TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

* 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" in 1 inci maddesi hükmü ile yürürlükten kaldırılmıştır.


(Resmi Gazete Tarihi: 19/09/1993 Resmi Gazete Sayısı: 23703)

Amaç
MADDE 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür Bakanlığının Merkez, doğrudan Merkeze Bağlı Taşra, Yurtiçi ve Yurtdışı kuruluşlarında çalışan Devlet memurlarına, sicil raporu vermeye yetkili amirleri, bu amirlerin sorumluluklarını,sicil raporlarının doldurulmasını ve saklanmasını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
Bu Yönetmelik hükümleri, Kültür Bakanlığının Merkez, doğrudan Merkeze Bağlı Taşra, Yurtiçi ve Yurtdışı kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik, l.nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile 08/09/1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet memurları Sicil Yönetmeliğinin geçici S.nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
Bu Yönetmelikte yer alan:
a) "Bakanlık" deyimi, Kültür Bakanlığını,
b) "Bakan" deyimi Kültür Bakanını,
c) "Sicil Amiri" deyimi, bu yönetmelikte belirtilen sicil amirlerini ifade eder.

Sicil Amirleri
MADDE 5-
Kültür Bakanlığının; Merkez, dorudan Merkeze bağlı Taşra, Yurtiçi ve Yurtdışı kuruluşlarında çalışan Devlet Memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 6- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen hallerde merkez teşkilatında görevli ve üzerinde 2 sicil amiri bulunan memurların sicil raporları 3.sicil amiri sıfatıyla Müsteşar, Taşra Teşkilatında aynı durumdaki memurların sicil raporları ise, ilgisine göre Vali veya Kaymakam tarafından doldurulur.

Birim amirleri ek-1 sayılı cetvelde gösterilen daha üst sicil amirine doğrudan bağlandıkları takdirde, sicil amiri bağlanılan amirden başlar, 2. Ve 3.sicil amiri de buna göre tespit edilir.

Ek-1
cetvelde belirtilen 1.sicil amirinden daha üst sicil amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin l .sicil amiri bağlı olduğu sicil amiri olur. Diğer sicil amirleri de buna göre tespit edilir.

Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin sicil amirleri, bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki sicil amirleridir.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 7-
Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler
MADDE 8-
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 30/6/1989 tarih ve 5080 sayılı onayla yürürlüğe konulan Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ile eki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10-
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI
SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

A - MERKEZ TEŞKİLATI

HAKKINDA SİCİL RAPORU DÜZENLENECEK MEMURLAR

1. SİCİL AMİRİ2.SİCİL AMİRİ3.SİCİL AMİRİ
1-MÜSTEŞARLIK
MüsteşarBakan   
Müsteşar YardımcısıMüsteşarBakan 
2-BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ
MüşavirBakan
Diğer PersonelBakanlık Müşaviri
3-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Müdürü
 
Bakan
 
  
Diğer PersonelÖzel Kalem Müdürü  
4-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan  
Başmüfettiş, Müfettiş
Yetkili Müfettiş Yardımcısı
Teftiş Kurulu Başkanı Bakan 
Şube MüdürüTeftiş Kurulu Başkanı   
Diğer personelŞube MüdürüTeftiş Kurulu Başkanı 
5-ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
A.P.K.Kurulu Başkanı
 
Müsteşar Yrd.
 
MüsteşarYönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasına göre değişebilir.
Daire Başkanı A.P.K.Kurul Bşk. Müsteşar Yrd.
APK.Uzmanı, Diğer PersonelDaire BaşkanıA.P.K.Kurul Bşk.
6-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1. Hukuk Müşaviri MüsteşarBakanYönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasına göre değişebilir.
Hukuk Müşaviri l. Hukuk Müşaviri Müsteşar
Diğer PersonelHukuk Müşaviril. Hukuk Müşaviri
7-BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Basın Müşaviri Müsteşar
 
Bakan 
Diğer PersonelBasın Müşaviri   
8-SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Savunma Sekreteri MüsteşarBakanYönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasına göre değişebilir.
İçişleri Bak.
Müsteşar

 

Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri Müsteşar
Sivil Savunma UzmanıSavunma Sekreteri İçisleri Bak. Siv. Sav. Gn. Md.
Diğer PersonelSavunma Uzmanı  
Diğer PersonelSivil Savunma Uzmanı 
9-GENEL MÜDÜRLÜKLER(Bağlı Birimler dahil)
Genel MüdürMüsteşar Yrd. Müsteşar  
Genel Müdür Yrd.Genel Müdür Müsteşar Yrd.  
Genel Müdürlük Daire BaşkanıGenel Müd.Yrd.Genel Müdür  
Şube MüdürüDaire BaşkanıGenel Müd.Yrd.  
Ayniyat SaymanıDaire BaşkanıGenel Müdür Yardımcısı 
Diğer PersonelŞube MüdürüDaire Başkanı  
10-MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI
Milli Kütüphane Başkanı Müsteşar Yrd. Müsteşar  
Milli Kütüphane Başkan Yrd. Milli Kütüphane Başkanı Müsteşar Yrd.  
Daire BaşkanıMilli Kütüphane Başkan Yrd. Milli Kütüphane Başkanı 
Şube MüdürüDaire Başkanı Milli Kütüphane Başkan Yrd.  
Ayniyat SaymanıDaire BaşkanıMilli Kütüphane Başkan Yardımcısı 
Diğer PersonelŞube MüdürüDaire Başkanı  
11-MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI
Daire BaşkanıMüsteşar Yrd. Müsteşar  
Şube Müdürü,Daire TabibiDaire Başkanı Müsteşar Yrd.  
Ayniyat saymanıDaire BaşkanıMüsteşar Yardımcısı 
Diğer PersonelŞube Müdürü Daire Başkanı 
Diğer Sağlık PersoneliDaire TabibiDaire Başkanı 
12-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜD.
Merkez Müdürü Müsteşar Yrd. Müsteşar  
Diğer PersonelMerkez MüdürüMüsteşar Yrd. 


B - MERKEZDEN YÖNETİLEN TAŞRA TEŞKİLATI

HAKKINDA SİCİL RAPORU DÜZENLENECEK MEMURLAR

1. SİCİL AMİRİ2.SİCİL AMİRİ3.SİCİL AMİRİ
1-ANKARA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ VE ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Res.Hey.Müz.Md.,Gal.Müd. Güz.San.Gen.Md.Yrd. Güz.San.Gen.Md. 
Res.Hey.Müz.Müd.Yrd. Res.Hey.Müz.Md.Güz.San.Gen.Md.Yrd.  
 Diğer Personel(Res.Hey.Müz.) Res.Hey.Müz.Md.Yrd.Res.Hey.Müz.Md. 
 Diğer Personel(Dev.Güz.San.Gal.Müd.)Gal.Müd. Güz.San.Gen.Md.Yrd. 
2-İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VE MERKEZDEN YÖNETİLEN DİĞER KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ
Kültür Merkezi MüdürüKül.Mer.Dai.Başk.Müsteşar Yrd.
Kültür Merkezi Müdürü Yrd.Kültür Merkezi MüdürüKül.Mer.Dai.Başk.
Sivil Savunma UzmanıKültür Merkezi MüdürüSavunma Sekreteriİçişleri Bakanlığı Siv. Sav. Gn. Md.
Şube Müdürü, Daire TabibiKültür Merkezi Müdürü Yrd.Kültür Merkezi Müdürü
Diğer PersonelŞube MüdürüKültür Merkezi Müdürü Yrd.
Diğer Sağlık PersoneliDaire TabibiKültür Merkezi Müdürü Yrd. 
3-CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI VE DİĞER ORKESTRA MÜDÜRLÜKLERİ
Orkestra MüdürüGüz.Sn.Gn.Md.Yrd. Güz.Sn.Gn.Müd.  
Diğer Personel(Sanatçı dışındaki)Orkestra Müdürü Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.  
Diğer Sağlık PersoneliDaire TabibiOrkestra Müdürü  
4-DEVLET KORO MÜDÜRLÜKLERİ
Devlet Koro MüdürüGüz.Sn.Gn.Md.Yrd. Güz.Sn.Gn.Müd.  
Diğer Personel(Sanatçı dışındaki)Koro Müdürü Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.  
5-DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU VE DİĞER TOPLULUK MÜDÜRLÜKLERİ
Müdür Güz.Sn.Gn.Md.Yrd. Güz.Sn.Gn.Müd. 
Diğer Personel(Sanatçı dışındaki)MüdürGüz.Sn.Gn.Md.Yrd. 
6-RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Röleve ve Anıtlar MüdürüAnt.Mz.Gn.Md.Yrd.Ant.ve Mz.Gn.Md.
Röleve ve Anıtlar Müdür YardımcısıRöleve ve Anıtlar MüdürüAnt.Mz.Gn.Md.Yrd.
Diğer PersonelRöleve ve Anıtlar Müdür YardımcısıRöleve ve Anıtlar Müdürü
7-KORUMA KURULU BÜRO MÜDÜRLÜKLERİ
Koruma Kurulu Büro MüdürüK.T.V.K Gn. Md. Yrd.K.T.V.K Gn. Md. 
Diğer PersonelBüro MüdürüK.T.V.K Gn. Md. Yrd. 
8-İSTANBUL RESTORASYON KONSERVASYON MERKEZİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Laboratuvar MüdürüAnıtlar ve Müzeler Gn. Md. Yrd.Anıtlar ve Müzeler Gn. Md.  
Müdür YardımcısıLaboratuvar MüdürüAnıtlar ve Müzeler Gn. Md. Yrd. 
 Laboratuvar Müdürü YardımcısıLaboratuvar Müdürü 
9-ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ
MüdürKül.Mer.Dai.Başk. Müst. Yrd. 
Müdür Yardımcısıİşletmeler Müdürü Kül.Mer.Dai.Başk. 
Diğer Personelİşl.Müd.Yrd.İşletme Müdürü 
10-TELİF HAKLARI VE SİNEMA MÜD.
MüdürTel.Hak.Sin.Gen.Md.Yrd. Tel.Hak.Sin.Gen.Md.  
Diğer PersonelMüdürTel.Hak.Sin.Gn.Md.Yrd. 
11-DEVLET GELENEKSEL TÜRK TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
MüdürHalk Kül.Arş.ve Gel.Gn. Md. Yrd.Halk Kül.Arş. ve Gel. Gn.Müd. 
Diğer PersonelMüdürHalk Kül.Arş. ve Gel.
Gen.Müd.Yrd.
 
12-DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme MüdürüDöner Sermaye İşl.Mer.Md.Müsteşar Yrd.  
Diğer Personelİşletme MüdürüDöner Sermaye İşi.
Merk. Müd.
 


C - TAŞRA TEŞKİLATI

HAKKINDA SİCİL RAPORU DÜZENLENECEK MEMURLAR

1. SİCİL AMİRİ2.SİCİL AMİRİ3.SİCİL AMİRİ
1-İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜKLERİ
İl Kültür MüdürüValiMüsteşar 
İl Kültür Müdür Yardımcısıİl Kültür MüdürüVali 
Şube Müdürüİl Kültür Müdür Yardımcısıİl Kültür Müdürü 
Ayniyat Saymanıİl Kültür Müdür Yardımcısıİl Kültür Müdürü 
Daire Tabibiİl Kültür Müdür Yardımcısıİl Kültür Müdürü 
Diğer PersonelŞube Müdürüİl Kültür Müdür Yardımcısı 
Diğer Sağlık PersoneliDaire Tabibiİl Kültür Müdür Yardımcısı 
2-MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ

İL MERKEZİNDE

Müze Müdürüİl Kültür MüdürüVali
Müze Müdür YarımcısıMüze Müdürüİl Kültür Müdürü
Savunma UzmanıMüze MüdürüSavunma Sekreteriİçişleri Bakanlığı Siv. Sav. Gn. Md.
Daire TabibiMüze Müdürüİl Kültür Müdürü
Diğer PersonelMüze Müdür YardımcısıMüze Müdürü
Diğer Sağlık PersoneliDaire TabibiMüze Müdür Yardımcısı 

İLÇELERDE

Müze MüdürüKaymakamİl Kültür Müdürü
Müze Müdür YarımcısıMüze Müdürü Kaymakam
Diğer PersonelMüze Müdür YardımcısıMüze Müdürü
3-KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜKLERİ

İL MERKEZİNDE

Kütüphane Müdürüİl Kültür MüdürüVali
Kütüphane Müdür YarımcısıKütüphane Müdürüİl Kültür Müdürü
Diğer PersonelKütüphane Müdür YardımcısıKütüphane Müdürü

İLÇELERDE

Kütüphane MüdürüKaymakamİl Kültür Müdürü
Kütüphane Müdür YarımcısıKütüphane Müdürü Kaymakam
Diğer PersonelKütüphane Müdür YardımcısıKütüphane Müdürü
4-GÜZEL SANATLAR GALERİ MÜDÜRLÜKLERİ
Güzel Sanatlar Galeri Müdürüİl Kültür MüdürüVali 
Güzel Sanatlar Galeri Müdür YardımcısıGüzel Sanatlar Galeri Müdürüİl Kültür Müdürü 
Diğer PersonelGüzel Sanatlar Galeri Müdür YardımcısıGüzel Sanatlar Galeri Müdürü 
5-KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ

İL MERKEZİNDE

Kültür Merkezi Müdürüİl Kültür MüdürüVali
Diğer PersonelKültür Merkezi Müdürüİl Kültür Müdürü

İLÇELERDE

Kültür Merkezi MüdürüKaymakamİl Kültür Müdürü
Diğer PersonelKültür Merkezi MüdürüKaymakam
6-BASMA YAZI VE RESİM DERLEME MÜDÜRLÜĞÜ
Derleme Müdürüİl Kültür MüdürüVali
Derleme Müdür YardımcısıDerleme Müdürüİl Kültür Müdürü
Diğer PersonelDerleme Müdür YardımcısıDerleme Müdürü
7-İSLAM ANSİKLOPEDİSİ YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürüİl Kültür MüdürüVali
Diğer PersonelMüdürİl Kültür Müdürü


D-YURTDIŞI TEŞKİLATI

HAKKINDA SİCİL RAPORU DÜZENLENECEK MEMURLAR

1. SİCİL AMİRİ2.SİCİL AMİRİ3. SİCİL AMİRİ
1-BÜYÜKELÇİLİKLERDE
Müşavir (Büro Sorumlusu) BüyükelçiMüsteşar 
Müşavir Yardımcısı, Ataşe
Ataşe Yard., İdari Ataşe
Müşavir (Büro Sorumlusu)BüyükelçiMüsteşar
2-BAŞKONSOLOSLUKLARDA
Ataşe (Büro Sorumlusu)BaşkonsolosMüsteşar  
Ataşe Yard. İdari AtaşeAtaşe (Büro Sorumlusu)Başkonsolos