TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik     05/08/1963 tarih ve 11472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


GÜZEL SANATLARDA FEVKALADE İSTİDAT GÖSTEREN ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

 

 

Madde 1- Güzel Sanatlarda fevkalâde istidat gösteren çocukların Devlet tarafından yetiştirilmesi hakkındaki 15/2/1956 tarihli ve 6660 sayılı kanunun 1 inci maddesinde sözü geçen mütehassıs öğretmenler, Ankara Devlet Konservatuvarının Yüksek Devre Kompozisyon, piyano, yaylı sazlar bölümlerinde esas ders öğretmeni ve Güzel Sanatlar Akademisinin resim ve heykel bölümlerinde atölye öğretmeni olarak en az 10 yıl vazife görmüş olanlar arasından seçilir. 10 yıl şartı gerçekleştirilemezse seçim bu dallarda en kıdemli olan öğretmenler arasından yapılır.

Madde 2- Yine aynı kanunun birinci maddesinde bahsi geçen komisyon, her yıl Mart ayının ikinci yarısında yapacağı toplantıda bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Madde 3- Komisyon yılda en az 6 toplantı yapar. Toplantıların yer ve zamanı komisyonca tayin edilir. Olağanüstü durumlarda komisyon; başkanın veya başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır.

Madde 4- 6660 sayılı kanunun 1 inci maddesindeki sözü ile çok üstün bir kabiliyet gösteren ve ileride memleketimizi sanat alanında milletlerarası ölçüde temsil edebileceği umulan çocuklar kastedilmiştir.

Madde 5- 6660 sayılı kanundan faydalanmak üzere yapılacak müracaatlar için, çocukların müzik icracılığında 12, kompozisyon ve plâstik sanatlarda 14 yaşını geçmiş olmaları gerekir. Bu yaş sınırını aşmış çocuklar için yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

Madde 6- a) Komisyon tarafından kanunun kapsamına giremeyeceği gerekçesi ile reddedilen çocukların müracaatları bunlar yaş sınırları içinde bile olsalar kabul edilemez.

b) Komisyonca kanunun kapsamına girebileceği umulan ve gelişme ihtimali üzerinde durulan çocuklar, yaş sınırı içinde kalmak kaydı ile, komisyonun daveti üzerine, bir defa daha yoklanabilir.

 Madde 7- Müracaat eden çocuklar hakkında müspet veya menfi karar verilmesi yada daha önce verilmiş müspet bir karar gereğince öğrenimine devam etmekte olan bir çocuğun kanunun şümulünden çıkarılması hususu komisyondan 10 üyenin oyu ile gerçekleşir.

 Madde 8- Komisyon, yurt dışı ve yurt içindeki kurumlar ve yetiştirici uzmanlarla teması gerekli işlemleri ancak Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yoluyla yürütülür.

 Madde 9- Çocukların teftiş ve denetlemeleri komisyon gerekli görürse bir ya da zorunlu bulunmadığı zamanlarda daha çok üyesini, yurt içinde veya dışında, çocukların teftişi ile görevlendirilebilir. Teftiş işiyle görevlendirilecek olan şahıs veya şahıslara her defasında seçim yolu ile tespit olunur. Komisyon denetleme görevini çocukların öğrenimde bulundukları kurumdan veya yetiştirici uzmanlardan tatil ayları dışında üç ayda bir ve belletici veya asistanlardan iki ayda bir alınacak raporlarla sağlar.

 Komisyon gerekli bulursa; çocukları yetiştirmeyi üzerine almış bulunan uzmanlardan biri, öğrencisi hakkında sözle bilgi vermek, öğrencisinin çalışmalarını yurt içinde gösterip tanıtmak ve bu vesile ile komisyon üyeleri ve memleket sanat çevresiyle yakından temasa gelmek üzere kısa bir süre için yurda çağırılabilir.

Çocukların ve refakatçilerin sağlık durumları:

Madde 10- Çocukların ve refakatçilerin yılda iki defa sağlık kontrolleri yapılır. Üstün kabiliyetli bir çocuğun kanunun şümulüne girmesi komisyonca kabul edildikten sonra genel bir sağlık muayenesinden geçirilir. Öğrenim göreceği sanat dalına girmeye elverişli olup olmadığı hususu resmi bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile tespit edilir. Sağlık durumu müsait olmayanlar, istidatları ne derece olursa olsun kanunun şümulü içine alınmazlar. Bu muayenede refakatçilerinde durumları ayrıca tespit ettirilir. Sağlık durumu elverişli olmayanlar refakatçi tayin edilemezler.

Öğrencilerin öğrenim ve yetiştirilme süreleri ve geri çekilmeleri:

Madde 11- Komisyonca tespit edilip kendisine verilecek programları zorlayıcı bir sebep bulunmaksızın belirli süreleri içinde tamamlayamayan çocuk geri çağırılır. Öğrenim süresi tespit edilecek programların bitmesi ile son bulur.

Ödül verme

Madde 12- öğrenim dönemlerinde üstün başarılı görülenlere ve önemini kurulun değerli bulacağı milletlerarası yarışmalarda birinci veya ikinci ödüllerden birini almış olanlara kurulun uygun göreceği ölçüde bir para ödülü verilebilir.

 Madde 13- Olağanüstü istidatlı çocuklarla refakatçilerine verilen aylıktan başkaları yararlandırılamaz. Yabancı memleketlerde bulunan refakatçiler bakmayı üzerlerine alarak yurttan herhangi bir kimseyi çağıramazlar.

 Madde 14- Belirtilen yerlerde kendileri tarafından kiralanacak konutlar, yalnız öğrenimde bulunan çocuk ve kurulca tayin edilen refakatçilere ayrılmıştır. Aileden ayrılması mümkün olmayan küçük yaştaki kardeşlerden birinin birlikte oturmayı kurulun üzerine bağlıdır. Misafir olarak da olsa başka kimseler bu konutta oturamazlar. Refakatçiler, yetiştirilen çocuğun konutta rahat çalışabilmesini sağlamak ve bu çalışmayı bozacak her türlü engeli önlemekle görevlidir. Konutların durumu her zaman gerek öğrenci müfettişliği, gerekse komisyonun tayin edeceği kimseler tarafından denetlenmeye açıktır.

 Bu maddede açıklanan hususlara uyulmadığı zaman komisyon, kanunun ikinci maddesinin (d) fıkrasını uygulayabilir.

Madde 15- 6660 sayılı kanunun kapsamı içine alınmış çocukların öğretmen ve bütçenin ® formülünde tespit edilmiş ders gereçlerine ait masraflarından başka, kültürlerinin gelişmesi için gerekli olan konser, tiyatro, müze, sergi ve galerilere ait kendi ve bu öğrenciler 15 yaşını dolduruncaya kadar, yalnız bir refakatçinin bilet masrafları Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödenir.

Madde 16- Öğrenimde bulunan çocukların halk karşısında her türlü sanat gösterileri yapması komisyonun vereceği müsaadeye bağlıdır. Yetiştirici kurum veya uzman tarafından eğitsel amaçla düzenlenen öğrenci konserleri veya öğrenci sergileri bu kaydın dışındadır. Yetiştiricisi uygun görse bile komisyonun yazılı izni bulunmadıkça öğrencinin genel sergiler, konserler, festivaller, yarışmalar ve danışma niteliğindeki temaslar gibi faaliyetlere girişmesi kesin olarak yasaklanmıştır.

Madde 17- Komisyon her yılın Haziran ayı toplantısında bütçeyi gözden geçirir ve önerilecek ® formülünü hazırlar.

Madde 18- 6660 sayılı kanuna göre hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlülüğe girer.

Madde 19- Bu yönetmeliğin hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.        Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.