TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yeterlik Sınavı ve Atanma

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğindeki yeterlik sınavı ve Müfettişliğe atanma ile ilgili hükümler şunlardır:

Müfettişlik Yeterlik Sınavı

Müfettişlik yeterlik sınavına girme hakkının kazanılması

MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıl süreli eğitim ve yardımcılık dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulur.

Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma

MADDE 35 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları Kurul Başkanlığınca bir rapor ile saptananlar yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı tarihinin bildirilmesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tâbi tutulacakları yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az iki ay önce yazıyla bildirilir.

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 37 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkla ilgili diğer mevzuat ve Bakanlık görev alanıyla ilgili genel bilgiler.

b) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri.

c) Mali mevzuat.

ç) Personel mevzuatı.

d) Teftiş ve soruşturma mevzuatı ve uygulaması.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması

MADDE 39 – (1) Yazılı sınav soruları, 38 inci maddede yer alan konuların her birinden en az iki soruyu içerecek şekilde sınav kurulunca hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da sınav kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına sunulur.

Yazılı sınavın yapılma şekli

MADDE 40 – (1) İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak müfettiş yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan müfettiş yardımcılarının isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve sınav kurulu başkanına sunulur. Sınava, sınav kurulu üyeleri gözcülük eder.

(2) Müfettiş yardımcıları, sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında sınav kurulunca tutanak düzenlenir ve bu kişiler ilgili sınavda başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarından hastalık, bir yakınının ölümü ve benzeri geçerli bir nedenle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle tevsiki halinde sınav kurulu sınavın ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 41 – (1) Yazılı sınav kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(3) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Sözlü sınav

MADDE 42 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri yüz tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az yetmiş olması şarttır.

(2) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yeterlik sınavı notu

MADDE 43 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Yeterlik sınavını başaramayanlar

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavına girip başaramayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bu kişiler, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Müfettişliğe atanma

MADDE 45 – (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanı onayı ile müfettişliğe atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.