TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yazma Ve Arap Harfli Basma Eserler İle Şeri Künyelerinin Tesbiti, Yabancı Dil Ve Türkçe Eserlerin Katalog Fişlerinin Çıkartılması Ve Şeri Sicilleri Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği     15/07/1990 tarih ve 20636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


YAZMA VE ARAP HARFLİ BASMA ESERLER İLE ŞERİ KÜNYELERİNİNTESBİTİ, YABANCI DİL VE TÜRKÇE ESERLERİN KATALOG FİŞLERİNİN ÇIKARTILMASI VE ŞERİ SİCİLLERİ TÜRKÇELEŞTİRME ÜCRET YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmelik, yazma ve Arap harfli basma eserler ile şer'i sicillerin künyelerinin tesbiti, şer'i sicillerin Türkçeleştirilmesi, yabancı dil ve Türkçe eserlerin katalog fişlerinin çıkartılması işinde çalıştırılacaklara ödenecek ücretleri belirlemeyi amaçlar ve ödenecek ücretlerin belirleme usul ve esaslarına ait hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;

a)     "Yazma eser" elle yazılmış, tarihi eser niteliği kazanmış kitap ve benzerini,

b)    "Şer'i sicil" Cumhuriyetten önce mahkeme kayıtlarının yazıldığı defterleri,

c)     "Türkçeleştirme" Arap harfli yazıların bugünkü harflerle yazılmasını,

ç) "Katalog fişi" bibliyografik künyelerin ilgili kataloglama kurallarına göre ve­rilmesini,

ifade eder.

 

Çalıştırılacak Kişiler

Madde 3 - Eski nesillerden günümüze gelen; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun kapsamına giren kıymetli el yazması ve Arap harfli basma eserlerin künyelerinin tesbiti, şer'i sicillerin Türkçeleştirilmesi, yabancı dil ve Türkçe eserlerin katalog fişlerinin çıkartılması işlemleri, Arap alfabesini, yabancı dilleri bilen ve konunun uzmanı olan kişilere yaptırılır.

 

Ücretlerin Hesaplanması

Madde 4 - Madde 2'de tanımlanan eserler ile yabancı dil ve Türkçe eserlerin katalog fişlerinin çıkartılması ve şer'i sicillerin Türkçeleştirilmesi, fişlenmesi, çalışmalarında, memur olmayan kişilere ödenecek en az ve en çok ücret, işin yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ileaşağıda belirlenen gösterge rakamlarının çarpımı sonucunda elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Ödemeye esas değerlendirme Madde 6 ve ek; I-V' deki çizelgeler dikkate alınarak yapılır. Fişlerin, Değerlendirme Komisyonu'nda incelenmesinde görülen eksiklikler yüzde oranına göre tutardan düşülür.

 

A - Yazma ve Arap harfli basma eserlerin fişlerinin çıkartılması ve değerlendirilmesi için fiş başına;

Gösterge

a)     Yazma eser için                                                                                17-20

b)    Arap harfli basma eser için                                                                 9-12

B - Şer'i sicillerin illere göre düzenlenmesi, Türkçeleştirilmesi, kataloglarının hazırlanması için;

Gösterge

a)     Orijinal sayfa başına                                                                        17-21

b)    Fiş başına                                                                                          9-12

C - Yabancı dillerde yayımlanmış kitapların katalog fişlerinin çıkartılması için;

Gösterge
a) Fiş başına                                                                                                      9-12

Ç - Türkçe yayımlanmış kitapların katalog fişlerinin çıkartılması için;

Gösterge
a) Fiş başına                                                                                                      6-8

 

Değerlendirme Komisyonları

Madde 5 - Künye tesbiti işlerinde görevlendirilecek kişileri seçmek, işin yürütülmesi için hazırlanacak programı gerçekleştirmek, çalışmaları değerlendirip ilgililere bu Yönetmelikte ödenmesi öngörülen ücreti tespit etmekle görevli olmak üzere; yazma ve Arap harfli basma eserler, şer'i siciller ile yabancı dil ve Türkçe eserlerin fişleri için Bakanlık Onayı ile görevlendirilen üçer uzman kişiden oluşan birer "Değerlendirme Komisyonu" kurulur.

 

Değerlendirme Esasları

Madde 6 - Komisyonlar, künye tesbiti ve Türkçeleştirme çalışmalarının değer­lendirilmesinde;

a)      Fişlenen eserlerin özellikleri ile yazma, basma veya az bilinen bir yabancı dilde
olması,

b)     Çıkartılan fişlerin doğru olması,

c)      Konu numaralarının doğru olması,

ç) Fişlerin içermesi gereken bilgiler açısından hatasız olması,

d)    Şer'i sicillerin künye tesbiti veya Türkçeleştirilmesinin doğru olması,

e) Bir fişteki hata oranının yüzde ellinin üzerinde olmaması, hususlarını göz önünde bulundurur.

Ücret tesbitinde Değerlendirme Komisyonu üyeleri arasında gösterge rakamı konu­sunda oy birliği sağlanamazsa, üyelerin tekliflerinin aritmetik ortalamasına en yakın gösterge esas alınır. Ödeme bu usule göre yapılır.

 

Mahallen Yapılan Çalışmalar

Madde 7 - Mahallinde yapılan çalışmalar 5inci maddede belirtilen ve merkezde oluşturulan Değerlendirme Komisyonları'nca değerlendirilir. Ödemesi yapılabilecek fişlerin bedelleri o yerdeki ilgili Saymanlıklar ve Mal Müdürlüklerince usulü dairesinde ödenir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 8 - Resmi Gazete'nin 20 Şubat 1985 tarih ve 18672 sayılı nüshasında ya­yımlanan "Yazma ve Eski Harfli Basma Eserler ile Şer'i Sicilleri Derleme ve Şer'i sicilleri Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 9 - Sayıştay’ca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

 

Ek: 1

T.C.

                                  KÜLTÜR BAKANLİĞİ

                            Yazma Eser Ücret Ödeme Fişi

                            Eserin Bulunduğu Yer:

                        Kod No:

 

Hazırlayanın Adı, Soyadı:

 

Eserin Özelliği

Fişin Birim Fiyatı

Gerçekleşme Oranı

Fiş

Sayısı

Gerçekle­sen Ücret

Tutarı

 

Yazma koleksiyon

 

 

 

 

 

 

Tek ciltli eserler, Gazel Derlemeleri

 

 

 

 

 

 

Baştan noksan yazmalar

 

 

 

 

 

 

Sondan noksan yazmalar

 

 

 

 

 

 

Baş ve sondan noksan yazmalar

 

 

 

 

 

 

Mecmû'atu'r-resâ'il

 

 

 

 

 

 

Mecmû'atû'l-e'âr- Külliyat-Cönkler

 

 

 

 

 

 

Divan

 

 

 

 

 

Mûnşe'ât

 

 

 

 

 

 

İnşa

 

 

 

 

 

 

Mecmû'atü'l-fevâ'id

 

 

 

 

 

 

Kanun-Nâme

 

 

 

 

 

 

Tezkire

 

 

 

 

 

 

Veleyât

 

 

 

 

 

 

Menâkıp

 

 

 

 

 

 

Mesnevi Mecmuaları

 

 

 

 

 

 

Murukka'ât

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Değerlendirme Kurulu                     …../…../……

 

                            BAŞKAN

                        ÜYE

Değerlendirme Kurullarınca öngörülen kriterlere göre değerlendirilecek­tir. Muhtevasının tamam olması esastır. Fişteki gerçekleştirme oranı ölçüsünde birim fiyattan noksan ücret tahakkuku Değerlendirme Kurullarının yetkisindedir.

 

Ek: II

 

T.C.

KÜLTÜR BAKANLIĞI

Arap Harfli Basma Eser Ücret Ödeme Fişi

Eseri Bulunduğu Yer:                                                                  Kod No:

 

Hazırlayanın Adı, Soyadı:

Eserin Özelliği

Fişin Birim

Fiyatı

Gerçek­leşme Oranı

Fiş Sayısı

Gerçekleşen Ücret

Tutarı

İncunabeller

 

 

 

 

 

Taş Basmalar

 

 

 

 

 

1896-1927 Arası Basmalar

 

 

 

 

 

Baştan noksan basmalar

 

 

 

 

 

Sondan noksan basmalar

 

 

 

 

 

Muhaşşa Basmalar

 

 

 

 

 

Haritalar

 

 

 

 

 

Dergiler

 

 

 

 

 

Değerlendirme Kurulu                                                           /              /…...

 

BAŞKAN                                                      ÜYE                                                ÜYE

 

NOT: Her fiş, Değerlendirme Kurullarınca öngörülen kriterlere göre değerlendirilecek­tir. Muhtevasının tamam olması esastır.   Fişteki gerçekleştirme oranı ölçüsünde birim fiyattan noksan ücret tahakkuku Değerlendirme Kurullarının yetkisinde­dir.

 

                                                                                       EK: III

 

T.C.

KÜLTÜR BAKANLIĞI Yabancı Dil Eserler Ücret Ödeme Fişi

              Eserin Bulunduğu Yer:

              Kod No:

 

Hazırlayanın Adı, Soyadı:

Eserin Özelliği

Fişin Birim Fiyatı

Gerçek­leşme Oranı

Fiş Sayısı

Gerçekleşen ücret

Tutarı

Şekli

Dili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tek Ciltli Eser

 

 

 

 

 

 

Çok ciltli Eser

 

 

 

 

 

 

Süreli Yayın

 

 

 

 

 

 

Taş Basması

 

 

 

 

 

 

Fasikül

 

 

 

 

 

 

Rulo

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Kurulu                            /..... /....

 

BAŞKAN                                                  ÜYE                                                                     ÜYE

 

NOT: Her fiş, Değerlendirme Kurullarınca öngörülen kriterlere göre değerlendirilecek­tir. Muhtevasının tamam olması esastır.   Fişteki gerçekleştirme oranı ölçüsünde birim fiyattan noksan ücret tahakkuku Değerlendirme Kurullarının yetkisinde­dir.

                                                                                                                                                                                                                                                                    <_dc4b1_v class="Section13">Ek IV

T.C.

KÜLTÜR BAKANLIĞI

Şer'i Sicil ve Belge Ücret Ödeme Fişi

 

 

 

 

Eserin Bulunduğu Yer:                                                              Kod No:


<_dc4b1_v class="Section14"><_dc4b1_v class="Section13">Hazırlayanın Adı, Soyadı:

Eserin Özelliği

Fişin Birim Fiyatı

Gerçekleşme Oranı

Fiş

Sayısı

Gerçekleşen Ücret

Tutarı

Vefeyat

 

 

 

 

 

Menakıb

 

 

 

 

 

Silsilename

 

 

 

 

 

Cönk

 

 

 

 

 

Ferman

 

 

 

 

 

Berat

 

 

 

 

 

Tomar

 

 

 

 

 

Sicil Defteri

 

 

 

 

 

Sayı ve Muhteva

Hükm-i hümayun

 

 

 

 

 

 

Hüccet

 

 

 

 

 

 

Boşanma

 

 

 

 

 

 

Arazi

 

 

 

 

 

 

Miras

 

 

 

 

 

 

izin

 

 

 

 

 

 

itak

 

 

 

 

 

 

Vakıf

 

 

 

 

 

 

Timar

 

 

 

 

 

 

Zeamet

 

 

 

 

 

 

Has

 

 

 

 

 

 

Cihet

 

 

 

 

 

 

Ukubet

 

 

 

 

 

 

Kanunname

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<_dc4b1_v class="Section15"><_dc4b1_v class="Section14"> 


<_dc4b1_v class="Section16"><_dc4b1_v class="Section15">Değerlendirme Kurulu                                              …./……/…...

 

BAŞKAN                                                     ÜYE                                         ÜYE

NOT: Her fiş, Değerlendirme Kurullarınca öngörülen kriterlere göre değerlendirilecek­tir. Muhtevasının tamam olması esastır. Fişteki gerçekleştirme oranı ölçüsünde birim fiyattan noksan ücret tahakkuku Değerlendirme Kurullarının Yetkisinde­dir.

 

 

Ek: V

A.A.K.K./2'ye göre "Temel Fiş" örneği

 

 

 

Yer Temel Giriş

No Kitap Adı =Paralel Başlık; Öbür bilgi başlık-

Ları/sorumlu kaydı; emeği geçenler, ___Basım kaydı/

Basıma ilişkin sorumlu kaydı. ___Yayın Yeri: Yayın-

layan, Yayın tarihi (Basım Yeri: Basımevi)

 

Cilt yada sayfa: öbür fiziksel özellikler; boyutlar +

Birlikteki belgeler.__(Dizi; Numaralama, Alt-dizi; Numara-

lama)

 

 

Notlar

ISBN

 

 

1 .Konu başlığı, 2. Konu Başlığı. I.Ek Giriş.

 

II.Ek Giriş

 


            Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.