TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Norm Pozisyon Usul ve Esasları

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
NORM POZİSYON USUL VE ESASLARI

(1309/ Madde 4 Kapsamındaki Sözleşmeli Personel)


I- GENEL İLKELER
 

1- Bu Esaslar 7/5/1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Çalıştırılmalarına Dair Esaslar” ın 26/5/2008 tarih ve 2008/13713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

2- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra birimlerinin 1309 sayılı Kuruluş Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlarına ait norm pozisyonları ve unvanları Ek (1) sayılı cetvelde belirtildiği şekilde tespit edilmiştir. Orkestra Bölümünün enstrüman gruplarının dağılımları Ek (2) sayılı cetvelde ve Koro Bölümünün ses gruplarının dağılımları Ek (3) sayılı cetvelde belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

3- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte birimlerde belirlenen norm pozisyon sayılarının üzerinde pozisyon bulunması halinde, norm pozisyon seviyesine eşitleninceye kadar fazla olan bu pozisyonlar herhangi bir sebeple boşaldıkça iptal edilmiş sayılacaktır. Ek (1) sayılı cetvelde (-) ile belirtilen pozisyonlardan; boş olanlar bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte iptal edilecek, dolu olanlar ise herhangi bir sebeple boşaldıkça hiç bir işleme gerek kalmadan iptal edilerek 15 gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilecektir. Ancak; norm üstü bale sanatçısı ve solist sanatçı pozisyonlarının, bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten sonra (vefat, istifa, emeklilik vb.) herhangi bir sebeple boşalması durumunda, boşalan pozisyon sayısının yüzde ellisi (%50) iptal edilir. Norm üzerindeki pozisyonların tasfiye işlemleri norm pozisyon sayısına ulaşıncaya kadar devam eder ve norm pozisyon sayısına ulaşıldığı anda sona erer.

4- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünorm pozisyon sayıları, gerekli ve zorunlu hallerde, iki yıllık periyotlar halinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüile Maliye Bakanlığı yetkililerince değerlendirilebilir ve bu değerlendirme sonuçlarına göre norm pozisyon sayıları artırılabilir veya eksiltilebilir.

5- İş bu Esaslar çerçevesinde belirlenen norm pozisyonlardan boş olanlara yapılacak açıktan atamalarda her hal ve takdirde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığının açıktan atama izni aranacaktır. Alınan izin kapsamında “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde sınav yapılacak ve sınav sonuçları Maliye Bakanlığının vize işlemine tabi tutulacaktır.

II- KURUM İÇİ ATAMALAR

1-   Merkez ve taşra birimlerinin hizmetlerini etkin ve verimli olarak sürdürebilmelerini teminen açıktan atama sınavı ile alınan personelin atandıkları Müdürlükte stajyerlik süresi dahil toplam 6 (altı) yıllık hizmet sürelerini tamamlamadıkları sürece naklen atanma talepleri hiçbir şekilde değerlendirilmeyecektir.

2-   Grup içi ve Gruplar arası unvan Değişikliği:

Birimlerde belirlenen norm pozisyonları içerisinde kalmak kaydıyla birimlerde bulunan boş pozisyonlara ihtiyaç olması halinde Müdürlüğün talebi Genel Müdürlüğün onayı ve Maliye Bakanlığının izni ile 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde grup içi ve gruplar arası unvan değişikliği yapılabilir. Bu işlem Maliye Bakanlığı vizesine tabi tutulur.

3- Kurum İçi Naklen Atamalar

a-Aynı Pozisyon ve Unvandaki Naklen Atamalar: Birimlerde norm pozisyonlar içersinde kalmak ve belirlenecek objektif ilke ve esaslar dahilinde olmak kaydıyla personelin talebi üzerine naklen atanmak istenen Müdürlüğün hizmetine ihtiyaç duyması ve boş pozisyon olması halinde, (1 inci maddede belirtilen 6 yıllık hizmet süresini tamamlama zorunluluğu olanlar için bu sürenin tamamlanması durumunda) görev yaptığı Müdürlüğün muvafakatı ve Genel Müdürlüğün onayı ile naklen atama işlemi gerçekleştirilebilir.

b-Mahkeme Kararı Uyarınca Yapılacak Olan Kurum İçi Atamalar: Mahkeme kararı uyarınca yapılacak atamalarda boş pozisyon şartı aranmaz. Atama yapılacak birimde boş pozisyon bulunmaması halinde aynı unvanlı pozisyon ihdas, bilahare aynı birimde aynı unvanlı pozisyonun boşalması halinde ihdas edilen pozisyonun yerine boşalan pozisyon iptal edilmiş sayılır. Mahkeme kararına dayalı ihdas ve iptal sayılan işlemler, 15 gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

4- Kurum İçi Geçici Görevlendirmeler 

Zorunlu hallerde geçici görevlendirmeler sanatsal gerekçeleri ile birlikte sadece Müdürlüğün talebi ve Genel Müdürlük onayı ile bir defada kesintisiz en fazla üç aylık süreyle yapılabilir.

III- DİĞER İLKELER

1-   Kurumun merkez ve taşra birimlerindeSanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur pozisyonlarında bulunan hizmet açıklarının öncelikle norm pozisyon sayıları içinde kalmak kaydıyla açıktan atama yoluyla karşılanması esastır. Bununla beraber repartuara alınan bazı eserlerin özellik arz etmesi, vizeli norm pozisyonların yetersizliği veya boş pozisyonlara yönelik değişik gerekçelerle sınav açılmasına imkan bulunmaması, hizmetin önemi ve gerekliliği gibi durumlarda mali yıl ile sınırlı olmak üzere hizmet açığı Maliye Bakanlığınca vizelenecek yerli ve yabancı misafir sanatçı (Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar) pozisyonları ile karşılanabilir.

2-   İkincil mevzuatta yer alan ve işbu Esaslara aykırı olan düzenleme ve hükümler uygulanmayacaktır.

3-   Bu Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen kurum içi yer değişiklikleri (nakiller) 15 gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilecektir.

Geçici madde 1- Bu esasların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle birimlerde geçici olarak görevli bulunan personelin, istekleri halinde geçici görevlendirme kıdem sırasına göre işbu norm esasları ile tespit edilen norm pozisyonlara naklen atamaları öncelikli olarak gerçekleştirilir. Geçici görevli oldukları birimlerde unvanlarına uygun boş pozisyon bulunmayanların geçici görevlendirilmeleri, naklen atamaları tamamlanıncaya kadar devam ettirilir.

Naklen atanmayı kabul etmeyen personel ise asli görev yerlerindeki unvanlarına uygun pozisyonlara geri dönerler.

Madde kapsamındaki işlemler, bu esasların yürürlüğünü müteakiben 15 gün içinde sonuçlandırılır ve Maliye Bakanlığına bildirilir.