TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği     11/04/2019 tarih ve 30742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

c) Genel Müdür: Devlet Tiyatroları Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü,

d) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

e) Görevde Yükselme Sınavı: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamalar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

f) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

g) Görev süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal Bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Personel: Genel Müdürlük teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışanları,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) Unvan Değişikliği Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara atanmak için yaptırılacak yazılı ve sözlü sınavı,

j) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Müdür, İdare Müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim Uzmanı.

c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı, Sayman, Raportör,

2) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Şoför.

d) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Savunma Uzmanı.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Bekçi, Hizmetli, Dağıtıcı, İtfaiyeci, Aşçı, Kaloriferci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, Mühendis, Kütüphaneci, Programcı, İstatistikçi, Tekniker, Teknisyen, Kameraman, Hemşire.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) En az bir yıl Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında görev yapmış olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü, İdare Müdürü ve Müdür kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Sayman, Ayniyat Saymanı, APK Uzmanı, Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Raportör, Araştırmacı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Raportör, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

ç) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yıl Şube Müdürü, İdare Müdürü, Müdür, Sayman, Ayniyat Saymanı, APK Uzmanı, Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Raportör, Araştırmacı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

e) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

g) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

ğ) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bilgisayar sertifikası sahibi olmak ya da ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından en az iki dönem bilgisayar dersi almış olduğunu belgelemek,

3) En az iki yıl Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci ve Aşçı kadrolarında görev yapmış olmak.

h) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru ve Veznedar kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci ve Aşçı kadrolarında görev yapmış olmak.

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) En az iki yıl Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci ve Aşçı kadrolarında görev yapmış olmak.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacak olanlarda unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olma şartının yanında aşağıdaki şartlar aranır;

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, Kütüphaneci ve İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte ve yüksekokullardan mezun olup, en az iki programlama dilini bildiğini Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek.

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Hemşire ve Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

Başvuru

MADDE 10 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere duyuruda belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilecek başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihi mesai bitimine kadar şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için görevli oldukları birimleri aracılığıyla Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personel de sınava katılabilir.

(3) Aday memur statüsünde olanlar ile Genel Müdürlük personeli olmayanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru formları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenir. İnceleme sonucu, aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde, görevli oldukları Birimleri aracılığı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca beş iş günü içerisinde incelenir ve sonucu ilgililere görevli oldukları Birimleri aracılığı ile yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme yazılı sınavı

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara atanabilirler.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atama yapılır.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Gerektiğinde atamaya yetkili amirin uygun görmesi halinde sınav kuruluna Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından aynı usulle üye veya üyeler belirlenebilir.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(8) Gerek görülmesi halinde, atamaya yetkili amirce, taşra teşkilatında da sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Bu durumda Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında yetkili/yetkililer de bu kurulda/kurullarda görevlendirilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu, yazılı sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü, sözlü sınav sonuçlarını ise sınav bitim tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde Genel Müdürlük internet sitesinden ilan eder.

(2) Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kurumlardan birine yaptırılması halinde, itirazlara ilişkin hususlar, Genel Müdürlükle sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(3) Yazılı sınavın Genel Müdürlükçe yapılması halinde ise sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(4) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi yapılır.

(3) Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.

(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti halinde veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

(5) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

(2) Dava konusu olan sınavlarda, sınav belgeleri yargı süreci sonuçlanana kadar saklanır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 20 – (1) Atanmaya hak kazanan personel başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre üç ay içerisinde atanır. Genel Müdürlükçe atanmaya hak kazanan personelden tercih alınması halinde başarı sıralaması esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubunun içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan ve bölümünde hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla eğitim uzmanı veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.

(2) Avukat kadrolarından Hukuk Müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 22 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 23 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da daha alt bir göreve atanabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya aynı düzeydeki diğer unvanlı kadrolara ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 10/10/2005 tarihli ve 25962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumunun istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunan personelin görevde yükselmeye tabi görevlere atanması bakımından, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü yürütür.


         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.