TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Basma Yazı ve Resimleri Derleme Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 21.09.1981 Resmi Gazete Sayısı: 17465

BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç-Kapsam-Tanımlar

Amaç:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Türk Ulusunun kültürel varlığını oluşturan fikir ve sanat ürünlerinin, en etkin ve sağlıklı bir biçimde toplumun bilgi ve yararına sunulmasını ve ulusal kültür birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere derlenmesini gerçekleştirmektir.

Kapsam:

Madde 2-
Bu yönetmelik 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince yürütülen derleme işleri ile ilgili hükümleri kapsar.

Tanımlar:

Madde 3-
Bu yönetmelikte geçen;

a) «Derleme Kanunu» 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'nu,

b) «Bakanlık» Kültür Bakanlığı'nı,

c) «Derleme Müdürlüğü» Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü'nü belirtir.

İKİNCİ BÖLÜM

Derleme Müdürlüğü-Büroları-Servisleri

Madde 4- Derleme Müdürlüğü Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır.

Madde 5- Derleme Müdürlüğü'nün başlıca görevleri şunlardır:

a) Derleme Kanunun kapsamına giren her türlü fikir ve sanat ürününü eksiksiz derlemek,

b) İstanbul'da bulunan basımevlerinin eksiksiz olarak kayıtlarını tutmak,

c) Derleme yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu ilgili makamlara bildirmek,

ç) Derlediği fikir ve sanat ürünlerinin gerekli işlemlerini tamamlayarak 15 gün içinde derleme alan kütüphanelere göndermek,

d) Üç aylık ve yıllık olarak derleme istatistiklerini düzenleyerek Bakanlığa bildirmek,

e) Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Bakanlığa bildirmek.

Madde 6- 4. maddede belirtilen görevler:

a) İstanbul dışındaki illerde derleme bürosu bulunan yerlerde derleme sürosunca, bunun dışında kalan illerde ise il halk kütüphanesi müdürlüklerince yürütülür.

b) İl merkezi dışındaki ilçelerde ilçe halk kütüphanesi tarafından, olmadığı takdirde Kaymakamlıklarca görevlendirilecek bir birim tarafından yürütülür.

Teşkilat:

Madde 7-
İstanbul'da bulunan Derleme Müdürlüğü dışında Bakanlıkça uygun görülen illerde derleme büroları; diğer illerde ise il halk kütüphanesi müdürlüklerinin sorumluluğu altında derleme servisleri kurulur.Kütüphanesi bulunan ilçelerde ilçe halk kütüphanesi olmayan ilçelerde ise Kaymakamlıkların görevlendireceği birimlerce yürütülür.

Madde 8-
Derleme Müdürlüğü'nde derleme işlerini yürütmek üzere aşağıdaki servisler kurulur.

a) İstanbul İli Derleme Servisi,

b) Anadolu ve Trakya illeri Derleme Servisi,

c) Kataloglama ve Tasnif Servisi,

ç) Büro Hizmetleri Servisi,

d) Sevkiyat Servisi,

Madde 9- Yukarıda belirtilen servislerde yapılacak işler şunlardır:

A.İstanbul ili Derleme Servisi:

1) İstanbul ilinde üretilen fikir ve sanat ürünleri teslim alınır,

2) Kontrolü yapılarak verilmediği tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılır,

3) Kayıt işlemleri yapılır,

4) Derleme kütüphanelerine göre ayırımları yapılarak listeleri hazırlanır,

5) Paketlenerek sevkıyata hazır hale getirilir,

6) Teslim alınan yayınların yırtık ve eksik olmamasına dikkat edilir.

B. Anadolu ve Trakya İlleri Derleme Servisi:


1. Derleme büro ve servislerince gönderilen derleme nüshaları teslim alınır,

2) Kontrolü yapılarak gönderilmediği tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılır,

3) Kayıt işlemleri yapılır,

4) Derleme kütüphanelerine göre ayırımları yapılarak listeleri hazırlanır,

5) Paketlenerek sevkiyata hazır hale getirilir,

6) Teslim alınan yayınların yırtık ve eksik olmamasına dikkat edilir,

C. Katalog ve Tasnif Servisi:


1) Derlenen fikir ve sanat ürünlerinin katalog ve tasnifi yapılır,

2) Çoğaltılan katalog fişleri alfabetik ve sistematik fiş katalog kutularına yerleştirilir,

3) Üç aylık ve yıllık istatistikleri düzenlenir,

4) Derleme numaraları verilir.

Ç. Büro Hizmetleri Servisi:


1) Derleme ile ilgili yazışmalar yapılır. (Yazışmalar 5442 sayılı Kanuna göre yapılır.Ancak, hesap ve teknik hususları kapsayan yazışmalar Valilik ve Kaymakamlık kanallarından geçirilmeyip doğrudan doğruya ilgili kuruluşla:a yapılabilir.)

2) Derleme Müdürlüğü personelinin sicil dosyaları tutulur ve özlük işleri ile ilgili diğer işlemler yerine getirilir,

3) İmzalanmış evrakın postalama işlemleri yürütülür,

4) Gelen giden evrak kayıt işlemleri yapılır,

5) Ayniyat ve iç hizmetlerle ilgili işlemler yürütülür.

D. Sevkiyat Servisi:

1) İstanbul'daki derleme kütüphanelerinden görevlendirilen personele paketler bir tutanakla teslim edilir,

2) İstanbul ili dışındaki derleme kütüphanelerinin paketleri çuvallara konularak bağlanır ve etiketlenir, tartılır ve nakliyat şirketi sorumlusuna tutanakla teslim edilir.Bu görevler diğer servislerin sorumluları tarafından yürütülür.

Madde 10- 9. maddede belirtilen işlemler illerde Y£ ilçelerde de aynen yürütülür.

Madde 11- Derleme nüshaları basımevlerinden makbuz karşılığında teslim alınır. Ayniyat Tesellüm Makbuzu üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüsha yayını teslim eden basımevine verilir, ikinci nüsha Derleme Müdürlüğü'ne gönderilir, üçüncü nüsha dip koçan olarak saklanır (Örnek 1).

Madde12 -
Derleme işlerinde Derleme Müdürlüğü'nce tespit edilecek formlar kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 13- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14 - Bu yönetmeliği Kültür Bakanı yürütür.