TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(482 nolu İlke Kararı)

 Danıştay 14. Dairesinin 12.10.2017 tarihli, E:2015/10533, K:2017/5273 sayılı kararı ve  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun  24.01.2018  tarih ve  874 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anılan kararın temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25/09/2019 tarihli ve E:2018/434, K:2019/3820 sayılı kararı ile temyiz isteminin reddine, Danıştay 14. Dairesinin temyize konu 12/10/2017 tarihli ve E:2015/10533, K:2017/5273 sayılı kararının onanmasına kesin olarak karar verilmiştir.


22/10/2015 tarih, 29510 sayılı R.G.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     : 35     15.10.2015                                                                                  Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi         : 482   15.10.2015                                                                                    ANKARA

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 22.07.2013 tarih ve 14635 sayılı yazısı ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.06.2007 tarih ve 731 sayılı ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi’ başlıklı İlke Kararında yer alan “Son cemaat mahallerinin camekanla kapatılamayacağına,” hükmünün yeniden değerlendirilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi sonucunda alınan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12.12.2013 tarih ve 244 sayılı kararı doğrultusunda oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan 05.03.2014 tarihli rapor okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.06.2007 tarih ve 731 sayılı ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi’ başlıklı İlke Kararında yer alan “Son cemaat mahallerinin camekanla kapatılamayacağına,” ifadesinden sonra gelmek üzere “ancak Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerindeki İllerde soğuk iklim koşulları gereği kapatılması zorunlu olan son cemaat mahallerinin, yapının özgün mimari şeklini bozmayacak şekilde kapatılmasına ilişkin taleplerin Vakıflar Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte ilgili Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilebileceğine,” ifadesinin eklenmesine karar verildi.