TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Mihmandarlık Görevi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 04.02.1972 Resmi Gazete Sayısı: 14089

I-Kapsam

MADDE 1- Bu Yönetmelik Turizm ve Tanıtma Bakanlığında yürütülen mihmandarlık görevini kapsamını alır.

II-Amaç

MADDE 2- Mihmandarlık görevi verilecek olan kimselerin seçimi, yetiştirilmesi, nitelikleri, konukların gezdirilmesi sırasında yapacakları harcamalarda uymaları gerekli hususlar, bunların görev, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

III-Mihmandarlık Görevi, Mihmandarların Seçimi,
Yetiştirilmesi ve Nitelikleri

MADDE 3- Mihmandarlık görevi, yurda davet olunan yabancı konukların gezip görecekleri yer ve eserler ve öğrenmek istedikleri hususlar hakkında en doğru, yeterli ve gerekli bilgileri vermek, konukların çeşitli kimse ve kurumlarla yapacakları temaslarda yardımcı olmak ve tercümanlık yapmaktır.

MADDE 4- Bakanlıkça yurdumuza davet olunan yabancı konuklar, önemli istisnalar hariç, bakanlık memuru mihmandarlar tarafından gezdiririler.

MADDE 5- Mihmandar olarak görevlendirilecek kimseler bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyan memurlar arasında bakanlık merkezinde ilgili Daire Başkanı, bölgelerde ise Bölge Müdürlerince seçilir.

MADDE 6- Mihmandar olarak görevlendirilecek memurların en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, konuğun dilini yada İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmeleri zorunludur. Lisan bilgisi bakanlıkça yapılacak imtihanla tespit olunur.

MADDE 7- Mihmandarlık görevi verileceklerin, giyim-kuşamına dikkat eden, temsil yeteneği olan, geniş kültürlü olan ve milli duyguları kuvvetli bulunan kimseler olmasına bilhassa dikkat edilir.

MADDE 8- Mihmandarlar, görev sırasında, milli bütünlüğümüzü zedeleyici ve milli gururumuzu rencide edici herhangi bir konuşma ve davranışta bulunmamağa yada sebebiyet vermemeye azami dikkat gösterirler.

MADDE 9- Kendilerine mihmandarlık görevi verilecek kimselerin, bakanlığın açtığı “Tercüman Rehber” kurslarına katılmaları ve buradan tercüman rehber belgesi almaları gerekir.

MADDE 10- Yabancı konukların bir bölge içersinde gezdirilip ağırlanmasının ilgili bölge müdürlüğü mihmandarlarınca yapılması esastır. Ancak istisnai durumlarda bakanlık merkezinden mihmandarlar görevlendirilebilir.

MADDE 11- Mihmandarlar bölgesel ve ülkesel konularda uzmanlaşacak şekilde yetiştirilirler. Bölgesel konularda uzmanlaşacak mihmandarların belirli bölge ve yerler hakkında geniş, ayrıntılı bilgi ve görgü sahibi olmaları sağlanır. Ülkesel mihmandarlar ise fazla ayrıntılara inmeden ülke çapında ana hatları ile bilgi verme amacı ile yetiştirilir. Belirli bölge ve yerlerde, sadece o bölge ve yerler için uzmanlaşmış mihmandarlar çalıştırılır.

MADDE 12- Mihmandar niteliklerini haiz memurlar için Bakanlık merkezi ile Bölge Müdürlüklerinde her yıl Ocak- Mart aylarında geliştirme seminerleri düzenlenir.

Bu seminerlere mihmandar olarak görevlendirilen bütün memurların katılması zorunludur. Daha önceki seminerlere katılmak ya da tercüman rehber belgesi almış olmak yeni seminerlere katılmamayı gerektirmez.

MADDE 13- Geliştirme seminerlerinde,
a) Mihmandarlık hizmetinin genel prensipleri
b) Mihmandarlıkla ilgili idari ve mali mevzuat,
c) Sanat tarihi, tarihi eserler, folklor ve diğer ilgili hususlar yanında genel esasları ile turizm ve tanıtma
d) Turistik tesis ve yerler,

hakkında bilgi verilir. Ayrıca haftanın belirli günlerinde turistik ve ören yerlerine geziler düzenlenerek dersler yapılır.

IV – Onay Alınması ve Gezi Programlarının Hazırlanması

MADDE 14- Yabancı konukların gezdirilme ve ağırlanmaları ile ilgili onaylar, önemli istisnai durumlar hariç, konuk yurda gelmeden en az 5 gün önce alınır. Onaylar Bölge Müdürlüklerini ilgilendirmekte ise konuklar o bölgeye gelmeden önce, gerekli program ve hazırlıkların yapılması için, Bölge Müdürlüklerine ulaştırılır.

Beklenmedik zorunlu durumlarla karşılaşılmadıkça ek onay alınması yoluna gidilemez.

MADDE 15- Bölge Müdürlüklerince uygulanacak gezi programları ile ilgili Bakanlık talimatlarında programların ayrıntıları Bölge Müdürlüklerince tespit edilmesi.

MADDE 16- Gezi programları Bakanlık Merkezinde ilgili Dairesince, bölgelerde ise Bölge Müdürlüklerince hazırlanır. Programlarda otel ve lokanta isimleri, gidilecek müze ve ören yerlerinin hepsi ayrıntılı bir şekilde belirtilir.Rezervasyonlar Merkezde ilgili Dairesince, Bölgelerde ise Bölge Müdürlüklerince yaptırılır. Otel ve lokanta seçiminde konukların makam ve mensup olduklar sosyal kategoriler göz önünde tutulur.

MADDE 17- Mihmandarla konukların gezdirilmesi ile ilgili programları aynen uygulamak zorundadırlar. Kendiliklerinden hiçbir değişiklik yapamazlar. İstisnai durumlarda herhangi bir ödemeyi gerektirmiyorsa konuğun isteği üzerine ufak değişiklikler yapılabilir. Yapılan değişiklikler vakit geçirilmeden yetkililere bildirilir.

MADDE 18- Gezi programından birer nüsha konuklara verilir. Programda refakat edecek mihmandarların kimler olduğu belirtilir.

MADDE 19- Konukların hangi masraflarının Bakanlıkça karşılanacağı ve mihmandarların günün hangi saatlerinde refakat edecekleri uygun bir şekilde açık olarak kendilerine önceden bildirilir.

V – Mihmandarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20- Kendilerine mihmandarlık görevi verilen memurlar gezi programına göre her türlü temasları sağlar, randevuları tespit eder ve verilen talimata uygun olarak rezervasyonları yaptırırlar. İncelenecek ve görüşülecek konular ile gezilecek yerler hakkında bilgi sahibi olma bakımından lüzumlu her türlü hazırlık ve etütleri yaparlar.

MADDE 21- Mihmandarlar sadece Bakanlık onayında ve talimatında belirtilen hususlarda harcamalar yapmaya yetkilidirler. Bunların dışında yapılan harcamalardan sorumludurlar.

MADDE 22- Onay ve talimatnamelerde belirtilen “İaşe ve ibate” terimleri kapsamına, Bakanlık ya da Bölge Müdürlüklerince rezervasyonları yapılan otellerde.
a) Oda ve kahvaltı ücreti,
b) Otelde yemek yenildiği takdirde yemek yeme sırasında alınan içkilerin ücreti,
c) Program gereğince başka bir lokantada veya yer yemek yenilmiş ise o müessesenin
adisyonu, girer.

MADDE 23- Gezi programı dışında her türlü gezi eğlence ve içki masrafları, konukların yapacağı ülkeler ya da şehirler arası telefon görüşmeleri, telgraf ve fazla bagaj ücretleri, yemek dışında alınan aperatif içki ve bar ücretleri, kuru temizleme, çamaşır yıkama, ütü, kuaför, manikür, pedikür masrafları, kartpostal, sigara, puro, dergi, gazete ücretleri vb. konuğun kendisine aittir. Bu gibi ödemeleri gerektirecek durum olup olmadığı konuk otelden ayrılmadan mihmandar tarafından otel idaresinden sorulur. Varsa uygun bir şekilde konuğa hatırlatılır.

MADDE 24- Kokteyl ve ziyafet verilmesi, yemeklerde istakoz ikram olunması, içkilerden şampanya ya da viski verilmesi, konuklar için hatıra eşya ya da diğer hediyelik eşya alınması, gezi ve yemeklerde Bakanlık konuklarından başkalarının da davet edilmesi hususları Bakanlık Makamının onayına bağlıdır.

MADDE 25- Mihmandarlara gerekli avans kesine yakın bir şekilde hesaplanarak verilecektir. Mihmandarlar verilen avans miktarlarından daha fazla ödeme yapamazlar. Çok zaruri hallerde fazla masraf yapmak gerekirse fazla masraf için ayrı fatura alınır ve görev sonunda fatura bedeli nakden tahakkuk ettirilerek istihkak sahibine gönderilir.

MADDE 26- Tutarı on lirayı geçen masraflar için mutlaka biri asıl iki nüsha fatura alınır ve faturalar mihmandarların adına düzenlenir.

MADDE 27- Lokanta ve otellerden alınacak faturalara adisyon ve foliolar eklenir. Adisyonlara yemekte bulunanların isimleri yazılır ve mihmandarlarınca imzalanır.

MADDE 28- Gerektiğinde tutulacak her türlü taşıt ücretleri belediye rayiçlerine göre ödenir. Belediye rayici olmayan yerlerde pazarlıkla ve Km. esasına göre ödeme yapılır. Km. esasına göre tutulan taşıtlarında her gün işe başlamadan ve iş sonunda Km. rakamları mihmandarlar tarafından tespit ve kontrol edilir.

MADDE 29- Mihmandarlar görevleri sona ermesinden itibaren en geç 5 gün içerisinde, gezi ile ilgili mali ve genel rapor hazırlamak zorundadırlar. Raporlar ikişer nüsha olarak merkezde ilgili Daire Başkanlığına Bölgelerde ise Bölge Müdürüne verilir.

Mali raporda; kiralanan taşıtların hangi iş için kiralandığı, şoförü, görev saatleri hangi otellerde kalındığı, yemek adisyonlarının tarih numara ve ücret tutarları belirtilir. Bu raporun bir nüshası ilgili amir tarafından imzalandıktan sonra sarf evrakı ile birlikte tahakkuk servisine verilir.

Genel raporda ise gezi programının tam olarak uygulanıp uygulanmadığı, değişiklik yapma zarureti doğmuş ise sebepleri, konuğun temas ettiği kimselerin isim ve sıfatları yapılan konuşmalar sırasında daha ziyade hangi konular üzerinde durduğu ve turizm belgeli ve belgesiz müesseselerde karşılaşılan güçlükler ve aksaklıklar bulunup bulunmadığı vb. belirtilir.

VI Diğer Hükümler

MADDE 30- Bu Yönetmelik Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür