TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Bakanlık Makamının 27.02.1987 tarih ve 421 sayılı Onayı İle Yürürlüğe Girmiştir)

Amaç:
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 2 ve 121 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 86/10985 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği” hükümlerine göre sicil Amirlerinin tayini, tespiti, uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı kanun kapsamında görev yapan memurlar hakkında uygulanır.

Tanımlar:
Madde 3-
Bu yönetmelikte yer alan:
a) “Genel Müdürlük” deyimi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,
b) “Genel Müdür” deyimi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü,
c) “Sicil Amiri” deyimi, bu yönetmelikte belirtilen sicil Amirleri ifade eder.

Sicil Amirlerinin Tayin Ve Tespitine İlişkin Esaslar :
Madde 4-
Genel Müdür Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Teşkilatında görevli bütün personelin en üst sicil amiridir.

Üçüncü Sicil Amiri:
Madde 5-
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki durumda, Genel Müdürlüğümüz Merkez teşkilatında görevli ve üzerlerinde 2 sicil amiri bulunan memurların sicil raporlarının 3 ncü sicil amiri sıfatıyla Genel Müdür; aynı durumda bulunan taşradaki memurların ise üçüncü sicil amiri Vali’dir.

Ek Madde: 23.1.1983 tarih ve 18168 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sicil Yönetmeliği Ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:
Madde 6-
Bu yönetmelik 1.1.1987 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 7-
Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.