TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği     23/02/2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin amacı, çeşitli spor disiplinlerinin turizm faaliyeti olarak uygulanması sırasında, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek, faaliyetin güvenli biçimde sürdürülebilmesi için önlemleri almak, denetlemek ve turizmin çeşitlendirilmesini geliştirmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sportif turizm faaliyetinin yapılmasına ilişkin uyulması zorunlu şartları kapsar.

(2) İlgili mevzuata uygun faaliyet gösteren spor kulüpleri ve ilgili federasyonların kendi sporcuları arasında veya başka ülke sporcuları arasında düzenleyecekleri faaliyetler, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (C) bendinin (3) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Acenta: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa uygun olarak kurulmuş seyahat acentasını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Deniz turizmi aracı işletmesi: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca belgelendirilmiş deniz turizmi aracı işletmesini,

ç) Deniz turizmi aracı işletmesi belgesi: Denizde turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyette bulunacak işletmelere valilikçe verilecek belgeyi,

d) İl Müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,

e) İzin: Valilikçe işletmeye verilecek sportif turizm faaliyetinde bulunabilme izin belgesini,

f) Kurul: 11 inci maddede sayılan Sportif Turizm Kurullarını,

g) Parkur: Valilikçe belirlenecek sportif faaliyet alanını,

ğ)Tesis: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş işletmeyi,

h) Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyet: Gezi, spor ve eğlence amaçlı olarak su altı ve su üstünde gerekli ekipmana sahip deniz turizmi araçları ile denizde gerçekleştirilen faaliyeti,

ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet: Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin kurallarının tamamen veya kısmen uygulanması ile turiste yaptırılan, turistle birlikte yapılan veya turistler için organize edilen, rafting, paragliding, handgliding, su altı ve su üstü sporları (araca bağlı ya da bağımsız), binicilik, dağcılık, oto ve motokros, mağaracılık ve benzeri turizm faaliyetlerine konu, spor türleri ve turizm çeşitliliği olarak gelişecek diğer turizm amaçlı sportif faaliyetleri,

i) Yeterlilik Belgesi: Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belgeyi (Ek-1),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Şartlar, Parkur, Sportif Turizm Kurullarının

Oluşumu ve İşletmelere İzin ve Yeterlilik Belgesi Verilmesi

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Turizm amaçlı sportif faaliyetler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izinleri alan, Bakanlıktan işletme belgeli acenta, tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerince yapılabilir. Ancak, denizde turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerde bulunacak acenta ve tesislerin, ayrıca deniz turizmi aracı işletmesi belgesi alması zorunludur. Tesisin önünde denizde yapılacak sportif faaliyetlerde öncelik tesise aittir.

(2) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetler için, deniz turizmi aracı işletmesi belgesi diğer faaliyet türleri için acenta belgesi alınması şarttır.

(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrası hükmünde belirtilen kuruluşlarca düzenlenecek faaliyetler, tesisler bünyesinde yapılacak faaliyetler, kruvaziyer gemilerin Liman Başkanlığının gösterdiği alanlarda müşterilerine yaptıracakları su üstü sportif faaliyetler ile liman haricinde koylarda seyreden özel ve ticari yatların, yatçılarına yaptıracakları turizm amaçlı su üstü sportif faaliyetlere ilişkin olarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Spor kuralları

MADDE 6 – (1) Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmasında, o sporun yapılması için oluşturulmuş ulusal spor federasyonları veya kuruluşlar, böyle bir federasyon ya da kuruluş yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş spor kurallarına uyulur.

Parkur

MADDE 7 – (1) Sportif turizm faaliyeti, valiliklerin (Mülga ibare:RG-1/6/2018-30438) (…) belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılır.

(2) Bu alanların düzenlenmesi valilik tarafından yapılır. Birden fazla il sınırlarını kapsayan düzenleme ise ilgili valiliklerin eşgüdümü ile yapılır.

(3) Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için valiliklerce ayrı ayrı belirlenir. Özel parkur gerektirmeyen sportif turizm faaliyetleri için de ayrıca düzenleme yapılır.

(4) Parkur alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesinde ilgili mevzuat ile ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşme, anlaşma ve düzenlemelere uyulur, bunun yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır.

Denizde su altı ve su üstü faaliyet alanları

MADDE 8 – (1) Valilikler tarafından, denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyetler için aşağıdaki düzenlemeler yapılır.

a) Müşterileri ile ilişkilerin yürütüldüğü, malzemelerin ve en az üç dilde uyarı levhasının bulunduğu sahildeki irtibat noktası konulması,

b) Su üstü sporlarının yapılacağı emniyetli deniz alanı ile kıyısındaki istasyon arasında su üstü araçlarının güvenli giriş ve çıkışlarını sağlayan şamandıralarla markalanmış, yüzme alanlarından ayrılmış emniyetli denizalanı belirlenmesi,

c) İlan edilen dalışa açık sahalarda koordinatları ile sınırları belirlenmiş yapay resifler, batırılan uçak, helikopter, gemi gibi çeşitli araçlar, anfora, su altı parkları ve doğal yapısı ile kendiliğinden oluşmuş, Kurul tarafından belirlenmiş dalış alanı oluşturulması.

İzin

MADDE 9 – (Değişik:RG-1/6/2018-30438)

 (1) İşletmeler, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde valilikten izin alır. Bu izin bir yıldan az olmamak üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur alanının genel ve özel şartları da göz önünde bulundurularak en fazla beş yıla kadar verilebilir.

(2) Denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su üstü ve su altı sportif faaliyetler için valilikten alınan deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, izin belgesi yerine geçer.

(3) Tesis önünde belirlenen parkurlar dışında yer alan ve bir işletmeye verilecek parkur için birden fazla işletme tarafından başvuruda bulunulması durumunda, yeterliliği uygun görülen işletmelerden altyapı hizmetlerine en çok katkı payı veren işletmeye izin verilir. Bu katkı payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır. Helikopterli kayak (Heliski) için belirlenen parkur alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunabilme izni tek bir acentaya verilir.

Özel şartlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin şartlar, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın uygun görüşü alınarak valiliklerce, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir.

(2) İzin belgesi talebinde bulunan işletmeler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerin yanı sıra aşağıda belirtilen ve valiliklerce ilan edilecek şartları da haiz olmak zorundadır.

a) Kullanılacak zorunlu malzeme ve araçların bulundurulması,

b) Yapılacak sportif faaliyet türüne göre personel için zorunlu ehliyete sahip olunması,

c) Yapılacak sportif faaliyet türü transfer aracını gerektiriyorsa, gerekli nitelikleri haiz transfer aracı,

ç) Sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası,

d) İlk yardım ekipmanı,

e) Gerekli görülecek diğer hususlara ilişkin şartlar.

(3) Denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su altı dalışlarına ilişkin sportif faaliyetlerde, 3/3/1990 tarihli ve 20450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Sportif turizm kurullarının oluşumu

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin belirlediği görevleri yapmak, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, yeterlilik belgesi düzenlemek, Yönetmeliğin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, denetimi sağlamak için, valiliklerce belirlenecek bölgelerde Sportif Turizm Kurulu kurulur.

a) Acentaların başvurularında Kurul; bulunduğu ilde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı; ilçede Kaymakam, İl Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendireceği İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü veya görevlendireceği kişi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından belirlenen bir seyahat acentası temsilcisi olmak üzere dört kişi, daimi inceleme yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da bir uzman kişinin katılımıyla beş kişiden oluşur.

b) Tesislerin başvurularında Kurul; bulunduğu İlde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı; İlçede Kaymakam, İl Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendireceği İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü veya görevlendireceği kişi ve tesisin üyesi olduğu kuruluş tarafından belirlenen bir sektör temsilcisi olmak üzere dört kişi, daimi inceleme yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da bir uzman kişinin katılımıyla beş kişiden oluşur.

 c) Denizde gerçekleştirilecek su altı ve su üstü sportif faaliyetlerde bulunacak işletmelerin başvurularında Kurul; bulunduğu İlde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı; İlçede Kaymakam, İl Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendireceği İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Liman Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanı veya bunların görevlendireceği kişi, Deniz Ticaret Odasının ilgili meslek temsilcisi olmak üzere altı kişi, daimi inceleme yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da bir uzman kişinin katılımıyla yedi kişiden oluşur.

 (2) Kurulun yazışmaları ve sekretaryası İl Müdürlüğü bünyesinde yerine getirilir. İlde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı; İlçede, Kaymakam Kurul Başkanı olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendireceği İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ikinci başkan olarak görev yapar. Kurul Başkanın çağrısıyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurul gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere uzman çağırabilir.

Yeterlilik belgesi

MADDE 12 – (1) Yeterlilik belgesi her sportif turizm faaliyet türü ve her parkur için ayrı ayrı düzenlenir. Yeterlilik Belgesi alabilmek için, aşağıda belirtilen belgeler ile başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Seyahat acentası işletme belgesi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı,

ç) Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ilişkin olarak ilgili spor federasyonundan alınmış ehliyet,

d) Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile, bunlara ilişkin test belgeleri,

e) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçesi,

f) Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyetler için turizm işletmesi belgesi,

g) Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda, tesis işletmecisi ile seyahat acentası veya deniz turizmi aracı işletmecisi arasında yapılacak akid.

(2) Denizde gerçekleştirilecek su altı ve su üstü sportif faaliyetlere ilişkin başvurularda, bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentlerinde istenilen belgeler aranmaz.

(3) Kurul başvuruları inceler, uygun olan başvurular için yeterlilik belgesi verir.

(4) İl Müdürlüğü, yeterlilik belgesi ile kendisine başvuran izin taleplerini inceler ve üzerinde süresi, ait olduğu sportif turizm faaliyet türü ile parkurun belirtildiği sportif turizm faaliyeti izin belgesini (Mülga ibare:RG-1/6/2018-30438) (…) düzenler.

(5) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler, Yasaklar ve Belgelerin İptali

Yükümlülükler

MADDE 13 – (1) Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara ilişkin olacak tüm değişiklikler faaliyetten önce yazılı olarak Kurula bildirilir. Sportif turizm faaliyetine katılanların bir listesi, istenildiğinde Kurula veya valiliğe verilmek üzere ilgili işletmeler tarafından tutulur.

(2) Faaliyet sırasında meydana gelen kaza, faaliyeti yapan işletme tarafından rapor halinde derhal Kurula bildirilir.

Yasaklar

MADDE 14 – (1) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen türün ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme-araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasaktır.

(2) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından derhal faaliyetten men edilir, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

(3) Devlet ormanı içindeki veya ormanlara 4 km mesafede veya 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köy hudutlarında, konak yerlerinden başka yerde gecelemek, izin verilen ocak yerlerinin dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerdeki yakılan ateşi söndürmeden mahali terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına yol açabilecek madde atmak yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

(4) Su altı ve su üstü sportif faaliyetler deniz trafiğinin yoğun olduğu alanlarda 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca belirlenmiş alanlar ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal sit alanlarında yapılamaz.

İzin ve yeterlilik belgesinin iptali

MADDE 15 – (1) 14 üncü maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı faaliyette bulunan işletmelerin deniz turizmi araçları işletmesi belgesi veya izin belgesi valilik tarafından, yeterlilik belgesi ilgili Kurul tarafından iptal edilir.

Denetim

MADDE 16 – (1) Spor kurallarının uygulanması veya sportif faaliyetin tabi olduğu diğer konular, bu konuda yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca denetlenir.

(2) Turizm amaçlı sportif faaliyetler, Bakanlık, valilik ve ilgili Kurul tarafından denetlenir.

(3) Sportif turizm faaliyeti alanlarında ilgili Kurul adına gerek görüldüğünde valilikler tarafından bir görevli bulundurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Güvenlik kuralları

MADDE 17 – (1) Münferit olarak sportif turizm faaliyet alanlarından yararlanmak isteyen kişiler, gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde bu Yönetmeliğin şartları dışında ancak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun olarak sportif faaliyette bulunabilirler.

Spor faaliyetlerine uygulanacak mevzuat

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ilgili spor dallarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 15/6/1997 tarihli ve 23020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

                               

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/2/2011

27855

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

1/6/2018

30438

2

3


 

Ek-1

 

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET

YETERLİLİK BELGESİ

 

 

 

İşletmenin Ünvanı : ………………………………………………………………….

 

İşletmenin Adresi : ………………………………………………………………….

 

Şube Adresi/İrtibat Adresi : ………………………………………………………………….

 

 

İşletme Tarafından Yapılacak Sportif Faaliyetin Türü :…………………………………...

 

İşletme Tarafından Yapılacak Sportif Faaliyetin Süresi :…………………………………... 

 

Sportif Faaliyetin Yapılacağı Parkur Alanı :…………………………………...

 

 

………………….....Sportif Faaliyette Kullanılacak

 

Zorunlu Malzeme Araç Listesi

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

 

 

 

Sportif Turizm Kurulu tarafından ……………………………….……….İşletmesine yukarıda belirtilen sportif faaliyette bulunmak üzere ………………………….…tarihinde bir yıl süreli Yeterlilik Belgesi verilmiştir.

 

 

 

 

 

……İl……/….İlçe……/Sportif Tur. Kur.2.Bşk. .…İl…./……İlçe……/Sportif Tur.Kur.Bşk.

 


           Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.