TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik     19/04/1983 tarih ve 18023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        :         11/3/1983,       No: 83/6181

          Dayandığı Kanunun Tarih                      :         12/3/1982,       No: 2634

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi          :         19/4/1983,       No: 18023

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi             :         5, Cilt: 22,      S.    3160

 

BİRİNCİ BÖLÜM

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

            Amaç:

             Madde 1 – (Değişik: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Bu Yönetmeliğin amacı, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa tabi belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin denetimine ait esasların tespitidir.

             Kapsam :

             Madde 2 – (Değişik: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Bu Yönetmelik, insan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin, belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususların denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

             Yasal Dayanak:

             Madde 3 – (Değişik: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar:

             Madde 4 – Bu Yönetmelikte yer alan;

             a."Bakanlık", Kültür ve Turizm Bakanlığını,

             b. (Değişik: 29/9/2006-2006/11076 K.) "Kontrolör", Bakanlık merkez teşkilatında görevli ve Bakanlıkça "kontrolör" kadrosunda istihdam edilen denetim elemanlarını,

             c."Kanun", 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,

             d."Belgeli turizm işletmesi",Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve Kanunun 37 nci maddesinin A - 2 Fıkrası kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,

             e."Belgeli turizm yatırımı", belgeli bir turizm işletmesini gerçekleştirmeyi amaçlayan, Bakanlıktan belge almış yatırımları

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM (1)

DENETİM ELEMANLARI

              Denetim, Tespit ve Görüşler: (2)

             Madde 5 – (Değişik: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Turizm yatırım ve işletmelerinin denetimi, Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişlerince yapılır.

             Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü; belge talebinde bulunulan veya belgeli yatırım ve işletmelerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak tespitlerini, iş yoğunluğu, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile işin niteliğini dikkate alarak aşağıda belirtilen personel aracılığıyla da yapabilir:

             a) İl kültür ve turizm müdürleri,

             b) Geçici veya özellik arz eden yatırım ve girişimler için Bakan tarafından belirli bir görev ve süre ile görevlendirilecek Bakanlık personeli.

 

 

–––––––––––––––––

(1) Bu Bölümün başlığı "DENETİM ELEMANLARI VE ATANMALARI“ iken, 29/9/2006 tarihli ve 2006/11076 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddenin başlığı " Denetim Elemanları:“ iken, 29/9/2006 tarihli ve 2006/11076 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 


1604

 

             Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yaptırılan tespitler Bakanlık kontrolörlerince incelenir. İnceleme sonucunda denetim yapılmasını veya ceza uygulamasını gerektirir bir sonuç ortaya çıkarsa Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişleri gerekli incelemeleri ve değerlendirmeyi yaparlar. 

             Ayrıca; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce, gerek görülmesi halinde özel uzmanlık gerektiren konularda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin veya ilgili Bakanlık birimlerinin görüşünden yararlanılabilir.

             Turizm Kontrolörleri Kurulu:

             Madde 6 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Turizm Kontrolör Yardımcılığına Giriş:

             Madde 7 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Giriş Sınavı Şartları:

             Madde 8 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Giriş Sınavı İçin Başvuru:

             Madde 9 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Giriş Sınavı Komisyonu:

             Madde 10 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Sınav Konuları ve Usulü :

             Madde 11 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Sınav Notları:

             Madde 12 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Turizm Kontrolör Yardımcılığı:

             Madde 13 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Yeterlik Sınavı:

             Madde 14 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Atamalarda Sıralama:

             Madde 15 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Yeterlik Sınavı Komisyonu:

             Madde 16 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Saklı Hükümler:

             Madde 17 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

             Belgeli Turizm İşletmelerinin Denetiminde Yetkiler:

             Madde 18 – Belgeli turizm işletmelerinde temizlik, intizam, servis, fiyat, idare ve işletme, belge almaya esas olan vasıflarla, personel niteliklerinin tesbit ve denetimi yetkisi Bakanlığa aittir.

             (Değişik ikinci fıkra:29/9/2006-2006/11076 K.) Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının tabip ve sağlık elemanlarınca, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili denetimler, işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren kamu kurumu tarafından yapılır. İlgili mercilerin bu konularda yapacakları denetimlerde, denetim raporunun bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

             Denetim Elemanlarının Görev ve Yetkileri:

             Madde 19 – Denetim elemanları aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidirler.

             a. Belgeli turizm yatırım ve işletmeleri ile turizm kuruluşlarının yıllık programlar çerçevesinde, denetleme ve incelemelerini yapmak,

             b. Belgeli turizm yatırım ve işletmeleri hakkında Bakanlığa ulaşan şikayetleri incelemek ve soruşturmak,

             c. Turizm işletmesi belgesi talep eden kuruluşların genel denetimlerini yapmak,

             d. Kanunun öngördüğü cezaları, ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince tayin etmek ve uygulamak,


1605

 

             e. Belgeli turizm işletmelerinin hizmetlerinden yararlanan yerli ve yabancıların şikayetlerini araştırmak,

             f. Kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemelerle kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmek,

             Denetimin Kapsamı:

             Madde 20 – Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak denetimlerde yatırımın belgeye esas projeye uygunluğu, yatırımda kullanılan malzeme, eleman, tesisat, teçhizat, mefruşat, dekorasyon ve hizmet standardının niteliği ve sınıfı ile uyumu, yatırım ve işletmelerin " Turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliği" ne uygunluğu araştırılır.

             Yatırım Dönemi Denetimleri:

             Madde 21 – Belgeli turizm yatırımlarının denetiminde;

             a. (Değişik:29/9/2006-2006/11076 K.) Yatırımın belgeye esas fikir projesine uygunluğu,

             b. Malzeme, yapı elemanları, tesisat, teçhizat, mefruşat ve dekorasyonun sınıfı ile uyumu,

             c. Yatırımın öngörülen zamanlaması ile,belgede belirtilen süre incelenir.

             İşletme Dönemi Denetimleri:

             Madde 22 – Belgeli işletmelerin veya işletme belgesi talebinin değerlendirilmesine esas olacak denetimde;

             a. (Değişik:29/9/2006-2006/11076 K.) Tamamlanan yatırımın, yatırım belgesine esas fikir projesine ve işyeri açma ve çalışma ruhsatına veya doğrudan işletme belgesi talebinde, dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatına uygunluğu,

             b. Tesisin dış ve iç mekanları ile malzeme, teçhizat, tesisat, mefruşat ve dekorasyonunun sınıfı ile uyumu korunup korunmadığı,

             c. Belge almaya esas vasıfların devam edip etmediği,

             d. İşletme belgesi verilmesinde esas alınan veya alınacak olan nitelikleri belirleyen Yönetmelik hükümlerine uyum,

             e. Mahallerin amaçlarına uygun kullanımlarının devamı,

             f. İşletmenin,belgede belirtilen sahip ve/veya işletmecisinin mülkiyet ve/veya yönetiminin devamı,

             g. Personelin niteliğinin sınıfına ve mevzuata uygunluğu,

             h. Yabancı personelin nitelik ve izinlerinin ilgili Yönetmeliğe uyumu,

             i. Tasdikli fiyat tarifelerinin uygulanması ve yönetmelik uyarınca teşhiri,

             j. İşletmenin uluslararası turizm talebine yönelik çalışmaları ve doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan döviz miktarı,

             k. Yeme ve içme servisi yapılan tesislerde, yiyeceğin miktar, kalite ve takdiminin sınıfı ile uyumu,

             l. Genel temizlik ve hizmet standardının sınıfı ile uyumu,

             m. İşletmeye özel olarak tahsis edilen yatırım ve işletme mallarının amaca uygun değerlendirilmesi,

             n. İşyerinin başka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığı,

             o. İnsan ve çevre sağlığı ile mal ve can güvenliğinin sağlanmasına, müşterinin haklarının korunmasına yönelik tedbirler

             incelenir.

             Seyahat Acentaları Birliğinin Denetimi:

             Madde 23 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

 


1606

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

             Görev Belgesi:

             Madde 24 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Şikayet ve Denetim Defterleri:

             Madde 25 – Tüm belgeli turizm işletmelerinde bir denetleme defteri ve bir şikayet defteri bulunur. Bu defterler,Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü tarafından her sayfası numaralandıktan sonra mühürlenerek tasdik olunur. Denetleme elemanları her denetimden sonra işletmenin denetlendiği tarihi belirterek şikayet ve denetleme defterlerini incelerler ve kimliklerini yazıp imzalarını atarlar. 

             Şikayet defteri müşterinin her an görüp şikayet ve temennilerini yazabileceği bir yerde bulundurulur.

             İşletme yöneticisi,şikayet konusunun emniyet ve asayişi ilgilendirmesi halinde bağlı bulunulan kolluk kuvvetine 24 saat içinde bu konuda bilgi vermek zorundadır.

             Raporlar:

             Madde 26 – Bakanlık denetim elemanları,denetlemeleri sonunda hazırlayacakları raporları Kontrolörler Kurulu Başkanlığına verirler. Raporlarda, yatırım veya işletme hakkında yapılması önerilen işlem açıkca belirtilir. Raporda ceza uygulamasının önerilmesi halinde, Kanunun 37 nci maddesinin C - 2 fıkrası uyarınca düzenlenen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

             Yurtdışı İncelemeleri:

             Madde 27 – (Mülga: 29/9/2006-2006/11076 K.)

             Yürürlükten Kaldırma:

             Madde 28 – 4 Nisan 1976 gün ve 15549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Turizm Müesseseleri ve Seyahat Acentaları ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin Denetimi Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – 

             Bu yönetmelikte Baş Kontrolör ve kontrolörler için öngörülen görev ve yetkiler, bahse konu kadrolar temin edilinceye kadar Başuzman Denetçi ve Uzman Denetçiler ile Turizm Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde görevli teknik elemanlar tarafından yürütülür.

             Geçici Madde 2 – 

             a. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Başuzman Denetçi veya Uzman Denetçi kadrolarında veya Turizm Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığında teknik hizmetler sınıfı kadrolarında 3 yıldan fazla görev yapmakta olanlar 8. maddede  belirlenen   şartlara   (a  ve b   fıkrası   hükmü  hariç)  sahip  iseler,  Başkontrolör  ve


1607

 

Kontrolör kadrolarının alınmasını takip edecek 4 ay içinde 14. madde uyarınca yapılacak bir sınava alınırlar. Başarı gösterenler, anılan kadrolara atanırlar. 8. maddede belirlenen şartları taşımayanlar ile sınavda başarı gösteremeyenler başka bir göreve atanırlar.

             b. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde, Uzman Denetçi veya Turizm Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığındaki Teknik hizmetler sınıfı kadrolarında proje inceleme ve denetim görevlerinde 3 yıldan az bir süre ile çalışmakta olanlardan, 8.maddede belirlenen şartlara (a ve b fıkrası hükmü hariç) sahip olanlar, Kontrolör Yardımcılığı kadrolarının temini tarihinden itibaren 3 ay içinde, bir sınav ile anılan kadrolara atanabilirler.

             Bu kişiler, görev sürelerinin 3 yılı doldurmasından sonra, 14. madde uyarınca açılacak yeterlik sınavına alınırlar.

             Geçici Madde 3 – 

             Bakanlık, denetim hizmetlerinde, 2634 sayılı Kanun uygulamasının gerektirdiği ilk etkinliği sağlamak ve Turizm Kontrolör Yardımcılarının daha iyi eğitilmelerini temin amacı ile, Baş Kontrolör ve Kontrolör kadrolarının sağlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde bu yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca açılacak imtihanlarda başarı gösteren Bakanlık personelini bu kadrolara ata-      yabilir.

             Anılan imtihana, bu Yönetmeliğin 8. (a fıkrası hükmü hariç) maddesi ile belirlenen şartlara sahip olan ve Bakanlıkta turizm konuları ile ilgili görevlerde o tarihte en az 5 yıl çalışmış olanlar girebilir.

             Yürürlük:

             Madde 29 – Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


          Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.