TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Teftiş Kurulunun Kısa Bir Tarihçesi

         Turizmin kamu yönetimi içindeki örgütlenmesi 1934 tarih ve 2450 sayılı "İktisat Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun" ile başlamıştır. 1957 tarih ve 4951 sayılı Kanun ile ilk olarak "Basın, Yayın ve Turizm Vekâleti" kurulmuş ve turizm konusunda yeni politikalar oluşturmak amacı ile de 1963 tarih ve 265 sayılı Kanun kapsamında "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı"na dönüştürülmüştür.  265 sayılı Kanunla Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı oluşturulmuş ve söz konusu Kanuna dayanılarak hazırlanan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğü”  10/09/1964 tarih ve 11803 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

         Kültür Bakanlığı ilk defa 1971 yılında Milli Eğitim Bakanlığından ayrılarak ayrı bir bakanlık olarak kurulmuş, kısa bir süre sonra 1972 yılında Başbakanlık Kültür Müsteşarlığına dönüştürülmüş, 17 Kasım 1974 tarih ve 4-1040 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile yeniden Bakanlık olarak örgütlenmiştir. Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu ise, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu mevzuat ve gelenekleri esas alınarak kurulmuş, Müsteşarlık olarak hizmetin yürütüldüğü dönemde Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Teftiş Kurulu adı altında görev yapmış ve Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği çıkarılıncaya kadar Bakan Onayı ile Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğine göre idare olunmuştur. Esasen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde iken de, Kültür Bakanlığının en yaygın örgütleri olan Müzeleri ve Kütüphaneleri teftiş edecek müfettişlerin atanma usulü ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde özel hükümler vazedilmiştir. Daha sonra Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği 24 Nisan 1977 tarih ve 15918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

         Başbakanlığın 24/11/1984 tarih ve 1/1-14100 sayılı yazısı üzerine Devlet Başkanlığının 25/11/1981 tarih ve 4/901 sayılı Tezkeresi ile Kültür Bakanlığı kaldırılarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığının adı Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiş, Kültür Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlar kadroları ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiş ve bu yeni teşkilatlanma 1 Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu tarihten itibaren Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı teftiş kurulları birleşerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu olarak görev yapmaya devam etmiş, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü, yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü haline getirilmiştir. 

         Kültür ve Turizm Bakanlığı 24/1/1989 tarih, 354 ve 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı olarak iki ayrı bakanlık şeklinde yeniden kurulmuş, bu kuruluşa paralel olarak Teftiş Kurulları da yeniden teşkilatlandırılmıştır. Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü 20/7/1990 tarih ve 90/711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü de 20/7/1990 tarih ve 90/712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmişlerdir. 

29/04/2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4848 sayılı "Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun" ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları tekrar birleştirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeniden kurulmuştur.Kültür ve Turizm Bakanlıklarının, 16/4/2003 tarih ve 4848 sayılı Kanun ile yeniden tek Bakanlık olarak kurulması üzerine iki bakanlığın Teftiş Kurulları da Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu adı altında yeniden birleşerek tek kurul haline gelmiş ve adı geçen Kanunda Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri sayılmıştır. Bu Kanuna dayanan Teftiş Kurulu Tüzüğü 28/09/2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazete, Teftiş Kurulu Yönetmeliği 01/03/2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak, Teftiş Kurulu Çalışma Yönergesi ise19/03/2008 tarih ve 757 sayılı Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

         10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 numaralı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Teftiş Kurulu Başkanlığına da yer verilerek görevleri  sayılmıştır. Akabinde 17/04/2019 tarih ve 30748 sayılı Resmi Gazete'de Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlanmış, Bakanlık Makamının 07/08/2019 tarih ve 266 sayılı Onayı ile de Teftiş Kurulu Çalışma Yönergesi ve Müfettiş Yardımcılığı Tez Yönergesi yürürlüğe girmiştir.