TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme ve Kullanma Yönetmeliği     26/11/1976 tarih ve 15775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İŞLETME VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ

 

A. 6165 sayılı Kanun ve eklerine göre Bayındırlık Bakanlığınca inşa ettirilen ve İstanbul Opera binası olarak anılan yapı, yeniden düzenlenen projelere göre bir Kültür Merkezi niteliği kazanmış olup Atatürk Kültür Merkezi olarak adlandırılmıştır.

Amaç

Madde 1 – Atatürk Kültür Merkezi, yurtiçi ve uluslar arası Sahne Sanatları ile Güzel Sanatları halk kitlesine sunmak, yaymak ve tanıtmak amacına hizmet eden bir tesistir.

Binanın Bölümleri   

Madde 2 –

a)  Büyük Salon

b) Konser Salonu

c)  Oda Tiyatrosu

d) Çocuk Sineması

e) Sanat Galerisi

Ve bu ünitelerle birlikte inşa edilen yan tesisler:

f) Seyirciler için ayrılmış hacimler (gişeler, girişler, fuayeler, gardroplarWC ler, büfeler)

g)  Sanatçı ve Sanat Yöneticileri için hazırlanma, çalışma ve dinlenme hacimleri

h)  Sahneler (yardımcı sahneler dahil), prova salonları (sahne orkestra, bale, koro, ses v.s)

i)  Atölyeler, garaj ve depolar  

j)  Tesisat merkezleri (her türlü sahne mekanik, elektrik ve binanın tesisatı)

k) Çevre ve Otoparklar

l) Hizmet Binası

m)  Atatürk Kültür Müdürlüğü’nün  kullanacağı hacimler

Bölümlerin Fonksiyonları

Madde 3 –

a)  Büyük salon ve sahnesi

Her türlü sahne eserleri icra edilir (Tiyatro, Opera, Operet ve konserler), siyasal ve ideolojik amaçları olmayan toplantılar yapılır.

b) Konser salonu ve sahnesi

Podyumun büyüklüğüne uygun konserler, dekor ve perde kullanılmaksızın düzenlenecek sahne gösterileri ile siyasala ve ideolojik amaçları olmayan toplantılar yapılır.

c) Oda tiyatrosu

Belirli ölçülerde dekor kullanılarak düzenlenecek temsiller ve küçük konserlerle, siyasal ve ideolojik amaçları olmayan toplantılar yapılır.

d) Çocuk sineması

Yalnız çocuklar için sinema, karagöz, kukla v.b gösteriler yapılır.

e) Sanat galerisi

Resim, süsleme sanatları ve 500 kg/M2 ağır olmayan diğer plastik sanatlarla ilgili sergilemeler için kullanılır.

f)  (Mülga:)

g) Sahneler (yardımcı sahneler dahil), prova salonları (sahne orkestra, bale, koro, ses v.s):Yetkili teknik personel nezareti olmaksızın kullanılamaz

h) Atölyeler, garaj ve depolar: Bütün atölyeler, garaj ve depolar Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü’nün yönetimindedir.                                              

i)  Tesisat Grupları ve Merkezleri: Bütün tesisat grupları ve merkezleri Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü’nün sadece sorumlu şahıslarının denetiminde kullanılır.

j)  (Mülga:)

Kullanma Şartları

Madde 4 –

a) Her temsil sezonunda Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek gösteri, temsil faaliyetleri için görevlendirilecek kuruluş ve sanatçıların kimler olacağı, yıllık plan halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Mayıs başında başlar. Bir yıllık faaliyete ait program taslağı Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğüne gönderilir. Bina ve tesislerinin işletme ve kullanma imkanları kapasitesi ile sorumlu işletme personeli göz önünde bulundurulacak Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğünce verilecek mütalaaya göre en geç 15 Haziran’da kesinleşir. Kesinleşen bu programda, kimlere ne kadar davetiye kontenjanı tanındığı da ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Gerek kültürel hizmet gerekse sanatçıyı teşvik konusunda  bedava halk programları yapılması, yıllık planda belirtilecek özel faaliyet gösteren bu tip sanat gruplarına da yer verilir. Atatürk Kültür Merkezinde faaliyetlerin programlanmasında dünyanın teknik yönden her türlü kapasitesi göz önüne alınacak, hiçbir tehlike riskine girilmez. Özellikle sahnede teknik işletmeyi zorlayan ve tüm tesisatın bakım ve onarımını engelleyecek aşırı faaliyetlere izin verilmez.                                                                                                                                  

                                                                                                     b)  Klima, havalandırma tesisatı yapılmış mahaller, bu tesisat  çalışmadığı takdirde mutfak ve seyirci kısımlarındaki WC.lerin kullanılması tehlike arz ettiğinden kesinlikle kullanılmaz. Şehir besleme suyu kesildiğinde depolarda kullanma suyu olarak ayrılan kısmı çalıştıran motopomplar arızalandığı takdirde, arıza giderilinceye kadar şayet bu kullanma suyu da bitmiş ise yangın için depoda bulunan rezerve suyun yangının dışında kullanılması yasak olduğu gibi bu durumda su temin edilinceye kadar binayı kullanmak yasaktır. Bununla beraber yangın, gerekse yağmurlama tesisatını besleyen ana depo su rezervini tesisata veren motopomplar arızalandığı veya ana depo herhangi bir sebeple olursa olsun boşalmış veya boşaltılmış ise bina can emniyeti bakımından tehlikeli olup, hiçbir kimse binaya sokulamaz.

c)  Emniyet tesisatı, jeneratörler ve emniyet tesisatını besleyen akümülatörler çalışmadığı takdirde bina ve tesisler kesinlikle kullanılamaz. Seyirci kısımlarında tüm hacimler projedeki amaçlarına uygun olarak kullanılır. Binada hiçbir hacim, şahıs veya kuruluşlarca bloke edilemez. Yıllık programla düzenlenen sanat faaliyetleri dışında sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilecek uluslar arası toplantılar düzenlenebilir. Bu toplantıların düzenlenmesinde seyirci salonları ve fuayelerde mevcut inşaatı ve tesisat ile mobilya düzeninde hiçbir değişiklik yapılamaz. Binanın gerek salonu, gerek fuaye ve diğer halkla ilişki kısımlarında projelerde öngörülen insan sayısının üstünde seyirci alınamaz. M2 ye 400kg/m2 nin üstünde yükleme yapılamaz. Sahnelerde seyirci yerleştirmek sakıncalı ve kesinlikle yasaktır. Uluslar arası toplantılar nedeniyle öngörülen yıllık sanat faaliyetleri ve hazırlıkları kısıtlanamaz.

d)     Sahne bloklarında özel ziyaretçi salonunun dışında hiçbir ziyaretçi kabul edilemez.

Kullanma Hükümleri

Madde 5 –

a)  Kaçma yollarında ve Genel Vaziyet planında gösterilen yol ve geçitlerde ve itfaiyenin faaliyeti için  öngörülen alanlarda, araç ve diğer malzemenin bırakılması veya depo edilmesi yasaktır. Bu yasaklar idarece uygun tabelalarla gerekli yerlerde işaret edilecektir.

b) Binanın içinde kaçma yolları işletme faaliyeti sırasında serbest tutulacaktır.

c) İşletmenin faaliyeti sırasında binanın kaçma yolları üzerinde bütün kapılar açık yani kilitlenmemiş olarak bulundurulacaktır

d)  Dekorasyon, mobilya, levazım ve benzeri eşyanın muhafazası, ancak sahne, podyum ve diğer oyun gösteri alanları dışında bulunan depolarda yapılabilir. Sahnede ateşten kolay tuştan dekorasyon ve teçhizat malzemesi kullanılmaz. Bu husus mobilya ve benzeri eşya için söz konusu değildir. Projektörler, perde ve dekorasyonların yakınında bulundurulamaz. Projektörler yanma noktaları, perde veya dekorasyona isabet ettirilmeyecektir.

e) Çelik perdeler altında dekorasyon veya herhangi bir eşya bulunamaz.

f) Sofitoya ancak günlük dekorasyon malzemesi asılabilir (1 oyun ve 1 prova olmak üzere 2 temsil için)

g)  Sofito borularına kapasitelerinden ağır yükleme yapılamaz

h) Sahnenin çevre duvarları ile dekorasyon arasında bulunan geçitler en az 1,5 mt genişliğinde serbest bırakılır

i) Podyum ve oyun gösteri alanı yüzeylerinde ancak yanmaz cinsten dekorasyon ve teçhizat malzemesi kullanılabilir. Bu hüküm mobilya ve lambalar için söz konusu değildir. Yanıcı olan mobilya ve lambalar yukarıya ancak yanmaz cinsten halatlarla çekilebilir.

j) Podyumlar üzerinde yayılı yük toplam 5 tonu geçemez.

k) Binanın seyirci salonları, fuayeleri, girişleri, gardrop mahalleri, WC gibi bütün mekanlarda hiçbir şekilde ilave tesisat veya inşaat yapılamaz. Fuayelerde sergileme vb faaliyetler ancak Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğünün uygun göreceği şekilde yapılabilir.

l) Ambalaj malzemeleri emin yerlerde, temizlik malzemeleri, aylıklı ve kapalı yanmaz kaplarda muhafaza edilmelidir.

m) Temsilde kullanılmayan eşyanın sahne ve yardımcı sahnelerde bırakılması yasaktır.

n)     Büyük sahnede ve yardımcı sahnelerde sanatçılar ve görevliler dışında miktarı ne olursa olsun hiçbir şekilde seyirci yer alamaz.

o) Aşağıdaki mahallerde sigara içilmesi yasaktır:

- bütün seyirci salonlarında,

-büyük sahne ile irtibatı olan bütün hacimler ve diğer yan hacimlerde, koridor ve merdiven boşluklarında,

-sahne, ön sahneler dahil tüm podyumlar ve gösteri alanı yüzeyinde, sanatçı gardroplarında, bütün depolarda, merdiven ve depolarda, (rolleri icabı sanatçılar oyun gösteri alanında sigara içebilirler.)

- yangın tehlikesi olmayan sahne girişindeki diğer hacimlerde sigara içilebilir.

-açık ateş, fişek, yanar sıvılar, bunların karışımları ve yangına neden olabilecek malzemenin sahne podyum ve gösteri alanlarında bacunlarında kullanılması ve muhafaza edilmesi yasaktır

- yukarıda belirlenen mahallerde sigara içme yasağı okunaklı ve yeterli miktarda levhalarla hatırlatılır

p) Artistlerin elbise değiştirme hacunlarında aynı zamanda bulundurulabilecek kişi adedinin hesaplanmasında hacim yüzeyinin m2 sine bir kişinin isabet edeceği esas alınır. 12 m2 den daha büyük artistlere mahsus elbise değiştirme hacımlarının kapılarında bu hacunların kaç kişi tarafından aynı zamanda kullanılabileceği belirtilecektir

q)  İşletme mensubuna ait elbise değiştirme hacımlarını aynı zamanda kullanacak kişi adedi hacim yüzeyinin 2 m2 sine 1 kişi isabet edecek oranda olacaktır.

r) Sahne ve gösteri yeri alanları ile dekorasyonlar mümkün mertebe tozsuz halde tutulmalı ve yılda en az bir defa esaslı şekilde temizlenmelidir. Ahşap ve terzi atölyeleri her gün mesai sonunda talaşlardan ve diğer artıklardan temizlenecektir.

s) Sahne mekaniği, ışıklandırma, klima, havalandırma ve ısıtma tesisatı ile düşey ve yatay yönde hareketli podyumların işletilmesi ve bakımı ile ancak tecrübeli ve itimada şayan personel vazifelendirilecektir.

t) Hareketli oyun gösteri alanları ve podyumları sadece Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğünün sorumluları tarafından işletmeye konulacaktır

u) Çelik perdelerin oyun sezonu süresince her temsilden önce itfaiye mensubunun da huzurunda indirilip kaldırılmak suretiyle arızasız işleyip işlemediği hususu kontrol edilecek ve bu husus zabıtla tespit edilecektir

v) Çelik perdeler ancak itfaiye güvenlik postası yerini aldıktan sonra açılacak, çelik perde her temsil sonunda indirilecek ve faaliyet zamanı dışında kapalı kalacaktır

w) Seyirci salonlarında işletme sırasında Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü yetkilisinin hazır bulunması şarttır. Bu şahıs işletme talimatnamesine riayet edilmesinden sorumludur

x) Büyük sahnede yapılan temsiller ve diğer teknik çalışmalar sırasında teknik sahne şefi ile sahne ışıklandırma şefinin hazır bulunması şarttır. Mevcut çalışma düzeninde teknik teçhizatta veya ışıklandırma teçhizatında yapılacak değişiklikler ancak bu iki şefin huzurunda cereyan edecektir

y) İtfaiye postaları: Bütün sahnelerde (verilen her temsil veya prova sırasında seyirci bulunsun veya bulunmasın); esas sahnede eğitimli bir itfaiye postasının bulundurulması şarttır

z) Yangına karşı korunma ayrıca bir talimatla düzenlenecektir

aa)  Sanatçılar ve diğer görevli tüm işletme mensupları çalışmaya başladıklarında ve ayrıca her yıl en 1 defa, misafir sanatçılar ise, görevlerine başladıklarında:

-  Yangın ihbar, güvenlik ve ışıklandırma tesisatının çalıştırılması

-  Yangın veya panik vukuundaki tutumları

-  İşletme talimatnamesindeki diğer hususlar hakkında eğitilecek ve bu hususun yerine getirildiği belgelenecektir.

bb) Büyük salonda konser salonunda verilecek her iki temsilden önce eserin bütün dekorasyonu ve ışıklandırması ile kapalı bir prova yapılacak, Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü bu provadan en az 24 saat önce sanat kuruluşunca haberdar edilecektir.

cc)   Her seyirci mahallinin ana girişinin yakınında, seyirci oturma yeri planı rahatça görülebilecek bir yerde asılı olmalıdır. Bu planda belirtilmiş olan yerleşme düzeni değiştirilemeyeceği gibi herhangi bir ilavenin yapılması da yasaktır

dd) Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü tüm bina ve emniyet tesisatının yılda en az bir defa kontrol ettirmelidir. Emniyet tesisatında yapılacak kontrollerde yetkili itfaiye kuruluşunun da iştiraki sağlanmalıdır. Herhangi bir tesisatta esaslı değişiklikler yapıldıktan sonra da bu kontrol tekrarlanmalıdır.

ee)  Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü yapılacak deneme ve kontroller için gerekli malzemeyi, gerekli ihtisas sahibi elemanları ve gerekli dokümanları hazır bulundurmakla mükelleftir.

ff)  Tüm inşaatın yapım, bakım ve onarım işleri için 6165 sayılı Kanuna ekli olan 7306 sayılı Kanundan yararlanılacaktır

gg)  Elektrik tesisatının denemesi için aşağıdaki dokümana ihtiyaç vardır

-         Genel Akım dağıtım planı,

-         Emniyet ışıklandırma dağıtım planı,

-          Her kata ait ölçekli bir elektrik tesisat planı,

Bu plandan şunlar anlaşılmalıdır:

-         Tüm elektrik dağıtım hacımlarının ve elektrik dağıtımının yerleri,

-         Numaralandırılmış olarak emniyet ışıklandırmasının yerleri (Watt olarak gücü),

-         Emniyet ışıklandırmasının dağıtım hacımları ve durumu

-         Tali kabloların yerleri,

-         Projeksiyon odası tablolarının yerleri

hh)   Tesisatta kontrol ve denemeler sonucu noksanların ve arızaların Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğünce derhal giderilmesi sağlanarak bu hususta belgeye bağlanacaktır

ii)      Binada mevcut asansörler, sahne mekanik tesisatı, sahne elektrik kontrol sistemi, sahne ışıklandırması, sahne elektro-akustik tesisatı, klima, havalandırma, ışıklandırma tesisat grupları için ehil firmalarla periyodik kontrol ve bakım sağlayacak anlaşmalar yapılacak, tesisat için gerektiği kadar malzeme sağlanacaktır

jj)      Atatürk Kültür Merkezi binası çevre ve bütün tesislerini de içine alacak şekilde;

a.     Yangın

-         Bina,

-         Muhteviyat,

-        Teknik malzemeler,

b.     İnfilak

c.      Mali Mesuliyet;

-       İşveren mali mesuliyeti (personele karşı),

-      Üçüncü şahıs mali mesuliyeti                                                                                         

d.     Grev, lokavt – kargaşalık, halk hareketleri, bilimum muataralar ve kötü niyetli hareketler (sabotaj) olarak genel sigortası yaptırılacaktır

kk) Bina ve tesislerin tümünde ve yakın çevresinde sanat faaliyetleri ile ilgili yazı, afiş vb. dışında her türlü düzenleme, afiş vs. kesin olarak yapılamaz. Bina iç hacunlarında faaliyetlerle ilgili gerekebilecek yazı, pano vb. binanın iç mimarisinin bozmadan Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğünce uygun görülecek şekilde yapılır

ll)      Binanın proje telif hakkı Bayındırlık Bakanlığına aittir. İnşaat ve tesisatta Bayındırlık Bakanlığının müsaadesi olmadan hiçbir değişiklik veya ilave yapılamaz

Madde 6 – Aşağıdaki hususlar (nizamlara aykırılık olarak) belirlenmiştir:

a)      Kaçma yolları ve itfaiyeye mahsus olanlar üzerinde araç veya benzeri eşya park ve depo etmek,

b)     İşletme esnasında kaçma yollarını serbest tutmamak veya hava yeterince ışıklandırmamak,

c)      Kaçma yolları üzerinde bulunan bütün çıkış kapılarını kilitlemek veya kapamak,

d)     Gereği olmayan dekorasyon, mobilya, aksesuar, elbise v.b eşyayı podyum ve diğer oyun gösteri alanlarında bulundurmak,

e)      Sahnede ateşten kolay tutuşan dekorasyon ve teçhizat malzemesi kullanmak,

f)        Podyum ve oyun gösteri alanlarında yanar cinsten dekorasyon ve teçhizat malzemesi kullanmak, mobilya ve lambaları yanar cins askılarla yukarıya çekmek,

g)      Sigara içilmesi yasaklanan bölümlerde sigara içmek, açık ateş kullanmak, yanar cins sıvı bulundurmak veya depo etmek,

h)     Seyirci salonlarında işletme esnasında Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü adına resmen sorumlu birini hazır bulundurmamak,

i)        Sahnelerde yapılan temsiller ve diğer teknik çalışmalar esnasında bir teknik sahne ve bir sahne ışıklandırma şefi hazır bulunmadan, sahne ve oyun gösteri alanlarının kullanılmasına müsaade etmek,

j)        Sahnede bir itfaiye postası hazır bulunmadığı halde tesisin işletilmesine rıza göstermek,

k)     Yangın talimatına riayet etmemek,

l)        Seyirci salonları için düzenlenmiş oturma yeri planındaki tertibi değiştirmek veya oturma yeri ilave etmek,

m)   Binanın her türlü emniyet ve diğer tesisatını, öngörülen zamanlarda kontrol ettirerek belgelememek,

n)     Teknik bir sakınca özellikle emniyetle ilgili bir eksiklik olduğu halde işletmeyi durdurmamak,

Madde 7 – Yukarıdaki amaç ve genel hükümler çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi yönetim kadrosu: (EK2)

a)      (Değişik: Makam Onayı 05.05.1986 – Kül.Merk./02.4/49-491-893)Atatürk Kültür Merkezi, doğrudan doğruya Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Atatürk Kültür Merkezi müdürünün sorumluluğunda işletilir. Bu müdür sanat kuruluşlarının ilişkilerini koordine eder ve yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere uygun faaliyette bulunulmasını sağlar.

b)      Teknik Müdür (sahne ve sahne ışıklandırma imtihanı vermiş en az iki yıl bu kapasitede bir sahnede tecrübe kazanmış uzman mühendis) teknik müdürlük alt kademesinde bütün elemanların görev ve sorumluluklarından üst kademeye karşı sorumludur. Ayrıca bina ve tesislerin teknik yönden hizmete hazır durumda olması, bakımı, korunması, ve güvenli olarak kullanılması için her türlü tedbiri alır. Bayındırlık Bakanlığınca verilecek projeler, işletme ve bakım talimatnameleri hakkında tam bilgi sahibi olacak ve bütün personelin görev ve sorumluluklarını belirleyecek, bu konuda gerekli teknik bilgilere sahip olmalarını sağlayacaktır.

Bina ve tesislerinin teknik niteliklerine, yangından korunma, iç ve dış güvenlik ile sabotajdan korunma ve topluluğa açık bu tip binalarda alınması gerekli diğer bütün tedbirlerle ilgili yasalar göre örgütün içinde görev ve sorumlulukları detaylı olarak belirleyen bir iç hizmet talimatı ile bu binada faaliyette bulunacak kendi örgütü dışındaki kuruluşlarla seyircilerin uymaları gereken tüm hususları içine alan bir talimat yapacaktır. Her yıl en az iki defa bölüm şefleri ve ona bağlı personele bina ve tesislerinin tüm bakım ve işletme talimatı, güvenlik tesislerinin kullanılması, her türlü tehlike halinde yapılacak işler hakkında bilgi verilecek, gerekli eğitimler yaptırılacak işlemler belgelere bağlanacaktır.

Teknik Müdürlüğe Bağlı Şeflikler

ba) Sahne Teknik Şefi: Sahne teknik şefi en az bir yıl bu tip bir sahnede tecrübeli mühendis veya teknisyen olmalıdır. Sahne teknik şefi binanın sahne sistemi ve her çeşit sahne inşaat ve tesisatı hakkında  bilgi sahibi olacaktır. Sahne teknik şefi sahne ve yardımcı sahnelerde, provalar hazırlıklar ve temsillerde görevli şefler arasındaki koordinasyonu sağlayıp, faaliyetlerin bina, sahne, tesisat ve sanat gereklerine göre istenilen bütünlük içinde yürütülmesine ve teknik görevler yönünden sanatçı ve diğer görevlilerin disiplinli ve gereklere uygun hareketlerinden sorumludur. Sahne teknik şefinin sahne düzeninde özellikle yerine getireceği hususlar şunlardır:

Sahne düzenlenirken çevre duvarları veya kurulmuşsa ufak perdeler ile dekorlar arası en az 1,5 mt genişlikte serbest bir geçiş bırakır. Bu geçişe bazı mekanik tesisata ait karşı ağırlıkların işgal edeceği alanlar dahil değildir. Dekorlar tavana veya makara döşemesine 1 mt den daha yakın olamaz. Sahne yüzeyinde en fazla ard arda 2 perde asılabilir. Sahnede temsillerin icrasıyla ilgili olmayan malzemeler bulundurulamaz. Bu mahaller depo olarak kullanılamaz. Esas ve yardımcı sahnelerde ister oynanan eser isterse provası yapılan eser olsun toplam 2 eserin gerekli malzemeleri yer alabilir. Çelik perdeler altında kapanmayı önleyecek herhangi bir şey bulundurulamaz. Dekorlar zor yanıcı maddelerden yapılır ve askı elemanı olarak madeni tel veya madeni tel kullanılır.

bb) (Değişik: Makam onayı 14.06.1988 – Kül.Merk.02.4.49.491/1240) Elektrik şefliği:

Sahne Işık Şefi en az 1 yıl bu tip sahnede tecrübeli, ehliyetli bir elektrik mühendisi veya teknisyenidir. Sahne Işık Şefi binanın her çeşit kuvvetli akım ve bir büyük sahne ışıklandırmasının şalt şeması hesapları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Projektörler perde ve dekorların tehlikeli olabilecek derecede yerleştirilemez. Cihaz yanma noktalarını perde ve dekorasyona rastlanamaz. Sahne ışıklandırma tesisatı sahne ışık şefinin sorumluluğundadır.

7.2.3. (Değişik:) Elektrik Şefliği:

Ses şefi en az 2 yıl bu tip sahnede tecrübeli (tonmeister) elektro-akustik tesisatın kullanma, bakım ve işletebilme kabiliyetini haiz olacaktır.

7.2.1. Dekor Kontrol Şefi:

Dekor Kontrol Şefi sahnede kullanılan dekor, mobilya, sahne teçhizatı, elbise, aksesuar ve benzer cisimlerin nitelik ve kullanılma durumlarından sorumludur. Dekorlar ve sahne teçhiz malzemeleri, perdeler, tavan tefrişi ve bunların asılma tertibatları zor yanıcı malzemeden olacaktır. Mobilya ve lambalar bu kuralın dışında tutulabilir. Ancak yanıcı maddeden yapılma mobilya ve lambalar soritoya çekilemezler. Ağaç süslemeler taze oldukları sürece sahnede bulundurulabilir. Yanıcı sıvılar, bunlardan meydana gelen karışım ve benzeri yangın tehlikesi mevcut malzemeler, sahne ve yardımcı sahneler seviyesinde ve seyirci salonlarında kullanılamaz, bulundurulamaz. Sorito borularına kapasitelerinden ağır yükleme yapılamaz. Podyumlar üzerinde yayılı yük 5 tonu aşamaz.

 7.2.5 (Değişik: ) Elektrik Şefliği:

Bu şef kendi konusunda Yüksek Okul diplomalı ve birinci sınıf ehliyetli olup, yasalara göre ilgili kuruluşlara karşı formaliteleri yerine getirecektir. Sahne Mekanik Tesisatı  ve Elektrik Kontrol Sistemi, sahne ışıklandırma tesisatı projektör ve reflektörler, sinyal ve elektro-akustik tesisatı, bina ısıtma, klima ve havalandırma, kalorifer, sıhhi tesisat, her türlü yangından korunma tesisatı, her çeşit kuvvetli akım tesisatı, telefon tesisatı, teknik santralar, asansörler ve diğer tesisatın bakım ve şefin sorumluluğunda yapılır.

 7.2.6. Bina Emniyet ve Bakım Şefi:

Mühendis diplomalı olup emniyet mühendisi niteliğindedir. Emniyet şefi olarak bütün emniyet tesislerini düzgün çalışır durumda tutmak, binayı sabotaj veya yangına karşı iç ve dış güvenliği sağlamak ve her türlü eylemlere karşı korumak, çalışma güvenliğini sağlamak olabilecek kazaları önlemek için gerekli her türlü teknik ve taktik tedbirleri almakla görevlidir.

TEDBİRLER:

Binanın emniyet tesisleri (çelik perdeler, duman kapakları, kaçış yolları, yangın ihbar, yangın söndürme, yağmurlama, alarm ve paratöner ve benzerleri)nin günlük ve pediyotik bakımları yapılması ve işletmeye hazır durumda bulundurulmaları.

Sahne portalinin her iki yanında en az 2.20 m. Yükseklikte 0.80 m. Genişliğinde bir itfaiye postası için yer ayrılır. Buradan temsil yerinin kolayca görülebileceği şekilde dekorlar düzenlenir. İtfaiyeciler buralarda yerlerini almadan faaliyete başlanamaz. İtfaiyeciler şu durumlarda hazır bulundurulacaktır.

a)     Seyircili veya seyircisiz temsilde veya provada,

b)     Tehlike ile müdahale sözkonusu olduğu halde, Çelik perdeler her gün itfaiye postasının huzurunda alakalı teknik personel tarafından ilk temsilden evvel kaldırılıp indirilerek kullanma emniyeti denenecektir. Bu kontrol belgelendikten sonra temsil veya prova için çelik perdeler açılacak ve temsilden sonra itfaiye postası huzurunda alakalı teknik personel tarafından indirilecek; çalışma olmadığı zamanlar kapalı tutulacaktır. Seyirci salonunda oyun devamınca bir bekçi ve bir itfaiye eri bulunacaktır. Sahnede, ön sahnede yardımcı sahnelerde, soyunma odalarında, depo ve atölyelerde, sahne blokunun koridorunda ve merdiven sahanlıklarında sigara içmek yasaktır.

Sahne blokunda  sigara için gerekli tedbir alınarak sigara içme yerleri ayrılabilir. Bu yerlerin çıkışlarında kül tabloları sağlamca yerleştirilecektir.

Sigara içme yasakları açık, okunabilir, yeter sayıda duvara yapıştırılmış ilanlarla belirtilmiş olacaktır. Soyunma odaları kişi başına en az 3m2 düşecek sayıda insan tarafından aynı anda kullanılabilir. Oda üzerilerine azami kullanma kişi adedi yazılacaktır. Yardımcı hizmetlerde çalışanlara soyunma odalarında kişi başına en az 2 m2 yer düşecek şekilde programlanacaktır. Sahneler, sahne döşemeleri ve dekorları mümkün olduğu nisbette tozdan arınmış tutulacak ve yılda en az 1 kere esaslı olarak temizlenecektir. Temizleyici maddeler kapaklı, yanmayan kaplarda korunacaktır. Paket halinde malzemeler emniyetli mahallerde saklanacaktır. Atölyelerde çalışma saati sonunda yonga ve talaşlar toplanıp, atılacaktır. İşletme sırasında seyirci salonlarında 1 işletmeci veya gözcü ayakta duracaktır. Bu kimse işletme düzeninden sorumludur. Seyirci salonlarına ait yerleştirme planları ana giriş hollerinde görülecek şekilde asılı olacaktır. Bu plan değiştirilemez. Oturma yerleri arttırılamaz, oturma yerleri dışında hiçbir seyirci ayakta seyredemez. Bütün personelin güvenlik yönünden incelemesi yaptırılacaktır

Kritik yerlerde çalışan personelin seçiminde belirli kriterlere göre hareket edilecektir. Emniyet ile görevli personelin görev ve sorumluluklarını belirten çalışma talimatları net ve kesin olarak hazırlanacak ve kendilerine bildirilmiş olacaktır. Belirli periyodlarla denemeler yapılacak ve emniyet ile görevli personelin teorik ve uygulama yönünden gerçek bir eğitime tabi tutulacak itfaiye ve emniyet kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunup onarım planlarının hazırlanması sağlanacaktır. Şartlara göre zaman zaman durum muhakemesi, brifingleri düzenlenecektir.

7.2.7 Bina Bakım ve Onarım Şefi:

 Diğer şefliklerle işbirliği yapılarak Devlet binaları işletme, bakım, onarım yönetmeliği esaslarına göre her yıl tespitler yapılıp, gerekli bakım ve onarım yapılacaktır. Bütün atölyeler, graj ve otopark işletme yönünden görev, yetki ve sorumluluğu bu şefliğe aittir. Atölyelerde sahne ve binanın icap ettirdiği her türlü imalatın yapılmasında sarf edilecek malzemenin depolanması kartxs sistemi malzemenin gayeye, uygun bir şekilde iktisadi kullanılması, sarf edilen malzemenin hesabı, yapılan imalatın sabit veya müteharrikliğe göre muhafazası ve bakımından Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü sorumludur.

7.3 İdari ve Mali İşler Şefi:

Bütün idari ve mali işlerden Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğüne karşı sorumludur. Bu şeflik, muhasebe hizmetleri, özlük hizmetleri ve yardımcı hizmetlerden meydana gelir. Kantin, büfe, mutfak ve kafeterya işletmesi bu şefliğe ait olup, işletme konusu bir talimatla tespit edilecektir.

B) Binanın tümündeki işletmede bu yönetmelikle belirlenmeyen bütün hususlarda yürürlükteki mevzuata göre hareket edilir.

C) Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

D) Bu yönetmeliği Kültür Bakanı yürütür.

Geçici Madde:

1)  Bayındırlık Bakanlığınca Atatürk Kültür Merkezine yaptırılarak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne teslim edilmiş olan demirbaşlar ve teçhizatlar Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecektir. Demirbaş ve Teçhizat listesi Ek-3’te gönderilmiştir.

2) Atatürk Kültür Merkezinde halen yerleşmiş olan kuruluşların Sanat Yöneticileri ve sanatçıları dışında teknik ve yardımcı hizmetler sınıfındaki personel Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü emrine girecektir. Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü işletmede hizmet edebilecekleri 6 aylık deneme süresi için Kültür Bakanlığına teklifte bulunacaktır.

3) (Değişik:R.G.16.12.1977-16141) Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğünün işletme masrafları 1978 bütçesi çıkıncaya kadar. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bütçelerinden karşılanır.

4)  Atatürk Kültür Merkezi binasının halen çeşitli kuruluşlarca kullanılan bölümleri, bina, Kültür Bakanlığınca devranılır alınmaz tamamen boşaltılacaktır. Bu yönetmelik eklerinde gösterilen projelere uygun olarak kullanılmak üzere yerleşmAe yeniden yapılacaktır.

 


         Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.