TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Turizm Bakanlığından

AMAÇ
MADDE 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, Turizm Bakanlığının merkez, doğrudan mer¬keze Bağlı taşra, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarında çalışan Devlet memurlarına sicil raporu vermeye yetkili amirleri, bu amirlerin sorumluluklarını, sicil raporlarının doldurulmasını ve saklanmasını belirlemektir.

KAPSAM
MADDE 2 —
Bu Yönetmelik hükümleri, Turizm Bakanlığının merkez, doğrudan merkeze bağlı taşra, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanu¬nunun değişik 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

DAYANAK
MADDE 3 —
Bu Yönetmclik,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesine ve 18.10.1986 gün, 19255 sayılı Resmi Gazcle'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin Geçici 5 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

SİCİL AMİRLERİ
MADDE 4—
Turizm Bakanlığının; Merkez, doğrudan merkeze bağlı taşra, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarında çalışan Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 5 — a)
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki durumda; merkez teşkilatında görevli ve üzerinde 2 sicil amiri bulunan memurların sicil raporları 3 ncü sicil amiri sıfatıyla müsteşar, taşra teşkilatında aynı durumdaki memurların sicil raporları ise, ilgisine göre vali veya kaymakam tarafından doldurulur.

b)Birim amirleri ek—1 sayılı cetvelde gösterilen daha üst sicil amirlerine doğrudan bağlandıkları takdirde, 1 nci sicil amiri bağlanılan amirden başlar, 2 nci ve 3 ncü sicil amiri de buna göre tespit edilir.

c)Ek—1 cetvelde belirtilen 1 nci sicil amirinden daha üst sicil amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin 1 nci sicil amiri bağlı olduğu sicil amiri olur. Diğer sicil amirleri de buna göre tespit edilir.

d)Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin sicil amirleri, bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki sicil amirleridir.

BU YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
MADDE 6 —
Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için 657 sayılı Devlet Memur¬ları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 7 —
Bu Yönetmelikle, 30.12.1986 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK
MADDE 8 —
Bu Yönetmelik 1.7.1989 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 9 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

T.C.TURİZM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

A-MERKEZ TEŞKİLATI

Hakkında Sicil Raporu Düzenlenecek Memurlar 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri 3. Sicil Amiri
1-MÜSTEŞARLIK   
Müsteşar Bakan   
Müsteşar YardımcısıMüsteşar Bakan  
    
2-BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ    
Başmüşavir, MüşavirBakan   
Diğer Personel Bakanlık Müşaviri   
    
3-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ   
Özel Kalem Müdürü Bakan   
Diğer Personel Özel Kalem Müdürü   
    
4-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI   
Teftiş Kurulu Başkanı    
Başmüfettiş, Müfettiş   
Müfettiş Yardımcısı    
Şube Müdürü    
Diğer Personel    
    
5-ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI   
A.P.K.Kurulu BaşkanıMüsteşar Yrd.Müsteşar  
Daire Başkanı, 1.Derce APK uz.Kurul Başkanı Müsteşar Yrd. 
Diğer Personel Daire Başkanı Kurul Başkanı  
    
6-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ    
1-Hukuk Müşaviri MüsteşarBakan  
Hukuk Müşaviri 1-Hukuk Müşaviri Müsteşar  
Diğer Personel Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri  
    
7-BASIN VE HALKA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ   
Basın Müşaviri MüsteşarBakan  
Diğer Personel Basın Müşaviri  
    
8-SAVUNMA SEKRETERLİĞİ    
Savunma Sekreteri MüsteşarBakan 
Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri Müsteşar 
Diğer PersonelSavunma Uzmanı   
Diğer Personel Sivil Sav.Uzmanı   
    
9-GENEL MÜDÜRLÜKLER    
Genel MüdürMüsteşar Yrd.Müsteşar 
Genel Müdür Yrd., BaşkontrolörGenel Müdür Müsteşar Yrd. 
Genel Müdürlük Daire Bşk.Genel Müdür Yrd.Genel Müdür  
Şube Müdürü, UzmanDaire Başkanı Genel Müdür Yrd. 
Kontrolör, Stj.KontrolörBaşkontrolörGenel Müdür 
Diğer PersonelŞube Müdürü Daire Başkanı  
    
10-MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI   
Daire Başkanı Müsteşar Yrd.Müsteşar  
Şube Müdürü, Uzman, Daire TabibiDaire Başkanı Müsteşar Yrd. 
Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı  
Diğer Sağlık Personeli Daire TabibiDaire Başkanı  
    
11-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ   
Merkez Müdürü Müsteşar Yrd.Müsteşar  
Diğer Personel Merkez Müdürü Müsteşar Yrd. 


B-MERKEZDEN YÖNETİLEN TAŞRA TEŞKİLATI

Hakkında Sicil Raporu Düzenlenecek Memurlar 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri 3. Sicil Amiri
1-TURİZM EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ    
Eğitim Merkezi Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yrd. 
Diğer Personel Eğitim Merkezi Müdürü Daire Başkanı  
    
2-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ   
İşletme Müdürü Döner Sermaye İşl.Müsteşar Yrd. 
Diğer Personel Merkez Müdürü
İşletme Müdürü
  


C-TAŞRA TEŞKİLATI

Hakkında Sicil Raporu Düzenlenecek Memurlar 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri 3. Sicil Amiri
1-İL TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ    
İl Turizm Müdürü Vali Müsteşar  
İl Turizm Müdürü Yrd. İl Turizm Müdürü Vali  
Şube Müdürü İl Turizm Müdürü Yrd. İl Turizm Müdürü 
Diğer Personel Şube Müdürü İl Turizm Müdürü Yrd.  
    
2-TURİZM DANIŞMA MÜDÜRLÜKLERİ    
İL MERKEZİNDE    
Turizm Danışma Müdürü İl Turizm Müdürü Vali  
Diğer Personel Turizm Danışma Müdürü İl Turizm Müdürü  
    
İLÇELERDE   
Turizm Danışma Müdürü Kaymakam İl Turizm Müdürü  
Diğer Personel Turizm Danışma Müdürü Kaymakam 

D-YURTDIŞI TEŞKİLATI

Hakkında Sicil Raporu Düzenlenecek Memurlar 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri 3. Sicil Amiri
1-BÜYÜKELÇİLİKLERDE   
Müşavir (Büro Sorumlusu)
Müşavir Yrd., Ataşe, Ataşe Yrd
Büyükelçi Müsteşar  
İdari Ateşe Müşavir (Büro Sorumlusu) Büyükelçi Müsteşar
    
2-BAŞKONSOLOSLUKLARDA    
Ataşe (Büro Sorumlusu)BaşkonsolosMüsteşar 
Ataşe Yrd., İdari AtaşeAtaşe (Büro Sorumlusu)BaşkonsolosMüsteşar

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :

-31.05.1991 tarih ve 4355
sayılı Bakan Onayı

-24.01.1996 tarih ve 114
sayılı Bakan Onayı

Bu Yönetmelik 4 Sayfa 9 Maddeden oluşmaktadır.