TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik     08/01/1999 tarih ve 23577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SENFONİ ORKESTRALARI SOLİST SANATÇILARININ ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (Değişik:RG-18/2/2010-27497)

Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı senfoni orkestralarında görevli solist sanatçıların çalışma usullerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik:RG-18/2/2010-27497)

Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı senfoni orkestralarında görevli solist sanatçıların taşıması gereken nitelikleri, hak ve görevleri, solist sanatçı pozisyonu ile görevlerinin sona ermesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-18/2/2010-27497)

Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (Değişik:R.G-18/2/2010-27497)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Güzel Sanatlar Genel Müdürünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Nitelikler, Görev ve Sorumluluklar, Mali Haklar, Sanatçılığın Sona Ermesi

 

Nitelikler

Madde 5- Solist sanatçılarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 48 inci maddesinin (A) bendinin 4,5,6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar yanında alanlarının özellik ve gereklerine göre aşağıdaki nitelikler de aranır;

a) (Değişik:RG-18/2/2010-27497) Çoksesli müzik alanında çeşitli yönleriyle virtüoziteye ulaşmış, üstün bir tekniğe, müzikaliteye yorum yeteneğine sahip olduğunu; diploma, uluslar arası konserler, uluslar arası yarışma ve ödüller, başarı belgeleri ve benzeri şekilde ulusal ve uluslar arası düzeyde kanıtlamış olmak.

b) Sanatını bilgi, teknik, diksiyon, yorum ve deneyim ile geliştirmiş olmak,

c) (Değişik:RG-18/2/2010-27497) Çalışmalarıyla Türk kültür ve sanatı ile evrensel sanata çağdaş değer ölçüleri içinde üstün hizmetler vermiş olmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında önemli sanat merkezlerinde başarı sağlamış olmak veya uluslar arası seviyede kendisini üstün bir sanatçı olarak kabul ettirmiş bulunak.

Solist Sanatçıların Görev ve Sorumlulukları

Madde 6- (Değişik:RG-18/2/2010-27497)

Solist sanatçıların görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Solist sanatçı, her konser sezonunda kadrosunun bulunduğu senfoni orkestrasında en az bir konser verir. Solist sanatçının gerçekleştirmek istediği konser programı, orkestranın yetkili kurullarınca değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır. Solist sanatçının gerçekleştireceği konser herhangi bir sebep ile iptal edilirse yönetim kurulunun ve solist sanatçının uygun bulduğu bir tarihte konser gerçekleştirilir.

b) Solist sanatçının Genel Müdürlüğe bağlı diğer senfoni orkestralarında konser gerçekleştirmek istemesi halinde, başvurduğu orkestra solist sanatçının talebini değerlendirmeye almak zorundadır. Solist sanatçının talebini reddeden orkestra yetkili kurulu ret gerekçesini, solist sanatçının kadrosunun bulunduğu orkestraya on beş gün içinde bildirir.

c) Solist sanatçının bağlı olduğu orkestra yönetimi, solist sanatçı için yurtiçi turneler düzenlemek durumundadır. Bu turneler orkestra eşliğinde olabileceği gibi, solo veya birkaç enstrüman eşliğinde resitaller biçiminde de olabilir.

ç) Solist sanatçı, daha önce orkestra müdürlüğüne bildirdiği tarihler arasında sanat ve eğitim kurumlarında en az birer seminer, resital, master class, workshop ile diğer eğitim faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu konuda orkestraların bulunduğu bölgedeki üniversitelerin konservatuar bölümlerine, müzik okullarına, güzel sanat liselerine ve bunlar gibi münhasıran fonetik sanatlara yönelik eğitim veren kurum ve kuruluşlara öncelik tanınır. Solist sanatçının gerçekleştireceği bu tür faaliyetlerin planlamasını orkestra yönetim kurulu, üniversitelerle, sanat ve eğitim kurumları ile görüşerek yapar. Solist sanatçı kararlaştırılan etkinliklere katılmak zorundadır.

d) Solist sanatçı, hizmetine ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülen sanatsal görevleri yerine getirir.

e) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Solist sanatçı, bir sözleşme yılı içinde bu maddede sayılan en az on beş etkinlik gerçekleştirir. Orkestra yönetim kurulları da konser sezonu programını yaparken bu hususu dikkate almak zorundadır.

Solist sanatçıların sorumlulukları şunlardır:

a) Solist sanatçılar ilgili orkestranın yetkili kurulları ve yöneticileri tarafından verilen talimatlara uyar.

b) Solist sanatçıların kurum dışında gerçekleştirecekleri her türlü sanatsal faaliyet Bakanlığın yazılı iznine tabidir.

c) Solist sanatçılar, kesin adreslerini istihdam edildikleri orkestra müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Orkestra yönetim kurulu her yıl Kasım ayı sonuna kadar solist sanatçının yıllık faaliyetini gösterir raporunu Genel Müdürlüğe gönderir.

Solist Sanatçının Hakları

Madde 7- Solist sanatçılar, 7/5/1987 tarihli ve 87/ 11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar”ın 3 üncü maddesinde tanımlanan sanatçı kapsamında değerlendirilir ve anılan esaslarda sanatçılara tanınan mali haklardan faydalanırlar.

Solist Sanatçılığın Sona Ermesi

Madde 8- (Değişik:RG-18/2/2010-27497)

Solist sanatçının sözleşmesi, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 nolu alt bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartları sözleşme süresi içinde kaybetmesi halinde Bakanlıkça re’sen feshedilir.

Solist sanatçının sözleşmesi, solist sanatçı sıfatı ile gerçekleştirmek zorunda olduğu konser, seminer, resital, master class ve diğer eğitim faaliyetlerini geçerli bir gerekçe olmaksızın gerçekleştirmediği orkestra yönetim kurulunca her yılın Kasım ayındaki raporu ile Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile feshedilir.

Görevlerini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmediği veya getiremediği tespit edilen solist sanatçıların sözleşmeleri, Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilir.

Solist sanatçı sezon içinde ilan edilmiş programı yok ise, en az bir ay önceden Bakanlığa bildirmek kaydıyla sözleşmesinin feshini isteyebilir.

Sözleşme Süresi

Madde 9- Solist sanatçıların sözleşme süreleri Bütçe yılı ile sınırlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 10- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümleri, 7/5/1987 tarihli ve 87/ 11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar” ve sözleşme hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- (Değişik:RG-18/2/2010-27497)

18/2/2010 tarihinden itibaren senfoni orkestralarında istihdam edilen solist sanatçıların emeklilik, nakil, istifa, ölüm ve benzeri nedenlerle boşalan pozisyonları iptal edilir. Bu pozisyonlara yeniden solist sanatçı unvanı ile atama yapılamaz.

Geçici Madde 2 – (Ek:RG-18/2/2010-27497)

18/2/2010 tarihinden itibaren üç ay içinde solist sanatçılar, icra ettikleri enstrümanlar göz önüne alınarak orantılı bir dağılım yapılmak üzere başka bir senfoni orkestrasına Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atanabilir.

Solist sanatçının pozisyonu, bu Yönetmelikte sayılan görevleri yerine getiremeyeceğini 18/2/2010 tarihinden itibaren bir ay içinde bağlı bulunduğu orkestra yönetimine bildirmesi halinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile sanatçı pozisyonuna çevrilir ve norm kadrosu uygun olan bir senfoni orkestrasına atanır. Solist sanatçının boşalan kadrosu iptal edilir.

Yürürlük

Madde 11- Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

 _______

(1) 18/2/2010 tarihli ve 27497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Kültür Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliği”nin  adı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


             Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.