TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     13/04/2006 tarih ve 26138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARIN BEDELLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-13/12/2011-28141)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde, bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-13/12/2011-28141)

(1) Bu Yönetmelik, her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-13/12/2011-28141)

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

ç) Kesinti: Taşıyıcı materyallerin ve teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde üçü geçmemek üzere belirlenen oranda yapılan kesintiyi,

d) Özel hesap: Bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan hesabı,

e) Taşıyıcı materyal: Fikir ve sanat eserlerinin kaydedilebildiği her türlü boş veya üzerine tekrar yazmaya elverişli video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketleri, CD, DVD, Blu-ray, taşınabilir ya da sabit katı hal depolama aygıtları ve döner mekanizmalı ya da katı hal fiziki diskleri ve benzeri taşıyıcı materyalleri,

f) Teknik cihaz: Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı,

g) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Destek: Gerçek ve tüzel kişilere projeleri kapsamında özel hesaptan sağlanan mali katkıyı,

ğ) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Genelge: Projelere ilişkin başvuru, takip ve sonuçlandırma işlemlerine ilişkin usul, esas, ilke ve standartlara dair Bakanlıkça belirlenecek düzenlemeyi,

h) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Komisyon: Proje Destekleme Komisyonunu,

ı) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Proje: Bu Yönetmelikte amaçlanan hususlarda belli bir plan ve program doğrultusunda hazırlanmış faaliyet tasarılarını,

i) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Sözleşme: Destek sağlanmasına karar verilen projeler için Bakanlık ve proje sahibi arasında imzalanan, desteğin kullanımı ile karşılıklı yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümleri içeren düzenlemeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirin Kaynakları ve Kullanımı

Gelirin kaynakları

MADDE 5 – (1) Gelirin kaynakları, bu Yönetmelik kapsamında sayılan her türlü taşıyıcı materyalle teknik cihazı ticari amaçla imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden, imalat veya ithalat bedeli üzerinden (Değişik ibare:RG-27/12/2019-30991) Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ve özel hesapta toplanan kesintilerden saymanlık hesabına aktarılan dörtte birden geriye kalan miktardan oluşur.

Gelirin kullanımı

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince yapılan kesintiler sonucu ulusal bir bankada açılan özel hesapta toplanan gelir, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen giderlerin karşılanmasında kullanılır;

a) (Değişik:RG-13/12/2011-28141) Fikri mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, konferans, eğitim programı ve seminer gibi organizasyonların yapılması, yaptırılması ve yapılanlara katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

b) Fikri mülkiyet alanında yapılacak veya yaptırılacak teknik inceleme, tanıtma, temsil, araştırma, etüt, proje, basılı malzeme ve yayınlarla ilgili her türlü ödemeler ve uygulamaya ilişkin harcamalar,

c) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi için gerekli olan ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde karşılanamayan harcamalar ile 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi uyarınca korsan faaliyetlerle mücadele amacıyla valilikler bünyesinde kurulan il denetim komisyonlarının denetim faaliyetleri kapsamında olmak kaydıyla yapılan zorunlu giderler,

ç) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü seminer, konferans, bilgilendirme toplantıları, yazılı ve görsel medya ile elektronik ortamda gösterilecek film, slayt ve benzeri yapımların gerçekleştirilmesi ve yayınlatılmasına yönelik giderler,

d) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla donanım, yazılım ve gerekli çevre birimlerini satın alma, kiralama, bakım ve onarımları, fikri mülkiyet haklarının izlenmesi amacıyla veri tabanının kurulması ve işler hale getirilmesi ile ilgili her türlü harcamalar,

e) Kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik festival, film haftaları ve benzeri tek taraflı ve çok taraflı etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve bu etkinliklere aktif katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

f) (Mülga:RG-27/12/2019-30991)  

g) (Değişik:RG-22/3/2008-26824) Bakanlık birimleri ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek, fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi ile ihtiyaç duyulan teknik donanımın satın alınması veya bu alanlarla ilgili projelerin desteklenmesine ilişkin giderler.

ğ) (Ek:RG-13/12/2011-28141) Korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında el konulan materyallerin muhafazasının sağlanması amacıyla depo kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler,

h) (Ek:RG-13/12/2011-28141) Genel Müdürlükte yer alan kültürel miras niteliğindeki fikir ve sanat eserleri ile bu eserlere ilişkin kayıt ve belgelerin korunması ve uygun şartlarda muhafazasının sağlanması amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ve ihtiyaç duyulan fiziki, teknik ve bilişimsel donanımın teminine ilişkin giderler.

ı) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Fikri Mülkiyet Akademisi bünyesinde oluşturulan Telif Hakları Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ile Eğitim Merkezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik diğer giderler,

i) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla salon veya bina kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler.

(2) (Ek fıkra:RG-13/12/2011-28141) Bu madde kapsamında yapılan giderlerden yatırım karakterli olanların yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi zorunludur.

Proje destekleri

MADDE 6/A – (Ek:RG-27/12/2019-30991)

(1) Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin hazırladıkları projelerin desteklenmesine yönelik başvurular, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Komisyon; Bakan başkanlığında, ilgili bakan yardımcısı, Telif Hakları Genel Müdürü, ilgili genel müdür yardımcısı ya da bu kişilerin vekilleri olmak üzere toplam dört üyeden oluşur ve en az üç üye ile toplanır. Bakanın katılamadığı toplantılarda bakan yardımcısı başkanlık görevini yürütür. Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

(3) Proje destek başvuruları, Genelgeye uygun başvuru belgelerinin sunulması yoluyla Genel Müdürlüğe yapılır.

(4) Komisyon, başvuruları;

a) Anayasada belirtilen temel ilkelere, uluslararası anlaşmalara, kanunlara ve genel ahlaka aykırı olup olmadığı,

b) Projenin fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi veya kültürel sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacı taşıyıp taşımadığı,

c) Projenin, fikri mülkiyet sistemine veya ülkenin kültür ve sanat hayatına katkısı,

ç) Projenin, kültürel ifadelerin çeşitliliğine ve kültür endüstrilerinin gelişimine katkısı,

d) Daha önce desteklenmiş ve tekrar eden nitelikte bir etkinlik ise önceki etkinliklerin sonuçları,

e) Proje sahibinin ve proje uygulayıcılarının mesleki uzmanlık ve yeterliliği,

f) Başvuruda yer alan bütçenin tutarlılığı ve projenin uygulanabilir olup olmadığı,

kriterleri çerçevesinde değerlendirir.

(5) Komisyon tarafından, gündemdeki projelerin desteklenmesi, reddedilmesi veya bir sonraki toplantı gündemine alınması yönünde karar verilir. Kabul edilen projeler için sağlanacak destek miktarı Komisyonca belirlenir. Sağlanacak destek miktarı başvuruda belirtilen toplam bütçenin % 80’ini aşamaz. Komisyon kararları, Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. Bakanın başkanlık ettiği toplantılarda ayrıca Bakan onayı aranmaz.

(6) Komisyon tarafından kabul edilen projelere sağlanan desteğin kullanımına ve karşılıklı yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümler, Genel Müdürlük ile proje sahibi arasında imzalanacak sözleşmeyle belirlenir.

(7) Projelere sağlanan destek miktarı, projelerin sözleşmeye uygun olarak sonuçlanmasından ve harcama belgelerinin ibrazından sonra bu belgelere karşılık olarak proje sahibine ödenir. Ancak teminat gösterilmesi veya harcama belgelerinin sunulması şartıyla projelerin sonuçlanmasından önce sağlanan destek miktarının %75’ine kadar ödeme yapılabilir. Ancak kamu tüzelkişileri ile 5846 sayılı Kanun kapsamında kurulan meslek birlikleri bakımından teminat gösterme şartı aranmaz.

(8) Projenin kapsamına ilişkin değişiklik talepleri Komisyon tarafından karara bağlanır. Ancak projeye konu faaliyetin tarihine ve yerine ilişkin değişiklik talepleri Genel Müdürlük tarafından karara bağlanabilir.

(9) Destek sağlanan projelerin belge üzerinden incelenmesi esastır. Ancak gerekli görülen hallerde Genel Müdürlük, yerinde inceleme yapmak üzere personel görevlendirebilir. İncelemeler neticesinde proje dokümanına ve sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmediği tespit edilen projeler için destek miktarının tamamının veya bir kısmının ödenmemesine, gerektiğinde ödenmiş meblağların genel hükümlere göre faiziyle birlikte geri alınmasına Komisyon tarafından karar verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelirin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Harcama, muhasebe ve denetim usul ve esasları

MADDE 7 – (Değişik:RG-13/12/2011-28141)

(1) Özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür ve Turizm Bakanına aittir.

(2) (Değişik:RG-27/12/2019-30991) Özel hesaptan yapılacak işlemler, 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmeliğe göre Bakanlık tarafından muhasebeleştirilir.

(3) (Değişik:RG-27/12/2019-30991) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Özel hesaptan Genel Müdürlükçe yapılan harcamalar ile destek sağlanan projeler kapsamında yapılan harcamalara ait belgeler Genel Müdürlükte; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tabi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamalara ait belgeler projeyi gerçekleştiren ilgili kurum veya kuruluşta, gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere on yıl boyunca muhafaza edilir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tabi kurum ve kuruluşlar belgelerin bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir.

(4) (Değişik:RG-27/12/2019-30991) Özel hesaptan verilecek desteklere ilişkin ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü Genel Müdürlük ile proje sahibi arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.

(5) (Ek:RG-27/12/2019-30991) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tabi kurum ve kuruluşlara projeleri için özel hesaptan sağlanan desteğin veya Bakanlık birimlerine bu Yönetmelik kapsamında Bakan onayıyla tahsis edilen miktarın harcanmasından kendi harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri sorumludur.

İhale işlemleri

MADDE 8 – (1) Elde edilen gelirden yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yapılır.

Ayniyat işlemleri

MADDE 9 – (Değişik:RG-27/12/2019-30991)

(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlükçe tedarik edilen malların ayniyat işlemleri Genel Müdürlük tarafından, diğer Bakanlık birimlerince tedarik olunan malların ayniyat işlemleri bu birimler tarafından sağlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltımına Yarayan Teknik Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.