TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Soruşturma

3628 sayılı Kanun ve diğer özel kanunlar kapsamına giren suçlarda, konunun yargı organlarına intikalinin gerekip gerekmediğini; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren hususlarda, ilgililerin disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurullara sevkini sağlamak amacıyla yapılan işlemleri ifade etmektedir.