TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Boş bulunan 8 adet Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna sınavla “Müfettiş Yardımcısı” alınacaktır.


1-Sınava Katılma Şartları
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,
b) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
c) Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından "KPSSP61" puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,
d) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
e) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
f) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
g) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,
h) 01/01/2010 tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak.
ı) KPSS sınavında “KPSSP61” puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış adaylar arasından açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı aday (160 kişi) söz konusu puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak Bakanlıkça “Giriş Sınavına” çağrılır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılır.


2- İstenen Belgeler ve Sınava Başvuru
Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların;
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının “Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası A Blok 06100 Ulus/ANKARA” adresinden ya da Bakanlığımızın (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinden temin edilebilecekleri “Aday Formu”,
b) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı örneği,
c) İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
ile birlikte 26 Nisan -14 Mayıs 2010 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıdaki adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.
d) Başvuran adaylar arasından sınava katılma şartlarını taşıyanlara “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belgeler, adayların “Aday Formunda” belirttikleri sınav yazışma adreslerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca postayla gönderilecektir. Söz konusu belgede, sınavın yapılacağı yer ve tarih belirtilecek olup sınava girmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

3- Sınav Şekli ve Konuları
a) Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.
b) Yazılı sınav 08 ve 09 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara'da yapılacak, kazananlar kendilerine bildirilecek tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
c) Yazılı sınav, ekonomi, hukuk, maliye, muhasebe, yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi) ve kompozisyon konularından yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
d) Sözlü sınavda adayların, ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültür, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında sicil, tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları dikkate alınır. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az 70 olması şarttır.

4- Geniş Bilgi Alınabilecek Yerler
Daha geniş bilgiye, Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığından ya da Bakanlığımızın (
www.kulturturizm.gov.tr)   internet adresinden ulaşılabilir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası
A Blok 06100 Ulus/ANKARA
Tel: (312) 309 90 35-36-38-39-40