TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25904

15/10/2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik" uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, yerli ve yabancı yapımcıların birlikte gerçekleştirecekleri ortak yapım sinematografik eserlerin onaylanmasına ilişkin esasları ve Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli ve yabancı yapımcılar ile yabancı yapımcılar adına çalışan yerli yapımcıların uymaları gereken usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik; yerli ve yabancı yapımcıların gerçekleştirecekleri ikili ve çok taraflı ortak yapımların nitelikleri, başvuru şekli ve onaylanması, yapımcıların yapım sonrasında tabi olacakları esaslar ile Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli ve yabancı yapımcılar ile yabancı yapımcılar adına çalışan yerli yapımcılara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi ile 7/4/2004 tarihli ve 5115 sayılı Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Sinematografik eser:
Sinema sanatına özgü dil ve yöntemlerle meydana getirilen, herhangi bir uzunlukta ve formatta olan belgesel, kurmaca, canlandırma ve deneysel türlerdeki eserleri,

Ticari amaçlı film: Maddi kazanç elde etmek amacıyla üretilen sinematografik eserleri,

Yapımcı: Sinematografik eserleri üreten gerçek veya tüzel kişileri,

Yerli yapımcı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapımcıları veya merkezi Türkiye’de bulunan tüzel kişileri,

Yabancı yapımcı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yapımcıları veya merkezi Türkiye’de bulunmayan tüzel kişileri,

Ortak yapımcılar: Bir ortak yapım sinematografik eseri meydana getirmek için bir araya gelmiş yapımcıları,

İkili ortak yapım: İki yapımcının birlikte meydana getirdikleri sinematografik eserleri,

Çok taraflı ortak yapım: İkiden fazla yapımcının birlikte meydana getirdikleri sinematografik eserleri,

Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu: Bakanlık Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan; ülke içinde üretilen ya da ithal edilen sinema filmlerinin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmadan önce, gösterim ve iletim biçimleri dikkate alınarak kayıt ve tescile de esas olacak biçimde kamu düzeni, genel ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasa’da öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda denetleyen Kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sinematografik Ortak Yapımlara İlişkin Hükümler

Ortak yapıma ilişkin esaslar
Madde 5 —
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ortak yapımlar aşağıdaki nitelikleri taşımak zorundadır.

a) İkili ortak yapımlarda, yerli yapımcının katılım payı %10’dan az olamaz.

b) Çok taraflı ortak yapımlarda tarafların katılım payı oranları en az %5 en çok %80 olmalıdır.

c) Kurmaca türdeki ortak yapımlarda oyuncuların ve teknik ekibin en az %10’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

d) Eserin üretiminde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı elemanların sosyal güvencelerine ilişkin yükümlülükler yerine getirilmelidir.

e) Ortak yapım sinematografik eserlerin jeneriklerinde, tanıtım ve reklam malzemelerinde ortak yapımcı ülkelerin her birinin adı açıkça belirtilmelidir.

f) Bir ortak yapımın yerli film olarak kabul edilebilmesi için ise aşağıdaki niteliklerden en az birini taşıması aranır:

1) Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır.

2) Yerli yapımcının teknik ve sanatsal katkısı, Ek-1’de gösterilen ulusal film teknik ve sanatsal katkı ölçüm puanının asgarisini sağlamalıdır.

Başvuru
Madde 6 —
Ortak yapımın onaylanması için başvurular, Ek-2’de belirtilen ortak yapım başvuru usulüne uygun olarak çekimlerin başlama tarihinden en az iki ay önce Bakanlığa sunulur.

Bakanlık, başvuruyu ve ilgili belgeleri alır ve herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder. Herhangi bir eksiklik olması halinde durum başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve on beş gün içerisinde giderilmesi istenir. Herhangi bir eksikliğin olmaması halinde en geç yedi gün içerisinde başvuru diğer tarafa gönderilir.

Değerlendirme
Madde 7 —
Bakanlık, en fazla mali katkı sağlayan tarafın görüşünü bildirmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde değerlendirmeyi yapar, kararını verir ve sonucu on gün içerisinde başvuru sahiplerine bildirir. En çok mali katkıyı sağlayan taraf ile Bakanlığın olumlu görüş vermesi halinde ortak yapım onayı verilmiş sayılır.

Değerlendirme ölçütleri
Madde 8 —
Bakanlık, sinema eserlerine ortak yapım statüsü kazandırmak amacıyla yapılan başvuruları değerlendirirken,

a) Başvuran yapımcıların yeterli teknik ve mali olanaklara ve profesyonel niteliklere sahip olması,

b) Yerli yapımcının ilgili alan meslek birliğine üye olması,

c) Sinematografik eserin, ortak yapıma katılan ülkelerin kültürel ve sanatsal değerlerini içermesi,

d) Genel ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilememesi, ulusları rencide etmemesi, insan onurunu zedelememesi, şiddete özendirmemesi veya pornografik öğeler içermemesi,ölçütlerini göz önünde bulundurur.

Ülkeye giriş
Madde 9 —
Ortak yapımın kabulü halinde, sinema eserlerinin üretiminin Türkiye’de gerçekleştirilecek olan herhangi bir aşamasında çalışacak sanatçı ve teknik personelin yurda giriş-çıkışı ve çalışma izni ile kullanılacak ham film, teknik araç-gereç, dekor, kostüm, reklam ve benzeri malzemelerin yurda giriş ve çıkışı konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılacak girişimlerde Bakanlık yardımcı olur.

Teslim edilmesi gereken materyaller
Madde 10 —
Yerli yapımcı film tamamlandıktan sonra iki ay içerisinde Bakanlığa;

a) Filmin dili Türkçe ise;

1) Bir dijital betakam kopyasını,

2) Bir DVD kopyasını veya Bakanlık tarafından belirlenecek herhangi bir dijital formatta kopyasını,

b) Film yabancı bir dilde çekilmiş ise;

1) Dijital betakam formatında, orijinal ve Türkçe altyazılı birer kopyasını,

2) DVD formatında veya Bakanlık tarafından belirlenecek herhangi bir dijital formatta orijinal ve Türkçe altyazılı birer kopyasını,
teslim etmekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça yerli yapımcıya bir ay süre verilir. Yükümlülüğün bu süre içerisinde de yerine getirilmemesi halinde yerli yapımcı iki yıl süreyle yeni bir ortak yapımda yer alamaz. Bu husus yabancı ortaklara da ayrıca bildirilir.

Film negatifleri ve dilleri
Madde 11 —
Filmlerin orijinal negatifleri ortak yapımcıların müşterek mülkiyetindedir ve tarafların birlikte kararlaştırdıkları bir yerde saklanır. Taraflar negatiflere serbestçe erişme hakkına sahiptir.

Festivallere ve yarışmalara katılım
Madde 12 —
Festivallere ve yarışmalara katılım aşağıda belirtilen esaslara göre olur.

a) Ortak yapımcılar, başka yönde karar vermedikleri sürece ortak yapım sinematografik eser, uluslararası festivallere ve yarışmalara, katkısı çok olan ortak yapımcının ülkesi adına katılır.

b) Eşit katılımla yapılan filmler yönetmenin ülkesi adına katılır.

c) Ortakların her biri kendi ülkelerindeki festivallere katılma hakkına sahiptir.

Film ihracatı
Madde 13 —
Ortak yapım, filmlere kota uygulayan bir ülkeye ihraç edilirse;

a) Normal koşullarda katılım payı yüksek olan ülkenin kotasına,

b) Yapımcıların eşit katılımı söz konusuysa ihraç edilen ülkeye en iyi koşullarda ihraç edebilecek ülkenin kotasına,

c) Yukarıda belirtilen iki hükmün uygulanamadığı durumlarda, yönetmeni sağlayan ülkenin kotasına,
dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı

Yapımcılara İlişkin Hükümler
Yerli yapımcılara verilecek çekim izinleri

Madde 14 — Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılara çekim izinleri, çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilir.

Yabancı yapımcılara verilecek çekim izinleri
Madde 15 —
Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünden çekim izni almak zorundadır.

İzin talebiyle başvuruda bulunan yabancı yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar, Ek-3’te bir örneği bulunan başvuru formu ve eki belgeleri yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri aracılığıyla gönderebilirler veya doğrudan Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne teslim edebilirler.

Bu amaçla yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar için yapım takviminde belirtilen süre boyunca geçerli olacak izin belgesi düzenlenir.

Ancak bu izin, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda; o mahallin bağlı olduğu kamu kurum veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Mihmandar çalıştırılması
Madde 16 —
Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az bir mihmandarın çalıştırılması zorunludur.

Çekim izninin iptali
Madde 17 —
Çekim izni için verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde iznin verildiği yetkili makam tarafından çekim izni iptal edilir ve çalışmalar durdurulur.

Diğer hükümler
Madde 18 —
Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya üçüncü şahısların yalnızca bu Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya Kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakkında uygulanmaz.

Ancak, 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’de İlmî Araştırma İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tâbi Olacakları Esaslara ilişkin hükümler saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 19 —
4/9/1986 tarihli ve 19211 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 20 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Ek-1
Ulusal Film Teknik ve Sanatsal Katkı Ölçüm Puanları

Bir ortak yapıma yerli yapımcının katkısının %51’den az olduğu durumlarda filmin ulusal film olarak kabul edilmesi için aşağıdaki 22 puanlık sistemde asgari 14 puanı almak zorundadır.
 

Unsur

Puan

Yönetmen

3

Senarist

3

Özgün Müzik Bestecisi

1

Başrol Oyuncusu 1

3

Başrol oyuncusu 2

2

Karakter Oyuncusu

1

Sanat Yönetmeni

1

Görüntü Yönetmeni

1

Kurgucu

1

Ses Mühendisi

1

Mekan Yoğunluğu

1

Labaratuar

1

Orijinal Çekim Dili (Türkçe Olması Halinde)

3

Ek-2
Ortak Yapım Başvuru Usulü

Ortak yapım haklarının onaylanması için yapılacak başvuruların dosyaları çekimlerin başlamasından en az iki ay önce Bakanlığa teslim edilmelidir. Dosyadaki belgeler Türkçe olmalıdır.

Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

1) Sinopsis (en az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),

2) Tretman (en az 10 sayfa, en fazla 15 sayfa),

3) Senaryonun tam metni,

4) Ortak yapımcılar arasında imzalanan, gelirlerin ve pazarların ortak yapımcılar arasındaki dağılımına ilişkin maddeler ile tarafların sanatsal ve teknik katkı paylarını da içeren ortak yapım sözleşmesi,

5) Ortak yapımı gerçekleştirecek olan teknik ve sanatsal kadronun listesi,

6) Yapımcının özgeçmişi,

7) Yapıtın ticari amaçlı kullanımı için telif haklarının alınmış olduğuna dair bir belge,

8) Ayrıntılı bir bütçe ve finansman planı,

9) Sinematografik eserin yapım takvimi,

10) Oyuncuların rol dağılım listesi.

Ek-3

BAŞVURU FORMU
(APPLICATION FORM)

Türkiye’de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye’de karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, bilimsel incelemeler, bilimsel amaçlı ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri dışında kalan)

To be completed for video and voice recording, documentary and film shootings for promotional purposes. (Remaining of the scope of scientific research and surveys on land, airborne, in sea, rivers and lakes in the fields of archeology, history, geology, sociology and natural sciences)
İş bu başvuru : (This application is addressed to)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
Eski Adliye Binası Kat: 3
06330 Ulus
Ankara

Tel : (+ 90 312) 310 08 11- 310 00 26- 310 01 42
Faks : (+ 90 312) 310 00 63

E-mail : telifhaklari_sinema@kulturturizm.gov.tr
adresine yapılmaktadır.

1) Ad ve Soyadı :
(Name and Surname)

2) Doğum Yeri ve Tarihi :
(Date and Place of Birth)

3) Baba Adı :
(Father’s Name)

4) Anne Adı :
(Mother’s Name)

5)
Mesleği :
(Profession)

6) Uyruğu :
(Nationality)

7) Pasaport Numarası :
(Passport Number)

8) İş Adresi ve Telefon Numarası :
(Work Address and Telephone Number)

9) Ev Adresi ve Telefon Numarası :
(Home Address and Telephone Number)

10) Türkiye’deki Adresi :
(Address in Turkey)

11) E-posta Adresi ve Faks Numarası :
(E-mail and Fax Number)

12)
Kısa Özgeçmiş :
(Brief Curriculum Vitae)

13) Temsil Edilen Kuruluşların Adları :
(Mevcut ise)
(Name (s) of the Institutions represented- if applicable)

14) Yayınlanan Eserleri Listesi :
(Titles of the published or broadcasted works)

15) Daha önce Türkiye’de bulunduysanız, bulunduğunuz tarihleri ve ziyaretlerin amacını belirtiniz.
If you have previously visited Turkey, please state the date (s) and purpose (s) of your visit (s)

16)
Türkiye’deki Referanslarınızın İsim ve Adresleri
(Mevcut olması haline)
Names and Addresses of Refences is Turkey (if applicable)

17) Ses/Video Kaydı veya Film Çekiminin Konusu
(Title and Content of the Video/Voice Recording or Film Shooting)

18) Ses/Video Kaydının veya Filmin Adı
(Original Title of the Video/Voice Recording or Film)

19) Ses/Video Kaydı veya Film Yönetmeninin Adı ve Soyadı
(Name and Surname of the Recorder or the Film Director)

20) Ses/Video Kaydının veya Filmin Yayınlanacağı TV Kanalının Adı
(Name of the Broadcasting TV Channel or Radio)

21) Yapımcı veya Film Şirketinin Adı
(Name of the Recording or Film Company)

22) Senaryo veya Sinopsis
(Scenario or Synopsis)

23) Proje için öngörülen tarihler, çalışmanın süresi, çalışma yapılacak mekanlar (belirli mekanlar, bölgeler ve şehirler) ile çalışmanızın amaçlarını da içerecek
şekilde projenizin kısa tanımını yapınız. (2-3 cümleyi geçmemelidir)
Please briefly describe (not to exceed 2-3 sentences) your project including proposed dates, duration and location (s) of the study (specific locations,
districts,and provinces). Please also state the purpose (s) and objective (s) of your Project.

24) Türkiye’ye getirilecek moturlu araç, ekipman ve teknik materyallerin listesi
(Please list of any vehicle, equipment and technical material that will be brought into Turkey.)

25) Giriş ve Çıkış Tarihleri
(Date of Entry and Exit)

26) Giriş ve Çıkış Kapıları
(Port of Entry and Exit)

27) Taşıma Şekli
(Means of Transportation on Both Ways)

AÇIKLAMALAR
(NOTICE)

1) Vize sürenizin veya varsa vize muafiyetinin size sağlamış olduğu süre 90 günden az olmasına rağmen, bu süreden daha uzun süreyle çalışmanızın devam etmesi söz konusu ise veya ikamet tezkeresi almadan çalışma yapabileceğiniz 90 günlük süreyi doldurmuş olmanıza rağmen çalışmalarınıza devam etmek istiyorsanız, bu süreler sona ermeden önce Emniyet Makamlarına ikamet tezkeresi almak üzere başvuruda bulunmanız ve ilgili makamca verilecek ikamet tezkeresini çalışma yaptığınız yerdeki ilgili birime ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın yapıldığı ilgili birim tarafından çekim sürenizin uzatılması uygun görüldüğü takdirde, bu birim tarafından uygun görülen süreyi de belirtilen bir izin belgesi, Emniyet Makamlarına ibraz edilmek üzere tarafınıza verilecektir. Bu nedenle, uzatma izin belgesi ve ikamet tezkeresi almak üzere ilgili makamlara yapacağınız başvuruların, uzatma izin belgesi ve ikamet tezkeresi almak için gerekli işlemlerin makul süresinin de gözönünde bulundurulmasıyla yukarıda bahsi geçen süreler sona ermeden önce yapılması gerekmektedir.

1) If you need to continue your recording/filming more than 90 days although the period of your visa or your visa exemption is shorter than this period or if you were not able to complete your recording/filming within the 90 days period, during when you are not obliged obtain a residency certificate for your recording/filming you have to apply to the security offices to obtain the residency certificate and to present it to the relevant unit in charge of your recording/filming before the expiration of the above mentioned periods. In this respect, if the extension of your recording/filming period will be approved by the relevant unit, a document of permission also indicating the period of the extension granted for recording/filming will be issued to be presented to the security offices. Therefore, by taking into consideration the reasonable duration for fulfilling the procedure for extension of the period certificate’ and "residency certificate", you should apply for the "extension of the period certificate" and the "residency certificate" before the above mentioned periods expire.

2)
Askeri alan ve bölgelerde kayıt ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.

2) It is strictly prohibited to record and film in the military premises and areas.

Yukarıda belirtilen açıklamaları okudum; verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
(I have read the above statement, I declare the information I have given above is true and correct.)

Tarih (Date)
......./...../..........
İmza (Signature)


SAYI:

İZİN
(PERMISSION)

(Bu Bölüm Kurum tarafından doldurulacaktır./For Use of Permission Authority)

İzin Tarihi (Date of Permission) İzin Veren (Permission Approved by)
…../…../……. Adı-Soyadı (Name-Surname)

Not (Please note) :
Kuruma şahsen gelindiğinde ibraz edilecek belgeler:
(Documents to be delivered to the Permission Authority in person at the time of application:)

1) Pasaport Fotokopisi (Copy of Passport)

2)
İkamet Tezkeresi/Residency Certificate
Vize muafiyet süresinin veya hamili olunan vize etiketinde belirtilen sürenin yeterli olması kaydıyla çalışma süresi 90 günden uzun sürecek başvuru sahiplerinden alınır.

(Required for applicants who will conduct recording/filming exceeding 90 days on condition that the visa exemption period or the period indicated on the visa sticker is sufficient.)

3) Birlikte gelecek çalışma ekibinde yer alanların tamamının adı, soyadı, iş ve ev adresi ile telefonlarını belirtir liste pasaport fotokopilerinin forma eklenmesi gerekir.

(The list indicates the names, surnames, work and home addresses and telephone numbers and the passaport photocopies of the all persons in the crew should be enclosed to the form.)