TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Bakanlık Makamının 22-01-1985 tarih ve 274 Sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç:
Madde 1-
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak Hizmet İçi Eğitimin ilkelerini planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini tespit etmektir.

Kapsam:
Madde 2-
Bu yönetmelik Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görevli personelin her türlü hizmet içi eğitim konularını kapsar.

Dayanak:
Madde 3-
Bu yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri :
Madde 4-
Kurumun Hizmet İçi Eğitimi; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve Kalkınmak Planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir.

I) Personelin; verimliliğini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, üst görev kadrolarına hazırlamak,
II) Personelin görev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,
III) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.

İlkeler :
Madde 5-
Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır:

I) Eğitimin sürekli olması,
II) Eğitimin Kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
III) Her amirin, mahiyetinde çalışan personelin eğitime gönderilmesinden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması,
IV) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
V) Hizmet İçi Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personele fırsat eşitliği sağlanması,
VI) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp, ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması,
VII) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması,
VIII) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,
IX) Eğitime tabi tutulan kurum görevlilerinin, eğitiminde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

İKİNCİ KISIM
Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim Teşkilatı
Madde 6-
Kurumun Eğitim Faaliyetleri;
I) Eğitim Kurulu,
II) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
III) Eğitim Şube Müdürlüğü

Eğitim Kurulu
Madde 7-
Eğitim Kurulu Genel Müdür ve görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ile Eğitim Şube Müdüründen oluşur. Eğitim Kurulu her yıl Eylül ayında, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Eğitim Kurulunun kararları Makamın onayı ile kesinleşir.

Kurulun Görevleri
Madde 8-
Eğitim Kurulu Hizmet İçi Eğitimine ilişkin aşağıdaki görevleri yapar.
I) Kurumun Hizmet İçi Eğitimine ilişkin genel esaslarını ve ilkelerini belirler.
II) Eğitim şube Müdürlüğünce hazırlanan yıllık plan ve programları inceler, gerekli gördüğü düzenleme ve değişiklikleri yapar.
III) Bir önceki yılda uygulanan Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 9-
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, bu yönetmeliğin öngördüğü eğitim faaliyetlerinin planlanmasından, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesinden ve eğitime katılacak personelin tespitinden sorumludur.

Eğitim Şube Müdürlüğü
Madde 10-
Eğitim Şube Müdürlüğü, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının gözetim ve denetimi dahilinde, bu yönetmeliğin tespit ettiği faaliyetleri düzenlemek, yürütmek, izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.

Bu birimde eğitim konusuna ilişkin alanlarda yüksek öğrenim görmüş ve gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Eğitim Uzmanları görevlendirilir. Eğitim Uzmanları, eğitim araştırmaları yapmak, eğitim plan ve programlarının düzenlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, eğitim metot ve tekniklerinin geliştirilmesi, eğitim bütçe ve istatistiklerinin hazırlanması ve gerektiğinde eğitim görevlisi olarak eğitime katılmakla görevlidirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Eğitim Görevlileri

Eğitim Görevlilerinin Seçimi
Madde 11-
Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında öncelikle Kurum bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Kurum bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun kurum dışından yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, Makamın onayı ile kurum dışından eğitim görevlisi çağrılabilir. Eğitim görevlilerinin seçiminde, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve eğitici niteliği aranır.

Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları
Madde 12-
Hizmet İçi Eğitimde görev verilenler;

I) Eğitim konuları ile ilgili bir palan yapmakla,
II) Yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,
III) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izilenmesini sağlayacak önlemleri almakla,
IV) Eğitim süresi içinde gerektiğinde sınav yapmak ve değerlendirmekle,
V) Eğitim konularını işlerken modern eğitim dekniklerini uygulamakla,
VI) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla,
VII) Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumun derhal program yöneticisine bildirmekle,
Yükümlüdür.
 
Hizmet İçi Eğitim süresince eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.

Program Yöneticisi
Madde 13-
Program yöneticisi programın gerçekleştirilmesi için gereken 9hazırlığı yap0mak, eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak ve programı gerçekleştirmekle, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle görevlidir. Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamakla, Hizmet İçi Eğitim sonunda; eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla ve hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hizmet İçi Eğitim Planlaması ve Uygulanması

Yıllık Plan ve Programlar
Madde 14-
Eğitim Şube Müdürlüğü diğer birimlerden temin edeceği bilgilerle en geç Temmuz ayının sonuna kadar bir sonraki yılın Hizmet İçi Eğitim plan ve programlarını hazırlar.
Eğitim Planı, Eylül ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Makamın onayı ile kesinleşir.
Plan ve programlarda gerekli görülen değişiklikler Makamın onayı ile yapılır.
Kesinleşen plan ve programlar ilgili birimlere bildirilir.

Hizmet İçi Eğitim
Madde 15-
Hizmet İçi Eğitim;
I) Adaylık süresi içinde; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklindeki aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik esaslarına göre,
II) Asli Memurluk süresi içinde; verimliliği artırma eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu yönetmelik esaslarına göre,
yapılır.

Eğitim Programlarının Türleri
Madde 16-
Hizmet İçi Eğitim Programları; Kurs, Seminer, Konferans, Uygulamalı Eğitim (Staj) gibi metotlardan bir veya birkaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Eğitim programları; programın ama cı, katılacakların görev ve hizmet nitelikleri, ders yeri, eğitim görevlilerinin durumu ve süre gibi esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

Eğitim Programları;
I)
Bilgi tazeleme eğitimi
II) Değişikliklere İntibak Eğitimi
III) Üst görev kadrolarına hazırlama
Eğitim başlıkları altında düzenlenir.

Eğitim Konuları
Madde 17-
Bu yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular; personelin hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk İlkeleri,halkla ilişkiler, davranış kuralları, yabancı dil, personel yönetimi, araştırma metotları, yönetim bilimindeki yenilikler ve benzeri konulara yer verilir.

Programların Süreleri
Madde18-
Programların süreleri varılmak istenilen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir. İdari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi
Madde19-
Hizmet İçi Eğitimin Kurum Merkezinde uygulanması esastır. Ancak, gerekli görülen hallerde veya özellikle bir aylık süreyi aşmayan programlar için programların özelliği ve yer şartları da dikkate alınarak yer tespiti yapılır.

Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre eğitim birimince görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ KISIM
Eğitime Katılma – Sınavlar – Değerlendirme
İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma
Madde 20-
Personel Hizmet İçi Eğitimlere katılmak mecburiyetinde olup bu husus bütün birim amirlerince titizlikle takip ve kontrol edilir. Ancak geçerli özürleri nedeniyle eğitime katılamayacak olanlar, önceden Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar.

Geçerli bir özrü olmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

Eğitime katılanlar aşağıdaki hususlara uymak zorundadırlar.

I) Eğitime katılanlar, eğitim süresince idari yönden eğitimin sevk ve idaresinden sorumlu olan yöneticiye bağlıdır.

II) Eğitime katılanlar, eğitim süresince derslere ve uygulamalara zamanında katılmaya verilen ödevleri yapmaya ve sınavlara girmeye mecburdur.

III) Eğitim süresi içinde hastalık ve diğer geçerli bir özre dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır.

IV) Başka kurumlarda eğitime katılanlar o kurumun eğitimle ilgili mevzuatına uymak zorundadır.

V) Başka kurumlarda eğitime katılanlar, eğitim sonucunda edindikleri bilgileri taşıyan bir raporu en geç bir ay içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına vermek zorundadır.

Sınavlar
Madde 21-
Eğitime katılan personelin başarıları; eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur. Bu sınavlar Eğitim programlarında belirlenir.

Yazılı sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.
Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

Eğitim süresi içinde sınavları eğitim görevlileri yaparlar İstedikleri taktirde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözcü verilir.

Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda ise; program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi de dahil bir başka ve iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan en çok iki saat önce sınav komisyonunca belirlenir.

Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava giderlerin sayısı teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir.

Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinde çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçları her sınav için bir liste düzenlenerek sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunda bütün ders puanlarının ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak10 gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu başkanına yapılır. Bu itirazlar komisyonca incelenir ve sonuç en geç dilekçenin kuruma geldiği tarihi takip eden10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

Değerlendirme ve Başarı
Madde 22-
Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinde yapılır. Başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir. Daha düşün puan alanlar başarısız sayılır ve aynı programa bir kere daha çağrılabilirler.

Eğitim sonu sınavlarının yazılı sözlü ve uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav puanlarının ortalamasıdır.

Sınavlarda alınan puanlardan 0.50 den aşağı kesirler dikkate alınmaz, 0.50 ve daha yukarı kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.

Puanlardan

0-59 Başarısız
60-70 olanlar Orta
71-89 olanlar İyi
90-100.1 olanlar Pekiyi
olarak değerlendirilir.

Başarılı olanlara başarı belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin özlük dosyasına konulur.

Eğitim Sonu Değerlendirme
Madde 23-
Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, Hizmet İçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir.

İzinler
Madde 24-
Hizmet İçi Eğitim süresince yıllık izin kullanılamaz.
Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

Disiplin
Madde 25-
Eğitim ve Staj süresinde, izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler ile Disiplin Hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

ALTINCI KISIM
Mali Hükümler

Eğitim Giderleri
Madde 26-
Hizmet İçi Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Kurum bütçesinden karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin Giderleri
Madde 27-
Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılar.

Eğitime Katılma Giderleri
Madde 28-
Hizmet İçi Eğitime katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre geliş ve gidiş yolluk ve gündelikleri ile, kurs müddetince kurs gündeliği verilir.

YEDİNCİ KISIM

Yürürlükten Kaldırma
Madde 29-
Bakanlık Makamının 10.02.1984 gün ve Sicil-04/263 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 30-
Bu Yönetmelik makamın onayı tarihinde yürürlüğe gider.

Yürütme
Madde 31-
Bu Yönetmeliği Genel Müdür yürütür.