TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

( Bakanlık Makamının 09.12.1996 tarih ve 2324 sayılı Onayı İle Yürürlüğe Girmiştir)

Amaç :
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 243 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu görevlileri ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun Hükmünde Kararname ile değişik 124 ncü maddesine dayanarak hazırlanan “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’ in Bazı Maddelerinin değiştirilmesi ve bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerine göre Disiplin Amirlerinin tayini, tespiti uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam :
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Kanun kapsamında görev yapan memurları hakkında uygulanır.

Tanımlar :
Madde 3-
Bu Yönetmelikte yer alan;
a) “Genel Müdürlük” deyimi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,
b) “Genel Müdür” deyimi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürünü,
c) “Disiplin Amiri” deyimi, bu yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini ifade eder.

Disiplin Amirlerinin Tayin Ve Tespitine İlişkin Esaslar :
Madde 4-
Genel Müdür Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Teşkilatında görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir.
Diğer disiplin amirlerinin birbirine göre sırası ekli listede gösterilmiştir.

Disiplin Amirlerinin Yaptıracağı Soruşturma Usulü :
Madde 5-
Disiplin Amirleri kendine bağlı birim personelinin disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri anda, öğrenme ister sicil amirleri tarafından iletilmiş olsun, ister başka kanaldan konuyu hemen incelerler. Eğer durum kendi yetkilerine giren bir cezayı gerektiriyorsa, konuyu bizzat soruşturup, usulünce ceza verebilecekleri gibi, görevlendirecekleri bir personel de gerekli incelemeleri yaptırabilirler.
Ancak, görevlendirilecek personelin hakkında incelemeyi yapacak personele göre gerek kadro ve gerekse unvan bakımından üst görevde olması zorunludur.

Çeşitli Hükümler :
Madde 6-
Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin Disiplin Amirleri, bu yönetmelik ekinde tesbit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.

Yürürlük :
Madde 7-
Bu Yönetmelik Makamın onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :
Madde 8-
Bu Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanı Yürütür.