TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Çalışma Usül ve Esasları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğindeki Teftiş Kurulu ve Müfettişlerin çalışma usulleri ile ilgili hükümler şunlardır:

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Görevlendirme

MADDE 50 – (1) Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.

Çalışma biçimi

MADDE 51 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş işbölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

Koordinasyon görevi

MADDE 52 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, soruşturma ve araştırmaların koordinasyonu görevini de yerine getirirler. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan bu tür çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendilerine devredilir.

İşin devamlılığı ve devri

MADDE 53 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğduğu takdirde, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 54 – (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

a) İcraya karışamazlar.

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

c) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

Yazışma yöntemi

MADDE 55 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 56 – (1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve meslekî bilgilerini artırmak üzere Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla kıdem esasına göre 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri

MADDE 57 – (1) Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen kişi yahut kişiler, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda yeter sayıda personel ile büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

(2) Bu amaçla görevlendirilenler;

a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

b) Müfettişlerden gelen rapor, tahkikat evrakı ve sair yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndermek, ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını izlemek, geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek ve bunların işlemleri tamamlanıp dosyaları kapatılıncaya kadar tekit ve takiplerini yürütmek,

c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, oluşturulan arşiv kayıt sistemine düzenli bir şekilde kayıt edilmesini ve muhafazasını sağlamak,

ç) Teftiş Kurulu çalışanlarının özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

d) Yolluklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak; Kurula ait odaların temizlik, tamir ve benzeri işlerinin düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve kontrollerini yapmak,

f) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,

g) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt, cetvel, istatistik ve dosyaları tutmak ve arşivi düzenlemek,

ğ) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,

h) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

hususlarında sorumludurlar.

(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Müfettiş raporu, yazışmalar ve ilgili dosyalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve verilemez. Büro işlerini yürütmekle görevlendirilen personel görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

(4) Görevlendirilen tüm personel büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkan ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 58 – (1) Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

a) Araştırma raporu,

b) Cevaplı rapor,

c) İnceleme raporu,

ç) Ön inceleme raporu,

d) Soruşturma raporu,

düzenler.

Araştırma raporu

MADDE 59 – (1) Araştırma raporu;

a) Yürürlükteki kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,

b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Cevaplı rapor

MADDE 60 – (1) Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

(2) Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibarıyla ayrı ayrı cevaplı rapor düzenlenebilir.

(3) Cevaplı raporlar teftiş sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri kapsar:

a) Görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi, teftişe başlama ve bitirme tarihleri.

b) Noksan ve hatalı görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve kararların hangi maddeleriyle ilgili olduğu.

c) Raporun madde, sayfa ve ek sayısı ile cevaplandırma süresi.

(4) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş tarafından on günden az olmamak üzere verilecek süre içinde ilgili memur ve amirler tarafından cevaplandırıldıktan sonra ilk iki nüshası müfettişe geri gönderilir. Üçüncü nüshası denetim dosyasında saklanır.

(5) Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Kurul Başkanlığına yazı yazılır.

(6) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir. Ayrıca, müfettişler verilen cevaplar ve eleştiri konusu yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir son görüşlerini yazıp denetlenen memurların adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva eden personel listesi, denetim sırasında tuttukları tutanaklar ile gerekli diğer belgeleri de ekleyerek cevaplı raporu bir ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

(7) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde durum hakkında müfettiş tarafından denetim defterine şerh düşülür.

(8) Merkez teşkilatına sevk edilen cevaplı raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken hususlarla ilgili olarak merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime ayrıca talimat verilerek sonuçları takip edilir.

İnceleme raporu

MADDE 61 – (1) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde birimin genel durumunu içeren hususların, Bakanlıkça inceletilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin ve ihbar, şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Ön inceleme raporu

MADDE 62 – (1) Müfettişler, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu tanzim ederek Başkanlığa sunarlar.

(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği, incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti yazılır. Hakkında ön inceleme yürütülen memur veya diğer kamu görevlilerinin işledikleri belirtilen suç birden fazla ise söz konusu suçların her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin görüş belirtilir.

Soruşturma raporu

MADDE 63 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları soruşturma raporuna bağlanır.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.

(4) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

Genel durum raporu

MADDE 64 – (1) Genel durum raporu; gerekli görülen hallerde, Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerir ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanır.

(2) Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:

a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim veya servisler ve yazılan raporlar.

b) Teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıfları yönünden yeterli olup olmadıkları.

c) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmaların neticeleri.

ç) Diğer inceleme konuları, yapılan incelemelerin neticeleri.

d) Görevden uzaklaştırılan, tayini teklif edilen memur varsa sayıları ve sebepleri.

e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar.

f) Çalışma yerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar.

g) Gerekli görülen diğer hususlar.

Raporlar üzerinde Kurul Başkanlığınca yapılacak işlemler

MADDE 65 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra Bakan onayına sunulur.

(2) Rapor incelemesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar tespit edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir.

(3) Müfettiş rapordaki yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve bu kapsamda müfettişin isteğe katılmaması sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Bakana sunulur.

(5) Bakan onayında yer alan hususların gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli yazışmalar Başkanlıkça yürütülür.

(6) Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler Başkanlıkça takip edilir.

Sonuç bildirimi

MADDE 66 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşlar ile Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse en geç üç ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadır. Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi verilir.

(2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

(3) Sonuçlar müfettiş tarafından, yeterli bulunmadığı takdirde konu ile ilgili görüşleri ile birlikte en geç otuz gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime yardımcı olunması

MADDE 67 – (1) Bakanlık teşkilatı, bağlı, ilgili, ilişkili ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri, gizli de olsa bütün belge, defter, dosya ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı istendiğinde müfettişlere geciktirmeden vermek ve bunların incelenme ve sayılmasını kolaylaştırmak zorundadırlar. Müfettişler bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak; kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(3) Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdür.

(4) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadır.

Denetlenenlerce izin kullanılması

MADDE 68 – (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır. İzin kullanmaya başlamış olan görevliler, müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde en kısa sürede görevlerine başlamak zorundadır.

Teftiş dosyası

MADDE 69 – (1) Teftiş edilen kurum ve kuruluşlarda bir teftiş dosyası tutulur. Teftiş dosyasına, birimin geçmiş yıllardaki teftişleri neticesinde tanzim edilmiş bulunan cevaplı raporların bir nüshası ile cevaplı rapor düzenlenmediği hallerde tanzim edilmiş bulunan inceleme raporlarına ilişkin olarak Bakanlık merkezinden gönderilen emir ve talimatlar ile yazılar ve bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair belgeler konulur. Müfettişler, tetkik ettikleri birimlerdeki teftiş dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Berat ve mühür

MADDE 70 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte mühür verilir.

Ayrılmada yapılacak işlemler

MADDE 71 – (1) Müfettişlikten ayrılanlar; sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesini, demirbaş ve diğer eşyayı on beş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadır. Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler 53 üncü maddeye göre yürütülür.

Yönerge

MADDE 72 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ve Müfettişlerin çalışma usul ve esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerine ait diğer hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Teftiş Kuruluna bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 73 – (1) Bakanlık merkez birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve benzeri ad altında çıkarılan mevzuatı bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.