TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi Yönergesi


*Bu Yönerge 06/07/2009 tarih ve 128447 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

TÜRK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNİN TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERDE YAYIMLANMASINA DESTEK PROJESİ YÖNERGESİ

 AMAÇ

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılması çalışmaları kapsamında Türkçenin yazı dili birikimini dünyaya tanıtmayı sağlamak için uluslararası kurum, kuruluş, şirket, vakıf ve dernek gibi,  Türk kültür, sanat ve edebiyatı ile ilgili eserleri yayımlayan tüzel kişiliklere projeler kapsamında şarta bağlı mali destekte bulunmaktır.

 KAPSAM

 Madde 2- Bu Yönerge, Türk kültür, sanat ve edebiyatı ile ilgili eserlerin yurtdışında yabancı dillerde yayımlanması için Türkiye dışında yer alan Yayımcıya sağlanacak şarta bağlı mali desteğe ilişkin usul ve esasları kapsar.

 DAYANAK

 Madde 3- Bu Yönerge, 29 Nisan 2003 tarihli ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 10. Maddesi (ı) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

 TANIMLAR

 Madde 4- Bu Yönergede geçen:

Bakanlık                      : Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük           : Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nü,

TEDA                       :Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde             Yayımlanmasına Destek Projesi’ni

Kurul                           :TEDA Projesi Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nu

Yayımcı                       : Kitabı yayımlayan ve şarta bağlı mali destek verilecek tüzel kişileri,

Destek                        :Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili eserleri Türkçe dışındaki dillerde yayımlayacak uluslararası kurum, kuruluş, şirket, vakıf ve dernek gibi tüzel kişiliklere sağlanacak Türk parası karşılığı Dövizi,

Sözleşme          : Şarta bağlı mali destek verilecek projeyi gerçekleştirecek yayımcının taahhüdünü Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde yerine getireceğine  ilişkin taraflarca imzalanacak  belgeyi ifade eder. İşbu belge yönergenin ekidir.

 DESTEĞİN TÜRÜ

Madde 5- Türkçede veya başka bir dilde yayımlanmış Türk kültür, sanat ve edebiyatı ile ilgili eserlerin, Türkiye ve Türkçe dışında, öncelikle çok konuşulan dünya dillerinde yayımlanması amacıyla Bakanlık Bütçesinin ilgili tertibinden şarta bağlı mali destek verilir. Destek, çeviri, baskı amaçlı olarak verilir. Yayımcı destek türlerinden yalnız birisi için destek başvurusunda bulunabilir.

YARARLANABİLECEK YAYIMCILAR

Madde 6- Destekten,  eserin yayımlanacağı ülkedeki tanınmış Yayımcılar ile yayın yapan diğer kuruluşlar yararlanabilir.

DESTEĞİN MİKTARI VE ÖDEME

Madde 7- Kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin yayımı için şarta bağlı mali destek verilir. Sağlanacak destek, eser ve ülke özellikleri dikkate alınarak Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından Türk parası karşılığı döviz olarak belirlenir.

Destek, Danışma ve Değerlendirme Kurul kararı, Bakan onayı ve sözleşmeye istinaden ödenir. Ödeme sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilgili Saymanlık aracılığıyla yapılır. Bakanlıkça, Yayımcıya bu proje için başka hiçbir biçim ve ad altında ödeme yapılmaz.

YAYIMCININ SORUMLULUKLARI

Madde 8- Bakanlıkça, verilecek şarta bağlı mali destek Yayımcı tarafından amacına uygun olarak kullanılır.

Yayımcı projenin tamamlanmasını müteakip 15 gün içerisinde otuz adet örneği Bakanlığa gönderir. 

Yayımcı projeyi Bakanlığın onayını almaksızın kısmen veya tamamen başkalarına devredemez ve çevirmeni değiştiremez.

Yayımcı başvuru tarihinden itibaren olabilecek idari ve fiziki değişiklikleri (adres, iletişim vb.) 10 gün içerisinde, Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bakanlık Yayımcıdan projenin aşamaları hakkında bilgi/belge isteyebilir ve Yayımcı bu bilgi ve belgeleri azami 30 gün içerisinde Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne) gönderir. Yayımcı ile üçüncü taraflar arasında meydana gelebilecek anlaşmazlık sonucunda veya başka nedenlerle eserin programa uygun olarak yayımlanmasının mümkün olmadığının veya sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin Bakanlıkça tespiti halinde, taahhüt yerine getirilmemiş sayılır.

Bu durumda, sözleşmenin geçerliliğinin sona erdiğinin Bakanlıkça yayıncı kuruluşa bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığın yaptığı toplam ödeme herhangi bir şarta bağlanmaksızın, hiçbir kesinti yapılmadan ve sözleşme ile yayıncı kuruluşa verilen sürenin bitimi beklenmeden yasal faiziyle birlikte yayıncı kuruluş tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Proje kapsamında şarta bağlı mali destek almasına rağmen taahhüdünü yerine getirmeyen Yayımcıya Bakanlık bütçesinden hiçbir ad ve başlık altında başkaca yeni destek verilmez.

SÜRE

Madde 9- Yayımcıya,  eseri yayımlaması için 2 yıl süre verilir. Projenin uygulanmasına yönelik 2 yıllık süre; sözleşmenin imzalanmasıyla başlar ve eserin yayımlanmasıyla sona erer. Zaruri hallerde Danışma ve Değerlendirme Kurulu kararı ile süre en fazla 1 yıla kadar uzatılabilir.   

KURUL

Madde10- Şarta bağlı mali destek konusundaki başvuruları değerlendirmek, desteklenecek eserleri belirlemek ve destek miktarını saptamak için Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Olur’u ile Danışma ve Değerlendirme Kurulu oluşturulur. 

Kurul ;

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Başkanlığında, Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanı ile birlikte Bakanlık dışından kültür, sanat ve edebiyat alanında tanınmış kişiler arasından Makam onayı ile belirlenecek beş kişi olmak üzere, toplam yedi kişiden oluşur. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü ve Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanı Kurulun daimi üyesidir. Daimi üyeler ilgili görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri düşmüş sayılır.

Kurul üyeleri Genel Müdürlükçe teklif edilir ve Bakan tarafından görevlendirilir. Görev süresi bir yıldır. Bir yıldan önce kuruldan ayrılan veya görevden alınan üyenin yerine yeni üye Makam Onayı ile belirlenir.

Kurul Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılar Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemle yapılır. Proje başvuru şartlarına uymayan eserler Kurul gündemine alınmaz. Alınan kararlar gerekçeli olarak tutanağa geçirilir ve kurul üyelerince imzalanır. Kurul gerekli gördüğü hallerde eserle ilgili uzmanlara danışabilir. Kurulca alınan destek kararı Bakanın onayından sonra uygulanır. Bakanlıkça gerek görüldüğü hallerde kurul toplantıya çağrılabilir. Danışma ve Değerlendirme Kurulu kararı, onay tarihini izleyen 15 gün içinde destek talebinde bulunan yayımcıya bildirilir.

Kurulun sekretarya ve raportörlük görevi Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanlığınca yürütülür. Toplantıya başka yerden katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik verilir. Ayrıca destek verilecek eserler için uzmanlara yaptırılacak incelemelerde ilgili mevzuat doğrultusunda inceleme ücreti ödenir.

BAŞVURU

Madde 11- Başvurular, Yayımcı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının www.kulturturizm.gov.tr veya www.teda.gov.tr internet adreslerinden, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları, Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ile Türkiye Yayıncı ve Yazar Meslek Kuruluşlarından temin edilecek başvuru formu ile formda belirtilen başvuru belgelerinin eklendiği zarf ile birlikte iadeli taahhütlü olarak “TEDA PROJESİ-Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü”ne posta yoluyla ya da elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması halinde ilgilinin bu eksikliği kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlaması gerekir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

Başvurular Danışma ve Değerlendirme Kurulunca, yılda en az iki kere olmak üzere yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Kurulun toplanacağı tarihler Bakanlık internet sayfasında (www.teda.gov.tr) duyurulur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

BAŞVURU BELGELERİ

Madde 12-

(1) Başvuru Formu,

(2) Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin örneği,

(3) Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşmanın örneği,

(4) Çevirmen ile yapılan anlaşmanın örneği,

(5) Çevriye esas kitap veya kopyası

(6) Yayımcı katalogu veya elektronik katalog,

DENETİM

Madde 13- Bakanlık Yayımcıdan projenin aşamaları hakkında bilgi veya belge isteyebilir. Yayımcı bu bilgi ve belgeleri azami 30 gün içerisinde Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 14- Söz konusu sözleşme hükümleriyle ilgili doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır. Anlaşmazlıklarda Türkçe sözleşme metni esas alınacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 15- Bu Yönerge Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yürütür.