizm Bakanlığı merkez, doğrudan merkeze bağlı taşra, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik l. maddesinin l. fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3- Bu yönetmelikte yer alan,

a) "Bakanlık" deyimi, Turizm Bakanlığını,

b) "Bakan" deyimi, Turizm Bakanını,

c) "Disiplin Amiri" deyimi, bu Yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini ifade eder.

DİSİPLİN AMİRLERİNİN  TAYİN VE TESBİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 4 - Müsteşar B akanlık Teşkilatında görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir.

Diğer disiplin amirlerinin birbirine göre sırası (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

DİSİPLİN AMİRLERİNİN  YAPTIRACAĞI SORUŞTURMA USULÜ

MADDE 5 - Disiplin amirleri kendine bağlı birim personelinin disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri anda, öğrenme ister sicil amirleri tarafından iletilmiş olsun, ister başka kanaldan, konuyu hemen incelerler. Eğer durum kendi yetkilerine giren bir cezayı gerektiriyorsa, konuyu bizzat soruşturup, usulünce ceza verebilecekleri gibi, görevlendirecekleri bir personele de gerekli incelemeleri yaptırabilirler.

Ancak görevlendirecekleri personelin, hakkında incelemeyi yapacak personele göre gerek kadro ve gerekse unvan bakımından üst görevde olması zorunludur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 6 - a) Birim amirleri ek -1 sayılı cetvelde gösterilen daha üst disiplin amirlerine doğrudan bağlandıkları takdirde, l. disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, 2 ve 3. disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

b) Ek-1 cetvelde belirtilen l. disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin 1. disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Diğer disiplin amirleri de buna göre tespit edilir.

c) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri, bu yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.

BU YÖNETMELİKTE  YER ALMAYAN HUSUSLAR

MADDE 7 -Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILAN  HÜKÜMLER

MADDE 8 - Bu yönctmeligin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 13.8.1986 tarihli

Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan genelgeler, yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 9 - Bu Yönetmelik 1.7.1989 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 10 - Bu yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

T.C. TURİZM BAKANLIĞI DİSPLİN AMİRLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

A - MERKEZ TEŞKİLATI

BİRİMLER

1. DİSİPLİN AMİRİ

2. DİSİPLİN AMİRİ

3. DİSİPLİN AMİRİ

4. DİSİPLİN AMİRİ

5. DİSİPLİN AMİRİ

1- MÜSTEŞARLIK

 

 

 

 

 

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

 

 

2- BAKANLIK MÜŞAVIRLİĞI

 

 

 

 

 

Bakanlık Müşaviri

Müsteşar

 

 

 

 

Diğer Personel

Bakanlık Müşaviri

(Birim Amiri)

Müsteşar

 

 

 

3- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

Özel Kalem Müdürü

Müsteşar

 

 

 

 

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

Müsteşar

 

 

 

4-TEFTIŞ KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Şube Müdürü

Başmüfettiş

Müfettiş (Başkan yardımcısı olan)

Teftiş Kurulu Başkanı

 

 

 

Diğer Personel

Şube Müdürü

Başmüfettiş

Müfettiş (Başkan yardımcısı olan)

Teftiş Kurulu Başkanı

 

 

5- ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BASKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

A.P.K. Kurulu Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

 

Daire Başkanı l.Derece APK uz.

A.P.K. Kurul Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

Diğer Personel

Daire Başkanı

A.P.K. Kurul Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

6- HUKUK MÜŞAVIRLIĞI

 

 

 

 

 

l. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

 

 

 

 

Hukuk Müşaviri

l. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

 

 

 

Diğer Personel

l. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

 

 

 

7-BASIN VE HALKLA İLİŞKILER MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

 

 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

 

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

8- SAVUNMA SEKRETERLIGI

 

 

 

 

 

Savunma Sekreteri

Müsteşar

 

 

 

 

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Müsteşar

 

 

 

Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

İçişleri Bakanlığı   Siv. Sav. Gen. Müd.

İçişleri Bakanlığı Müsteşar

 

 

Diğer Personel

Savunma Uzmanı

Sivil Savunma Sekreteri

Savunma Sekreteri

Müsteşar

 

 

9- GENEL MÜDÜRLÜKLER

 

 

 

 

 

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

Genel Müdürlük Daire Bşk.

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

Başkontrolör

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

Uzman, Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Kontrolör, Stj. Kontroltir

Başkontrolör

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

10-MÜSTAKİL DAİRE

BASKANLIKLARI

 

 

 

 

 

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

 

Şube Müdürü,Uzman,Daire Tabibi

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

 

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

Diğer Sağlık Personeli

Daire Tabibi

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

11-DÖNER SERMAYE IŞLETMESI

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

Merkez Müdürü

Müsteşar Yrd.cısı

Müsteşar

 

 

 

Diğer Personel

Dön. Ser. İşl. Merkez Müdürü

Müsteşar Yrd.cısı

Müsteşar

 

 

İşletme Müdürü

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Md.

Müsteşar  Yrd.cısı

Müsteşar

 

 

Diğer Personel

İşletme Müdürü

Döner Sermaye İşl. Md.

Müsteşar  Yrd.cısı

Müsteşar

 

12-TURİZM EĞİTİM MERKEZI MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

Müdür

Eğitim Dai. Bşk.

Müsteşar  Yrd.cısı

Müsteşar

 

 

Diğer Personel

Eğitim Mer. Müdürü

Eğitim Dai. Bşk.

Müsteşar  Yrd.cısı

Müsteşar

 

13-İL TURIZM MÜDÜRLÜKLERİ

 

 

 

 

 

İl Turizm Müdürü

Vali

Müsteşar

 

 

 

İl Turizm Müdür Yrd.cısı

İl Turizm Müdürü

Vali

Müsteşar

 

 

Şube Müdürü

İl Tur.Müd.Yrd.

İl Turizm Müdürü

Vali

Müsteşar

 

Diğer Personel

Şube Müdürü

İl Tur.Müd.Yrd.

Müdür

Vali

Müsteşar

14-TURİZM DANIŞMA MÜDÜRLÜKLERİ

 

 

 

 

 

İl Merkezinde

 

 

 

 

 

Turizm Danışma Müdürü

İl Turizm Müdürü

Vali

Müsteşar

 

 

Diğer Personel

Turizm Dan. Müdürü

İl Turizm Müdürü

Vali

Müsteşar

 

İlçelerde

 

 

 

 

 

Turizm Dan. Müdürü

Kaymakam

İl Turizm Müdürü

Vali

Müsteşar

 

Diğer Personel

Turizm Dan. Müdürü

Kaymakam

İl Turizm Müdürü

Vali

Müsteşar

 

 

 

 

 

 

YURTDIŞI TEŞKILATI 

BİRİMLER

1. DİSİPLİN AMİRİ

2. DİSİPLİN AMİRİ

3. DİSİPLİN AMİRİ

4. DİSİPLİN AMİRİ

5. DİSİPLİN AMİRİ

15- BÜYÜKELÇİLİKLERE BAĞLI

 

 

 

 

 

Büro Sorumlusu Olan Müşavir, Müşavir Yrd. Ataşe, Ataşe Yrd. İdari Ataşe

Büyükelçi

Müsteşar

 

 

 

Büro Sorumlusu Olmayan Müşavir, Müşavir Yrd. Ataşe, Ataşe Yrd. İdari Ataşe

Büro Sorumlusu

Büyükelçi

Müsteşar

 

 

16- BAŞKONSOLOSLUKLARA BAĞLI

 

 

 

 

 

Büro Sorumlusu Olan Müşavir, Müşavir Yrd. Ataşe, Ataşe Yrd. İdari Ataşe

Başkonsolos

Müsteşar

 

 

 

Büro Sorumlusu Olmayan Müşavir, Müşavir Yrd. Ataşe, Ataşe Yrd. İdari Ataşe

Büro Sorumlusu

Başkonsolos

Müsteşar