TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik     04/09/1986 tarih ve 19211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe çıkmıştır.


FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİNİN VERECEKLERİ

YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK


Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eseri sahiplerinin veya eserin mali haklarına sahip olanların meslek birliğine üye olmaları halinde, meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik, fikir ve sanat eseri sahiplerinin veya mali hak sahiplerinin meslek birliğine verecekleri yazılı yetki belgesinde yer alacak hususları kapsar.

Yetki belgesi

Madde 3 – Meslek Birliğine üye olan eser sahibi veya mali hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bu yönetmelik esaslarına uygun olarak bir yetki belgesi vermek mecburiyetindirler. Bu takdirde, eser sahibi ve mali hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin eserler üzerindeki mali haklarının takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı, meslek birliği tarafından yapılır. Yetki belgesi ile verilen bu haklar, mali hak sahibinin yetki belgesinde belirttiği eserler için geçerlidir. Meslek birliği, yetki belgesi vermiş üyelerin temsilcisi durumundadır.

Yetki belgesinde belirtilmesi gerekli hususlar

Madde 4 -  Eser sahipleri veya mali hak sahipleri yetki belgesinde yer alacak olan aşağıdaki hususlara uymak mecburiyetindedirler.

a)  Hak sahibi, eser sahipliğinden veya mali hak sahipliğinden doğan mali haklarını en az beş yıl süre ile meslek birliğine devretmeyi yetki belgesindeki sürenin sona ermesinden bir yıl önce, hak sahibi noter aracılığı ile yetki belgesini feshetmediği takdirde aynı süre için bir defaya mahsus olmak üzere yetki süresinin uzatılmış sayılacağını,

b) Meslek birliği tüzüğüne, telif hakları dağıtım yönergesine ve planına uymayı,

c) Meslek birliği hissesini ödemeyi,

d)   Devredilen haklar varsa bunları ayrı ayrı göstermeyi,

e)  Yetki belgesinde belirtilen eserlerle ilgili olarak eser sahipleri veya mali hak sahipleri, özel sözleşme yapmışlarsa bunun bir örneğini meslek birliğine vermeyi,

f) Sonradan doğacak hakların takibi hususunda meslek birliğinin yetkili olduğunu,

g) Yetki belgesinde belirtilen eserden meslek birliği arşivi için bir örnek vermeyi,

h)Eser sahibi veya mali hak sahibi, meslek birliğine devredeceği eserle ilgili bilgileri, açık ad ve adresini, eserin adını, eser sahibinin adını, yayınlanmışsa, çoğaltıldığı sayıyı, eserin niteliğini ve bu niteliklere göre varsa diğer hak sahiplerinin ad ve adreslerini ve eserin cinsini belirtmeyi,

i) Eser sahibi veya mali hak sahibi; “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük”, “Meslek Birliği Tüzüğü” ve yetki belgesiyle verilen yükümlülükleri yerine getirmeyi,

j) Yetki belgesinde belirttiği bir eseri, herhangi bir şekilde kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere, meslek birliğinin, hak sahibinden izin almadan da vermeye yetkili olduğunu,

kabul eder.

Meslek birliğinin yetki belgesinde uyması gereken hususlar

 Madde 5 – Meslek birliği, eser sahibi veya mali hak sahiplerince verilecek yetki belgesinde yer alacak, aşağıda belirlenen hususlara uymakla yükümlüdür.

a)   Eser sahipleri veya mali hak sahipleri tarafından devredilen eserin bütün haklarını meslek birliği kendi adına kullanmaya, değerlendirmeye, karşılığında ödenen ücreti teslim almaya ve devraldığı hakları tamamen veya kısmen bir üçüncü şahsa devretmeye veya kullanmaktan men etmeye, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü idari, kazai ve icrai yollara müracaat etmeye ve takip etmeye yetkilidir.

b) Mali hak sahibi, eser sahibinden devraldığı hakları başkasına devrettiği takdirde yaptığı devir sözleşmesinin suretini bir ay içinde meslek birliğine bildirmekle yükümlüdür. Hak sahipleri her adres değişikliğini, firma sahiplerini ve ortaklık durumunu veya firmanın unvan değişikliğini, varsa şubesini ve yer değişikliğini, en kısa sürede meslek birliğine bildirmek mecburiyetindedir.

c)   Eser sahibinin veya mali hak sahibinin ölümü halinde “Yetki Belgesi” kanuni mirasçılar ile devam ettirilir ve mirasçı birden fazla ise bunlar haklarını korumak üzere içlerinden birisini vekil tayin etmekle yükümlüdür.

d) Eser kullananlar, meslek birliğinden kullanmak üzere aldığı eserler üzerindeki hakları, yalnız meslek birliği ile anlaştığı takdirde başkasına devredebilir.

e)    Eser sahibinin ölümü halinde, veraset kanuni yollarla ispat edilinceye ve vekil belirleninceye kadar meslek birliği ödeme yapmak mecburiyetinde değildir. Eser sahibi veya mali hak sahibinin ölümünden sonra eserin geliri dört yıl arka arkaya masraf ve aidatları karşılamayacak miktarda ise yetki belgesi daha sonraki takvim yılı bitiminde sona erer.

                Çeşitli hükümler

Madde 6 – Yetki belgesinin sona ermesiyle haklar, hak sahibine özel bir geri verme işlemi yapılmadan iade edilmiş olur.

Madde 7 – Her meslek birliği bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde “Tip Yetki Belgesi” ve gerekli formları hazırlar.

Madde 8 – Eser sahipleri veya mali hak sahipleri, üye oldukları meslek birliği tarafından hazırlanan tip yetki belgesi ve ilgili diğer formları doğru olarak doldurup imzalayarak meslek birliğine vermek mecburiyetindedirler.

Hukuki Dayanak

Madde 9 – Bu yönetmelik 2936 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile değişik 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – Bu yönetmelik hükümlerinin Kültür ve Turizm bakanlığı yürütür.


         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.