TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müfettiş Özgür SEMİZ,“Bir Kamu Politikası Analizi: Türkiye’de Korsanla Mücadele Odaklı Fikri Haklar Politikası”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C. 9, S. 4, (Aralık 2009), s. 9-40.

Müfettiş Özgür SEMİZ’in kaleme aldığı "Bir Kamu Politikası Analizi: Türkiye'de Korsanla Mücadele Odaklı Fikri Haklar Politikası" adlı makale, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’nin FMR 2009/4 (Aralık 2009)sayısında yayımlanmıştır. Söz konusu makalede Türkiye’de 2004 yılında oluşturulan korsanla mücadele odaklı fikri haklar politikası, kamu politikası analizi tekniği çerçevesinde kapsamlı bir analize tabi tutulmaktadır. Çalışmada yanıtı aranan sorular şunlardır: Korsanla mücadele odaklı politika, neden 2004 yılında ortaya çıkmıştır? Politikanın temelindeki problem, hangi aktörlerce nasıl tanımlanmış; gündeme nasıl ve ne şekilde getirilmiştir? Politika oluşturma süreci nasıl şekillenmiştir? Politika ne şekilde ve hangi araçlarla uygulamaya konulmuştur? Tüm bu süreçlerde aktörler kimlerdir ve rolleri neler olmuştur? Gelinen noktada politikanın çıktı ve sonuçları nasıl şekillenmiştir? Politika amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaşılmıştır?Makale için tıklayınız.