TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri İle Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliği     23/07/1981 tarih ve 17409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM, SATIM VE İHALE İŞLERİ İLE MUHASEBE İŞLERİ VE AYNİYAT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Yönetmeliğin Kapsamı :

Madde 1 - Devlet 0pera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerınin alım, satım ve ihale işleri; muhasebe işleri ve ayniyat işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

 

BİRİNCİ KISIM

Alım, Satım ve İhale İşleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Yetki ve Komisyonlar

Kapsam :

Madde 2 - Devlet 0pera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri adına alma, satma, yaptırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve bunlara benzer diğer işler bu kısımda yazılı hükümlere göre yapılır.

Teklif ve Onay Yetkisi :

Madde 3 - Yapılacak harcamalarda teklif mercii, ilgili bölüm müdürü veya sanatkar yöneticidir. İşin, temsil ve atelyeleri ilgilendirmesi halinde teklif mercii Sanat Teknik Müdürüdür. Onay makamı, Genel Müdürlükte Genel Müdür veya ita amirliği yetkisi tanıdığı bir yetkili, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde Müdür veya ita amirliği yetkisi tanıdığı bir yetkilidir. Turnelerde yapılacak harcamalarda Turne Başkanının görevlendireceği bir yetkilinin teklifi ve Turne Başkanının onayı gereklidir.

Tekliflerin gerekçelerinde işin ait olduğu ünite, işin niteliği, birimleri ve ivedilik derecesi açıkça belirtilir.

Teklifler, (Örnek 1 ) ihtiyaç belgesi ile yapılır.

Karar ve Onay Yetkisi :

Madde 4 Mutemet eliyle yapılan alımlar dışında kalan ve 2. maddede yazılı olan işler, aksine hüküm bulunmadıkça ilgili ihale komisyonunun kararına ve Genel Müdürlükte Genel Müdür veya ita amirliği yetkisi tanıdığı bir yetkilinin, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde Müdür veya ita amirliği yetkisi tanıdığı bir yetkilinin turnelerde Turne Başkanının onayına dayanılarak yapılır.

İhale Komisyonları ;

Madde 5 - Bu Yönetmelik gereğince yapılacak ihaleler, aşağıda gösterilen komisyonlarca yapılır. Bu komisyonlar :

a) Genel Müdürlükte; Levazım Müdürü, Muhasebe Müdürü veya tevkil edecekleri memurlar ve Genel Müdürün görevlendireceği bir yetkiliden oluşur.

b) Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde; Levazım Şube Müdürü, Muhasebe Şube Müdürü veya tevkil edecekleri memurlar ve Müdürün görevlendireceği bir yetkiliden oluşur. (Levazım Şube Müdürü ve Muhasebe Şube Müdürü kadrolarının bulunmaması halinde bu işleri yürüten yetkililer veya tevkil edecekleri memurlar komisyona katılır.)

c) Turnelerde; Turne Başkanının turne görevlileri arasından seçeceği iki memur ve turne mutemedinden kurulur.

İhtisasa ilişkin hususlarda Genel Müdürlükte Genel Müdürün, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde Müdürün, turnelerde Turne Başkanının seçeceği bir uzman Komisyona katılır.

Komisyon üyelerinden birinin özel mevzuatına göre sicil amiri olması halinde, bu sicil amirince sicil verilecek memura komisyonda üye olarak görev verilemez.

Genel Müdürlükte Levazım Müdürü, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde Levazım Şube Müdürü, (Levazım Şube Müdürü kadrosu yoksa bu işi yürüten yetkili) turnelerde Turne Başkanının seçtiği memur Komisyonlara başkanlık eder.

Muayene ve Kabul Komisyonları :

Madde 6 - Bu Yönetmelik gereğince yapılan alımlar ile yaptırılan işlerin muayene ve kabulleri, işin özelliğine göre, ita amirince üç kişiden az olmamak üzere kurulacak Muayene ve Kabul Komisyonlarınca yapılır.

Muayene ve Kabul Komisyonları, işin veya ihalenin şartnamesine veya sözleşmesine uygun ve gereği gibi yapılıp yapılmadığını bir tutanakla tespit ederler. Faturalar üzerine konulan ve komisyon üyelerince imzalanan “Mal veya İş Muayene ve Kabul Komisyonunun .... tarih ve ..... sayılı kararına göre istenilen şart ve niteliği taşımaktadır.” şeklindeki kayıt tutanak yerine geçer.

Muayene sonunda Komisyonca verilecek kabul veya red kararları kesindir.

Muayene ve Kabul Komisyonunun teknik zorunluluklar dolayısıyla gerek duyduğu hallerde muayene, resmi veya özel kişi veya kuruluşlara yaptırılır. Bu durumda bu kişi veya kuruluşların verecekleri raporlara dayanılarak ayrıca Komisyonca kabul veya red hakkında bir karar verilir.

Kapalı zarf ve açık artırma veya eksiltme usulleri ile yapılan alımlar ile yaptırılan işler için muayene zorunludur. Diğer usullerde yapılan ihalelerde muayene yapılıp yapılmayacağı ita amirince saptanır.

Komisyonların Toplanma ve Karar Alma Usulü :

Madde 7 - İhale Komisyonları ile Muayene ve Kabul Komisyonları Başkanlarının veya ita amirinin çağrısı üzerine, üyelerinin tam sayısıyla toplanır. Kararlar çoğunlukla verilir. Kararlara katılmayan üyeler katılmama sebeplerini, karar tutanağına yazmak zorundadırlar.

Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri

Madde 8 - 2. maddede yazılı işler, aşağıdaki usullerden biriyle yapılır;

a) Mutemet eliyle alım,

b) Teklif isteme,

c) Kapalı Zarf,

ç) Açık artırma veya eksiltme,

d) Pazarlık,

e) Resmi veya özelliği olan kuruluşlardan sağlama

Mutemet Eliyle Alım :

Madde 9 - Tahmini veya keşif bedeli 30.000 lirayı geçmeyen ivedi alımlar ile nakliye ve küçük onarım-bakım işleri ita amirinin görevlendireceği bir veya bir kaç mutemet eliyle yapılır.

Mutemet eliyle yapılan alımlar, ilgili ihale komisyonunun uygun bulması üzerine ita amirinin (turnelerde Turne Başkanının) onayı ile tamamlanır. Bu onay keyfiyeti mutemetlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Teklif İsteme Usulü .

Madde 10 - Keşif veya tahmin edilen bedeli 30.000 lirayı geçmeyen işler, teklif isteme usulü ile ihaleye çıkarılabilir.

Teklif İsteme usulü, fiyat, nitelik ve süre hakkında istekli tarafından kapalı zarfla teklif te bulunulmak suretiyle eksiltme yapılmasıdır.

Teklif isteme usulünde, liyakat ve iktidarı tanınmış olanlardan en az üç kişi veya firma veya kuruma yazı ile başvurmak suretiyle teklif istenir.

Teklif istemelerde uygun bir süre tayin edilir. Süresi içinde verilmeyen teklifler ile teklif istenmeyenlerden gelecek başvurular gözönüne alınmaz. Sürenin bitiminde teklifler Komisyonca açılır ve karşılaştırmalar yapılır.

Kapalı Zarf Usulü :

Madde 11 - Kapalı zarf usulü ile yapılacak artırma veya eksiltmelerde teklif mektubu mühür veya imzalı bir zarf içine konulur. Zarfın üzerine isteklinin ismi, adresi yazılır. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte başka bir zarfa konularak bu zarf da mühürlenir veya imzalanır. Bu zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektubunda şartnamelerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif olunan fiyatların veya indirimin hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti olmaması gereklidir.

Teklif mektupları, ilanda gösterilen saate kadar sıra numaralı makbuzlar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilir. Makbuz numaraları zarfın üzerine yazılır.

Teklif mektupları posta ile gönderilmiş olduğu takdirde postada meydana gelecek gecikmeler idareyi bağlamaz.

Zarflar numara sırasıyla birer birer açılarak artırma veya eksiltmeye girmek için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilmiş olup olmadığı ve geçici teminatın miktar, şekil vesaire bakımlarından uygunluğu incelenir ve sonuçta kimlerin artırma veya eksiltmeye kabul edildiği orada bulunanlara bildirilir.

Kabul edilmeyen tekliflerin iç zarfları açılmayarak kendilerine veya vekillerine geri verilir.

İç zarflar açılmadan önce istekli vekili veya temsilcilerinden başkası odadan çıkarılır ve teklif mektupları birer birer açılarak yüksek sesle okunur. Aranılan genel ve özel şartlara uygun olmayan ve içinde şartname dışında kayıtlar bulunan teklifler göz önüne alınmaz. Ancak pul, imza, adres vesaire gibi şekle ilişkin noksanlıklar komisyon huzurunda derhal tamamlattırılır.

Tekliflerin incelenmesi sonunda uygun bedel teklif edene, yetkili makamın onayı şartıyla ihalenin yapıldığı veya şartnameye aykırı olmayan bazı teknik sorunların incelenmesi için kararın, Komisyonca tayin edilecek belirli bir güne, bırakıldığı hazır bulunanlara bildirilir. Komisyon kararına kabul edilen teklifın özeti ve ihale yapılmamış ise bunun sebebi yazılır.

Madde 12 - Kapalı zarf usulü ile yapılan ihalelerde teklif mektubunun verilmesinden sonra her ne şekilde olursa olsun bir değişiklik yapılamaz. Ancak, birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlar da uygun görüldüğü takdirde istekliler hazır ise aynı oturumda, hazır değil ise ilgililere tebligat yapılarak tatil günleri hariç beş gün sonra aynı saatte ve komisyon huzurunda aralarında açık artırma veya eksiltme yapılır.

Madde 13 - Kapalı zarf usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmaması veya teklif edilen bedelin komisyonca kabul edilmemesi halinde ya şartnamede gerekli değişiklikler yapılarak aynı usulle yeniden artırma veya eksiltme açılır, ya da artırmanın ve eksiltmenin bitimi tarihinden itibaren bir ay içinde iş pazarlıkla yapılır.

Açık Artırma veya Eksiltme Usulü :

Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde yazılı işlerden, tahmini veya keşif bedeli 1.000.000 lirayı geçmeyenler hakkında açık artırma usulü uygulanır. Bu tutara kadar olan eksiltmelerde idare açık eksiltme yapıp yapmamakta serbesttir.

Açık artırma veya eksiltmelerde istekliler, ilan olunan saatte, ihaleye katılanların tesbiti için tutulacak tutanağın düzenlenmesine kadar teminatlarını vermek şartıyla artırma veya eksiltmelere katılırlar.

Komisyonca belgeler incelenerek durumları şartnameye uymayan isteklilerin ihaleye katılamayacakları bildirilir ve bu husus ayrıca bir tutanakla belirtilir.

Tutanağın düzenlenmesinden sonra Başkan isteklileri şartnameyi imzaya ve pey sürmeye çağırır. Sürülen peyler bir karar kağıdına yazılır. Peyden el çekenler durunıu bu kağıda yazar ve imza ederler.

İmza etmeyen olursa Komisyonca karar kağıdının altına şerh verilir.

Artırma veya eksiltmede pey sürme isteği kesildikten sonra pey uygun görüldüğü takdirde Komisyonca yetkili makamın onay şartına bağlı kalmak üzere ihalenin kendisine yapıldığı bildirilir ve bu husus karar kağıdı altına yazılarak imzalanır.

Açık artırma veya eksiltmelerde isteklilerin rağbetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler yapılması ve artırma veya eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekillerde tartışmalara girişilmesi yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, Komisyon kararı ile artırma veya eksiltme yerinden uzaklaştırılır ve tutulacak tutanak üzerine haklarında yasal kovuşturma yapılır.

Madde 15 - Açık artırma ve eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmaması veya sürülen son peyin komisyonca uygun bedel olarak kabul edilmemesi halinde ya şartnamede gerekli değişiklikler yapılarak aynı usulle yeniden artırma veya eksiltme açılır veyahut idarenin menfaatine uygun olmak şartıyla iş pazarlıkla yapılır.

Pazarlık Usulü :

Madde 16 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belirli bir şekle bağlı değildir. İhaleler Komisyonca, işin özelliğine göre, yazılı veya sözlü teklif almak veya bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Pazarlık usulü, işin fiyat ve şartlarında karşılıklı fedakarlık yaparak bir anlaşma zeminin tespit edilmesidir.

İdare yararına olmak şartıyla aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

a) Sanat, sahne ve temsillerle ilgili olup ivedi olarak yapılmasının zorunluluğu ita amirinin onayıyla belirlenen ve kapalı zarf açık eksiltme ve teklif isteme usulleriyle ihale yapmaya tahammülü olmayan alım işleri,

b) 50.000 lirayı geçmeyen ve süreklilik göstermeyen alım, satım, onarım ve taşıma işleri,

c) Turnelere katılacak görevli ve gruplar ile temsiller için kiralanacak nakil aracı, nitelikli otel, salon, sahne ve benzeri kiralama işleri,

ç) Gerek kapalı zarf, gerek açık eksiltme ve gerekse teklif isteme usulüyle yapılacak ihalelerde istekli çıkmaması veya isteklilerce kabul edilemeyecek tekliflerin ileri sürülmesi veyahut sözleşmenin feshi halinde yeniden yapılacak ihaleler sonuçlanıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaç maddelerinin alıın ve taşıma işleri,

d) Yalnız bir kimse elinde bulunan işlerin yaptırılması veya eşyanın alınması,

e) Satın alınacak veya kiralanacak binalar ile sair taşınmazlar,

f) Belli bir kimse ve firma tarafından üretilmekte olup yerine diğer bir malın konulması idare için yararlı bulunmayan ve taşıdığı teknik özellikleri dolayısıyla benzerlerinden üstünlüğü açık olan malların alımı,

g) Belirli kişi veya firmalara emanet edilebilecek etüd, proje, araştırma, keşif, planlama, tabetme, kontrol ve muayene işleri ile beğenilen çalışmayı veya düşünsel çalışmayı gerektiren işler,

h) Yabancı memleketlerden tedarikinde idarece zorunluluk görülen yabancı menşeli mal, makina, araç, gereç ve yedek parçaların alınması ve taşınması,

Resmi veya Özeliği 0lan Kuruluşlardan Sağlama :

Madde 17 - Mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma işleri, teminat alınmaksazın ve ihale komisyonu kararına gerek olmaksızın tarife bedeli, tarife bedeli yoksa piyasa satış.fiyatları üzerinden aşağıda belirtilen kuruluşlardan sağlanabilir.

a) Genel katma ve özel bütçeli kuruluşlardan,

b) Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardan,

c) Kaınu iktisadi Teşebbüslerinden,

ç) Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu iktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait kuruluşlardan,

Bu maddede sayılan kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım konusunun bilfiil bu kuruluşların kendi eleman ve araçları ile üretilmesi veya bu kuruluşlar tarafından yapılması zorunludur. Bu kuruluşları aracı olarak kullanarak piyasadan alım yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şartname, Bedel Tahmini, İlan, Teminat

Şartnamenin Genel Esasları :

Madde 18 - Şartnamelerde işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekir.

a) İhalenin konusu, işin niteliği, çeşidi ve miktarı,

b) İdarenin 2490 sayılı Yasaya bağlı olmadığı, bu nedenle ihaleyi yapıp, yapmamakta ve eksiltmelerde uygun bedeli saptamada serbest olduğu,

c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

d) Ödeme yeri ve şartları,

e) Tahmin edilen bedel, geçici ve kesin teminat miktarları,

f) İsteklilerden aranan şartlar ve gerekli hallerde yeterlik belgesi ve diğer belgeler,

g) İşe başlama ve işi tamamlama günü, işin zamanında yapılmadığı veya tamamlanmadığı hallerde verilecek cezalar,

h) İhale konusu işin idarenin isteği dışında başkasına devredilemeyeceği,

i) Sözleşmenin feshi halinde uygulanacak hükümler.

Şartnamesiz İşlemler :

Madde 19 - Şartname hazırlanması gerekmeyen veya gerekli görülmeyen işlerde, hazırlanacak dosya, usulü çerçevesinde ihale komisyonuna gereği yapılmak üzere verilir.

Şartnamenin İsteklilere Verilmesi :

Madde 20 - Şartname ve eklerinin onanmış örnekleri parasız ya da özelliklerine göre idarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir.

İsteklilerden Aranacak Belgeler :

Madde 21 - İsteklilerin mali durumu, teknik ehliyet ve başkaca gerekli görülecek şart ve nitelikleri için istenecek belgelerin ne yolda ve kimlere verileceği ihale komisyonunca saptanır.

Bedel Tahmini :

Madde 22 - Bedel Tahmini işin özelliğine ve konusuna göre (gerekli görülürse Ticaret ve Sanayi Odası Belediye ve Borsa fiyatları da gözönünde tutulur.) İhale işlerini yürüten levazım bölümü yetkilileri ile işle ilgili bölümün yetkilileri taırafından müştereken saptanır. Bu değer biçmede tahmine ait belgeler gerekçesiyle birlikte tahmin edilen bedele ait hesap belgesine eklenir.

Tahmin edilen bedel isteklilere bildirilmeyecekse, şartnameye bedel tahminine ait bilgi ve rakamlar yazılmaz.

Kapalı zarf usulü ile yapılan eksiltmelerde, tahmin edilen bedelin isteklilere bildirilmemesi halinde, tahmin edilen bedele ait hesap belgeleri ve ekleri, zarfa konularak mühürlenir. Artırma ve eksiltmenin başlayacağı saate kadar ihale dosyasında saklanır.

İlan

Madde 23 - Kapalı zarf ve açık artırma veya eksiltme usulleriyle ihale konusu olan işler isteklilere, ihale gününden en az 7 gün önce ve en az iki defa Resmi Gazete veya günlük gazetelerle ilan yoluyla duyurulur.

İlanın adedi, süresi, nerede ve ne zaman ne surette yapılacağını ita amiri kararlaştırır.

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ilanın yapılıp yapılmayacağı ita amirince saptanır.

Diğer usullerle yapılacak ihalelerde ilan zorunluluğu yoktur.

İlanları;

a)İhale konusu, işin niteliği ve özelliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden temin edileceği, temin şartları,

c) Gerekli olan hallerde ihalenin tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı,

ç) İhalenin nerede, hangi gün ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) İsteklilerden aranılan belgelerin nelerden ibaret olduğu,

e) Kapalı zarf usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarflarının hangi gün ve saatte nereye verileceği, hususlarının konulması şarttır.

İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik olursa bu değişiklikler aynı yollarla yeniden ilan olunur. Yeni ihale eski ihale gününden en az beş gün sonra olmak üzere saptanır. Bu durum yapılacak ilanda belirtilir.

Madde 24 - Bu yönetmeliğin ilanla ilgili hükmündeki ilke ve şartlara uyulmadan yapılan ilanlar hükümsüz sayılır ve yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İhale yapıldıktan sonra ilanların hükümsüzlüğü anlaşılırsa ihaleler feshedilir.

Ancak işde ivedilik ve ihalede idarenin yararı varsa, ihale ve sözleşme ilgili Bakanın onayı ile geçerli sayılabilir.

İhalenin feshi halinde, müteahhidin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş hakedi leri varsa verilir ve hükmen tahakkuk edecek zararları, görevli ve sorumlu memurlara dönüş hakkı olmak üzere idarece ödenir. İlanların yönetmeliğin ilanla ilgili maddesindeki ilke ve koşullara uygun olmaması nedeniyle görevli memurlarla komisyon üyeleri hakkında ceza kovuşturması yapılmakla beraber,.ihalenin feshi dolayısıyla idareye bir zarar doğmuş ise bu zarar, neden olanlara hükmen ödettirilir.

Geçici Teminat

Madde 25 - İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin veya keşfedilen bedelin %3 oranında geçici teminat alınır.

Kesin Teminat

Madde 26 - Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce müteahhit veya istekliden kesin teminat alınır.

Kesin teminat, ihale bedeli üzerinden geçici teminat oranının iki katı olarak hesap edilir.

Yapım ve onarım işleri için alınmış olan geçici teminat, müteahhide istihkakı karşılığı verilecek paralardan % 10 kesilmek suretiyle kesin teminat miktarına çıkarılır.

Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Haller

Madde 27 - Kapalı zarf ve açık artırma veya eksiltme usulleri dışındaki usullerle yapılacak ihalelerde geçici ve kesin teminatın alınıp alınmayacağına ilgili ihale komisyonu karar verir.

Geçici ve Kesin Teminat 0larak Alınacak Şeyler

Madde 28 - Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların limit içi süresiz teminat mektupları,

c) Devlet iç borçlanma tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi:

Madde 29 - Kesin teminatın;

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olınadığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişkisiz belgesinin getirilmiş olduğu saptandıktan sonra tümü;

b) Yapım işlerinde (a) fıkrasındaki koşullardan ayrı. olarak geçici kabul tutanağının onaylanması şartıyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra da kalanı, müteahhide geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

0rtak Hükümler

Uygun Bedel:

Madde 30 - Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

Eksiltmelerde uygun bedel tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin en düşük olanıdır. Ancak karşılaştırma sonunda idare için daha yararlı olacağı anlaşılan teklif uygun bedel olarak kabul edilir.

İhalenin Kesinleşmesi:

Madde 31 - İhaleler Genel Müdürlükte Genel Müdür veya ita amirliği yetkisi tanıdığı bir yetkilinin, Müdürlüklerde Müdür veya ita amirliği yetkisi tanıdığı bir yetkilinin, turnelerde turne başkanının onayı ile kesinleşir.

Ancak, ihale komisyonu kararını onaylamakla yetkili makam ile ihale komisyonu yapılan teklifleri hizmetin ğereği ve idarenin yararı açısından uygun bulmadığı takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Bu hallerde yetkili makam ve Komisyon, en düşük fiyat teklif edene ihalenin yapılmaması sebebini kararında ayrıntılı gerekçesi ile belirtir.

Kendilerine ihale yapılmayan isteklilerin teminatları derhal iade edilir.

İhalenin Müteahhide Tebliği:

Madde 32 - İhalenin yapıldığı onay tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde müteahhidin kendisine veya kanuni ikametgahına veya iş yeri adresine bildirilir. Müteahhit geçici teminatını kesin teminata yükseltmeye ve sözleşme imzalamaya davet olunur.

Müteahhit tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bu yükümlülükleri yerinegetirmediği takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale feshedilir ve geçici teminat bütçeye gelir kaydedilir.

İhale Bedeline Yapılacak Zam veya İndirimler;

Madde 33 - İhale kesinleştikten sonra kabul edilen bedele zam veya indirim teklif yapılamaz. Ancak, ihale kararı verilip de henüz tebliği yapılmamış işlerde kabul edilen bedel üzerinden kesin teminat yatırılmak şartıyla % 15 den aşağı olmamak üzere teklif olunan zam veya indirimler kabııl edilebilir.

Teklifin kabulü halinde üzerine ihale yapılıpta henüz tebliğ yapılmamış istekliye durum bildirilir ve belirli bir gün tayin edilerek aralarında bir oturuma mahsus olmak üzere açık artırma veya eksiltme yapılacağı taraflara tebliğ edilir.

Bu oturumda Komisyon en uygun bedeli teklif edene ihaleyi yapar. Bundan sonra yapılacak zam veya indirimler kabul edilmez.

Sözleşme:

Madde 34 - Kapalı zarf ve açık artırma veya eksiltme usulleriyle yapılacak ihaleler için noterlikçe tasdikli sözleşme düzenlemek şarttır.

İhalesi diğer usulleriyle yapılan işlerde komisyonun teklifi ve ita amirinin onayı ile sözleşme yapılabilir.
Sözleşme idare adına sözleşme imza etmeğe yetkili olanlar tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Müteahhidin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması:

Madde 35 - Sözleşme yapıldıktan sonra, müteahhidin taahhüdünü yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle süzleşmenin bozulmasına sebebiyet vermesi halinde, protesto çekmeğe veya hüküm almağa gerek kalmadan, idare sözleşmeyi feshetmeğe ve kesin teminatı bütçeye gelir kaydetmeye yetkilidir.

Taahüdün geri kalan kısmı sözleşmenin bozulma gününden başlayarak en geç iki ay içinde saptanacak bir günde yeniden artırma ve eksiltmeye konulur. Bu ihale şartnamesinde ilk şartnamenin keşif veya tahmin edilen bedeli ile taahadün yapımıyla ilgili süre hariç olmak üzere, diğer şartlar aynen saklı tutulur. Bu süre içinde yapılan ikinci ihale nedeniyle meydana gelen idare zararları ayrıca ilk müteahhitten istenir.

Sözleşmenin Devri:

Madde 36 - Sözleşme onay makamının yazılı izni ile devredilebilir. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme feshedilir ve kesin teminat bütçeye gelir kaydedilir. 35. maddeye göre yapılacak artırma ve eksiltme sonunda çıkacak zarar birinci müteahhide hükümle ödettirilir.

Müteahhidin tutuklanması, hapis veya sürgün cezalarına çarptırılması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, müteahhit olay tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edebileceği birini vekil göstermek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Aksi halde sözleşme feshedilir ve kesin teminat bütçeye gelir kaydedilir.

Müteahhidin ölümü halinde yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerinden istekli olanlara ölüm gününden itibaren otuz gün içinde kesin teminat vermesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

Müteahhit iflas ederse, iflasın ilanı tarihinden itibaren sözleşme feshedilir ve kesin teminat irat kaydolunur.

İhaleye Giremeyecek Olanlar:

Madde 37 - Artırma ve eksiltmelere giremeyecekler hakkında 2490 sayılı Kanunun bu konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

Parasal Sınırların Gözden Geçirilmesi:

Madde 38 - Genel Müdür, bu Yönetmeliğin 9, 10, 14 ve 16. maddelerindeki parasal sınırları gerektiğinde günün ekonomik şartlarına bağlı olarak her mali yıl başında gözden geçirir ve Maliye Bakanlığının görüşünü alınak suretiyle yeni sınırlar saptar.

Hüküm Bulunmayan Hususlar:

Madde 39 - Bu yönetmeliğin birinci kısmında yer alan hükümlerin kapsamadığı hallerde genel hükümler uygulanır.

İKİNCİ KISIM

Muhasebe İşleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Görevliler ve Sorumlulukları

Gider Gerçekleştirme Memuru:

Madde 40 – 107 (Mülga:RG-21/05/2006-26174)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ayniyat İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Malın Ambara Giriş ve Çıkışı

Satın Alınan Malın Ambara Gönderilişi:

Madde 108 - Satın alınan malın faturasından levazım bölümünce üç suret (örnek 31 ) çıkarılır ve bu suretlerin aslına uygunluğu bölüm amirince tasdik edilir.

Fatura suretleri aslı ile beraber zimmetle ayniyat saymanlığına gönderilir. Ayniyat saymanı, malı fatura ile karşılaştırır ve muayeneyi gerektiren hallerde Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan ve üyelerinin fatura üzerinde imzalarının bulunup bulunmadığını kontrol eder. Bu işlem tamamlandıktan sonra fatura ve suretleri zimmetle ilgili ambar memurluğuna gönderilir.

Satın Alınan Malın Ambara Girişi:

Madde 109 - Ambar memuru, istenilen niteliğe ve varsa Muayene ve Kabul Komisyonu kararına uygunluğunu gördükten ve faturası ile karşılaştırdıktan sonra malı teslim alır. Ambar memurunca fatura ve suretleri üzerine «; ..gün ve ...sayılı Muayene ve Kabul Komisyonu kararına göre mal sayılmış, istenilen niteliğe uygun olduğu görülmüş ve ...gün ve... sayı ile teslim alınmıştır.» kaydı konulur ve altı imzalanır. Bu işlem tesellüm makbuz yerine geçtiğinden ayrıca tesellüm makbuzu düzenlenmez.

Malın teslim alma işlemi tamamlandıktan sonra faturanın aslı ile bir sureti levazım. bölümüne, diğer bir sureti saymanlığa zimmetle gönderilir, faturanın üçüncü sureti tesellüm makbuzu yerine geçmek üzere ambar memurluğunda saklanır.

Bu işlemlerden başka, teslim alınan mal Malzeme Değer Kartının (örnek 32) «giriş» sütununa ve Günlük Giriş icmaline (örnek 33) yazılır. Aynı gün günlük giriş icmalinin bir örneği ayniyat saymanlığına gönderilir.

Turnelerde Satın Alınan Malın Ambara Girişi:

Madde 110 - Turnelerde satın alınan tüketim mallarına ait faturaların üzerine «Mal teslim alınmış ve sarfedilmiştir» kaydı konulur ve altı tarih yazılarak turne başkanınca imzalanır.

Turnelerde satın alınan mal demirbaş ise bu demirbaş ilgilisine bir belge karşılığında teslim edilir. Turne başkanı, turne mutemedi ve teslim alanın imzalarını taşıyan bu belge fatura ile birlikte ayniyat saymanlığına imza karşılığında verilir. Ayniyat saymanlığınca belge ve faturanın verilme tarihi esas alınarak ambara giriş işlemi yapılır.

Üretim:

Madde 111 - Genel Müdürlüğün ve Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin atelyelerinde üretilen mal için «Atelyelerde Yapılan Üretime Ait Tutanak» (örnek 34) üç nüsha olarak düzenlenir. Bu tutanağın birinci ve ikinci nüshaları ayniyat saymanlığına gönderilir, üçüncü nüshası koçanla birlikte üretim hesapları memurluğunda saklanır.

Atelyelerde üretilen malın ambara girişi söz konusu tutanağa göre yapılır.

Geri Verme, Sayım Fazlası ve Hibe:

Madde 112 - Harcama için ambardan çıkan tüketim malının harcamadan artan kısmı, geri verecek tarafından düzenlenen «malzeme geri verme fişi» (örnek 35) ile birlikte ambara teslim edilir. Ambar memuru fişteki malı kontrol ettikten sonra teslim alır ve ambara giriş işlemini yapar.

Sayım fazlası mallar düzenlenecek tutanak karşılığında kayıtlara alınır.

Hibe suretiyle gelen mallar düzenlenecek tutanak karşılığında kayıtlara alınır.

Fiyatı belli olmayan ve ambar fazlası veya hibe suretiyle kuruma maledilen mala üç kişilik bir kurul tarafından değer biçilir.

Eksik, Fazla ve Hasar İşlemleri:

Madde 113 - Satın alma suretiyle gelip ambarca teslim alınan malda evrakına göre eksik veya fazla varsa veya mal hasara uğramışsa, bu durum kurulacak bir komisyonun tutacağı tutanak iIe belirlenir. Bu tutanak dört nüsha olarak düzenlenir. Eksik teslim alınanlarda giriş fiilen teslim alınan miktar üzerinden yazılır. Fazla bulunduğu takdirde giriş, faturasındaki miktar üzerinden fazlalar için de tutanağına göre işlem yapılır. Kullanılmayacak kadar hasarlı olan mallar girişe alınmaz. Fazla, eksik ve hasarlılar için düzenlenen tutanaklardan bir nüshası ambar memurluğunda bırakılır, üç nüshası ilgili bölümlere gönderilir.

Farklı Fiyatlı Malların Giriş ve Çıkışları:

Madde 114 - Tüketim mallarından cins ve nitelikleri aynı olanlar fiyatları ayrı olsa dahi aynı ambar kartına işlenir ve çıkışları giriş fıyatları üzerinden yapılır.

Ambar Çıkış İşlemleri:

Madde 115 - Ambardan harcanmak üzere istenecek tüketim malları için “Malzeme İsteme ve Çıkarma Belgesi” (Örnek 36) düzenlenir. Üç nüsha olarak düzenlenen bu belgenin “İstenilen Miktar” sütunu ilgili bölüm amirince doldurulur ve altı imzalanır. Malzeme isteme ve Çıkarma Belgesinin “verilen miktar” sütunu ayniyat saymanlığınca doldurulur ve belge ayniyat saymanı ile ita amirinin onayı alındıktan sonra ilgili ambar memurluğuna gönderilir. Söz konusu belgenin “fiyat” ve «tutar» sütunları ambar memurunca doldurulduktan ve «malzemeyi alan» sütunu malı alacak olana imza ettirildikten sonra mal alıcısına teslim edilir.

Demirbaşların ambardan çıkışı senetle (örnek 7) yapılır. Bu senet, malı isteyen ile ayniyat saymanı tarafından imzalanır ve ita amirinin onayından geçirilir. Bundan sonra senedin «teslim alan» sütunu malı alacak olana imza ettirilerek demirbaş sorumlusuna teslim edilir.

Ambardan çıkışı yapılan mallar, Malzeme Değer Kartının «çıkış» sütununa yazılır. Malzeme isteme ve Çıkarma belgesinin aslı «Günlük Çıkış İcmali» örnek 38 ile birlikte aynı gün ayniyat saymanlığına gönderilir.

Kaybolma ve Kırılıp Bozulma:

Madde 116 - Herhangi bir kimsenin kusuru olmaksızın kurum malının kırılıp bozulması veya kaybedilmesi halinde durum bir tutanakla tespit edilir. Tutanak ita amirince onaylandıktan sonra mal kayıttan düşülür.

Herhangi bir kimsenin kusuru sonucunda kırılıp bozulan veya kaybedilen kurum malı yukarıdaki fıkra hükmüne göre kayıttan düşülür. Aynı zamanda sebep olanlar hakkında yasal kovuşturmaya girişilir. Mal bedelinin ne suretle değerlendirileceği ve tazminin hangi değer üzerinden yapılacağı hususlarında genel hükümler uygulanır.

Fire:

Madde 117 - Ambarlarda bulunan mallardan fire verenlerin fire oranları bu iş için oluşturulacak bir kurulca saptanır. Ayniyat saymanı bu kurula üye sıfatıyla katılır. Kurulca tutulacak tutanağın ita amirince onaylanmasından sonra fire miktarları kayıtlardan düşülür.

Hurdaya Ayırma, Yok Etme ve Satış:

Madde 118 - Kurum ambarlarında kayıtlı bulunan her türlü makina malzeme ve teçhizat uzun zaman kullanma sonucu hurdalaşırsa, ita amirinin onayı ile hurdaya ayrılır. Kullanma sonucu hurdalaşan ve tamiri mümkün olmayan ve aynı zamanda satışlarından bir yarar sağlanamayacak hurda mallar ita amirince kurulan ve ayniyat saymanının da üye olarak katıldığı bir komisyon huzurunda yok edilir.

Tanıiri sonucunda dahi kullanılması ekonomik olmayan mallar, ita amirinin onayı ile yeteri kadar teknik ve idari elemandan kurulan bir komisyonun tutacağı tutanakla saptanır. Bugibi mallar ihale komisyonlarınca usulüne uygun olarak satılır.

Tutanaklara komisyon kararlarına ve diğer belgelere dayanılarak kayıtlardan düşme .işlemi yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Demirbaş ve Döşeme İşlemleri

Tanımı:

Madde 119 - Demirbaş eşya ve döşeme, belirli bir süreye bağlı olmaksızın uzun zaman saklanabilen ve kullanılabilen mallardır.

Demirbaşların Numaralanması ve Kayıtlarının Tutulması:

Madde 120 - Ambara giriş işlemleri tamamlanmış olan demirbaşlar, «Demirbaş ve Döşeme Esas Defteri»ne tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle usulüne uygun olarak kaydolunur. Demirbaşlar aynı zamanda ilgili «Demirbaş Eşya Kartına» da, (örnek 39) grup ve mal numarası verilerek yazılır. Kartta yer alan numara o malın demirbaş eşya numarası olur ve bu numaralar demirbaş eşya ve döşemenin uygun bir yerine yazılır.

Demirbaşların Kullanma Yerine Verilmesi:

Madde 121 - Senet karşılığında ilgililerine verilen demirbaş ve döşemelerin numaralarını, niteliklerini gösterir açıklamalı listeler ilgili oda ve ünitelerin uygun bir yerine asılır.

Yeri değiştirilen bir demirbaşın kaydı, daha önce yazılı olduğu listeden çıkartılarak, kullanılacağı yeni yerin listesine yazılır. Ayrıca bu durum ayniyat saymanlığına yazılı olarak bildirilir.

Sahnede Kullanılan Demirbaşlar:

Madde 122 - Oynanan temsiller gereği aslını koruyamaması nedeniyle sahnede kırılan, bozulan demirbaşlar ilgili rejisör, dekoratör ve sanat teknik müdürünün tutacakları tutanağın ita amirince onaylanması üzerine tüketim malı yapılır.

Demirbaşların Ambara Geri Verilmesi:

Madde 123 - Temsiller için alınan demirbaş ve döşemeler temsillerin bitiminde, kullanılma yerindekiler ise işleri bittikten sonra ambara geri verilir. Demirbaş ve döşemelerden senette imzası bulunanlar sorumludur.

Kullanılma sırasında demirbaş ve döşemelerde meydana gelen değişiklik, (eksilme, kırılma, yıpranma, bozulma v.b.) malın geri verilmesi esnasında senedin arkasındaki «son durum tablosuna» yazıldıktan sonra senet, teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanır. Ayrıca ilgililerce tutulacak tutanak o malı kullananın amiri tarafından ayniyat saymanlığına gönderilir. Ayniyat saymanı bu malın kayıtlı bulunduğu demirbaş ve döşeme esas defterinin açıklama sütununa malın en son durumunu kısaca yazar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ambarların Kontrol, Sayım; Devir ve Teslim İşlemleri

Ambarların Kontrolü:

Madde 124 - Ayniyat saymanı, kendisine hesap bakımından bağlı olan ambar memurlarını 2489 sayılı Kefalet Kanunun 7. ve 8. maddesine göre işin gereğine göre ve senede en az bir defa kontrol etmeye zorunludur.

Ambarların Sayım İşlemleri:

Madde 125 - Ambarların sayımı, ayniyat saymanının başkanlığında ita amirinin onayı ile kurulan en az üç kişilik kurul tarafından her yıl yapılır. Ambarda bulunan mallar, sayım kurulunca tek tek sayılır, ambar ve ayniyat saymanlığı kayıtlarına uygun olup olmadığı tespit edilir.

Devir Alma ve Teslim Etme:

Madde 126 - Herhangi bir sebeple işinden devamlı bir surette ayrılan ayniyat saymanı ve ambar memurları ile yerlerine tayin edilenler arasında devir alma ve teslim etme işleri yapılır.

Ambarların Devir ve Teslim İşleri:

Madde 127 - Ambar memurları ambarlarda bulunan malları yeni ambar memuruna saymanın denetiminde tek tek sayarak, düzenlenecek (örnek 40) bir tutanakla devir ve teslim ederler. Ambarlarda mevcut görünen fakat senetle ilgililerine verilmiş olan mallar yerinde görülerek teslim alınır.

Devir tutanağında, devir edilen malların eksik ve fazla olanları aynen gösterilir. Üç nüsha olarak düzenlenen tutanaktan birer nüshası ambarı devir alan ve teslim eden ambar memurları ile ayniyat saymanlığına verilir.

Devir ve teslim işlemleri yıl başı sayımı ile de yapılabilir. Bu şekilde yapılan devir işlemleri ayniyat hesapları üzerinden yapılır. Ayrıca devir ve teslim tutanağı düzenlenmez.

Ayniyat Saymanının Devir İşlemleri :

Madde 128 - Ayniyat saymanı Genel Müdürlükçe veya Devlet 0pera ve Balesi Müdürlüklerince oluşturulacak kurul önünde ambar defterine göre mevcut ayniyatın cetvelini çıkartıp, cetvelin altına gerekli açıklamaları yaptıktan sonra, cetveli kurul üyeleriyle birlikte imzalayıp devirlerini verir. Düzenlenecek cetvellerden birer nüshası devri alan ve veren saymanda kalır. Bir nüshası da Genel Müdürlükte veya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ayniyat Saymanı :

Madde 129 - . Ayniyat saymanı malların alınmasını, saklanmasını, mevzuat hükümlerine göre dağıtımını ve harcanmasını sağlamak; bunlara ait işlemleri yapmak ve 1309 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince zaman-ı idare hesabını Sayıştaya vermekle yükümlüdür.

Ayniyat Muhasebe Kayıtları:

Madde 130 - Ayniyat muhasebe kayıtları ambar değer kartları. ile demirbaş ve döşeme esas defterine göre yürütülür.

Demirbaş ve Döşeme Esas Defteri:

Madde 131 - Ambarlarda tutulan (örnek 41) «Demirbaş ve Döşeme Esas Defteri » nin aynısı ayniyat saymanlığında da tutulur.

Ambar Değer Kartları ve İşlemleri:

Madde 132 - Malların kayıtlarının takibi için ayniyat saymanınca tasdikli ve devam eden numara taşıyan ambar değer kartları tutulur.

Ambar değer kartları iki suret olarak ayniyat saymanı tarafından numaralanıp, mühürlenir. Kartların birinci sureti zimmetle ambar memurlarına, ikinci sureti de muhasebe kayıtları için ayniyat saymanlığına verilir.

Ambar değer kartları için ayniyat saymanlığında «Değer Kartları Sicil Defteri» tutulur. Ayniyat saymanı bu defterle, kullanılan, kullanılmayan ve bozulan t'tim kartların kontrolünü yapar.

Ambar değer kartları hiç bir şekilde yok edilemez. Herhangi bir nedenle bozulan kartlar aynen saklanır. Bunlar için sicil defterinin düşünceler bölümüne gerekli açıklama yapılır.

Bir hesap devresinde işlenen muameleler sonucu dolan kartlar hesap devresi sonunda iptal edilen kartlarla birlikte kaldırılarak sıra numarasına göre ayrı bir yerde saklanır. Bunlar için de kart sicil defterinin ilgili sütununa gerekli açıklama yazılır.

Dolan ve iptal edilen kartlar, kullanılan kartlarla birlikte ambar devir ve teslim etme işlemlerinde yeni ambar memuruna teslim edilir.

Hesapların Kontrolü:

Madde 133 - Ambar giriş ve çıkış belgeleri ile ambar değer kartları kontrol edilir. Giren, çıkan ve kalan sütunlarının toplamları yapılarak altları çift çizgi ile kapatılır. Mali yıl sonu itibariyle üç nüsha olarak «Yıl sonu Ambar Hesap Cetveli» (örnek 42) düzenlenir. Söz konusu cetvelde geçen yıldan devreden sütunu ile yıl içinde giren sütunları toplanır. Bu toplamdan harcanan eksilen ve kaybolan sütunları toplamları düşüldükten sonra gelecek yıla devreden miktarlar bulunur.

Hüküm Bulunmaması:

Madde 134 - Bu Yönetmeliğin üçüncü kısmında yer alan hükümlerin kapsamadığı hallerde Ayniyat Talimatnamesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük:

Madde 135 - Sayıştay görüşü alınmış bulunan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 136 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.