TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği      23/09/1971 tarih ve 13965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Hukuksal yapı:

Madde 1 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Devlet Opera ve BalesiGenel Müdürlüğü, 1309 sayılı Kanun ile kurulmuş tüzelkişiliği olanve bir Genel Müdür tarafından temsil ve idare edilen bir kamu kuruluşudur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uğraşı konusu:

Madde 2 — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, opera, bale ve müzik san'atını halka tanıtmak ve yaymak gayesiyle opera, operet, bale temsilleri ile konserler verir, yurt içi ve yurt dışı turneler tertipler, millî ve milletlerarası festivaller düzenler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Müdür:

Madde 3 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Genel Müdür, Devlet Opera ve Balesinin her türlüsan'at, teknik ve idare işlerinin birinci derecede tam yetkilisi ve sorumlusuolup, bütün kuruluşun düzenli ve i y i bir şekilde çalışmasını sağlar.

Genel Müdürün başlıca görevleri şunlardır:

a - Kuruluşun san'at, teknik ve idare yönlerinden her türlü faaliyetinin,Devlet Opera ve Balesine yakışır, en iyi şekilde yürütülmesinisağlamak;

b - Genel Müdürlük bütçe taslağını hazırlamak ve bütçe ita amirliğini yapmak; 

c - Devlet Opera ve Balesi kurul, bölüm ve servisleri arasında işbirliğikurmak, bütün sanatçı, memur ve müstahdemlerin iyi ve verimliçalışmalarını, gelişmelerini, işlerin vaktinde ve yolunda yürütülmesinive disipline aykırı eylemlere meydan verilmemesini sağlamak;

d - Devlet Opera ve Balesi kadrosunda aylıklı, ücretli, sözleşmelivesair suretle görev alan yerli ve yabancı bütün görevlileri, kuruluşaen verimli olacak şekilde çalıştırmak;

e - Atamaları Genel Müdürlükçe yapılan aylıklı memurlar ile sözleşmelisanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar hakkında en geç Mayısayı sonuna kadar ikinci derecede tezkiye amiri sıfatıyla idarî ve meslekîtezkiye varakası hazırlamak.

Genel Müdür Yardımcısı:

Madde 4 — Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür tarafından kendisine tevdi edilen işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar; bu işlerden doğrudan doğruya Genel Müdüre karşı sorumludur.

Genel Müdür Yardımcısının başlıca görevleri şunlardır:

a - Devlet Opera ve Balesinin çalışmalarında Genel Müdüre yardım etmek; b - Genel Müdür tarafından verilen yetkiye göre tahakkuk ve ita amirliği yapmak; c - Genel Müdür tarafından verilen yetkiye göre evrakı havale ve onun namına imza etmek.

Müdürler:

Madde 5 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Müdürler, başında bulundukları Devlet Opera ve BalesiMüdürlüğünün, her türlü san'at, teknik ve idare işlerinin Genel Müdürlüğekarşı birinci derecede sorumlusu olup, kuruluşun düzenli ve iyi birşekilde çalışmasını sağlarlar.

Müdürlerin başlıca görevleri şunlardır :

a - Müdürlüğün san'at, teknik ve idare yönlerinden her türlü faaliyetinin,Devlet Opera ve Balesine yakışır, en iyi şekilde yürütülmesinisağlamak;

b - Müdürlük bütçe taslağını hazırlamak Genel Müdürlüğe onaylanmaküzere arzetmek ve ita amirliği yapmak;

c - Genel Müdürlüğün düşüncelerini aldıktan sonra, Müdürlüğünkurul, bölüm ve servisleri arasında işbirliği kurmak, bütün sanatçı, memurve müstahdemlerin iyi ve verimli çalışmalarını, gelişmelerini, işlerinvaktinde, yolunda yürütülmesini ve disipline aykırı eylemlere meydanverilmemesini sağlamak;

d - Müdürlüğün kadrosunda aylıklı, ücretli, sözleşmeli ve sair suretlegörev kabul eden yerli ve yabancı bütün görevlilerin kuruluşa enverimli olacak şekilde çalıştırmak;

e - Atamaları Müdürlükçe yapılan aylıklı memurlar ile sözleşmelisanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar hakkında en geç Mayıs ayı sonunakadar birinci derece tezkiye amiri sıfatıyla idarî ve meslekî tezkiye varakası hazırlamak;

g - Genel Müdürlüğe gönderilecek her türlü yazı ve ervakı bizzatimzalamak ve arzedilecek onaylarla Bakanlıklara gönderilecek yazılarıparafe etmek. Tezkiye varakalarını Genel Müdürlüğe Arzetmek.

Müdür Yardımcıları:

Madde 6 — Müdür yardımcıları, müdürler tarafından kendilerine tevdi edilen işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar; bu işlerden doğrudan doğruya müdürlere karşı sorumludurlar.

Müdür Yardımcılarının başlıca görevleri şunlardır:

a - Müdürlük çalışmalarında Müdüre yardım etmek;

b - Müdür tarafından verilen yetkiye göre tahakkuk ve ita amirliği yapmak;

c - Müdür tarafından verilen yetkiye göre evrakı havale ve onun namına imza etmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanat ve teknik işleri yürütecek görevliler genel müzik direktörü ve müzik işleri yöneticisi :

Madde 7 — Genel Müzik Direktörü ve Müzik İşleri Yöneticileri, Genel Müdür veya Müdürlüklerce verilen direktiflere göre, eserlerin sahneye konmasında müzik çalışmalarını yürütmek, sanatçıların müzik yönünden yetiştirilmelerini sağlamak ve orkestra sanatçılarının çalışma tertibini, düzenini, disiplinini, konsertmaisterlerle görüşerek kurmak ve birinci derecede mesleki tezkiye amiri sıfatıyla, opera sanatçıları ve uygulatıcı uzmanlar hakkında müzikal yönden her yıl Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermekle görevlidirler.

Baş rejisörler :

Madde 8 — Baş rejisörler, Genel Müdürlük veya Müdürlüklerin direktiflerine göre, opera eserlerinin sahneye konmasını sağlayacak bütün reji çalışmalarını yaparlar.

Baş rejisörlerin diğer başlıca görevleri şunlardır :

a - Eserlere ait dekor, kostüm vesair işleri, yetkililerle anlaşmak suretiyle Sanat Teknik Müdürlüğüne bildirmek;

b - Rol dağıtımı ve sahne faaliyeti ile ilgili olarak rejisörler ve sanatçılar tarafından ileri sürülecek istekleri incelemek ve bunlardan çözüm yolu bulunamıyanlar hakkında Genel Müdürlük veya müdürlüklerin kararını almak;

c - Birinci derecede meslekî tezkiye âmiri sıfatıyla, rejisörler ile opera sanatçıları ve uygulatıcı uzmanlar hakkında, sanat disiplini ve sanat yetenekleri yönünden her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermek.

Rejisörler:

Madde 9 — Rejisörler, Genel Müdür veya müdürlüklerce verilen görev gereği sahneye koydukları eserin, temsil yönünden hazırlanmasını sağlar ve oynanmasına nezaret ederler.

Orkestra şefleri:

Madde 10 — Orkestra şefleri, Genel Müdür veya müdürlüklerce kendilerine verilen görev gereği sahneye konulan eserin müzik yönünden hazırlanmasını sağlar ve eseri idare ederler.

Koro şefleri:

Madde 11 — Koro şefleri, Genel Müdür veya müdürlüklere kendilerine görev olarak verilen eserlerin koro çalışmalarını yaptırır ve eserin temsilinde koroya nezaret ederler.

Koro şefleri, birinci derecede meslekî tezkiye âmiri sıfatıyla koro sanatçıları hakkında, sanat disiplini ve sanat yetenekleri yönünden, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermekle görevlidirler.

Baş Korrepetitörler:

Madde 12 — Baş Korrepetitörler, sahneye konulması kararlaştırılan eserlerde rol alan sanatçıların müzikal yönden çalıştırılmalarını sağlar ve korrepetitörlerin çalışmalarına nezaret ederler.

Korrepetitörler ve şan öğretmenleri :

Madde 13 — Korrepetitörler ve şan öğretmenleri, yapılan program gereği opera sanatçılarının öğrenimleri ile ilgili çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmekle görevlidirler.

Bale başkoreografları:

Madde 14 — Bale başkoreografları, sahneye konan bale ve opera eserlerinin, koreografi çalışmalarını, Genel Müdür ve Müdürlüklerin direktiflerine göre, yürütür ve koreografların çalışmalarına nezaret ederler.

Bale başkoreografları, birinci derecede meslekî tezkiye âmiri sıfatıyla, koreograf ve bale sanatçıları hakkında, sanat disiplini ve sanat yetenekleri yönünden, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermekle görevlidirler.

Bale koreografları:

Madde 15 Bale koreografları, Genel Müdür ve Müdürlüklerce, kendilerine verilen ödev gereği koreografısini yaptıkları bale ve opera eserlerini hazırlamak ve oynanmasına nezaret etmekle görevlidirler.

Bale başöğretmenleri ve bale öğretmenleri:

Madde 16 — Bale başöğretmenleri ve bale öğretmenleri, bale sanatçılarının teknik yönden hazırlanmalarını ve eğitilmelerini sağlarlar; sahneye konulan eserin koreografına yardımcı olurlar.

Kordobale şefleri :

Madde 17 — Kordobale şefleri, kordobale sanatçılarının teknik yönden hazırlanmalarını, eğitilmelerini sağlar ve sahneye konan eserin koreografına yardımcı olurlar.

Sanat teknik müdürü ve sanat teknik yöneticileri:

Madde 18 — Sanat teknik müdürü ve sanat teknik yöneticilerinin görevleri şunlardır :

a - Sahneye konan bütün eserlerin kroki ve maketlerini hazırlatmak;

b - Lüzumlu malzemenin, atelye şefleri ve dekoratörler tarafından gösterilen ihtiyaç listesini düzenlemek; alınmalarını veya atelyelerde yapılmalarını sağlamak;

c - Atelyeleri idare etmek ve atelyeler arası işbirliğini sağlamak;

d - Dekor, kostüm ve aksesuvarın iyi şekilde muhafazasını sağlamak;

e - Hazırlanan dekorların sahneye düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak;

f - Atelyelerde çalışan bütün teknisyen vesair personelin devamlarını takıp ve kontrol etmek;

g - Sahne ile ilgili olan bütün araç ve gereçlerin birinci derecede sorumlusu sıfatıyla, bunların, temsil mevsimi devamınca işler halde bulundurulması, devamlı surette bakımları, vukua gelen veya gelmesi düşünülen arızalarının giderilmesini sağlamak için her türlü tedbirleri zamanında almak ve tatil devresinde revizyonlarını yaptırmak; sahnenin, bakım, emniyet ve onarımını sağlamak;

h - Atelyelerde çalışan bütün teknisyen vesair personel hakkında birinci derecede mesleki tezkiye âmiri sıfatıyla, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermek.

Baş dekoratör ve dekoratörler:

Madde 19 — Baş dekoratör ve dekoratörler, sahneye konan eserlerin dekorlarının hazırlanmasını ve sanat teknik müdürü veya yöneticisi ile işbirliği yaparak sahneye uygulanmasını sağlarlar.

Orkestra müdürleri:

Madde 20 — Orkestra müdürünün görevleri şunlardır :

a - Prova ve temsillerde, orkestra yönünden çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.

b - Orkestradaki bütün elemanların devam işlerini izlemek ve kontrol etmek;

c - Orkestra faaliyetinin, haftalık çalışma programına göre, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve muhtemel aksaklıkları ilgililerle görüşerek önlemek;

d - Orkestra elemanlarından hastalananların durumlarını Sahne Müdürlüğüne bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak;

e - Haftalık çalışma programlarında görevi belirtilen orkestra sanatçılarından, engeli olmadığı halde işinin başına geç gelmiş veya hiç gelmemiş olanlarla, görevlerini vaktinden önce bırakanlar haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Genel Müdürlük veya müdürlüklere yazı ile bildirmek.

Sahne müdürleri:

Madde 21 — Sahne Müdürü, Devlet Opera ve Balesinde temsil edilecek eserler ve verilecek konserlerle ilgili her türlü sahne faaliyetinin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürümesi için gerekli bütün tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Sahne Müdürünün başlıca görevleri şunlardır:

a - Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanların devam işlerini izlemek ve kontrol etmek;

b - Sahne faaliyetinin, haftalık çalışma programına göre düzenli bir şeklide yürütülmesini sağlamak, muhtemel aksaklıkları ilgililerle görüşerek önlemek;

c - Sahne müdürlüğüne bağlı servislerde çalışanlar arasında işbirliği sağlamak;

d - Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanların hastalanmaları halinde, bunları muayene ve tedavi için kuruluş doktorlarına, göndermek ve alacakları raporlara göre işlem yapmak;

e - Kuruluşta görev yapan hastabakıcıların çalışma düzenini, daire amiri ve idare müdürü ile işbirliği yaparak, sağlamak;

f - Haftalık çalışma programlarında görevi belirtilen sanatçı ve uygulatıcı uzmanlardan, engeli olmadığı halde işinin başına geç gelmiş veya hiç gelmemiş olanlarla, görevlerini vaktinden önce bırakanları, haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Genel Müdürlük veya Müdürlüklere yazı ile bildirmek.

İdare Müdürü ve İdare Amirleri :

Madde 22 — Devlet Opera ve Balesinin emniyet ve bakımı ile ilgili olan işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden İdare Müdürü ve İdare Amirleri sorumludurlar.

İdare Müdürü ve İdare Amirlerinin başlıca görevleri şunlardır:

a - Devlet Opera ve Balesi binaları ile bağlantılarının emniyet ve genel korunmasını, bina ve tesislerin yangına karşı korunması için idarî ve teknik yönden zorunlu tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu işleri devamlı olarak denetlemek;

b - Sahneye ve sahne gerisine görevlilerden başka hiç kimsenin girmemesini sağlamak;

c - Sözleşmeli görevlilerin dinlenme yerlerini tespit, büfenin ne şekilde kullanılacağını düzenlemek ve denetlemek;

d - Bütün servislerde çalışanların atelye dışı faaliyetleriyle ilgili disiplin düzenini sağlamak;

e - Bilgisi dışında binalardan dışarıya hiç bir eşyanın çıkarılmaması için gereken tedbirleri almak;

f - Binalar ile bağlantılarının iç ve dış temizliğini gereken şekilde yaptırmak, bahçelerin tanzim, tertip ve bakımını kontrol etmek, kalorifer ve klima tesisleriyle telefon santralının iyi bir şekilde bakımını ve düzenli bir surette 'çalışmasını sağlamak, binaların sahne ile ilgili ışık tesisatı dışında kalan elektrik tesisatına bakan elektrikçilerin görevlerini tespit, devam ve çalışmalarını kontrol etmek;

g - Daire müdürü ve daire amirleri emrinde çalışan elemanların hastalanmaları halinde, bunları muayene ve tedavi için kuruluş doktorlarına göndermek ve alacakları raporlara göre işlem yapmak;

h - Hastabakıcıların çalışma düzenini, Sahne Müdürü ile işbirliği yaparak, sağlamak;

k - Broşürlerin satışını yaptırmak ve hesabını muhasebeye vermek;

ı - Kuruluşa ait dekor ve kostümlerin iyi bir şekilde korunması için ilgililere yardımda bulunmak;

m - Temsillerin devamı süresince görevi başında bulunarak düzeni sağlamak;

n - Her gün gişelerin kapanma saatini müteakip, gişe memurlarının satışa çıkardıkları biletler ile bilet kontrolörleri tarafından müşterilerden alınan kontrol kuponlarını, muhasip veya muhasibin yetki vereceği memur, veznedar ve gişe memuru ile müştereken kontrol ederek bilet satışlarını tespit etmek ve bu konuda düzenlenecek zaptı imzalamak;

c - İdare Müdürlüğü ve Daire Amirliği emrinde çalışanlar hakkında her yıl Mayıs ayı sonuna kadar birinci derece tezkiye amiri sıfatıyla tezkiye varakası hazırlamak.

 

BEŞİNCÎ BÖUÜM

Sanat yönetimi ve disiplini ile ilgili kurullar

KISIM I

Teknik Kurul:

Madde 23 — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Teknik Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, genel müzik direktörü, başrejisör, başkorrepetitör, koro şefi, baş koreograf, bale baş öğretmeni, sanat teknik müdürü, başdekoratör ile iki yılda bir solo, bale, orkestra ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan oluşur.

Teknik Kurul:

Madde 24 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri Teknik Kurulumüdür veya müdür yardımcısının başkanlığında, müzik işleri yöneticisi,başrejisör, başkorrepetitör, koro şefi, başkoreograf, bale baş öğretmeni,teknik işler yöneticisi, başdekoratör ile iki yılda bir orkestra, solo, baleve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdanoluşur.

Genel Müdür dilediği zaman bu kurula Başkanlık edebilir.

Madde 25 — a - Her iki yılda bir Eylül ayı içinde, Teknik Kurulun solo, bale, orkestra ve koro üyeleri seçimi yapılır. Genel Müdür ve müdürlüklerce bütün solo, bale, orkestra ve koro sanatçıları, tespit edilen toplantı gününden en az bir hafta önce yapılacak genel çağrı üzerine, belli gün saat ve yerde toplanırlar.

b - İlk toplantıda, seçimin yapılabilmesi için, her dört grupta ayrı ayrı salt çoğunluk aranır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ilk toplantı günü ile birlikte, çağrıda tarihi bildirilen ikinci toplantıda, çağrıya uyan sanatçı sayısına bakılmaksızın seçim yapılır. İkinci toplantı için ayrıca çağrıda bulunulmaz. İkinci toplantının, birinci toplantıdan sonraki en çok on gün içinde yapılması gerekir.

c - Genel Müdürlük ve müdürlüklerin gözetiminde yapılan Teknik Kurul solo, bale, orkestra ve koro temsilcileri seçiminde, oylar gizli olarak verilir; açık sayım yapılır. En çok oy alan sanatçı, grubunun temsilciliğine iki yıl için seçilmiş sayılır.

d - İki yıllık seçim suresi içinde, temsilci Teknik Kurul üyesi istifa vesaır nedenlerle görevinden ayrılırsa iki ay içinde yeri doldurulmak üzere, aynı şekilde seçim yapılır.

Madde 26 — Teknik Kurulun görevleri şunlardır :

a - Değerlendirmelerini yapmak,

b - Devlet Opera ve Balesine alınacak sanatkâr uygulatıcı uzman ve uzman memurlarla stajyerleri imtihan etmek,

c - Bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt dışına göndermek,

d - Yurt içinde kabil olmıyacağı sıhhî kurul raporuyla tespit edilen Devlet Opera ve Balesi mensuplarının tedavilerini yurt dışında yaptırmak,

e - Görevlerinin özelliği bulunan elemanları uzman sınıfına almak,

f - Çalışmakta olan sanatçıların, uygulatıcı uzmanların ve uzmanların sonraki sözleşme dönenimde alacakları ücret miktarını kararlaştırmak,

g - 1309 sayılı Kanunun 13 maddesinde belirtilen ek ücret tespit etmek,

h - Devlet Opera ve Balesi mensuplarının, 75,— lirayı geçmemek üzere harcırah gündeliklerini tespit etmek,

k - 657 sayılı Kanunla, değerlendirme, sınav ve ödül kurullarına verilen görevleri yapmak.

Madde 27 — a - Teknik Kurul, başkanının çağrısı üzerine 'her zaman toplanır Toplantı zamanı; en az 24-saat önce üyelere duyurulur; olağanüstü durumlarda hemen toplantı yapılması mümkündür.

b - Teknik Kurul, Kanun ve bu yönetmelikle belli üyelerinin salt çoğunluğu hazır bulunduğu zaman toplantı yapıp çalışabilir.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyları ile alınır.

Oylamanın şeklini Kurul kararlaştırır.

c - özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan solo, Bale, Orkestra ve Koro temsilcileri üyelikten çekilmiş sayılırlar. Özürsüz toplantılara katılmayan Kurulun diğer üyeleri hakkında idarî işlem yapılır.

KISIM 2

Sanat Kurulu :

Madde 28 — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sanat Kurulu, Genel Müdürün Başkanlığında, genel müzik direktörü, başrejisör ve bale başkoreografi ile iki yıllık süre için Genel Müdürlükçe seçilen bir sanatçıdan oluşur.

Sanat Kurulu :

Madde 29 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri Sanat Kurulu, Müdürün Başkanlığında müzik işleri yöneticisi, başrejisör ve bale başkoreografı ile iki yıllık süre için Müdürlükçe seçilen bir sanatçıdan oluşur.

Genel Müdür dilediği zaman bu Kurula Başkanlık edebilir.

Madde 30 — Bir danışma organı olan Sanat Kurulunun görevleri şunlardır :

a - Genel Müdür ve müdürlere, istenilen konularda yardımcı olmak ve görüşlerini bildirmek,

b - Repertuvarın hazırlanmasında görüşlerini bildirmek

Madde 31 — Sanat Kurulu üyeleri, Kurulun görüşünü beraberce hazırlarlar. Bir konuda fikir birliğine varılmazsa üye salt çoğunluğunun görüşü, Kurulun görüşü sayılır.

 

KISIM 3

 

Disiplin Kurulu :

Madde 32 — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, hukuk müşaviri, genel müzik direktörü, başrejisor, başkoreograf, bale başöğretmeni, sanat teknik müdürü ile iki yılda bir solo, bale, orkestra ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan oluşur.

Madde 33 — Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri Disiplin Kurulu, Müdür veya yardımcısının başkanlığında, hukuk müşaviri, müzik işleri yöneticisi, başrejisör, başkoreograf, bale başöğretmeni, teknik işler yöneticisi ile iki yılda bir solo, bale, orkestra ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan oluşur  

Madde 34 — Disiplin Kurulunun, solo, bale, orkestra ve koro temsilcisi üyelerinin seçiminde 25 inci madde hükümleri uygulanır.

Madde 35 — Disiplin Kurulu, yetkili merciler tarafından uygulanan disiplin cezalarına ait hükümler mahfuz kalmak şartıyla, disiplin suçu işleyenler hakkında kovuşturma yaparak disiplin cezaları verir.

Disiplin Kurulu, soruşturmayı toplu halde yürütebileceği gibi, üyelerinden bir veya birkaçını bu işle görevlendirebilir.

Madde 36 — a - Disiplin Kurulu, ilgililer tarafından görüşülecek konu bulunduğu bildirildiği zaman veya önceden verilmiş kendi kararı uyarınca toplanır. Başkan tarafından toplantı zamanı ve gündemi tespit edilerek, üyelere en ivedi araçla duyurulur.

b - Disiplin Kurulu, kanun ve yönetmelikle belli üyelerinin salt çoğunluğu hazır bulunduğu zaman toplantı yapabilir. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyları ile alınır.

c - Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmıyan solo, bale, orkestra ve koro temsilcileri üyelikten çekilmiş sayılırlar, özürsüz toplantılara katılmıyan Kurulun diğer üyeleri hakkında idarî işlem yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin cezaları :

Madde 37 — Kanunlarda açıkça gösterilen disiplin cezalarından başka, Devlet Opera ve Balesinin çalışma özelliği sebebiyle, hizmetin düzenli yürütülebilmesi için ayrıca, sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlara, hukukî dayanağını 1309 sayılı Kanundan alan, idare ile yaptıkları sözleşmelerinde taraflarca kabul edilmiş bulunan maaş kesme ve sözleşmenin feshi cezaları, koşulları mevcut olduğu zaman, usulüne uygun şekilde Disiplin Kurulu ve Genel Müdürlük ile müdürlüklerce uygulanır

Madde 38 — a) İdare ile yapılan tip sözleşmede gösterilen para cezası kesilmesi gerektiren eylemi sebebiyle, para cezası verilen sanatçı; uygulatıcı uzman ve uzmanın ilk maaşından kesilmek üzere durum Tahakkuk Şubesine bildirilir; Tahakkuk Şubesi ceza işlemini uygular.

b) Kanunda ve anılan sözleşmede gösterilen sözleşmenin feshi cezasını gerektiren eylemi sebebiyle hakkında fesih cezası uygulanan sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanın kuruluşla ilgisi derhal kesilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KISIM I

Genel çalışma esasları:

Madde 39 — Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar bütün çalışmalarını kuruluşa hasretmek zorundadırlar; içkili gazino ve benzeri yerlerde çalışamaz, ticaret yapamaz ve kazanç kasdıyle sair hiç bir işle uğraşamazlar.

Genel çalışma esasları:

Madde 40 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Sözleşmeli görevliler, kuruluş dışındaki her türlü sanatfaaliyeti için Genel Müdürün yazılı iznini almak zorundadırlar. Sözleşmeligörevliler siyasal nitelikte yazı yayınlayamazlar.

Genel Müdürlükçe, film çevirmeğe izin, ancak noterlikçe onanmışsenaryonun incelenmesinden sonra verilebilir.

Madde 41 — Genel Müdürlükçe, Hükümetimizin tespit ettiği programa uygun olarak, kültürel ilişkiler sebebiyle dost hükümetler veya milletlerarası üne sahip operalar tarafından, konser ve temsillere katılmak üzere davet edilen sanatçılara kendi asli görevlerini aksatmamaları kaydı ile izin verilebilir.

İzin dönüşü, sanatçı, program ve reklâm materyalleriyle, eleştiri yazılarını idareye sunmak zorundadır.

Madde 42 — Sözleşmeli görevliler, Genel Müdürlük veya Müdürlüklerce verilecek görevleri ifaya mecburdurlar. Görev yeri yurt içinde herhangi bir yer dahi olabilir.

Madde 43 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Sözleşmeli görevliler, Genel Müdürlük ve Müdürlüklerce ilân edilecek temsil mevsiminin başlangıç tarihinde görevleri başında bulunmağa mecburdurlar.

Herhangi bir sebeple kendilerine izin verilmiş olanlara 1309 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca bilgi ve görgü artırma maksadıyla yurt dışına gönderilenler, lüzumu halinde ve geri kalan sürelerini tensip edilecek bir zamanda kullanmaları veya bu iznin tamamen kaldırılması kaydiyle, her zaman geri çağırılabilirler.

Madde 44 — Sözleşmeli görevliler, hiçbir şekilde Devlet Opera ve Balesini, âmirlerini ve arkadaşlarını küçük düşürecek konuşma, eylem ve işlem yapamazlar; âmirlere karşı gelmek, verilen emirleri dinlememek, başkalarını kuruluş aleyhine tahrik etmek, beyanatta bulunmak, yayın yapmak veya yaptırmak yasaktır.

Madde 45 — Bütün görevliler, ilân tahtalarındaki çalışma programlarını emir ve genelgeleri okumaya, değişiklikleri günü gününe izlemeğe ve gereğini yapmağa mecburdurlar. İzinli ve raporlu bulunan görevliler de, izinlerinin ve raporlarının bitiminde bizzat programı izlerler.

Görevliler prova ve temsil sonu, kuruluşdan ayrılmadan once, mutlaka ertesi günü çalışma programında kendilerini ilgilendiren bir görev olup olmadığını öğrenmek zorundadırlar.

Madde 46 — Sözleşmeli görevliler, usulsüz, bir işlem veya eylemle karşılaştıklarını düşündükleri zaman önce kendi bölümlerindeki ilgili rejisör veya şefe başvururlar. Konu bu katta aydınlığa kavuşturulamazsa, ilgili durumu yazılı olarak Genel Müdürlük veya Müdürlüğe bildirir.

Genel Müdürlük veya Müdürlükçe varılacak sonuç kesindir, itiraz olunamaz. Şikâyetçi görevli, şikâyet sonuçlandırılıncaya kadar aralıksız görevini yapar, verilen emirlere uyar.

Madde 47 — Çekilme isteği yazılı olarak bildirilir ve kabulü halinde, üç ay sonrası için geçerli sayılarak isteklinin sözleşmesi fesih olunur. Çekilme isteklisi, bahse konu üç aylık surede verilen bütün görevleri aksatmadan yapmağa mecburdur.

Üç aylık süre kaydına bakmaksızın, derhal ayrılan sözleşmeli görevliden, bu sebeple Kuruluşun uğradığı zarar istenir; kendisine iyi çalışma belgesi verilemez.

Ancak, Genel Müdür veya Müdürlüklerce, gereği takdir olunarak üç aylık süre kaydı aranmaksızın derhal sözleşme feshi mümkündür.

Madde 48 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Sahneden TRT ile naklen yayınlanan temsillerle topluca TRT stüdyolarında verilecek temsil ve konserler, Genel Müdürlükçe TRT İdaresi arasında varılacak anlaşma uyarınca uygulanır.

«Devlet Operası Orkestrası Konserleri» adı altında verilmesi Genel Müdürlük veya Müdürlüklerce kararlaştırılan konserlerde ve bu konserlerin provalarında Devlet Opera Orkestrası sanatçıları ile diğer görevli sanatçılar görev yapmağa mecburdurlar.

Madde 49 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Sözleşmeli görevlilere, idarece, bir temsil için gerekli bütün araç ve gereçler teslim edilir. Teslim aldıkları arasında demirbaş ve miatlı araç ve gereçleri, temsil sonunda, görevliler ilgililere iade etmeğe mecburdurlar. Aksi halde, bunların günlük satın alma rayiç bedelleri iade görevini yerme getirmeyenlerin aylık ücretlerinden derhal kesilir. Temindeki gecikmeden doğacak zararlar da ayrıca alınır.

Madde 50 — Sanatçılar, atelyelere giderek kendi arzularına göre kumaş seçemez ve kostümler üzerinde, tespit edilen stili bozacak değişikler yapamazlar.

Madde 51 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Sözleşmeli görevliler, Devlet Opera ve Balesinin faaliyeti ile ilgili olarak tertip edilen solistli, orkestralı, baleli ve korolu konserlerle gösteri ve resitallerde, kendilerine verilecek görevleri yapmaya mecburdurlar.

Genel Müdürlük ve Müdürlüklerce lüzumuna karar verilen turnelere, bütün görevliler katılmağa ve verilen görevleri yapmağa mecburdurlar.

Müdürlüklerin tertip edeceği turneler ve festivaller için Genel Müdürlüğün teklifi ile Bakanlıktan onay alınır.

Madde 52 — Sözleşmeli görevliler, kendilerine verilecek her türlü küçük veya büyük rolleri, (Sadece sözlü dahi olsa) partileri ve görevleri yapmak zorundadırlar. Ancak, görevli verilen görevi yeteneklerinin üstünde gördüğü takdirde Genel Müdür veya müdürlüklere durumu bildirir. Bu konuda bir karara varılıncaya kadar görevli çalışma ve provalara devam eder.

Madde 53 — Sözleşmeli görevliler, oynanacak eserleri hazırlamak için, opera mevsiminde, öğleden önce üç ve öğleden sonra üç saat olmak üzere günde altı saat orkestra, korrepetisyon, ansambl, koro çalışmaları, bale ders ve çalışmaları, kostüm provaları, genel provalar yaparlar. Temsil olmayan gecelerde, Genel Müdür, Müdür, Orkestra Şefi ve Rejisörün gördüğü lüzum üzerine saat 20.00 den 24.00 e kadar prova yapılabilir. Gece provası yapılacağı zaman sabah veya öğleden sonra provalarından birisi kaldırılır.

Madde 54 — Genel Müdür ve müdürlükler, lüzum gördükleri takdirde koro sanatçılarını, temsil edilen veya edilecek olan eserlerde geçici olarak solist rolleri ile görevlendirebilirler.

Solist rolü yapan koro sanatçısı, bu geçici görevlerinden dolayı herhangi bir hak ileri süremez; solistliğe atanmasını istiyemez.

 

KISIM 2

İzin:

Madde 55 — Her yıl temsil mevsiminin sonunda, Genel Müdürlük ve müdürlüklerce tespit ve ilân edilecek tarihler arasında, sözleşmeli görevliler yaz tatili izni kullanırlar.

Ancak, izin süresi içinde, görevliler lüzumuna göre yapılacak çağrıya uyarak derhal görevleri başına dönmek zorundadırlar.

Madde 56 — Genel Müdür ve müdürler sözleşmeli görevlilere, temsil mevsimi içinde de lüzumuna göre izin verebilirler.

Genel Müdürlük veya müdürlükler, zorunlu durumlarda, her zaman, verilen izni geri alabilirler.

Madde 57 — Sözleşmeli görevliler, izinlerini geçirecekleri yerin açık adresini özlük işlerine bildirecek ve vaki adres değişikliklerini dahi en kısa zamanda ve en seri araçla duyuracaklardır.

İzin:

Madde 58 — (Değişik:RG-11/10/1972-14333)

Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar 24 saat (1 gün)hafta tatili yaparlar. Sözleşmeli görevlilerin hafta tatilini hangi gün yapacakları,programa göre Genel Müdürlük ve müdürlüklerce tespit edilir.Zorunlu sebeplerle, gala temsili ve prömiyer yapılacak haftalardatatil verilemez ise ertesi hafta 48 saat (2 gün) tatil yapılır.

Resmî ve Dinî Bayramlarda, Yılbaşında verilecek tatillerin şekli vezamanı, programa göre Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Madde 59 — Kendi sorumlulukları altındaki çalışmalarda, Orkestra Şefi, Koro Şefi, Bale Öğretmeni, Kordobale Şefi, Koreograf ve Rejisörler, görevlilere, o günkü çalışmaları için izin verebilirler.

 

KISIM 3

Hastalık ve rapor :

Madde 60 — Devlet Opera ve Balesi mensuplarının hastalık ve her türlü estetik cerrahî dahil, ameliyat ve müdahaleye maruz kalmaları halinde, lüzum ve zaruretlere göre, yurt içinde veya dışında muayene ve münferiden veya refakatte tedavi ettirmeğe gerekli ilâç, protez vesair masrafları ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile müdürlükleri yetkilidir.

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışında yapılması gerektiği takdirde teknik kuruldan karar alınır.

Yurt içinde, resmî Devlet hastanelerinde tedavi, ameliyat ve müdahalenin kabil olmadığı, Sağlık Bakanlığınca onanmış raporla bildirilmesi halinde, tedavi, ameliyat ve müdahale hususî hekim ve kliniklerde yaptırılır. Ancak, bu durumda, tedavi, ameliyat ve müdahale giderlerinin faturası, normal rayice uygunluğu etibba odasınca onandığı takdirde ödenebilir.

Madde 61 — Sözleşmeli görevliler, kuruluş doktorlarına başvurarak muayene ve tedavilerini yaptırırlar Kuruluş doktorları lüzum gösterdiği takdirde, görevli, İdare tarafından hastaneye gönderilir.

Görevliler, kuruluş doktoru tarafından lüzum gösterilmeden ve İdarenin gönderme yazısını almadan, kendiliğinden hastanelere başvuramazlar. Aksi halde aldıkları rapor geçersiz sayılır ve haklarında izinsiz göreve gelmiyenler gibi işlem yapılır.

Ani ve acil hallerde, hastaneye kaldırılmak suretiyle tedavilerine başlanmış olanlar, acil durumları, hastane raporuyla belirtildiği takdirde, birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden ayrık tutulurlar.

Madde 62 — Genel Müdürlük ve Müdürlük hekimleri yirmi güne kadar istirahat raporu vermeğe yetkilidirler. Daha uzun süreli rapor ancak resmî sağlık kuruluş ve kurullarınca usulüne uygun şekilde verildiği takdirde geçerlidir.

Hastanın tedavi ve istirahati uygun görüldüğü zaman, düzenlenecek raporda, istirahatin süresi, nerede ve nasıl geçirileceği mutlaka, açıkça ve ayrıntılarıyla yazılacaktır. Görevli hasta, raporunda belirtilen şekilde hareket etmeğe mecburdur.

Madde 63 — Kadın görevlilerin gebelik hallerinde, kuruluş doktorları doğumdan bir buçuk ay önce ve doğumdan bir buçuk ay sonra olmak üzere üç aylık istirahat verebilirler. Bale sanatçılarının gebelik hallerinde sağlık kurullarından çalışmalarının sakıncalı olacağına dair alacakları rapora göre işlem yapılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ceza hükümleri:

Madde 64 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlarla diğer ilgililer hakkında kanunlarda gösterilen disiplin cezaları uygulanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

İdari sözleşme:

Madde 65 — 1309 sayılı Kanuna göre, İdare ile sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar arasında, her yıl yapılması gerekli sözleşme hükümlerine, taraflar aynen uymak zorundadırlar.

Madde 66 — İdare ile yaptıkları tip sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Sözleşmede gösterilen disiplin cezaları, Disiplin Kurulu, Genel Müdür ve Müdürlüklerce uygulanır.

Madde 67 — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlük ve Müdürlüklerine atanan sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlarla Genel Müdür ve Müdürler arasında yapılacak tip sözleşme örneği ve bu sözleşmenin kapsıyacağı hükümler aşağıda gösterilmiştir.

Ek madde 2 — (Ek:RG-11/10/1972-14333)

Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri Genel Müdürlüğün bir şubesi mahiyetinde olup, müdürlükler Genel Müdürlüğün genel sanat ve idare yönetimi dışına çıkamazlar.

Yıllık bütçelerini hazırlarlarken Genel Müdürlükle tam bir mutabakat sağlamaya mecburdurlar.

Sorumlu tahakkuk mal ve para saymanlarının Müdürlüklerdeki şeflerini daima denetlemeye yetkileri mevcuttur.

Müdürlükler tüzel kişiliğe sahip olmadıklarından temsil ve temessül yönünden Genel Müdürlüğün onayı ile ticaret yapabilirler.

Madde 68 — İşbu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Sayfa 1

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Müdürlükleri) Sanatkâr, Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur Sözleşmesi

 

GENEL HÜKÜMLER

 

1 — Görevlinin temel çalışma esasları : Devlet Opera ve Balesi ile sözleşmeli bulunduğu müddetçe.

a) Görevli, bütün çalışmalarını müesseseye hasreder, ticaret yapamaz ve kazanç temini kasdiyle sair işlerle uğraşamaz.

b) İçkili gazino ve benzeri yerlerde çalışamazlar. Aksi halde Genel Müdürlükçe sözleşmeleri feshedilir.

c) Münferit olarak başka bir toplulukta veya başka bir yerde topluluk halinde (bu topluluğun mensupları münhasıran Devlet Opera ve Balesi mensuplarından ibaret dahi olsa) çalışamaz.

d) Aleni her türlü sanat faaliyeti, radyo, televizyon, bale konser ve başka bir sahneye misafir gitmek ve herhangi resmî ve hususî müessesenin reklâmını yapmak, ancak Genel Müdürlüğün (Müdürlüklerin) yazılı müsaadesiyle kabildir. Bu takdirde, Devlet Opera ve Balesi görevlisi sıfatiyle kabili telif olmayan tuluat kabilinden rolleri kabul edemezler.

e) Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) filim çevirmek için müsaade ancak noterlikçe tasdikli senaryonun incelenmesinden sonra verilebilir. Her ne şekilde olursa olsun Devlet Opera ve Balesi mensuplarına yakışmıyacak (misafir olarak bulunsalar bile) davranışlarda bulunamazlar.

f) Kültürel münasebetler dolayısıyle dost hükümetler veya milletlerarası bir şöhrete sahip olan memleket dışı tiyatro ve operalar tarafından temsil sezonu içinde konser veya temsillere iştirak gayesiyle ve hükümetçe tespit edilmiş olan programlara uygun olarak davet edilen görevlilere ancak Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) muayyen bir müddet için izin verilebilir. Görevli bu iştirakini tevsik etmek üzere gerekli program ve reklâm materyalleriyle tenkit kupürlerini idareye göstermek zorundadır.

2 — Sözleşme hükümlerini kabul eden görevliler, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından (yurt içinde herhangi bir mahalde dahi olsa tespit edilecek müddetle veya kontrat süresince) verilen bilûmum vazifeleri ifaya mecburdurlar.

Görevliler işbu Sözleşmede yazılı ikametgâh adreslerini değiştirdikleri takdirde yeni adreslerini derhal idareye bildirmek zorundadırlar. Aksi halde sözleşmede yazılı ikametgâh adreslerinde 7201 sayılı Kanunun 35 maddesine göre kendilerine tebligat yapılır.

— Devlet Opera ve Balesi sözleşmeli personeli, Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) ilân edilecek temsil mevsiminin başlangıcı tarihinde vazifeleri başında bulunmağa mecburdurlar. Herhangi bir sebeple kendilerine Genel Müdürlükçe izin verilmiş olanlarla 1309 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince okuma ve inceleme maksadiyle yurt dışına gönderilmiş olan görevliler, lüzum görüldüğü takdirde ve geri kalan sürelerini Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) tensip edilecek bir zamanda kullanmaları kaydıyle, her zaman geri çağrılabilirler. Bu takdirde, görevli hiç bir itiraza mahal kalmadan vazifesi başına döner.

4 — Görevliler sahnenin içinde ve dışında müesseseyi, âmirlerini ve arkadaşlarını küçük düşürecek konuşma veya hareketlerde bulunmak, âmirlerine karşı gelmek veya verilen emirleri dinlememek veya başkalarını müessese aleyhine tahrik etmek veya müessese aleyhinde neşriyat yapmak veya yaptırmak veya beyanatta bulunmak gibi hareketler yapamazlar. Böyle bir hareket yaptıkları takdirde haklarında Disiplin Kurulunca sözleşmenin 88 inci maddesi hükmü uygulanır.

5 — Görevli olan herkes ilân tahtalarındaki çalışma programlarını talimat ve genelgeleri okumaya, yapılabilecek değişiklikleri izlemeğe ve gereğini yapmaya mecburdur. İzinli ve raporlu bulunanlar, izinlerinin ve raporlarının bitiminde bizzat programı izlerler. Aksaklıklara sebebiyet verenlere devamla ilgili yükümlülük maddeleri uygulanır.

6 — Görevli gerek provadan, gerek temsilden sonra müesseseyi terketmeden önce, ertesi günü çalışma programında kendilerini ilgilendiren bir görev olup olmadığını öğrenmek zorundadır.

7 — Herhangi bir yanlışlığa ve vakit kaybettirerek konuşmalara mani olmak için, kendisine haksızlık yapıldığını zanneden görevli önce bölümünde ilgili rejisöre veya ilgili şefine müracaat eder. Böylece ortada bir haksızlık varsa giderilmesine çalışılır. Buna rağmen görevli kendisini halâ mağdur hissediyorsa o zaman Genel Müdürlüğe (Müdürlüklere) durumu yazılı olarak bildirir. Bu müracaat üzerine Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) verilecek karara itiraz olunamaz. Ancak görevli, Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) isteği hakkında karar verilinceye kadar görevine devam eder.

8 — Kendi arzusu ile çekilme talebinde bulunan görevli, 3 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek suretiyle sözleşmenin, feshini talep edebilir. Bu üç ay zarfında verilen bilcümle vazifeleri ifaya mecburdur. Lüzum görüldüğü takdirde bu nev'i talepler karşısında sözleşme üç ay hitam bulmadan evvel veya üç ay kaydına tabi olmaksızın idarece feshedilebilir. Yukarıki fıkra hükmüne göre sözleşmesi henüz idare tarafından feshedilmediği halde bu üç aylık müddetin hitamını beklemeden işini terkedenlere bu yüzden İdarenin uğrayacağı zarar tazmin ettirilir.

9 — İdarece görevliye bir temsilde lâzım olan bilcümle teçhizat, müzik aletleri, notalar, kitaplar makyaj malzemesi ve perukalar verilir. Görevli aldığı eşyalar arasında demirbaş ve miatlı malzeme vasfını haiz bulunanları «kostüm ve aksesuvar malzemesi» temsil sonunda ilgililere teslim etmeğe mecburdur. Etmediği takdirde demirbaş kaydına esas olan bedelinin aylık ücretinden Muhasebece re'sen kesilmesine âkit görevli muvafakat eder. Görevliler, atelyelere giderek kendi arzularına göre kumaş seçemezler ve kostümler üzerinde tespit edilen stili bozacak değişiklik yapamazlar

10 — Temsillerde görevlilere verilen eşyanın temiz tutulmasından ve kırılıp dökülmesinden bu eşyayı alan görevli mesuldür. İcabında hor kullanmadan veya dikkatsizlikten doğacak zarar aylık ücretinden kesilmek suretiyle kendisine tazmin ettirilir. Görevli sözü geçen zararın aylık ücretinden Muhasebece re'sen kesilmesine muvafakat eder. Ancak, sahnede rol veya mizansen icabı kullanılmaz hale gelen malzeme bu kayda tabi değildir.

11 — Sahneden radyo ve televizyon ile naklen neşredilen temsillerle topluca radyo stüdyosunda verilecek temsiller ve konserler, Genel Müdürlükle (Müdürlüklerle) Radyo İdaresi arasında varılacak anlaşma dairesinde yapılır. «Devlet Operası Orkestrası Konserleri» adı altında Genel Müdürlükçe tespit olunacak konserlerde ve bu konserlerin provalarında Devlet Operası Orkestrası ile opera görevlileri vazife görmeğe mecburdurlar.

12 — Devlet Opera ve Balesi sözleşmeli memurları hakkında 5334 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile bu kanuna ek veya bu kanunun bazı maddelerini tadil eden sair kanunların, aylık ücretli iştirakçiler hakkındaki maluliyet ve emekliye sevk hükümleri gerektiği takdirde, 1309 sayılı Kanunla tespit edilmiş olan bir yıllık sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresince bitiminde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce re'sen uygulanır.

 

TURNELER

13 — Turnelerin lüzumuna Genel Müdür karar verir. Görevliler;

a) Resmî olarak müessese tarafından sezon içinde ve dışında tertip edilen memleket dahili ve harici turnelere İştirake mecburdurlar. Hastalıktan gayrı herhangi bir sebeple bu temsil seyahatlerine iştirak etmeyen görevliye, işin mahiyet ve önemine göre, üç aylığa kadar para kesme cezası verilir veya sözleşmenin 88 ve 89 uncu madde hükümleri tatbik olunur.

b) Resmî temsil turnelerine iştirak ettirilen görevlilerin yol paraları, Teknik Kurulca tespit edilecek gündelikleri ve otel ücretleri başka bir kuruluş tarafından verilmediği takdirde Devlet Opera ve Balesince ödenir.

c) Turne çalışmalarında da, merkezde olduğu gibi görevlilerin devamla ilgili mükellefiyet hükümleri aynen tatbik edilir. Bundan başka aşağıda yazılı nizamlara da uyulur.

ç) Turnelerde hangi yolla ve hangi vasıtalarla seyahat edileceğini ve görevlilerden kimlerin nerelerde ikamet edeceklerini Genel Müdürlük tayin eder. Turneye iştirak eden görevlilerden herhangi birinin, karar verilen yol ve vasıtalardan gayri tarzda seyahati ancak Genel Müdürün müsaadesine bağlıdır.

d) Turnelerde vazifeli herkesin temin edilen vasıtanın (vapur, uçak, tren, otobüs, otomobil) hareketinden en geç yarım saat önce vasıtanın hareket edeceği mahalde hazır bulunulması şarttır.

e) Toplu bir halde seyahat eden temsil grubundan kimsenin yolda, temsil verilen şehirlerdeki otel ve tiyatro binalarında içki içmesi, kumar oynaması, yüksek sesle şarkı söylemesi yasaktır. Bu yüzden bir uygunsuzluk doğduğu takdirde, seyahat başkanı en kısa vasıta ile yasağa riayet etmeyerek, sebebiyet vereni merkeze gönderir. Ve durumu rapor halinde bildirir. Hâdisenin ağırlığı nispetinde, görevliler hakkında Genel Müdürlükçe sözleşmenin 88 ve 89 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Veya görevlinin üç aya kadar aylığı kesilir.

f) Merkezde tatbik edilen «sahne, prova ve temsil» nizamları seyahat esnasında da aynen tatbik olunur.

g) Prova ve temsillerin selâmeti ve bu faaliyetlerin gerektirdiği lüzum ve zaruretlere binaen turnelerde hastalanan görevlilerin muayene ve tedavisi için Turne Başkanlığınca doktor celbedilir. Bu takdirde muayene ücretiyle ilâç bedelleri hasta nakli için tutulan vasıta ücretleri ve hastahane masrafları turne giderlerinden ödenir.

ı) Bu Sözleşmenin genel hükümlerinin 4 üncü maddesi turne faaliyetlerinde de aynen uygulanır.

14 — Görevliler Devlet Opera ve Balesinin faaliyeti ile ilgili olarak tertip edilecek solistli orkestralı, baleli ve korolu konserlerle gösteri ve resitallerde kendilerine verilecek vazifeleri itirazsız yapmaya mecburdurlar.

 

SAHNE

15 — Prova ve temsil olmadığı zaman görevliler sahneye giremezler.

16 — Sahne ve kulise misafir alınmaz ve görüşme yapılamaz. Sahneye kulise çocuk getirilemez.

17 — Sahne ve kuliste ateş yakılmaz, sigara kahve, çay içilemez.

18 — Sahneye kedi, köpek, v.s. hayvanlar getirilemez.

19 — Görevliler, kondüvit, suflör ve teknik elemanların vazifelerine müdahale edemezler. Aksaklıkları ve şikâyetleri doğrudan doğruya ilgili rejisöre veya asistana bildirmeğe mecburdurlar.

20 — Görevliler, kendilerine verilecek her nev'i küçük veya büyük rolleri, (sadece sözlü dahi olsa) partileri ve vazifelileri kabul ve ifa etmeye mecburdurlar. Ancak, imkânlarının hududu haricinde gördükleri takdirde Genel Müdüre (Müdürlere) yazı ile müracaat ederek itirazlarını bildirirler. Bununla beraber görevli Genel Müdürün (Müdürlerin) kararma kadar çalışmalara devam ve provaları yapmaya mecburdur.

21 — Oynayacak eserlerin rol dağıtım listeleri Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) ilân edildiği tarihten itibaren görevliler o eserde tavzif edilmiş bulunurlar.

Vazifelendirilmiş olan görevlilerin en kısa zamanda ilgililerden tekstlerini ve partilerini almağa ve kâfi miktar tekst ve parti mevcut değilse rejisörlerin tâyin edeceği görevliler de sufle tekstinden ve partisinden rollerini yazmağa mecburdurlar.

22 — Görevliler eserleri ve piyano redüksiyonlarını bizzat kitaplık memurundan makbuz karşılığı alırlar. Temsilleri bittikten sonra eserleri ve piyano redüksiyonlarmı bizzat aldıkları yere geri verirler.

23 — Eserleri veya notaları dışarı çıkarmak, yabancılara vermek, okutmak ve kopye ettirmek, enstrümanları muvakkaten de olsa başkalarına vermek yasaktır. Bu şekilde hareket edenler hakkında sözleşmenin 88 inci maddesi tatbik edilmekle beraber eser ve notaların kayba uğraması halinde bedeli görevlilerin aylık ücretinden kesilmek suretiyle kendilerine tazmin ettirilir. Görevli sözü geçen zararın aylık ücretindenMuhasebece re'sen kesilmesine muvafakat eder. Bundan dolayı hukuken idareye teveccüh edecek mesuliyet ve maddi zarar müsebbiplerine ait olacaktır.

 

PROVA

24 — Devlet Opera ve Balesi görevlileri, oynanacak eserleri hazırlamak için opera mevsiminde öğleden önce üç ve öğleden sonra üç olmak üzere günde altı saat korrepetisyon çalışmaları, ansambl çalışmaları, koro çalışmaları, bale ders ve çalışmaları, kostüm provaları, genel provalar yaparlar. Temsil olmayan gecelerde veya temsillerin henüz başlamadığı aylarda ve mevsim zorunluğu dolayısıyla, Genel Müdür, (Müdürler) orkestra şefi ve rejisörün gördüğü lüzum üzerine saat 20.00 den 24.00 e kadar prova yapılabilir. Opera ve Bale temsili olan gecelerde, temsilde görevi olanlar, o gün öğleden sonra yapılacak provalara kendi arzularıyla katılabilirler.

25 — Görevliler prova ve çalışmalara başlamadan 15 dakika önce vazifeye gelirler. Mazeretsiz olarak prova ve çalışmalara gelmiyenler hakkında devamla ilgili yükümlülük hükümleri uygulanır.

26 — İlân edilen haftalık çalışma programında veya ilgili orkestra şefi ve rejisörün göreceği lüzum üzerine, o gün için muayyen perdelerin provası yapılacağı bir gün önceden bildirilmemişse, eserde vazifesi olan bütün görevlilerin provaya gelmeleri mecburidir. Provanın tam saatinde başlıyabilmesi için gelenlerin Konduit'in çağırısı üzerine hemen sahneye, ORKESTRA İCRA MAHALLİNE girmeleri YAPILACAK KONTROLE TABİ OLMALARI lâzımdır. Aksi halde haklarında devamla ilgili mükellefiyet hükümleri tatbik olunur.

27 — Provası yapılacak eserde görevli olanlar, Konduit'in çağırısı üzerine sahneye, orkestralı provalarda orkestra sanatçıları orkestra irca mahalline girerler. Tek ve ansambl çalışmalarında, herhangi bir çağrıyı beklemeden görevliler, tam saatinde çalışmanın yapılacağı mahalde bulunurlar. Sahnedeki provalarda Konduit'in, tek ve ansambl çalışmalarında korrepetitörün raporlarına göre, prova ve çalışmalara geciken görevliler hakkında, devamla ilgili mükellefiyet hükümleri uygulanır.

28 — Görevliler, prova ve çalışmalar süresince, ilgili orkestra şefi ve rejisörün izni olmadan, PROVA ve çalışmayı terk edemezler. Tek ve Ansambl çalışmalarında korrepetitörlerin görevlilere izin verme yetkisi yoktur.

29 — Provanın başlangıcını konduit çağrıda bulunarak, eserdeki görevlilere bildirir. Dinlenmelerin sonunda konduit, gene çağrıda bulunarak, görevlileri göreve davet eder. Bunun dışında, her görevli provayı ve antresini takibe mecburdur, konduit'ten özel çağrı beklemez. Görevi olupta prova başlama saatinde veya verilen dinlenmelerden sonra konduit'in çağrısına rağmen sahnede bulunmayanlarla, antresini geciktirenler, veya provayı terk edenler hakkında devamla ilgili mükellefiyet hükümleri tatbik olunur.

30 — Prova ve çalışmalardan ayrılmak için hastalık, ölüm, yangın, sel ve deprem gibi âfetlerden başka hiçbir mazeret meşru sayılmaz.

31 — Vazifesi olduğu halde provaya gelmeyen, fakat buna sebep olarak hastalığını bildirenlere müessesece doktor gönderilir. Hastalık ancak müessese doktorunun raporu ile tevsik edilebilir.

32 — Provaların disiplininden ve düzenli yürütülmesinden birinci derecede ilgili rejisör ve reji asistanı olmak üzere, kondüvit ve sahne müdürü sorumludur.

33 — Prova başladıktan sonra sahnede, rejisör tarafından prova yapmak için istenenler bulunurlar. Sıralarını bekliyenler, kuliste veya parterde provayı takip ederler. Aynı rolü oynayanlarla yedek rol sahipleri ve eserde vazifesi olmadığı halde, bilgi ve merak saiki ile provayı takip etmek istiyenler, parterin 10 uncu sırasından geriye oturarak provayı seyrederler. Daha ön sıralara oturarak, görevlilerin hareketlerini zorlaştıranlar ve sahnedeki arkadaşlarının konsantrasyonunu bozacak hareketlerde bulunanlar disiplin kuruluna sevk edilerek haklarında disiplin kovuşturması açılır.

34 — Provalar tıpkı temsiller gibi ciddiyetle, bütün oyun ve ses incelikleriyle yapılır.

35 — Prova yapılırken provanın ciddiyeti ve sükûneti hiç bir veçhile ihlâl edilemez.

36 — Prova zamanında sahne ve salonda yemek, içmek, sakız çiğnemek, dikiş dikmek, örgü örmek, gazete ve roman okumak v.s gibi provaları küçümsiyen hareketler yapılamaz.

37 — Provalarda şapka ve palto giyilmez. Hastalık halinde ancak rejisörün müsaadesiyle palto muhafaza edilir.

38 — Giyilecek eşya, şapka, şemsiye, çanta vs sahneye konmaz, gardropta bırakılır.

39 — Sahneye ve provalara içki içtiği halde gelen görevliyi rejisör, kondüvit ve sahne müdürü provaya ve sahneye sokmaz. Kendisine, provaya mazeretsiz gelmiyenler gibi muamele edilir. Tekerrürü halinde hakkında sözleşmenin 88 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

40 — Aynı rolü oynıyanlarla yedek rol sahiplerinin de günlük ve genel provalarda bulunmaları mecburidir. Gelmedikleri takdirde haklarında devamla ilgili mükellefiyet hükümleri tatbik olunur.

41 — Bir temsilde aynı rolü oynıyanlarla, kendisine yedek olarak vazife verilmiş olan görevlilere rolün asıl sahibinin prova müddetinin en az 1/3 ü kadar korrepetisyon, ansambl ve sahne provaları yapmak imkânı verilmediği takdirde, görevli başarısızlıktan sorumlu tutulamaz.

42 — Görevli herhangi bir mecburi sebeple temsil verilmediği gece, prova konduğu takdirde bu provalara gelmeye mecburdur. Gelmediği takdirde hakkında devamla ilgili mükellefiyet hükümleri tatbik olunur

43 — Her sahne eserinin genel provaları kostümlü ve makyajlı yapılır. Oynanan veya oynayacak sahne eserlerinin resimlerini çektirmek üzere Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) tayin ve tespit edilen gün ve saatte gelmiyen görevlilerin üçer günlük ücretleri Genel Müdürlükçe kesilir.

 

TEMSİL

44 — Solistler ve sahne teknik görevlileri temsil başlamadan bir saat önce diğer sanatçılar ise yarım saat önce görevleri başında bulunmağa mecburdurlar; roller hangi perdede olursa olsun aynı kayda tabidirler.

45 — Hastalık ve kaza sebeplerinden başka her ne için olursa olsun vazifesi olduğu halde temsilde tespit edilen sürede işinin başında bulunmayan görevlilerin; birincide bir haftalık ücreti, ikincide yarım aylığı, üçüncüde tam aylığı kesilir. Görevine geç gelmesi ile perdenin açılmasını geciktiren veya rol sırasını aksatan görevlilerin bir aylığından üç aylığına kadar ücreti kesilir. Mazeretini zamanında tevsik etmeden temsile gelmeyenler hakkında, temsilin verilememesine sebep olmuş ise sözleşmenin 88 ve 89 uncu maddeleri hükmü tatbik olunur Yerine bir başka görevlinin çıkarılmasıyle temsilin verilmesi sağlanmış ise 3 aylığına kadar ücret kesme cezası ile yetinilir.

46 — Operaya ve temsillere içkili gelmek yasaktır, içkili olarak gelen görevliyi lüzum gördüğü takdirde orkestra şefi, koro şefi, bale şefi, rejisör, koreograf, orkestra müdürü, sahne müdürü, konduit müesseseye almaz ve sahneye çıkarmaz. Bu gibi hallerde Disiplin Kurulu durumun mahiyet ve önemine göre görevlinin üç aya kadar ücretini kesmeğe veya sözleşmenin 88 ve 89 uncu maddesi hükümlerini tatbik etmeğe yetkilidir

47 — İlân edilen temsil günlerinde vazifeli olmayıpta aynı rolü oynıyan veya yedek olan görevliler temsilin başlangıcından bir saat evvel idarede yazılı adreslerinde bulunmağa mecburdurlar. Her hangi bir sebeple kendi adresinde bulunamıyacak olan görevli icap ettiği zaman kendisinin nerede ve nasıl bulunabileceğini daha önceden idareye bildirecektir.

48 — Vazifesi olmayan görevliler temsil gecelerinde kulise ve sahneye giremezler.

49 — Temsil sırasında kuliste koridorlarda gürültü etmek, hızlı yürümek, yüksek sesle gülmek, görüşmek ve ses egzersizi yapmak gibi temsilin ciddiyet ve sükûnetini ihlâl eden hareketler yapılamaz.

50 — Kadın ve erkek görevliler, genel provada tespit edilen ve bütün temsil boyunca giymeleri kararlaştırılan kostümleri, saç tuvaletlerini ve makyajlarını rejisörün emri olmadan değiştiremezler. Ve temsil sırasında yazarın metnine aykırı veya ilâve bir kelime bir cümle söyliyemezler. Bu şekilde hareket edenler hakkında durumun mahiyet ve önemine göre Disiplin Kurulu üç aylığına kadar ücret kesmeye veya sözleşmenin 88 ve 89 uncu maddeleri hükmünü tatbik etmeye yetkilidir. Orkestra görevlileri Genel Müdürlüğün (Müdürlüklerin) tensibine göre temsile de frak veya smokin giymeye mecburdurlar.

51 — Görevliler, sahneye girmeden önce kendilerine o perdede lâzım olan malzemeyi bizzat aksesuvarcıdan isteyecek ve kontrol ederek alacaklardır.

52 — Temsilde rolü olan görevliler «Dekor hazır» işareti üzerine sahneye girmiş bulunurlar.

53 — Temsillerde rolleri olan görevliler dekor ve ışıkların tanzimine veya tadiline hiçbir suretle karışamazlar. Şayet bir aksaklık görülürse bu ilgili rejisöre veya konduvite haber verilir.

54 — Sahnede perdenin açılmasını veya sırasını bekliyen görevlilerle, vazife icabı sahnede bulunmağa mecbur olan teknisyenler, temsil devamınca konuşamazlar. Perde kapandıktan sonra yüksek sesle konuşmak ve seyirciler tarafından duyulabilecek her hangi bir harekette bulanmak yasaktır.

55 — Rol icabı sahnede sigara içmeğe yahut mum ve lâmba yakmağa mecbur olan görevli sahneden çıkar çıkmaz söndürmek üzere sigarasını, mum veya lâmbasını aksesuvarcıya vermeğe mecburdur.

56 — Rolleri temsil sonundan çok evvel biten görevliler, temsil sonuna kadar işleri yoksa, temsil sonunu beklemeyip çıkarlar. İlk temsil gecelerinde herkes vazifesinin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmadan temsil sonunu bekliyerek, toplu bir halde akışa teşekkür eder. Temsilden sonra alkışlanan perdenin açılma işaretim suflör ve kondüvit verir. Görevliler genel provada tespit edilen şekilde ve sıra ile halkı selâmlamağa mecburdurlar. Perde son defa olarak kapanıncaya kadar yerlerini terk etmezler, selâma çıkmak mecburiyetinde olduğu halde çıkmayan görevlinin bir haftalık ücreti kesilir.

57 — «Dekor hazır» işareti yanmadan sahneye girilmez.

58 — Perde aralarında dekor değişirken teknik görevlilerden başkası sahnede kalamaz.

59 — Bir eser temsil edilirken sırası gelip de sahneye girişini geciktiren veya temsil verilirken sahneyi terkeden görevliler hakkında devamla ilgili mükellefiyet hükümleri tatbik edilir.

60 — Hiç bir görevli sahne kostümü ve makyajı ile müesseseyi terkedemez veya kapıda duramaz. Bir temsilin ilk perdelerinde rolü olupta görevim bitiren sanatçı, partere, balkona, fuayyeye, hülasa seyircilerin arasına geçemez. Sanatkâr vekarmı ihlâl eden bu gibi davranışta bulunanlar, Disiplin Kuruluna verilirler.

61 — Temsil bittikten sonra en çok bir saat içinde görevlilerin müesseseyi terketmeleri mecburidir.

62 — Temsilde rol alan görevliler veya sahnede vazifesi bulunanlar, temsil esnasmda ve perde aralarında seyirci salonunda gişe önlerinde, fuayede ve koridorlarda görünemezler dolaşamazlar.

63 — İki ayrı görevi aynı zamanda yapan görevliler için 1309 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü tatbik edilir.

 

HASTALIK

64 — a) Hastalanan görevliler evvelâ müessese doktoruna müracaat ederek muayene ve tedavisini yaptırır. Müessese doktoru lüzum gösterdiği takdirde tedavisi için Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerince) sağlık müesseselerine sevkedilir.

b) Görevliler müessese doktoru tarafından lüzum gösterilmeden ve herhangi bir sağlık müessesesine sevki için Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden (Müdürlüklerinden) bir yazı almadan sağlık müesseselerine re'sen müracaat edemezler. Ettikleri ve rapor aldıkları takdirde, rapor geçersiz sayılır ve görevliye izinsiz göreve gelmiyenler hakkındaki hükümler uygulanır. Ani ve âcil ahvalde sağlık müesseselerine kaldırılmış olup yatırılmak suretiyle tedavilerine başlanmış olanların durumları, âciliyeti hastahane raporiyle tevsik edilmek şartıyle bu kayıttan hariç tutulmuştur. Bu gibi ahvalde hastanın sağlık müessesesine sevk muamelesi bilâhare müessesece ikmal edilir.

65 — Görevli geçici hastalık halinde hastalığını müessese doktorunun raporu ile, sıhhî lüzuma binaen 64 üncü maddeye göre müessesece sağlık müesseselerine sevkedilmiş ise, hastalıklarını sağlık müesseselerince tanzim edilecek raporla, devamlı bir hastalık halinde ise hastalık durumlarını sevkedildikleri sağlık müesseselerinin sağlık kurulunca tanzim edilecek raporla tevsik etmiye mecburdur. Sağlık kurullarının verecekleri raporlarda hastalığın arazı, etraflı şekilde tasrih edilerek teşhisin açıkça yazılması şarttır. Hasta, tedavi ve istirahate muhtaç görülürse bunun müddeti, işine mâni olup olmayacağı, nerede ve nasıl geçirileceği (evinde, yatakta, bulunduğu şehirde, veyahut şu veya bu sebepten dolay kısmen veya tamamen başka bir yerde geçirilebileceği) raporda mutlaka açıklanır. Görevli raporlu bulunduğu müddetçe raporunun icabettirdiği şekilde hareket etmeye mecburdur. Tıbbî lüzuma binaen hastalığın geçirileceği şehir, raporda yazılı olmadığı takdirde görevli raporlu durumunu sebep göstererek vazife mahallî bulunan şehirden dışarı çıkamaz. Hastalıkların nev'ı veya mahiyetine göre tedavi şekli ayrıca tasrih edilir. Müessese Doktoru 20 güne kadar rapor verebilir. Daha fazla rapor ancak resmî sağlık müessese ve kurullarınca usulüne uygun şekilde verildiği takdirde muteberdir.

66 — Görevli âni hastalık halinde oynamakta olduğu rolün eşyaları bulunan dolap anahtarını Sahne Müdürlüğüne göndermeye mecburdur. Hastalık hala devam ediyorsa veya şifa bulmuşsa bu hususları da günü gününe idareye bildirecektir. Hasta olan görevli rahatsızlığını en geç temsilden 6 saat evvel ve âni vakalarda derhal idareye bildirmeye mecburdur.

67 — Görevlilere devamlı hastalık hallerinde sözleşmenin genel hükümlerinin 12 nci maddesi hükmü tatbik edilebileceği gibi lüzum ve zaruret dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlükçe izin verilir.

68 — Kadın sanatkârların gebelik hallerinde müessese doktoru doğumundan bir buçuk ay evvel, doğumundan bir buçuk ay sonra ceman 3 aylık bir istirahat verebilir. Bale sanatkârlarının gebelik hallerinde sağlık kurullarından çalışmalarının sakıncalı olacağına dair alacakları rapora göre işlem yapılır.

 

İZİN

69 — Her yıl temsil sezonunun sonunda Genel Müdürlükçe tespit ve ilân edilecek tarihler arasında yaz tatili izni kullanacak olan görevliler :

a) Sezonun sona ermesine rağmen temsil faaliyetine devam edilmesi gibi olağanüstü bir durum mevcut ise, izinlerini, olağanüstü faaliyetin hitamında kullanacaklardır.

b) İzinli bulundukları süre içinde, kendilerine yapılacak tebligata göre derhal vazife başına döneceklerdir.

70 — Genel Müdür görevliye lüzumu halinde sezon içinde de izin verebilir.

71 — Görevli izinli bulunduğu veya yaz tatilini geçireceği mahallin adresini Zat İşlerine verecek, vaki adres değişikliklerini daima bir mektupla bildirecek ve çağırıldığı zaman derhal dönecektir. Görevli vazifeye döneceği zaman, seyahatine mâni bir hastalığa duçar olursa, hastalığını bulunduğu mahallin Devlet hastahanesinden alacağı bir raporla tevsik etmek mecburiyetindedir.

72 — Genel Müdürlük (Müdürlükler) ihtiyaç halinde verilen izni her zaman geriye alabilir.

73 — Kendi mesuliyetleri altındaki çalışmalarda Orkestra Şefi, Koro Şefi, bale çalışmalarında bale öğretmeni, koreograf, kordobale şefi ve rejisörler görevlilere o günkü çalışmaları için izin verebilir. Meşru mazeret beyan ederek izin aldığı halde mazeretine aykırı hareket ettiği tespit edilenlerin o günkü ücreti kesilir.

74 — Hazarda muvazzaflık hizmeti haricinde talim ve manevra münasebetiyle silâh altına alınan görevlinin 45 gün müddetle vazifesi uhdesinde ipka ve ücreti tam olarak verilir.

 

Koro sanatkârları için özel hükümler :

75 — a) Prova ve temsillerde; koro partilerini hiç söylemeyenlerle laubali bir şekilde söyliyenlerin,

b) Sahnedeki aksiyona alâka göstermeyen veya tamamen aksine hareket edenlerin,

c) Sahne ve temsil disiplinine riayet etmiyerek konuşan, espriler yaparak arkadaşlarını rahatsız edenlerin, yersiz gülen ve etrafını güldürenlerin,

d) Şeflere, rejisörlere, teknik elemanlara, sanatçılara, idarecilere lüzumsuz müdahalelerde bulunanların, provalar için birer günlük, temsiller için üçer günlük ücretleri cezaen kesilir. Müteaddit defalar kesilen para cezasına rağmen, provaların, çalışmaların ve temsillerin ciddiyet ve ahengini bozan ve bu hareketleri itiyat haline getirenler hakkında Disiplin Kurulunca sözleşmenin 88 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

e) Kostümlü provalar ve temsillerde, kostüm kreatörünün tayin ettiği kostüm ve şapkaları, papuçları giymeyenlerin, makyaj uzmanının tayin ettiği makyajı, saç stilini yapmayanların, rejinin gerektirdiği mizanseni yapmayanların, Konduitin ikazına riayet etmeyenlerin, provalar için üçer günlük, temsiller için birer haftalık ücretleri cezaen kesilir.

f) Koro Bölümünün koro çalışmalarında sanatkâr, ilân edilen saatten 5 dakika evvel müessesede bulunur. Tam saatinde herhangi bir ikaza lüzum kalmadan kendiliğinden çalışma mahalline girer ve şefini bekler. Yapılacak kontrolün sonuna kadar yetişemiyen sanatçı, çalışmaya ara verilinciye dek, çalışma mahalline giremez ve çalışmayı ihlâl edemez. Bu gibi ahvalde sanatçı Sahne Müdürlüğüne başvurarak ismini ve geliş saatini not ettirir. Bu şekilde hareket eden sanatçıya, «Çalışmaya gecikmiş» işlemi yapılır. Çalışma devam ediyorsa, ikinci yarıda katılmayan sanatçı «Çalışmaya mazeretsiz gelmemiş» telakki edilir. Orkestralı ve piyanolu sahne provalarına gecikenler ara verilmesini beklemezler, geliş saatlerini, Konduit'e not ettirerek derhal provaya katılırlar.

g) Koro sanatkârları, hazırlanan eserlerin sözlerini ve müziğini en kısa zamanda ezberlemeğe ve gerektiğinde tek tek icra edebilmeğe mecburdurlar.

h) Koro sanatkârları öğrenmek için kendilerine verilen koro partilerini temiz ve itinalı muhafaza etmek ve zayiinde, müesseseye mal oluş ücretini ödemekle yükümlüdür.

i) Genel Müdürlük lüzum gördüğü takdirde koro sanatkârlarını temsil edilen ve edilecek eserlerde solist rolleri ile geçici olarak vazifelendirebilir. Solist rolü alan koro sanatkârı bu görevinden dolayı herhangi bir talepte bulunamaz.

j) «Devlet Operası Orkestrası Konserleri» adı altında Genel Müdürlükçe tespit olunacak konserlerde ve bu konserlerin provalarında koro sanatkârları vazife görmeğe mecburdur.

k) Genel Müdürlüğün göreceği lüzum veya sanatçının talebi karşılığı geçici olarak solist görevi alan koro sanatçısı, hem görevlendirildiği rolü hemde o eserin koro partisini öğrenmek zorundadır. Bu sebeple koro çalışmalarını ve sahne provalarını muntazaman takıp eder. Sahne provaları ve koro çalışma saatleri karşılaşırsa, Koro Şefinin malumatı ile sahne provalarına girer.

l) Sahne provalarında ve temsillerde koro sanatkârı, görevlendiği rolü bizzat ifa etmiyorsa, koro içindeki vazifesini yapar. Fakat solistlik görevini bahane ederek, partisini söylememesi, mizansenini yapmaması caiz değildir. Bundan başka, eser sahneye konulupta, normal temsiller başlayınca, koro sanatkârı, hazırlanan bir sonraki eserin çalışmalarına normal şartlarla devam eder.

m) Hastalıkları dolayısiyle uzun süreli rapor alan koro sanatkârı raporunun bitiminde «partiyi bilmiyorum, kostümüm yok» gibi bahanelerle temsillere katılmaktan kaçınamaz. Sahne Müdürlüğüne başvurarak kostüm temin eder ve kendi ses grubu içine katılarak partiyi ve mizanseni öğrenmek zorundadır. Bu gibi hallerde temsile katılmamak için Genel Müdürlüğün yazılı müsaadesini almak gerekir

n) Temsil ve provası olmadığı zamanlar koro sanatkârları sahneye giremezler.

o) Eserlerin genel provaları kostümlü ve makyajlı yapılır. İlân edilen genel provaların başlamasından bir saat evvel koro sanatkârları müesseseye gelerek, kostümlerini, aksesuarlarını eksiksiz teslim alırlar, tayin ve tarif edildiği şekilde makyajlarını yaparak Rejisörün kontrolüne hazır olurlar.

p) Temsillerde koro sanatkârları, temsilin başlamasından 30 dakika evvel mutlaka müessesede bulunur ve yapılacak kontrole amade olurlar ayet bir eserde koro bölümünün görevi diğer perdelerde ise, müesseseye gelecekleri saat ayrıca ilân olunur.

r) Hazırlanan bir eser için evvelden bir liste ilân edilmemişse, bütün koro sanatkârları o eserde görevli demektir

s) Koro sanatkârları, çalışmalara, provalara, temsillere katiyyen içkili gelemezler. İçkili oldukları halde müessese çatısı altına gelenler, eserdeki fonksiyonları ne olursa olsun, Sahne Müdürlüğü tarafından müessese doktoru veya hastahenelere sevkedilerek «ALKOL» testi yaptırılır ve alınacak rapora istinaden disiplin kuruluna verilirler.

t) Koro sanatkârları, temsiller için müessesece kendilerine verilen kostüm, aksesuar, kitap v.s. ve şahsî eşyalarını, imkân nispetinde kendilerine verilen dolaplarda muhafaza ederler ve bunların hasar ve kaybından bizzat mesul olurlar.

u) Koro sanatkârları, çalışmalara, provalara, temsillere çocuklarını katîyen getiremezler.

v) Koro sanatkârları günde altı saat çalışırlar genel provaların ve temsillerin uzaması bu kaidenin dışındadır

y) Koro sanatkârlarına haftada 24 saat (Bir gün) hafta izini verilir. Hafta izninin ne gün verileceği, programa göre Genel Müdürlükçe tayin edilir. Mücbir sebep dolayısiyle Gala temsili ve Promier yapılacak haftalarda izin verilemezse, ertesi hafta 48 saat (İki gün) izin verilmek suretiyle telâfi edilir.

z) Resmî ve dinî bayramlarda ve yılbaşlarında verilecek tatillerin şekli ve zamanı, müessesenin programına göre Genel Müdürlükçe tayin edilir.

 

Orkestra sanatkârları için özel hükümler :

76 — a) Temsil olduğu geceler provalar ve genel provalar sabahları yapılır.

b) Orkestra sanatkârlarının hangi eserlerde görevlendirildiği, Genel Müdürlük (Müdürlükler) veya Orkestra Müdürlüğünün ilân edeceği listelerle belirtilir.

Şayet bir eserin orkestra kuruluşundan dolayı kadro fazlalığı varsa ve sanatçılar arasında sıra, «Münavebe» usulü uygulanacaksa bile, lüzumu halinde hakkiyle icrada bulunabilmek için, her sanatçının her provaya gelmesi ve provayı takip etmesi mecburidir. Orkestra sanatkârları partilerini, çalışmak üzere ilgili görevliden imza mukabili alabilirler. Ancak bu halde partinin kopye ettirilmesinden veya kayıp olmasından doğacak bilumum mesuliyet sanatçıya aittir; partinin müesseseye mal oluş kıymetini sanatçı ödemek mecburiyetindedir.

c) Sanatkâr ilgili memurdan imza mukabili aldığı partisini prova ve temsillere birlikte getirmeğe mecburdur İlgili geç getirdiği ve hiç getirmediği takdirde hakkında devamla ilgili mükellefiyet hükümlerinin provaya, temsile geç gelen veya hiç gelmiyenlere tatbik edilen maddeler uygulanır.

77 — a) Orkestra sanatkârı, ilân edilen prova saatinden 10 dakika evvel, sazını hazırlamak ve akordunu yapmak üzere yerini almış olur.

b) Şef, prova başlama saatinde yerini alır. Orkestra şefinin yerini alması ile akort ve yerleşme bitmiş olur. Bu usule riayet etmeyen, şeften sonra yerine gelen, akort sırasında bulunmayan sanatkârın her seferinde yarım gündeliği ceza olarak kesilir.

c) Akort, yaylı sazlar, tahta nefesli sazlar, madenî sazlar sırasına göre Konsertmayster nezaretinde yapılır. Bu sıraya riayet etmeyen sanatkârın her defasında normal gündeliği ceza olarak kesilir.

d) Normal prova arasındaki istirahat veya istirahatler toplamı yarım saattir. Ancak genel provalar bu kaidenin dışındadır.

e) İstirahatın bitimini bildiren tek zilin çalmasıyle orkestra sanatkârları yerlerini almış olurlar. Zilden 3 dakika sonra yerini almayan sanatkârın yarım gündeliği kesilir.

f) Prova esnasında orkestraya, eseri yöneten şeften gayri hiç kimse müdahale edemez ve direktif veremez. Buna riayet etmeyenler hakkında sözleşmenin 88 inci maddesi hükmü tatbik edilir.

78 — a) Temsilde görevli orkestra sanatkârları, temsilin başlamasını bildiren ikinci zille beraber yerlerini almağa başlarlar. Üçüncü zil çaldığı zaman yerini henüz almamış olan ve şefin girişini geciktiren sanatkâr hakkında ana sözleşmenin 45 inci maddesi tatbik edilir.

b) Orkestra yerine girildikten sonra, sükûnet muhafaza edilir, akort, prova bölümünde zikredilen sıraya göre konsertmayster tarafından yaptırılır. Bu madde hükmüne riayet etmeyen sanatkârlardan her defasında bir gündelik para cezası kesilir.

c) Perde aralarında, orkestra şefi çıktıktan sonra sanatkârlar yerlerini terkederler. Perde aralarından sonra sanatkârların yelerini almaları ilk girişte olduğu gibidir.

d) Temsil sonunda, alkış sona ermeden orkestra sanatkâra yerini terkedemez. Ettiği takdirde yarım gündeliği cezaen kesilir.

e) Orkestra sanatkârları yerlerinden kalkıp veya yerlerini terk ederek sahneyi seyredemezler, müzikal girişlerini beklerken, gazete, kitap, mecmua okuyamaz, yanındaki ile konuşamaz sair işlerle meşgul olamaz. Sahne sanatkârlarını alkışlayıp isimlerini bağırarak teçci edemezler.

f) Orkestra sanatkârları, Müessese tarafından kendilerine verilen resmî kostüm ve aksesuarlarını iyi muhafaza etmeğe ve bir sanatçıya yakışır şekilde temiz tutmağa, temsil ve konserlerde eksiksiz ve muntazam giymeğe mecburdurlar. Aksi hareket edenler disiplin kuruluna verilirler.

g) Orkestra sanatkârları Müessese tarafından kendilerine verilen enstrümanların bakım ve muhafazasından, kaybolmasından, hasara uğramasından, tamir ve tadilinden bizzat sorumludurlar. Enstrümanını, başkasına verenler, Müessesenin işinden başka işlerde kullananlar, ârızasını derhal haber vermeyip, bunu vesile ederek temsile katılmayanlar hakkında Ana Sözleşmenin 45 ve 88 inci maddeleri uygulanır.

h) Orkestra sanatkârları, günde altı saat çalışırlar. Genel provaların ve temsillerin uzaması bu kaidenin dışındadır.

i) Orkestra sanatkârlarına haftada 24 saat (Bir gün) hafta izni verilir. Hafta izninin ne gün verileceği, programa göre Genel Müdürlükçe tayin edilir. Mücbir sebep dolayısıyle Gala temsili ve Prömier yapılacak haftalarda izin verilemezse, ertesi hafta 48 saat (iki gün) izin verilmek suretiyle telâfi edilir.

j) Resmî ve dinî bayramlarda ve yılbaşlarında verilecek tatillerin şekli ve zamanı, müessesenin programına göre Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) tayin edilir.

 

Bale sanatkârları için özel hükümler :

79 — a) Bale öğretmenleri, koreograflara, kordobale, şefleri idaresinde yapılan bale çalışmaları ve provalar, temsillerde olduğu gibi aynı esaslar, ciddiyet ve sükûnet içinde yapılır.

b) Dersler ve provalar mutlaka özel çalışma kostümleri ile yapılır. Hastalık halleri veya çalıştırıcının müsaadesi olmadan hiç kimse şahsî günlük elbise ve papuçları ile ders ve provaya giremez.

c) Bale sanatçıları, evvelce ilân edilen ve kendilerini ilgilendiren ders ve provalar için, en geç 15 dakika evvel Müesseseye gelir ve şahsî kostümlerini bale kostümleri ile değiştirir. Ders ve provalardan 15 dakika evvel Müesseseye gelmeyenler hakkında devamla ilgili mükellefiyet hükümleri tatbik olunur. Bu kaide çalıştıranlar içinde aynen uygulanır.

d) Ders ve prova yapılırken, çalıştırıcılar da dahil, oyun oynanmaz, şaka edilmez, gülünmez, münakaşa edilmez, sigara, çay, kahve, içilmez, sakız çiğnenmez, herhangi bir gıda maddesi yenilmez.

e) Çalıştırıcının müsaadesi olmadan, dersten ve provadan çıkan veya terk eden, derste provada çalıştırıcının emirlerini dinlemeyen, karşı gelen, hakaret eden, çalıştırıcıyı istiskal eder tavır ve hareketlerde bulunan sanatçılara, çalıştırıcının ve yöneticilerin raporları üzerine (Durumun hususî ağırlığı doğrudan doğruya Sözleşmenin feshini gerektirmedikçe) Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Disiplin Kurulunca bir günlüğünden bir aylığına kadar para kesme cezası verilir. Müteaddit defalar verilen para cezalarına rağmen, bu hareketlerini itiyat haline getiren sanatçı için Sözleşmenin 88 inci maddesi hükmü uygulanır.

f) Sanatçılara, ders ve provalarda kullanacakları malzemeyi Müessese temin eder. Sanatçı bu malzemeleri kötü kullanmaktan ve kaybetmekten bizzat mesuldür. Eskiyen bir malzeme teslim edilmeden, kendisine yenisi verilmez. Bu hususu tayın bale yöneticilerine aittir.

g) Ders ve provalara gelmiyen veya geç gelen sanatçılar için, devamla ilgili mükellefiyet maddeleri tatbik edilir.

h) Ders ve provalar bale yöneticilerinin tanzim ve ilân edecekleri programa göre yapılır.

i) Bale yöneticileri ve sanatçıları, Genel Müdürlüğün (Müdürlüklerin) kararlaştırdığı temsil programına itirazsız tabi olurlar.

j) Bale sanatçıları, Müesseseye, derslere, provalara ve temsillere, katiyen içkili gelemezler. Aksi hareket edenler, fonksiyonları ne olursa olsun Yöneticiler veya Sahne Müdürlüğü tarafından Müessese doktoru veya hastahanelere sevk edilerek «ALKOL» testine tabi tutulurlar ve alınacak rapora istinaden Disiplin Kuruluna verilirler.

k) Bale temsili veya bale bölümünün görevli olduğu gecelerde, bale yöneticileri, sanatçıları, ısınma çalışmaları ve hastalananların yerin ramplase edecekleri çalıştırıp temsile hazırlayabilmelerini teminen temsilin başlama saatinden iki saat önce müessesede bulunmak mecburiyetindedirler; aksi halde haklarında Sözleşmenin 45 inci maddesi hükmü uygulanır.

1) Bale sanatçıları günde altı saat çalışırlar. Genel provaların ve temsillerin uzaması bu kaidenin dışındadır.

m) Bale sanatçılarına haftada 24 saat (Bir gün) hafta izni verilir. Hafta izninin ne gün verileceği, programa göre Genel Müdürlükçe tayın edilir. Mücbir sebep dolayısıyle Gala temsili ve Prömier yapılacak haftalarda izin verilemezse, ertesi hafta 48 saat (İki gün) izin verilmek suretiyle telâfi edilir.

n) Resmî ve dinî bayramlarda ve yılbaşlarında verilecek tatillerin şekli ve zamanı, Müessesenin programına göre Genel Müdürlükçe tayın edilir.

 

Konduitler içi özel hükümler :

80 — a) Konduit, sahneye konulacak bir eserin prova ve temsilleri ile ilgili olarak programlanan sahne üstü faaliyetin gerçekleşmesinden, disiplinli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

b) Konduit, eserin rejisörü ile en yakın teması kurarak, rejinin icap ettirdiğini konduit kitabına, herkesin anlıyacağı şekilde (Rollerin koronun balenin figüranların antrelerini ışık dekor değişikliklerini, efektleri) kayıt eder.

c) Konduit, normal provalardan 15 dakika, genel prova ve temsillerden bir saat evvel gelerek, dekorların, temsil ışıklarının, solist sanatçıların, koro ve bale sekreterlerinin raporlarına göre, koro ve bale sanatçılarının, Sahne Müdürlüğünün vereceği bilgiye göre, figüranların eksiklikleri hususunda tedbirlerini alır Rejisöre bildirir.

d) Konduite, provaların ve temsillerin yürütülmesi hakkında sanat yönünden Rejisör veya reji asistanından gayrı kimse müdahale edemez.

e) Konduit, prova ve temsillerde, solist, koro orkestra, bale sanatçılarını ve figüranları gerektirdiği gibi sahnedeki görevlerine çağırır, prova ve temsillerin yürütülmesi sorumluluğunu yüklenir.

f) Temsillerin başlamasında ve perde aralarında, seyircinin giriş zillerini, anonslarını, salon ışık ve perdelerinin açılıp, kapanmasını idare eder.

g) Konduit, sahne üzerinde görevli bütün sanatçıların, rejinin gerektirdiği ve tespit ettiği şekilde, giyimlerini, makiyaj ve aksesuarlarını, sahne ışık ve dekorlarını kontrol ve eksikleri ikazla, intaçla görevlidir.

h) Konduit, prova ve temsillere ait, Rejisör ve Suflörle müşterek imzalı olarak hazırlayacağı devam ve vukuat raporunu, provaların ve temsillerin hemen sonunda Sahne Müdürlüğüne tevdi eder.

j) Konduit, prova ve temsillerin nizam ve disiplininden yetkili ve sorumlu olarak, gördüğü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi hususunda bütün sahne teknik görevlilerinin dikkatlerini çeker, ilerde düzeltilmesi gereken noktalar hakkında, Teknik Müdürlüğü ve Sahne Müdürlüğünü uyarır.

k) Konduit, temsil sonunda alkış mizansenini ve çiçeklerin sahneye çıkarılmasını idare eder.

1) Konduit, temsilin başlamasından bir saat önce gelerek, o temsilde görevli sanatkârların, dekor ve sahnenin kontrolünü yapar, tespit ettiği eksiklik ve aksaklıkları tedbiri alınmak ve düzeltilmek üzere rejisöre, Teknik Müdüre, Sahne Müdürüne bildirir.

 

Suflörler için özel hükümler :

81 — a) Sahneye konulacak bir eserin sufle işi ile Sahne Müdürlüğü tarafından görevlendirilen suflör, o eserin sufle kitabını tanzim eder.

b) Sufle kitabını tanzim ederken, herkesin okuyabileceği şekilde düzenler, yalnız kendisinin okuyacağı, anlıyacağı hususî işaretler koyamaz.

c) Eserin tekstine esas «Sufle Kitabı» olduğuna göre, Genel Müdürlüğün izni olmadan eserin tekstinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz.

d) Üzerinde «Sufle Kitabıdır» yazılı kitabı kütüphaneden bizzat imza mukabili alır ve eserin temsili bitince kütüphaneye teslim eder. «Sufle Kitabını» hiç bir şekilde yanında, evinde muhafaza edemez.

e) Suflör, görevlendirildiği eserin, Ansambl provalarına, sahne provalarına, oturma ve orkestra provalarına ve genel provalarına katılmak ve eserin başlangıcından bitimine kadar aynı eserde kalmak mecburiyetindedir.

f) Suflör, temsil sırasında sanatkârlar tarafından yapılan orijinal tekst üzerindeki değişiklik veya tuluat kabilinden ilâveleri, günü gününe temsil raporunda belirtmeğe mecburdur.

g) Suflör, mümkün olduğu nispette, eserdeki efekt, ışık ve perde açıp kapamak gibi hususlarda, Konduite yardım eder.

 

Uzman memurlar için özel hükümler :

82 — Uzman memurların çalışma koşulları Genel Müdürlükçe kanunlara göre düzenlenir.

 

Devamla ilgili hükümler :

83 — a) (Mazeretsiz olarak provaya 5 dakikadan fazla geciken görevlinin yarım gündeliği kesilir. Bir günde arka arkaya iki defa geciken o gün provaya gelmemiş telâkki edilir ve provaya gelmiyenlere yapılan muamele yapılır, arka arkaya gelmemekte ısrar edenlere provaya gelmemekte ısrar edenlere yapılan muamele tatbik olunur.

b) Bir eser temsil edilirken sırası gelip de sahneye girişini geciktiren görevlilerden orkestra koro ve kordobale sanatkârlarının bir haftalık, solo sanatkârlarının 15 günlük ücretleri kesilir.

84 — Mazeretsiz olarak bir gün provaya gelmiyen görevlinin o günkü gündeliği kesilir, öğleden evvel ve sonra prova olduğu zaman iki provadan herhangi birine gidipte diğerine gelmiyen bir gün gelmemiş telâkki edilir Arka arkaya iki gün gelmiyenin ikinci gün için 1,5 gündeliği kesilir. Arka arkaya 3 gün gelmiyenin üçüncü gün için iki gündeliği kesilir. Arka arkaya dört gün gelmiyenin dördüncü gün için bir haftalığı kesilir. Arka arkaya beş gün gelmiyenin yalnız yarım aylığı kesilir. Arka arkaya altı gün gelmiyen görevli hakkında Sözleşmenin 88 inci maddesi tatbik edilir.

85 — Rolü ve vazifesi olup da prova başlama saatinde mazeretsiz provası başında bulunmayanlarla prova yapılırken provayı terkedip giden görevlilerin birer haftalığı birden kesilir. Tekerrüründe sözleşmeleri re'sen veya Disiplin Kurulunca feshedilir. Prova yapılırken sahneye girişini geciktirenlerin her defasında birer gündeliği kesilir.

86 — Temsil esnasında temsili terk edenlerin Genel Müdürlükçe derhal sözleşmesi feshedilir.

87 — a) Opera çalışmalarının icap ettirdiği birlikte çalışmalar ve müzikli sahne provaları ile orkestralı provalar ve temsiller için de yukarıdaki ilgili maddelerin hükümleri tatbik olunur.

b) Korrepetisyon ve ansambl çalışmaları piyano veya orkestralı sahne provaları için programlarda gösterilen saatlerde ve zamanında bulunmayanların (yani gecikenlerin) gecikme saatine göre bir gündeliğinden bir haftalığına kadar, hiç gelmiyenlerin ise bir haftalığından bir aylığına kadar Genel Müdürlüğün (Müdürlüklerin) takdiri ile ücretleri kesilir. Bu hareketlerinde ısrar edenler hakkında sözleşmenin 88 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

 

Ceza hükümleri :

88 — Bu sözleşme hükümlerinden cezası ayrıca gösterilmemiş olanlara aykırı hareket eden görevlilerin Genel Müdürlükçe (Müdürlüklerce) üç aylığa kadar maaşları kesilir veya eylemin ağırlığına göre sözleşmeleri ihbar yapılmadan Genel Müdür (Müdürler) tarafından re'sen veya Disiplin Kurulu karariyle feshedilir.

89 — Bu sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket eden görevli bu yüzden hazırlanmakta olan bir eserin programdan çıkarılmasına veya evvelce ilân edilmiş olan temsilin verilmemesine veya perdenin açılmamasına sebebiyet verdiği takdirde hakkında 88 inci madde hükmü uygulanmakla beraber ayrıca bu yüzden idarenin uğrayacağı zararı tazmine mecburdur.

90 — Sözleşme feshini gerektiren herhangi bir harekette bulunan görevli hakkında Disiplin Kurulu lüzum görürse bir defaya mahsus olmak üzere sözleşme fesih cezasını bir haftalığından üç aylığına kadar olmak üzere para kesme cezasına tahvil edebilir. Ancak, 1309 sayılı Kanunun 12. maddesinin son bendi hükmü saklıdır.

 

Yukarıdaki hükümler okunmuş taraflarca aynen kabul edilmiştir.


            Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.