TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Repertuar İnceleme ve Danışma Kurulu Yönetmeliği     10/10/1988 tarih ve 19955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUAR İNCELEME VE DANIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

  

Amaç ve Kapsam

Madde 1(Değişik: RG 11.03.1993-21521) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Arşivinde toplanan halk ezgilerinin notaya alınabilir değerde olanlarını tespit etmek; uzman ve araştırmacıların yaptıkları notaya alma çalışmalarını ve bu tür hizmetleri yürüten kurum, kuruluş, özel ve tüzel diğer kişilerin değerlendirilmek üzere gönderdikleri derleme ve notaya alma çalışmalarını incelemek, basılması hususunda karar vermek için kurulan “Türk Halk Müziği Repertuar İnceleme ve Danışma Kurulu”nun çalışma şekli, üyelerinin seçimi ve bu Kurul Üyelerine ödenecek huzur hakkını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hukuki Dayanak

Madde 2-(Değişik: RG 11.03.1993-21521) Bu Yönetmelik 14 Aralık 1983 gün ve 18251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci ve 42 nci maddeleri ile 1988 Mali Yılı Bütçe Kanununun  31 nci maddesinin (B) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen:

a)      “Bakanlık” Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b)      “THM “ Türk Halk Müziğini,

c)      “Kurul” THM Repertuar İnceleme ve Danışma Kurulunu,

d)      “TRT” Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu

e)      “Daire Başkanlığı” Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığını,

ifade eder.

Kurulun Teşekkülü

Madde 4-Kurul, THM ve Edebiyatı konusunda temayüz etmiş uzmanlar arasından Daire Başkanlığı’nın teklifi ve Bakanlık Makamının Onayı ile Başkan dahil en az 5, en fazla 7 üyeden teşekkül eder.

Kurula, Daire Başkanlığı’ndan THM ve Edebiyatı konusunda uzmanlaşmış 2 üye alınması zorunludur.

Kurulun sekreterya işlerini, Daire Başkanlığı’nın Halk Müziği ve Oyunları Şubesi Müdürlüğü yürütür.

Kurul Başkanlığı görevini, Daire Başkanı veya Bakanlık Makamı Onayı ile görevlendirilen ve uzmanlık alanı THM veya Edebiyatı olan yetkili yürütür.

Kurulun Görevleri

Madde 5- Kurul, incelenmek üzere teklif edilen notaya alınmış halk ezgilerini, söz ve notaları üzerinden değerlendirir, inceler, düzeltir ve basılabilir nitelikte olup olmadığına karar verir.

Kurulun Çalışma Şekli

Madde 6- Kurul, lüzum görülen hallerde Daire Başkanlığı’nın çağrısı üzerine üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyu 2 oy sayılır.

Eserde Aranacak Esaslar

Madde 7- Kurul, çalışma ve değerlendirmelerini şu esaslar doğrultusunda yapar:

a)      Ezginin otantikliği,

b)      Ezginin yöresindeki yaygınlık derecesi ve yöresel  özellik taşıması,

c)      Ezginin mana ve anlatım yönünden Anayasa’ya, kanunlara, genel ahlak anlayışına ve geleneklere aykırı olmaması,

d)      Kaynak kişinin ses, tavır ve icra bakımından yeterli olması,

e)      Ezginin daha önce derlenen varyantlarından farklı olması,

Koordinasyon

Madde 8- (Değişik: RG 11.03.1993-21521) Bakanlık, Kurul’a incelenmek üzere teklif edilen notaların, TRT’nin repertuarında olup olmadığı konusunda TRT ile işbirliği yapar.

 Huzur Hakkı

Madde 9(Değişik: RG 11.03.1993-21521) Bakanlık dışından katılan kurul üyelerine, 1988 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31 nci maddesinin (B) bendi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kurullar Huzur Hakkı Ödeme Yönetmeliğinde yer alan miktar üzerinden aynı usul ve esaslara göre huzur hakkı ödenir.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


              Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.