TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 15.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27025

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun uygulanması ile cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

             b) Denetleme Elemanları: Bakanlık müfettişleri ile Bakanlık kontrolörlerini,

             c) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,

             ç) Turizm Yatırım ve İşletmeleri: Kanun uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm amaçlı yatırım ve işletmeleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Uygulamaları

             Cezalar

             MADDE 5 – (1) Kanunun beşinci bölümünde yer alan ceza hükümleri uyarınca, belgeli turizm yatırım ve işletmelerine verilecek uyarma cezası, para cezası ve belge iptali cezası bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

             (2) 11/3/1983 tarihli ve 83/6181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık kontrolörleri ve müfettişleri dışındaki kişi veya kişiler tarafından denetim yapılması halinde belirlenen tespitlerin cezayı gerektirmesi durumunda, bu ceza ancak Bakanlık kontrolörleri veya müfettişleri tarafından ve gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra verilebilir. Yapılacak değerlendirmede; belirlenen kusur, aksaklık ve eksikliğin mevzuata açıkça bir aykırılık teşkil edip etmediği, mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen denetleme elemanları tarafından ve anılan Yönetmelikte belirtilen denetim kapsamında tespit edilip edilmediği ile yatırım veya işletme hakkında yapılması önerilen işlemin açıkça belirtilip belirtilmediği dikkate alınır.

             (3) Cezalardaki bir yıllık sürenin hesabında, ilk cezanın tebliğ tarihi, izleyen cezaların ise cezayı gerektiren fiil veya fiillerin tespit tarihi esas alınır.

             (4) Turizm yatırımı ve işletmelerinde yapılan tespitler çerçevesinde ceza uygulanmasını gerektiren hallerde, kusur, aksaklık ve eksikliğin idarece tespit edildiği tarih esas alınır.

             (5) (Mülga: 27/01/2010 tarih ve 27475 sayılı R.G.)*

             (6) Ceza tebligatına ilişkin işlem tamamlanmadan farklı bir hususa ilişkin yeni bir cezanın uygulanmasını gerektiren hallerde tebligatın yapılması beklenmeden yeni ceza veya cezalar uygulanır.

             (7) Bir denetim raporuyla birden fazla cezanın uygulanmış olması halinde, ceza sicili açısından işletme, bir ceza almış olarak değerlendirilir.

             (8) Kamu kurum ve kuruluşlarının, Bakanlıktan belgeli işletmelerde yaptıkları tespitler sonucunda, idari yaptırım uygulamaları nedeniyle işletmelere uygulanacak cezalarda, evrakın Bakanlığa giriş yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde yapılan tespitler dikkate alınır. Bu cezalarda, idari yaptırıma ilişkin tespitin yapıldığı tarihteki ceza hükümleri ve miktarları uygulanır.

             (9) İlgili birim tarafından cezaların etkin bir şekilde takibinin sağlanması bakımından; turizm yatırımı ve işletmesi belgeli her bir tesis için, cezaların tayin edildiği tutanak tarihleri ile ceza tebliğ tarihlerini de içerecek şekilde bilgisayar ortamında ve tesis dosyalarında ceza sicili tutulur.

             Uyarma cezası

             MADDE 6 – (1) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine Bakanlıkça veya denetim elemanlarınca uyarma cezası verilir.

             (2) Kanuna göre Bakanlıkça veya denetim elemanlarınca verilen uyarma cezası kesindir.

             İdari para cezaları

             MADDE 7 – (1) İdari para cezaları, Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır.

             (2) İdari para cezasını gerektiren nedenler ve uygulanacak ceza, denetim raporu ile belirlenir. Anılan rapor ve idari yaptırım karar tutanağı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilgiliye tebliğ edilir.

             (3) Uygulanan idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde işletmeler tarafından muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri veya defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenir. Bir aylık süre, cezanın tebliğ tarihinde başlar.

             (4) On beş günlük süre içinde yargı yoluna başvurulmaksızın ödenen cezalar, işletmeciden cezanın dörtte üçü oranında tahsil edilir. Ödemeye ilişkin belgelerin bir sureti ödemeyi takip eden on beş gün içinde Bakanlığa intikal ettirilir.

             (5) İdari para cezasının kesinleşmesine rağmen ödenmemesi halinde, cezanın 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için denetim raporu, idari yaptırım karar tutanağı ve tebliğ alındısı Bakanlıkça ilgili vergi dairesine gönderilir.

             Belge iptali cezası

             MADDE 8 – (1) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi, Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal edilir. İptal kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak ilgiliye tebliğ edilir.

             Dava açılması

             MADDE 9 – (1) İdari yaptırım kararına karşı, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca Sulh Ceza Mahkemesine, belge iptali işlemine karşı ise 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca İdare Mahkemesine başvurulabilir.

             (2) İdare mahkemesine başvurulması halinde, mahkemenin esasa veya yürütmenin durdurulması kararının sonucuna göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 10 – (1) 20/11/1998 tarihli ve 23529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 


* Mülga fıkra: Uygulanmış olan uyarma cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yılın sonunda tekrar uyarma cezasını gerektirecek fiil veya fiillerin tespiti halinde, Kanun’un 33’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz ve tespit edilen kusur, aksaklık ve eksiklikler için uyarma cezası verilir.