TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Uygulama Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 04.10.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21011

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 —
Ülkemizin sahip olduğu turizm imkân ve zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle Turizm Sektörünün gelişmesi ve dinamik bir yapıya kavuşturulması için; turizm politikasının uygulanmasında karşılaşılan ve sektörü etkileyen sorunları tespit ile çözümüne İlişkin öneriler geliştirmek, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sürdürülen çalışmaları koordine etmek ve Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararlarının uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 —
Bu Yönetmelik; Turizm Uygulama Kurulunun kuruluşuna, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışmalarında, Kurulun Turizm İsleri Yüksek Koordinasyon Kurulu ile Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerinde uygulanacak usul ve esaslara ait hükümleri kapsamaktadır.

Yasal Dayanak
MADDE 3 —
Bu Yönetmelik; Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun kurulması ve çalışma esasları hakkındaki 27/1/1982 gün ve 8/4220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15 inci maddesi gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4 —
Bu Yönelmelikte kullanılan tanım ve kısaltmalar aşağıda belirlenmiştir;

a)Yüksek Kurul: Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu'nu

b)Kurul: Turizm Uygulama Kurulu'nu

c)Bakanlık: Turizm Bakanlığı'nı

d) İlgili Bakanlıklar: 27/1/1982 gün ve 8/4220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde anılan Bakanlıklar, ilgili yeni yasal düzenlemelere atfen;

a)Devlet,

b)Milli Savunma,

c)İçişleri,

d)Dışişleri,

e)Maliye ve Gümrük,

f)Milli Eğitim,

g)Bayındırlık ve İskan,

ı)Sanayi ve Ticaret,

i)Ulaştırma,

l)Tarım ve Köyişleri,

k)Orman,

i)Turizm,

m)Kültür,

n)Çevre Bakanlıkları

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Kurulun Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 5 —
Turizm Uygulama Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirlenmiştir :

a)Turizm Sektöründeki gelişmeleri izlemek,

b)Turizm politikasının uygulanmasında karşılaşılan ve diğer kuruluşların uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan ve de turizm sektörünü etkileyen sorunları tespit ile çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek,

c)Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları tarafından sürdürülen çalışmaları koordine etmek,

d)Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararlanma uygulanmasını sağlamak.

Teşekkülü
MADDE 6 —
Kurul Turizm Bakanı'nın Başkanlığında;

a)Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve ilgili Müsteşar Yardımcısı,

b)Başbakanlık Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcıları,

c)Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,

d)Başbakanlığa bağlı ilgili Kuruluşlar Başkanları ile ilgili Bakanlıklar Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarından oluşur.

Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 7-
Kurul’un çalışma usul ve esasları aşağıda belirlendiği gibidir:

a)Kurul, Başkan'ın isteği üzerine gerek görüldüğünde toplanır.

b)Turizm Bakanı Kurul'un tabii Başkanıdır. Başkanın katılmadığı hallerde toplantıya Bakanlık Müsteşarı Başkanlık yapar.

c)Kurul’un Sekreterya hizmetleri Bakanlık Hazırlık Komitesi taralından yürütülür.

d)Kurul, çalışmalarını Bakanlıkça hazırlanacak gündem gereğince yapar.

e)Kurul, gerek görüldüğünde çalışmalarına esas olanak üzere, Çalışma Grupları, Komisyon ve Ait Komisyonlar da oluşturabilir. Anılan Grup ve Komisyonların adet ve üyelerinin kimlik, nitelik ve nicelikleri, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

f)Çalışma grupları ve de Komisyon toplantılarında gündem gereği alınacak kararlar tutanaklarla tespit olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 8-Kurul, turizm konusunda Bakanlığın koordinasyon organıdır.

Yürürlük
MADDE 9 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.