TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

01/06/2006 tarih ve 87061 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

(06/02/2019 tarih ve 86055 sayılı Bakan Onayı ile yapılan değişiklikler metne işlenmiştir.)

(20/09/2022 tarihli ve 2921475 sayılı Bakan Onayı ile yapılan değişiklikler metne işlenmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığında 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Başarı Belgesi: Eğitim sonunda yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlere verilen belgeyi,
c) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
ç) Eğitim Görevlisi: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitici ve öğretici olarak görevlendirilenleri,
d) Eğitim Programı: Yıllık eğitim planına göre, süresi içerisinde branş veya alanda nasıl eğitim yapılacağını düzenleyen programı,
e) Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri: Personelin eğitimi amacıyla yapılan kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, sergi, staj, araştırma, inceleme ve uygulama gezileri gibi her türlü çalışmayı,
f) Katılma Belgesi: Genel Müdürlük tarafından eğitime katılan kursiyerlere verilmesi uygun görülen basılı veya elektronik belgeyi,
g) Kursiyer: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılan personeli,
ğ) Merkez Teşkilatı: Bakanlık Merkez Teşkilatını,
h)Program Yöneticisi: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin Yönetmelikteki hükümlere göre yürütülmesinden sorumlu olan personeli,
ı) Taşra Teşkilatı: Bakanlığa bağlı il ve ilçe teşkilatlarını,
i) Yıllık Eğitim Planı: Kurumun yıllık eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet Memurları Eğitimi Genel Planına uygun olarak bir yıl için hazırlanan planı,
j) Uzaktan Eğitim (e-öğrenim): Teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, kursiyer ve eğitim görevlilerinin internet ortamında veya iletişim araçları ile eşzamanlı ya da eşzamanlı olmadan değişik şekillerde ders işledikleri planlı bir öğretim şeklini,
k) Eğitim Kurulu: Bakanlığın tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu yıllık eğitim programlarını değerlendiren ve karara bağlayan kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Esasları

Hizmet içi eğitimin hedefleri
MADDE 5-
(1) Hizmet içi eğitimin hedefleri; Devlet Memurları Eğitim Genel Planında, kalkınma planlarında ve Bakanlığın stratejik planında eğitim için öngörülen amaçlar ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda;
a) Personelin bilgisini ve verimliliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlamak, hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak,
b) Personeli ödevleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek,
c) Yurt dışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı, Kurumun ve personelin gelişmesini sağlayacak alanlara yönlendirmek,
ç) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, tutumluluk ve etkinliğin arttırılmasını sağlamak,
d) Personelin değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimi belirlemek,
e) Bakanlığı bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,
f) Bakanlık personelinin görev ve sorumluluk alanı kapsamında değerlendirilebilecek tüm sahalardaki her türlü yeni gelişme hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,
g) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmak.

Hizmet içi eğitimin ilkeleri
MADDE 6-
(1) Hizmet içi eğitimde belirtilen hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
b) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personelin belirlenen hizmet içi eğitim ihtiyacına göre eğitim etkinliklerine katılması,
c) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç gereç ve eğitici değişiminin sağlanması,
ç) Eğitimin, milli kalkınma hedeflerine uygun plan ve programlarına dayalı olarak, Bakanlığın amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları, ihtiyaçları doğrultusunda ve bir plan dahilinde düzenlenmesi,
d) Eğitimin, etkinlik, tutumluluk ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,
e) Eğitim yapılacak ortamların, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,
f) Her amirin birimindeki personelin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olmasının sağlanması,
g) Hizmet içi eğitim planı ve programı ile eğitim faaliyetlerinin Bakanlık birimlerinin asli görevlerini aksatmayacak biçimde düzenlenmesi,
h) Eğitime tabi tutulan Bakanlık personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmeleri,
ı) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılmasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Birimleri ve Görevleri

Eğitim birimleri
MADDE 7-
(1) Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetleri;
a) Eğitim Kurulu,
b) Genel Müdürlük
tarafından yürütülür.

Eğitim kurulu
MADDE 8-
(1) Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin genel politikasını tespit ve izlemek amacıyla Bakan Onayı ile Eğitim Kurulu oluşturulur. Kurul, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısının Başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanından oluşur. İhtiyaç halinde diğer hizmet birimlerinin amirleri de Kurul toplantılarına davet edilebilir.
(2) Eğitim Kurulu her yıl Haziran ayında, Bakanlığın bütçe çalışmaları tamamlanmadan önce toplanır. Gerekli görülen hallerde de Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
(3) Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup, kararlar Bakan onayı ile kesinleşir.

Eğitim kurulunun görevleri
MADDE 9-
(1) Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularına ilişkin olarak;
a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,
b) Hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim plan ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,
c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personelin sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini gönderilecek ülkenin adını saptamak,
(Mülga: 20/09/2022 tarihli ve 2921475 sayılı Bakan Onayı - 8 md.)
(Mülga: 20/09/2022 tarihli ve 2921475 sayılı Bakan Onayı - 8 md.)

e) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile program yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,
f) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Bakanlığa yararlı olabilecek imkân ve kaynakları saptamak,
(Mülga: 20/09/2022 tarihli ve 2921475 sayılı Bakan Onayı - 8 md.)
h) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türünü, süresini ve konusu saptamak,
ı) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak,
(Mülga: 20/09/2022 tarihli ve 2921475 sayılı Bakan Onayı - 8 md.)
ile görevlidir.

Personel Genel Müdürlüğü
MADDE 10 -
(1) Bu Yönetmeliğin ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü hizmet içi eğitim çalışmaları ile bu konuda gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin hizmetler, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
(2) Bakanlık birimleri, yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarca Bakanlığa gönderilen ve herhangi bir şekilde kendilerine iletilen hizmet içi eğitime ilişkin her türlü yazı ve belgeyi Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdürler.
(3) Genel Müdürlüğün eğitimle ilgili görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
b) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı, stratejik plan tedbirleri ile birimlerden alınan önerilerin ışığı altında; Bakanlığın eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, yıllık eğitim planı taslağını hazırlamak,
c) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
ç) Eğitim Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı alındıktan sonra kesinleşen yıllık eğitim planına göre; uygulanacak hizmet içi eğitimin konuları, eğitilecek Bakanlık personeli, eğitim görevlileri, eğitim yerleri, eğitim tarihleri ve süreleri, başlangıç ve bitiş tarihleri eğitim araç ve gereçleri, eğitim ve metotları ile gerekli görülecek diğer konuları içeren eğitim programını hazırlamak,
d) Hizmet içi eğitim plan ve programlarını, onayladıktan sonra ilgililere iletilmek üzere birimlere duyurmak,
e) Eğitim programlarının amaca uygun yürütülebilmesi için, içerik oluşturulması, öğretim görevlilerinin belirlenmesi ve diğer konularla ilgili yazıları hazırlamak, gerektiğinde onaya sunmak,
f) Eğitim görevlileri ile eğitim programına katılanların devam durumlarını kontrol edip bunlarla ilgili ders ücreti ve eğitim programına katılanların gündeliklerini ve puantajlarını tutmak,
g) Hizmet içi eğitime katılanların puantajlarını ve disiplin belgelerini ilgili birimlere bildirmek,
ğ) Eğitim programı ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,
h) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile ilgili izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak. Hazırlanan raporları değerlendirmek,
ı) Her yıl hazırlanan yıllık eğitim planının iki örneğini mali yılbaşından önce, Ocak ve Temmuz aylarının sonunda da gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarını rapor halinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne göndermek,
i) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,
j) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,
k) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak,
l) Her yılsonunda hizmet içi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde Bakana sunmak,
m) Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, yerli ve yabancı yayınları izlemek,
n) Her eğitim programı için Genel Müdür onayı ile program yöneticisini tespit etmek,
o) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine erişimi kolaylaştırabilmek, uzaktan eğitim yöntemlerini tesis etmek amacıyla bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan ve kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel danışmanlık firmalarının bilgi ve birikimlerinden yararlanmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

Eğitim görevlilerinin seçimi
MADDE 11-
(1) Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Bakanlık bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Bakanlık dışında uzman kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, Genel Müdürlük tarafından Bakanlık dışından eğitim görevlisi sağlanır.
(2) Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak yedek eğitim görevlileri de görevlendirilebilir.

Eğitim görevlilerinin nitelikleri
MADDE 12-
(1) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlileri, 3/1/2005 tarihli ve 25689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar” çerçevesinde belirlenir.

Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 13-
(1) Hizmet içi eğitimde görev verilenler;
a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,
b) Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,
c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,
ç) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,
d) Eğitim süresi içinde gerekli görüldüğü takdirde, sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,
e) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,
f) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle,
yükümlüdürler.
(2) Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

Program yöneticisinin görevleri
MADDE 14-
(1) Program yöneticisi;
a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,
b) Eğitim görevlileri tarafından iletilen ders notlarının eğitime katılanlara ulaştırılmasını sağlamakla,,
c) Gerekli araç ve gereçleri eğitim ortamında hazır bulundurmakla,
ç) Eğitim görevlileri ile işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumlarını, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,
d)Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketlerin uygulanmasını sağlamakla,
e) Hizmet içi eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla,
f) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmakla,
görevlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Yıllık plan ve programlar
MADDE 15-
(1) Genel Müdürlük diğer birimler ile iş birliği yaparak, en geç Mayıs ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programı önerisini hazırlar. Bu programlar Haziran ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Bakan onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları, Bakanın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur. 
(2) Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

Hizmet içi eğitim
MADDE 16-
(1) Hizmet içi eğitim;
a) Adaylık süresi içinde; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde 27/6/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” ve “Kültür ve Turizm Bakanlığı Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği”,
b) Memurluk süresi içinde; bilgi tazeleme eğitimi, değişikliklere intibak eğitimi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Eğitim programları
MADDE 17-
(1) Hizmet içi eğitim programları;
a) Adaylık Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj),
b) Değişikliklere İntibak Eğitimi,
c) Bilgi Tazeleme Eğitimi,
ç) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi,
d) Eğiticilerin Eğitimi,
(2) Olmak üzere; kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, forum, tartışma, sergi, staj, araştırma, inceleme gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Eğitim konuları ve süresi
MADDE 18-
(1) İlgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere;
a) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.
b) Programların süreleri, varılmak istenen amaca uygun olarak; programın yeri, tahsis olunacak ödenek, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar gibi programı oluşturacak unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitim yeri ve yönetimi
MADDE 19-
(1) Hizmet içi eğitimin Bakanlık merkezinde uygulanması esastır. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait dershane, salon, misafirhane gibi fiziki kapasite ile diğer araç ve gereçlerden yararlanılır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılır.
(2) Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre program yöneticisi tarafından yürütülür.

Yurtdışında eğitim
MADDE 20-
(1) Personelin yurt dışında yetiştirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 1/2/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

Eğitime katılma
MADDE 21-
(1) Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personelin hizmet içi eğitim faaliyetine katılması zorunludur. Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir. Buna göre Genel Müdürlük tarafından tespit edilen kontenjana uygun olarak; merkezde birim amirleri, taşrada ise İl Kültür ve Turizm Müdürleri eğitime katılacakları ismen tespit ederek, Genel Müdürlüğe bildirir. 
(2) Merkezde birim amirleri ve taşrada İl Kültür ve Turizm Müdürleri tarafından özürleri uygun görülenler o programa katılmazlar, katılamayanların daha sonra düzenlenecek aynı veya benzer düzeydeki diğer eğitim programlarına katılmaları sağlanır.
(3) Kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetlerine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır.
(4) Eğitim süresi içinde hastalık veya diğer geçerli bir özre dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların, programla ilgileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır.
(5) Bakanlığı ilgilendiren ve Bakanlıkta düzenlenmeyen, ancak diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere, Genel Müdürlük tarafından uygun vasıftaki personelin katılımı sağlanır.
(6) Başka kurum ve kuruluşlarda eğitim faaliyetlerine katılan personel, o kurum ve kuruluşun eğitimle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin disiplinle ilgili hükümleri saklıdır.
(7) Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar, kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar.

Sınav komisyonu
MADDE 22-
(1) Sınav yapılması gerekli görülen eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda, Genel Müdürlüğün hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanının veya görevlendireceği personelin başkanlığında, program yöneticisi ile eğitim görevlisinden oluşan bir sınav komisyonu kurulur. 

Sınavlar
MADDE 23-
(1) Eğitime katılan personelin başarısı, eğitimin özelliğine göre eğitim süresi içinde veya sonunda, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur.
a) Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.
b) Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim sırasında, sınavları, eğitim görevlisi yapar. İstedikleri takdirde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.
c) Yazılı sınavların süresi, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce sınav komisyonunca belirlenir.
ç) Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen tutanak düzenlenir.
d) (Ek: 20/09/2022 tarihli ve 2921475 sayılı Bakan Onayı - 16 md.) Uzaktan eğitim yoluyla verilen eğitimlere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, eğitim programında belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 24-
(1) Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra, her sınav için bir liste düzenlenerek, on gün içerisinde ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca hazırlanan başarı listesi, bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25-
(1) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak, on gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu başkanına yapılır. İtirazlar komisyonca incelenir, sonuç en geç on gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.
(2) Sınav kağıtları Genel Müdürlük tarafından üç yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla ve ilgili mevzuat hükümlerine göre imha edilir. 

Değerlendirme
MADDE 26-
(1) Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde, her sınav için başarı notu 60 puandır.
a) Sınavlarda;
0 - 59 Başarısız
60 - 69 Orta
70 - 89 İyi
90 -100 Pekiyi
olarak değerlendirilir. Buçuklu puanlar tam puana tamamlanır.
b) Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanması halinde, sınav öncesinde sınav komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilmiş ölçütlere göre değerlendirme yapılır.
c) Sınav sonunda gerekli başarı puanını almamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir. Başarılı olanlara Genel Müdürlük tarafından “Başarı Belgesi” veya “Katılma Belgesi” verilir. 

Disiplin
MADDE 27-
(1) Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetini düzenli bir şekilde izlemek zorundadır.
(2) Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Sınavlarda kopya çeken veya sınav disiplinini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.
(4) Eğitim sonunda sınavlardan herhangi birine, mazeretsiz olarak katılmayanlar “Başarısız” sayılır, ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

İzinler
MADDE 28-
(1) Hizmet içi eğitime katılanlar, eğitim süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 inci maddelerinin dışında izin kullanamazlar. Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşun izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Eğitim giderleri
MADDE 29-
(1) Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Eğitim görevlilerinin ve eğitime katılanların giderleri
MADDE 30-
(1) Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 18/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.
(2) Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Eğitimin görev mahallinde yapılması halinde harcırah ödenmez.

Saklı hükümler
MADDE 31
-(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 32-
(1) Kültür Bakanlığının 19/7/1995 tarih ve 2156 sayılı onayı ile yürürlüğe giren “Kültür Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 33-
(1) Bu Yönetmelik Sayıştay, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alındıktan sonra Makam Onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 34-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.