TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kıdem

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğine göre Kurul Başkanlığına, Başmüfettişliğe Atanma; Müfettişliğe Yeniden Atanma ve Kıdem hususlarına ilişkin hükümler:

Kurul Başkanlığına atanma ve vekalet

MADDE 46 – (1) Kurul Başkanı, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanınca atanır.

(2) Kurul Başkanının herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kadrosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan tarafından başkan vekili olarak görevlendirilir.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 47 – (1) Müfettişler; kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine başmüfettişliğe atanırlar.

(2) Başmüfettişliğe atanabilmek için Kurulda geçirilen hizmet süresinin, müfettiş yardımcılığında geçirilen süre dahil on yıldan az olmaması şarttır.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 48 – (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış olanlar yazılı talepleri üzerine, müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş olmaları, durumları itibarıyla atanabilecekleri boş kadro bulunması ve Kurul Başkanı tarafından olumlu görüş verilmesi koşuluyla yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Kıdem

MADDE 49 – (1) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre, dönemleri farklı müfettişler ve müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda, bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(4) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır.