TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Bakanlık Makamının 15.02.1988 tarih ve 348 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir)

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ :
Madde 1-
Bu yönetmelik Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin 83/6061 karar sayılı genel yönetmeliğin 33. maddesine dayanılarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü emrinde ilk defa Devlet memurluğuna atanan Aday Memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM :
Madde 2-
Bu yönetmelik hükümleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre Devlet Memurluğuna atanan tüm Aday Memurları kapsar.

TANIMLAR :
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

a) Kurum : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü,

b) Birim : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan Tiyatro Müdürlükleri, Daire Başkanlıkları ve daha ALT DÜZEYDE Şube Müdürlüklerini,

c) Eğitim Birimi : Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitimle görevli Şube Müdürlüğünü,

d) Aday Memur : İlk defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavı kazanarak Temel, hazırlayıcı Eğitim ve Staja tabi tutulmak üzere Kurumun herhangi bir birimine atananları,

e) Asli Memur : Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri,

f) Adaylık Süresi : Devlet Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az, iki yıldan çok olmayan süreyi,

g) temel Eğitim : Bütün aday memurların asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

h) hazırlayıcı Eğitim : Aday memurlara Kurumu tanıtmak, bulundukları sınıf ve kadron görevleri ile ilgili bilgi vermek amacıyla yapılan eğitimi,

i) Staj : Aday memurlara Kurumun herhangi bir biriminde görevleri ile ilgili olarak yapacakları uygulamalı eğitimi,

j) Sınav : Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonucunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini,

k) Değerlendirme : Temel ve hazırlayıcı Eğitim Dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile Staj sonucundaki bilgi seviyesini ölçme işlemini ifade eder.

İKİNCİ KISIM
EĞİTİM İLE İLGİLİ İLKE VE ESASLAR

İLKELER :
Madde 4-
Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel İlkeler :
(1) Eğitimin Amacı : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güler yüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.

(2) Kurum içinde herhangi bir görevde istihdam edilecek personelin Kurum hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri esastır.

(3) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.

(4) Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde devam eder.

(5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.

(6) Eğitimler Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu’ nun sorumluluğunda yapılır.

(7) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.

b) Temel Eğitim İle İlgili İlkeler ;
(1) temel eğitimin hedefi; Aday memurlara, Devlet Memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken bilgileri vermektir.

(2)
Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.

(3) Bu Eğitimin süresi on günden az, iki aydan çok olamaz.

c- Hazırlayıcı Eğitim İle İlgili İlkeler
(1) Hazırlayıcı Eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak, bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.

(2) Stajın aday memurların atanmış oldukları birimlerde yapılması esastır. Gerektiğinde Genel Müdürlükte (Merkezde), Taşra Teşkilatlarında veya aday memurun görevi ile ilgili diğer bir kurum veya kuruluşta da yaptırılabilir.

(3) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

EĞİTİM KONULARI :
Madde 5- Aday Memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir.

(1) Atatürk İlkeleri;

(2) T.C. Anayasası
(a) Genel Esaslar,
(b) Temel Hak ve Ödevler ,
(c) Cumhuriyetin Temel Organları,
(d) Yürütme

(3) Genel Olarak Devlet Teşkilatı

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(a) Ödev ve Sorumluluklar,
(b) Genel haklar,
( c) Yasaklar,
(d) Sicil ve Disiplin İşleri,
(e) Sosyal ve Mali Haklar
(f) Amir- Memur İlişkileri
(g) Kılık Kıyafet,
(h) Müracaat ve Şikayetler,
(i) Yer Değiştirme,
(j) beşeri İlişkiler

(5) Yazışma- Dosyalama Usulleri

(6) Devlet Malını Koruma ve tasarruf tedbirleri

(7) Halkla İlişkiler

(8) Gizlilik ve Gizliliğin Önemi

(9) İnkılap Tarihi

(10) Milli Güvenlik Bilgileri

(11) haberleşme

(12) Türkçe Dilbilgisi Kuralları

b- Hazırlayıcı Eğitim, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak;
(1) Kurumun;
(a) Tanıtılması,
(b) Görevleri,
(c) Teşkilatı,
(d) Diğer Kurumlarla İlişkileri,
(2) Aday Memurun görevi ile ilgili hususlar,
(3) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği diğer konularda yaptırılır.

c- Staj Dönemi Konuları :
(1) Görevi ile ilgili mevzuat bilgisi,
(2) Mevzuatı uygulama becerisi,
(3) Güvenilirliği ve sadakati

EĞİTİM PROGRAMLARI :
Madde 6-
Eğitim Programlarının Hazırlanması :

a- Beşinci maddede belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde, Başbakanlık devlet Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan Temel eğitim Kurulu tarafından Aday Memurların öğrenim seviyelerine göre hazırlanan Temel Eğitim Programları aynen uygulanır.

b- Temel Eğitim Kurulunun hazırladığı Temel eğitim Programlarında yer alan aşağıda belirtilen konuların, sürelerinde kısaltma yapılamaz.

(1) Atatürk İlkeleri
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(3) İnkılap tarihi
(4) Milli Güvenlik Bilgileri

c- Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Programları 5 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun tavsiyeleri ile Kurumun ihtiyaç ve imkanları da göz önünde tutularak eğitim birimince hazırlanır.

PROGRAMLARIN TEMİNİ :
Madde 7-
Altıncı maddede belirtilen Kurul tarafından hazırlanan Temel Eğitim Programları Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu’ nca Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilir.

EĞİTİMİN YAPILMASI :
Madde 8-
Temel Eğitim Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen programlar çerçevesinde, Hazırlayıcı Eğitim ve Stajlar, Eğitim Birimince hazırlanıp, merkezi Eğitim Yönetme Kurulunda görüşüldükten sonra Makamın onayı ile kesinleşen programlar çerçevesinde yapılır.
Temel Eğitim, hazırlayıcı Eğitim ve Staj Programları, bu eğitimlerin başlangıç ve bitim tarihleri, yeri, eğitime katılacakların sayısı, Eğitimlerin başlamasıyla birlikte Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI :
Madde 9–
Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır.

a) Temel Eğitim : Bu Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular 6 ncı maddede belirtilen Temel Eğitim Kurulu tarafından hazırlanır.

Soruların Eğitime tabi tutulacak aday memurlara önceden verileceği dikkate alınarak, 5 inci maddede tespit edilen konuları kapsayacak ve Eğitim Programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet olarak hazırlanan sınav soruları merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca Eğitim Programları ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin edilinceye kadar en az 100 adet olarak Eğitim Biriminde görev yapan Eğitim Uzmanlarınca hazırlanır.

b- Hazırlayıcı Eğitim ve Stajların sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular her konunun eğitim görevlisi tarafından hazırlanır. Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu Başkanlığının onayı alındıktan sonra işleme konulur.

SINAVLAR :
Madde 10-
Sınavlar test, uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanır.
a) Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.
b) Sınavlar duyurulan yer, gün ve saatte başlar.
c) Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır.
d) Sınav sonunda, sınavın başlayışını, akışını ve bitimini, kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az iki gözetmen tarafından imzalanır.
e) Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir.

TEMEL EĞİTİM SINAVLARI :
Madde 11-
Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda 10 uncu madde esasları uygulanır. Ancak sınav soruları, Temel Eğitim Kurulunca belirlenen sorular arasından, konuların eğitim programındaki ağırlıkları dikkate alınarak her konu için ayrı ayrı olmak üzere kur’ a usulü ile adayların huzurunda tespit edilir.

DEĞERLENDİRME :
Madde 12-
Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

a- Temel ve Hazırlayıcı Eğitim :
Bu eğitimlerde sınav kağıtları Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

b- Staj Değerlendirme Belgesi :
Staja katılanlar “Staj Değerlendirme Belgesi” ile değerlendirilirler.

Aday Memurların görev yaptıkları birimlerde birim amirleri bu memurları yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutularak da değerlendirebilirler. Bu takdirde değerlendirme bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre yapılır. Staj değerlendirme Belgesi (ek-1) de gösterilmiştir.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ :
Madde 13-
Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

ADAYLIK DEVRESİ İÇİNDE GÖREVE SON VERME :
Madde 14-
Adaylık süresi olan iki yıl içinde Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, görevde devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

YAZILI SINAVLARA İTİRAZ :
Madde 15-
Aday Memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir.

Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar Aday Memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

SINAVLARA KATILMAMA HALİ :
Madde 16-
Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır, Sağlık Sebebiyle sınava katılmayanlar mazeretlerini doktor raporu ile belgelendirirlerse sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.
Soruların açılmasından sonra sınav salonuna gelenler sınava katılmamış sayılır ve başarısız olarak değerlendirilirler.

SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAKLAR :
Madde 17-
Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar

a) Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler.
b) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar.
c) Kendi yerine başkasını sınava sokanlar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

SINAVLARIN İPTALİNİ GEREKTİREN HALLER :
Madde 18-
Aşağıda belirtilen hallerde sınavlar Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca iptal edilebilir.

a) Sınav sorularının çalınmış olduğunun tespiti,
b) Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tespiti,
c) Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması,
yukarıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
EĞİTİM VE SINAVLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİ YÜRÜTECEK KURULLAR VE GÖREVLERİ:

TEMEL EĞİTİM KURULU :
Madde 19-
Temel Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri, Genel Yönetmeliğin 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilmiştir.

MERKEZİ EĞİTİM TÖNETME KURULU :
Madde 20-
Genel Müdürün veya görevlendireceği Yardımcısının Başkanlığında Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve APK Dairesi Başkanı ile Eğitimle görevli Şube Müdüründen oluşur.

MERKEZİ EĞİTİM YÖNETME KURULUNUN GÖREVLERİ :
Madde 21-
Bu kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Eğitimleri program dahilinde yürütülmesini sağlamak,
b)Temel Eğitim Programlarını ve sorularını Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından temin etmek,
c)Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,
d)Eğitici personel temin etmek,
e)Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
f)Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek,
g)Diğer Kurum ve Kuruluşlarla her türlü işbirliği sağlamak,
h)Eğitimleri denetlemek,
i)Hazırlayıcı Eğitim ve Staj programlarını düzenlemek ve sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak,
k)Eğitim ve Sınav yürütme komisyonlarını kurmak.

EĞİTİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ :
Madde 22-
Eğitim Birimi : Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının gözetim ve denetimi dahilinde bu yönetmeliğin tespit ettiği faaliyetleri düzenlemek, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek, Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim eve Staj devrelerinin sonunda başarısızlıkları görülen adayların durumlarını ilgili birimlere bildirmekle yükümlüdür.

EĞİTİM VE SINAV YÜRÜTME KOMİSYONU :
Madde 23-
Kurumda Aday Memur eğiti yapılması gerektiği zaman, Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca bir Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu kurulur.
Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu aday memurların sayısını, eğitim seviyelerini ve atandıkları görevleri dikkate alarak asgari Şube Müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından, üç kişiden az olmamak üzere Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu başkan ve üyelerini seçer.

Komisyonun görevleri şunlardır :
a- Sınavları yapmak ve değerlendirmek,
b- Adaylara yetecek kadar salon temin etmek
c- Yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek,
d- Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,
e- Eğitim ve sınavları, belirtilen süre içinde tamamlamak,
f- Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,
g- Sınav sonuçlarına yapılan itirazları inceleyip sonuca bağlamak,

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ASKERLİK HALİ :
Madde 24-
Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35. maddesi (E) ve (F) fıkraları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Aday memurların, adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.

BİLDİRME :
Madde 25-
Bu yönetmeliği 14. ve 25. maddeleri çerçevesinde görevlerine son verilen aday memurlar için bu yönetmelikte gösterilen (Ek-2) form doldurularak en geç 1 hafta içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Formda göreve son vermeyi gerektiren sebepler açıkça belirtilir.

Bu durumdaki aday memurların kayıtları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında tutulur.

MEMURİYETE ALINMAMA :
Madde 26-
Temel Eğitim, Hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısızlığı sebebiyle görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişiği kesilenler için bu şart aranmaz.

Üç yıllık sürenin tespitinde Başbakanlık Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.

DERS ÜCRETLERİ :
Madde 27-
Eğitim işlerinde eğitim-öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümleri gereğince ödenir.

DENETİM :
Madde 28-
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Kurumun temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini izleyip denetle yebilir.

SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI
Madde 29-
Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur.
a) Soruların cevap anahtarı, cevap kağıtları 1 yıl,
b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri 2 yıl, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise, dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

İŞBİRLİĞİ VE ORTAK EĞİTİM
Madde 30-
Başka kurum ve kuruluşlarda temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarının uygulanmasında işbirliği yapılabilir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ELEMANLARI :
Madde 31-
Kurum; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerinde;
a) Kendi personeli arasında görevlendireceği uzman-ehli kişilerden
b) Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman-ehil kişilerden
c) Üniversite ve yüksekokulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından yararlanır.

EĞİTİM YERİ :
Madde 32-
Temel ve hazırlayıcı eğitim Genel Müdürlükte, aday miktarı fazla olduğu taktirde uygun görülen yerlerde yapılır.

MECBURİ HİZMETLE YÜKÜMLÜ OLAN ADAY MEMURLARIN EĞİTİMİ :
Madde 33-
Mecburi hizmetle yükümlü olup da, aday memur olarak kuruma atanmış olanlar da bu yönetmelik hükümlerine göre eğitime tabi tutulurlar.
Temel, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan mecburi hizmetle yükümlü adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 225. maddesinin © fıkrası hükmü uygulanır.

YÜRÜRLÜK :
Madde 34-
Bu yönetmelik Makamın onayı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :
Madde 35-
Bu yönetmeliği Genel Müdür yürütür.


DOLDURMA TALİMATI

1. Bu belge iki nüsha tanzim edilir. Bir nüshası aday memurun özlük dosyasına konur, diğer nüshası kendisine verilir.

2. Nitelikler kısmı aday memurun staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulur.

Eğer aday memur başka bir kurumda staj yapıyorsa, belgenin doldurulmasına esas olacak bilgiler memurun görevli olduğu kuruma gönderilir. Belge bu bilgilere dayanılarak aday memurun 1. ve 2. amiri tarafından tanzim edilir.

3. Staj notu puanı 60’ dan düşük olanların değerlendirme belgesine ayrıca (ek-2) formu da doldurularak eklenir.

4. Doldurulan formlar en kısa zamanda Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gereği yapılması için gönderilir.

5. Her niteliğin puanı karşısında yazılmıştır. Niteliğe verilecek puan amirlerce o niteliğin kriterlerine göre takdir edilerek, kendilerine ait sütuna yazılır.

6. STAJ NOTU : Birinci ve İkinci amirler tarafından verilen notların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

7. Tasdik amiri ikinci amirin bir üst amiridir.

NİTELİKLER PUAN AĞIRLIĞI VE DAĞILIMI I. AMİRİ II. AMİRİ
1.GENEL NİTELİKLER    
a. Kılık- Kıyafetine Özeni2  
b. Terbiyesi, Nezaketi ve Tevazu Sahibi Olması 2
c. Ağırbaşlılığı ve Vakarı1  
d. Ciddiyeti1  
e. Kişisel Çıkarlarına Düşkünlüğü2  
f. Uygulamadaki Tarafsızlığı ve Hakkaniyeti 1  
g. Malzeme ve Zamanı Yerinde Kullanımı1  
    
2. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLILIĞI   
a. Kanun, Yönetmelik ve Emirlere Uyması4  
b. Görevlerini Tam ve Zamanında Yapması5  
c. Üstlerine karşı Tavır ve Hareketleri3  
d. Masa Arkadaşlarına Karşı Tavır ve Hareketleri1  
e. İtaati 2  
    
3. ÇALIŞKANLIĞI   
a. Görev Yapmada heves ve Gayreti5  
b. Araştırma ve İnceleme Kabiliyeti5  
c. Fiziki Yorgunluğa Dayanıklılığı2  
d. Fikri Yorgunluğu ve Dayanıklılığı3  
    
4. İŞBİRLİĞİNE UYUMU   
a. Grup Çalışmasına Yatkınlığı3  
b. Geçimliliği2  
    
5. GÜVENİRLİĞİ VE SADAKATİ   
a. Dürüstlüğü2  
b. Dedikodu Yapma Alışkanlığı 1  
c. Gizliliğe Riayeti ve Sır Saklaması1  
d. Güveni Kötüye Kullanması1  
    
6. MESLEK BİLGİSİ   
a. Görevi ile ilgili Mevzuat bilgisi25  
b. Mevzuatı Uygulama Becerisi15  
c. Genel Müdürlüğün Kuruluş ve Çalışması Hakkındaki Bilgisi 5  
d. Halkla İlişkileri5  
 TOPLAM PUAN 100  

 

 AMİRLERİ KİMLİKLERİ 
 I.AMİR II.AMİR
Adı Soyadı   
Unvanı   
Kurumu  
Dolduruluş Tarihi   
İmza ve Mühür   
Toplam Puan (I. ve II.Amirin)  
Staj Notu (Aritmetik Ortalaması)  
Tasdik Olunur   
(Tasdik Eden Yetkilinin Kimliği)