TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Genel Hükümler

Amaç
Madde1-
Bu yönetmeliğin amacı, Kültür Bakanlığı’nda görevli her kademedeki personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için uygulanacak Hizmetiçi Eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirilme usullerini tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu yönetmelik, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı çerçevesinde Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli her kademedeki personelin Hizmet içi Eğitimine ilişkin konuları kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu yönetmelik 23.07.1965 gün ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 214 üncü maddesi ile 2 Mart 1989 gün ve 20096 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen;

a)“Bakanlık” Kültür Bakanlığı’nı,

b)“Merkez Teşkilatı” Bakanlık Merkez Teşkilatı’nı

c)“Taşra Teşkilatı” Bakanlığa bağlı İl ve İlçe Teşkilatlarını,

d)“Eğitim Birimi” Eğitim Dairesi Başkanlığı’nı,

e)“Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri “ personelin eğitimi için yapılan (kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, staj, araştırma, inceleme ve uygulama gezileri ) her türlü çalışmayı,

f) “Eğitim Merkezleri” Hizmet içi Eğitim faaliyetinin yapıldığı yerleri,

g)“Eğitim Merkezi Müdürü” Kültür Bakanlığınca Hizmet içi Eğitim faaliyetinde yapıldığı kurum müdürü veya yerine bakan görevliyi,

h) “Eğitim Yöneticisi” bir Hizmet içi Eğitim faaliyetinin yönetmelikteki hükümlere göre yürütülmesinden sorumlu olan kimseyi,

ı)“Eğitim Görevlisi” bir Hizmet içi Eğitim faaliyetinde eğitici ve öğretici olarak görevlendirilen kimseyi,

j) “Kursiyer” bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen eğitim faaliyetlerine, eğitilmek üzere katılan kimseyi,

k)“Katılma Belgesi” Eğitim Dairesi Başkanlığınca beş güne kadar olan kurs ve seminer ile sınav yapılmayan faaliyetlere katılanlar ve sınavlarda başarısız olan kursiyerlere verilen belgeyi,

l)“Başarı Belgesi” Eğitim Dairesi Başkanlığınca eğitim faaliyetlerine katılıp, faaliyetin gerektirdiği çalışmaları başarı ile sonuçlandıran kursiyerlere verilen belgeyi,

m)“Yıllık Eğitim Planı” kurumun yıllık eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim genel planına uygun olarak bir yıl için hazırlanan planı,

n)“Eğitim Programı” yıllık eğitim planına göre süresi içerisinde branş veya alanda nasıl eğitim yapılacağını düzenleyen programı ifade eder.

Hizmet içi Eğitim’in İlkeleri
Madde 5-
Hizmet içi Eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi için, uygulanacak ilkeler şunlardır:

a) Eğitimin sürekli olması,

b)Hizmetiçi Eğitim çalışmalarının Bakanlığın amaçları göz önünde tutularak, Bakanlık birimleri ile işbirliği halinde düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c)Her kademedeki amirin birlikte çalıştığı memurların Hizmet içi Eğitiminde verimliliklerinin geliştirilmesinden sorumlu olması,

d)Bu yönetmelik hükümlerine göre Hizmet içi Eğitimde kendilerine göre verilen yöneticilerle eğiticilerin, eğitim hizmetlerinin yürütülmesinden, eğitime tabi tutulan personelin eğitime katılmasından sorumlu olması,

e)Hizmet içi Eğitimde öncelikler esas alınarak tüm personelin eşit şekilde yararlandırılması,

f)Hizmet içi Eğitim planı ve programı ile eğitim faaliyetlerinin Bakanlık birimlerinin asli görevlerini aksatmayacak biçimde düzenlenmesi,

g)Hizmet içi Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığının belirlenmesinde, eğitim çalışmalarının devamı sırasında ve bitiminde değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması,

h)Hizmet içi Eğitime tabi tutulan personelin, eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

ı)Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

j)Hizme tiçi Eğitimin kurum içinde iletişimi, işbirliğini ve koordinasyonu sağlaması, yönetimde karşılaşılan güçlükleri azaltması.

Hizmet içi Eğitim’in Hedefleri
Madde 6-
Bakanlığın Hizmet içi Eğitimi; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve Kalkınma Planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir:

a)Personelin bilgilerini ve verimliliklerini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en üst düzeye çıkarmak, daha yukarı ki görev ve kadrolara hazırlamak,

b)Devlet Memurları ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

c)Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak amacıyla, kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum düzenlemek,

d)Personelin moralini yükseltmek,

e)Personelin yeniliklere ve gelişmelere uyum sağlamalarına yardımcı olmak,

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler

Kuruluş
Madde 7-
Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri; Eğitim Kurulu ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulu
Madde 8-
Eğitim Kurulu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı’nın başkanlığında Eğitim Dairesi Başkanı ile ilgili birim amirlerinden oluşur.WX

Eğitim Kurulu her yıl Kasım ayında olağan, gerektiğinde Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi Makamın Onayı ile olağanüstü toplanır. Eğitim Kurulunun Kararları Bakanlık Makamının onayı İle kesinleşir.

Eğitim Kurulunun Görevleri
Madde 9-
Bakanlığın Hizmetiçi Eğitim planını inceler, değerlendirir ve son şeklinin vererek Makamın Onayına sunar.

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri
Madde 10-
Kültür Bakanlığı’nı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bu yönetmeliğin ve diğer mevzuat hükümlerinin ön gördüğü eğitim çalışmalarının tamamı, Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonu ve bilgisi dahilinde, aşağıdaki maddelere göre yürütülür:

Eğitim Dairesi Başkanlığı;
a)
Bakanlık Merkez, Yurtiçi ve Yurtdışı birimlerinin eğitim ihtiyaçları ve bakanlığın eğitim imkanları doğrultusunda bir sonraki yılın Hizmetiçi Eğitim plan ve programlarını hazırlar.

b) Eğitim Planlarında; kalkınma planı ve yıllık programlarda belirtilen ilkeler ve öngörülen hedefler ile Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ve Bakanlığın ana politikaları doğrultusunda, yapılacak olan Hizmetiçi Eğitimin ana amaçlarını belirler.

c) Eğitim Programlarında; yapılacak olan Hizmetiçi Eğitimin konuları, eğitilecek Bakanlık personeli, eğitim görevlilerinin seçim esasları, programın uygulama esasları, eğitim yerleri, tarihleri, süreleri, eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin neler olduğu, eğitim tip ve metotları ile gerekli görülecek diğer konuları belirler.

d) Hizmet içi Eğitim programlarını bütçe imkanlarına göre uygular.

e) Hizmetiçi Eğitim plan ve programları onaylandıktan sonra; Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerinin başlamasından en az bir hafta önce, ilgili birimlere duyurur.

f) Yıllık eğitim planına göre yapılan eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na bir raporla bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Görevlileri

Eğitim Görevlilerinin Seçimi
Madde 11-
Hizmet içi Eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında öncelikle Bakanlık bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Bakanlık dışından yetkili kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, Eğitim Dairesi Başkanı’nın teklifi ve Bakanlık Makamı’nın Onayı ile Bakanlık dışından eğitim görevlisi çağrılabilir.

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 12-
Hizmet içi Eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecekler;

a)Eğitim konuları ile ilgili bir program yapmakla,

b)Yaptıkları programla ilgili ders notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce eğitim yöneticisine vermekle,

c)Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların kursiyerler tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

d)Eğitim süresi içinde sözlü, yazılı veya uygulamalı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

e)Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,

f)Eğitim süresince eğitim yöneticisi ile işbirliği yapmakla,

g)Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal eğitim yöneticisine bildirmekle,

h)Tutum ve davranışları bakımından yürürlükteki mevzuata uymakla,

ı)Hizmet içi Eğitim süresince hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanmamakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet çi Eğitim’in Planlanması ve Uygulanması

Yıllık Plan
Madde 13-
Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın Merkez ve Taşra birimlerinde görev yapan personelin eğitim ihtiyacını tespit eder. Eğitim kurulunun görüşünü aldıktan sonra yıllık plan Bakanlık Onayı ile kesinleştirilir. Kesinleşen plan ilgili birimlere duyurulur ve uygulamaya konulur. Daha sonra gerekli görülen değişiklikler Bakanlık Onayı ile yapılır.

Eğitim Programlarının Türleri
Madde 14-
Personel planlamasının bir aracı olarak Hizmet içi Eğitim Programları:

a)Adaylık süresi içinde; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik esaslarına göre,

b)Asli Memurluk süresi içinde;

1)İntibak Eğitimi adı altında; Bakanlık personelinin görev alanları da göz önünde bulundurularak, memuriyet hak ve yükümlülükleri ile Bakanlığın işlevi, örgütü, mevzuatı konularında eğiterek yeni gelişmelere uyumlarını sağlamak,

2)Yetiştirme ve Geliştirme Eğitimi adı altında; personelin görevi ile ilgili yeteneklerini geliştirmek ve hizmetin verimliliğini yükseltmek,

3)Bilgi Tazeleme Eğitimi adı altında; İdari, mali, hukuki ve diğer hizmet konularında uygulamada ortaya çıkan yeni durumlar ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak, personelin görev alanlarındaki bilgilerini tazelemek,

4)Üst Göreve Hazırlama Eğitimi adı altında; Personeli daha yukarı kadro ve görevlere hazırlamak,

5)Yöneticilerin Eğitimi adı altında; Bakanlığı yönetici kadrolarındaki personelin çağdaş yönetim teknikleri konusunda bilgilerini artırmak,

6)Yabancı Dil Eğitimi adı altında; personelin hizmet yönünden ihtiyacı olan yabancı dilleri en iyi şekilde öğrenmelerini veya yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini sağlamak.

Bu programlar kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, staj, araştırma ve inceleme gezileri gibi eğitim yöntemlerinden bir veya birkaçı uygulanmak suretiyle belirli sürelerle Yurtiçi ve Yurtdışı kurum ve kuruluşlarında düzenlenir.

Eğitimin Konuları
Madde 15-
Bu Yönetmeliğe göre yapılacak Hizmetiçi Eğitim de yer alacak konular personelin hizmet ve çalışma alanına göre gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Ayrıca Atatürk ilkeleri, halkla ilişkiler, davranış kuralları, personel yönetimi ve benzeri konulara yer verilir.

Programların süreleri
Madde 16-
a)
Programların süreleri, varılmak istenen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar) her biri dikkate alınarak tespit edilir. İdari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.

b)Hizmet içi Eğitim programlarının kesintisiz en az bir hafta veya daha fazla sürmesi durumunda haftalık çalışma saati 15 ders saatinden az 40 ders saatinden çok olamaz bu dersler Cumartesi ve Pazar günler hariç, haftanın diğer beş gününe dağıtılır. Ders saati 40, blok ders 80 dakika olup, günde 8 saatten fazla ders yapılamaz. Araştırma, inceleme ve uygulama gezi saatleri bu saatlerin dışındadır. Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de eğitim yapılabilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi
Madde 17-
Hizmet içi Eğitimin, Eğitim Merkezlerinde uygulanması esastır. Ancak, zorunlu hallerde programın özelliği ve diğer şartlar dikkate alınarak başka yer ve alanlarda da yapılabilir.

Eğitim Yöneticisinin Görevleri
Madde 18-
Eğitim Yöneticisi ve gerektiğinde Yardımcıları Eğitim Dairesi Başkanlığınca görevlendirilir. Yöneticinin olmadığı zamanlarda bu görev Eğitim Yöneticisinin görevlendireceği yardımcılarından birisi tarafından yürütülür.

Eğitim Yöneticisi;

a)
Programın gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,

b)Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,

c)Lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak ve programı gerçekleştirmekle,

d)Eğitim süresi göz önüne alınarak zorunlu sebeplerle eğitimi aksatacak şekilde görevlerine devam edemeyen eğitim görevlisinin yerine başka birini görevlendirerek Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmekle,

e)Eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla,

f)Eğitime katılanların devam durumlarını ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,

g)Gerekli görüldüğünde, çalışmaların değerlendirilmesiyle ilgili anketleri uygulamakla,

h)Hizmetiçi Eğitim faaliyetleri sonunda; Eğitime katılan personelin devam durumları, Eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor düzenlemekle,

ı)Programın amacına uygun olarak sonuçlandırılabilmesi için Eğitim Merkezi Müdürü ile ilişki kurup, merkezin imkanlarından en üst düzeyde yararlanmakla,

j)Eğitim programları konusunda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Personelin Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime Katılması
Madde 19-
Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları eğitimlerde, Bakanlığı ilgilendiren ve Bakanlıkta eğitimi yapılmayan konular için uygun vasıflardaki personelin katılmaları, Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, Bakanlık Makamı’nın Onayı ile sağlanır.

Yurt Dışında Eğitim
Madde 20-
Personelin bilgi ve görgülerini artırmak ve ihtisas yaptırmak amacıyla Devlet Bütçesi veya diğer iç ve dış kaynaklardan yararlanılarak yurt dışında yaptırılan eğitimdir. Dış ülkelere eğitime gönderilecek personel hakkında 01.02.1974 gün ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

b)Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek personelin tüm işlemleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Ancak, ilgili personelin tüm giderleri bağlı bulunduğu birimler tarafından karşılanır.

Yabancı Dil Eğitimi
Madde 21-
Yabancı dil öğrenmeleri uygun görülen personelin eğitimi, “Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. Bu eğitim de hizmetiçi eğitimden sayılır.

Rapor Yazma
Madde 22-
Yurt dışında eğitime gönderilen personelin tamamı ile yurt içinde diğer kurum ve kuruluşlara en az 2 ay süre ile eğitime gönderilenler, düzenleyecekleri bir raporu, eğitimin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde, bağlı oldukları birim kanalı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı’na göndermekle yükümlüdürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin


Eğitime Katılma
Madde 23-
a)
Personelin, düzenlenecek Hizmetiçi Eğitime katılması zorunludur.

b)Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri plan ve programlarda belirlenir. Buna göre Eğitim Dairesi Başkanlığınca tespit edilen kontenjana uygun olarak merkezde birim amirlikleri. Taşrada ise İl Kültür Müdürlükleri, eğitime katılacakların ismen tespit ederek Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bildirirler.

c)Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar, kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılmazlar.

d)Hastalık veya geçerli başka bir özüre dayansa bile eğitim süresinin 1/5 oranında devamsızlığı olanların programla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki personel, birimlerince istendiği takdirde Eğitim Dairesi Başkanlığınca aynı düzeydeki diğer eğitim programlarına alınabilirler.

e)Özürsüz olarak eğitime katılmayanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri uygulanır.

f)Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşların eğitimle ilgili özel hükümlerine tabidirler.

Sınavlar
Madde 24
a)
Eğitime katılan personelin başarıları; eğitimin özelliğine göre eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit edilir. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir.

b)Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.

c)Sınavlar, test veya diğer usullerde yapılır.

d)Eğitim süresi içindeki sınavları eğitim görevlileri yapar. İstedikleri takdirde, eğitim yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözetmen/uygulayıcı verilir.

e)Eğitim sonu sınavlarında ise eğitim yöneticisi tarafından eğitim görevlisi de dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu oluşturulur. Yazılı sınavların süreleri, soru ve cevap anahtarları sınavdan en çok iki saat önce sınav komisyonunca belirlenir. Zorunlu hallerde (komisyon üyesi bulunamaması gibi) sınav komisyonu iki kişiden oluşabilir.

f)Sınav komisyonu tarafından; sınavın başladığı saat. Sınava girenlerin sayısı teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen tutanak düzenlenir.

g)Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programından başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

h)Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine özürsüz olarak katılmayanlar başarısız sayılır.

I)Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilir, sonuçlar bir liste halinde eğitim yöneticisine tespit edilir.

j)Tüm sınavların sonuçları eğitim yöneticisi tarafından liste halinde sınav yerinde ilgililere duyurularak bu durum bir tutanakla tespit edilir.

k)İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile eğitim yöneticisine yapılır.

I)Bu itirazlar komisyon tarafından yeniden incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesin olup, itiraz edilemez.

m) Sınav kağıtları eğitim birimi tarafından 2 yıl süreyle saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla 29 Temmuz 1989 gün ve 20236 sayılı resmi gazete’de yayımlanan “Kültür Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği” uyarınca imha edilir.

Değerlendirme ve Başarı
Madde 25- a)
Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinde yapılır. Yönetmelikte özel hüküm bulunmayan hallerde, başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir. Sınavlarda alınan puanlarda 0,5’ten aşağı kesirler dikkate alınmaz. 0,5 ya da daha yukarı kesirler ise tam sayı olarak tamamlanır.

b)Eğitim sonunda başarı oranını tespit için eğitim süresince yapılan sınavlarda alınan notların aritmetik ortalaması alınır. Eğitim sonunda sınav yapıldığı takdirde , bu sınavlarda alınan notların aritmetik ortalaması ile eğitim süresince yapılan sınavların aritmetik ortalaması alınır, bu iki notun ortalaması da kursiyerin başarı notunu oluşturur. Başarılı olanlara Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen başarı belgesi verilir. Bu belgelerin bir sureti personelin özlük dosyasına konulmak üzere ilgili daireye gönderilir.

c)59 puandan daha az puan alan personel başarısız sayılır, kendisine katılma belgesi verilir ve daha sonra aynı düzeydeki programa bir kere daha çağrılabilir.

d)Puanlarda,

1)0-59 başarısız

2)60-70 Orta

3)71-89 İyi

4)90-100 Pekiyi

olarak kabul edilir.

Eğitim Sonu Değerlendirme
Madde 26-
Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere Hizmetiçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir.

İzinler
Madde 27-
Hizmetiçi Eğitim süresince eğitime katılanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A,B,C) fıkraları dışında izin kullanamazlar. Başka kurum veya kuruluşlarda eğitime katılanlar ise o kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

Disiplin
Madde 28-
Eğitim ve staj süresince, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler, sınavlara girmeyenler ve eğitim faaliyetlerini terk edenler, aynı kanundaki disiplin cezaları uygulanmak üzere bağlı bulundukları birim amirliklerine bildirilir. Gerekirse, gerekçesi belirtilmek suretiyle programla ilişkileri kesilir. Eğitim faaliyetlerini izinsiz ve özürsüz terk edenlere eğitime katılmadıkları günlerin yevmiyeleri ve dönüş yollukları verilmeyeceği gibi, bunlara herhangi bir belgede verilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Eğitim Giderleri
Madde 29-
Bu yönetmelik çerçevesinde yürütülen eğitim çalışmalarının tüm giderleri Bakanlık Bütçesinden karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin Giderleri
Madde 30-
Eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen eğiticiler ile kursiyerlere eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre gerekli ödeme yapılır.

Ders ve Konferans Ücreti
Madde 31-
a)
Eğitim Merkezinde veya eğitim yapmak üzere tahsis edilen yerlerde; kurs, seminer ve diğer eğitim faaliyetlerinde ücretli ders vermek üzere yüksek öğretim kurumlarından veya bunların dışından görevlendirilen öğretim elemanlarına 23.7.1965 gün ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ders ücreti ödenir.

Konferans Ücretleri ise her yıl Bütçe Kanununda belirlenen miktar üzerinden ödenir.

b)Memuriyet mahalli dışında görevlendirilen eğitim yöneticisi, eğitim görevlisi ve bunların yardımcılarına kanuni yolluk ve yevmiyeleri ile birlikte ders ücretleri de ödenir.

c)Kültür Bakanlığınca açılacak her derecedeki kurs, seminer vb. eğitim faaliyetlerinde ücretle okutulacak haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler, 10.08.1986 gün ve 19191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.07.1986 tarih ve 86/10848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar” a göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Faaliyetlerinin Denetlenmesi

Denetim
Madde 32-
Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen her türlü etkinlikler, rehberlik etmek amacıyla; zaman zaman Eğitim Birimince görevlendirilecek elemanlar aracılığı ile incelenir. Sonuç, bir raporla Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir .

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Eğitimle İlgili Bilgi ve Dökümanın Sağlanması
Madde 33-

a)Eğitim çalışmaları ile ilgili olarak personelin özlük durumları hakkında Personel Dairesi Başkanlığı ile diğer birimlerden istenen bilgiler Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

b)Bakanlık Birimleri yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarca Bakanlığa gönderilen ve herhangi bir şekilde kendilerine iletilen eğitim faaliyetlerine ilişkin her türlü yazı ve belgeyi bekletmeksizin Eğitim Dairesi Başkanlığı’na gönderirler.

Eğitim Salonu ve Araç-Gereç Sağlanması
Madde 34-
Eğitimin amacına ulaşabilmesi için Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait dershane, salon, misafirhane gibi fiziki kapasite ile diğer araç ve gereçlerden yararlanılır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler
Madde 35-
Kültür Bakanlığının 21 Nisan 1975 gün ve 15215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hizmetiçi Eğitim İdare Yönetmeliği” ve 6 Ekim 1983 gün ve 2669 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 36-
832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 nci maddesine göre Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik, Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 37-
Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

NOT : 9 Sayfa, 37 maddeden oluşmaktadır.