TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Not: Bakanlık Makamının 30.06.2006 tarih ve 106448 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir.   

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Yönerge, 17/6/1987 tarihve 3386 sayılı Kanun ile değişik 21/7/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 51 inci maddesi gereğince kurulan kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarının çalışmalarını sağlayan  kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüklerince yürütülecek hizmetlere ilişkin kuralları belirler.

 

Yasal dayanak

MADDE 2-   Bu yönerge 3386 ve5226sayılı Kanunlarla değişik 2863 sayılı  Kanunun 57 nci maddesi, 16/4/2003 gün ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9. maddesinin (g) fıkrasına  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-  Bu yönergede geçen;

a)Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b)Genel Müdürlük;Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

c)Koruma Yüksek Kurulu; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu,                           

d)Koruma Bölge Kurulu;  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu,

e)Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Hizmete İlişkin Esaslar

MADDE 4- Koruma bölge kurulu müdürlükleri çalışmalarını aşağıdaki esaslar çerçevesinde sürdürür.            

a) Koruma bölge kurulu müdürlükleri merkeze bağlı kuruluşlar olduğundan, Genel Müdürlük ve konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışma yapabilirler. Müze müdürlükleri ve kültür ve turizm müdürlükleri ile yapılacak yazışmalar, ilgili Valilik kanalı ile gerçekleştirilir.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Bakanlıklar gibi makamlarla ilgili yazışmalar Genel Müdürlük kanalı ile yapılır.

Ancak koruma bölge kurulu toplantılarına üye olarak çağrılacak temsilcilerin katılımı konusunda Genel Müdürlüğe bilgi verilmek suretiyle Bakanlıklarla doğrudan yazışma yapılabilir.

b) Koruma bölge kurulu hizmetleriyle ilgili yazışmalara koruma bölge kurulu başkan ve üyeleri imza atamazlar. Bu yazışmalar koruma bölge kurulu müdürü tarafından imzalanır.

c) Koruma bölge kurulu müdürlüklerine yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda uzman raporuyla koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine gerek olmadığı tespit edilen konulara, müdürlükçe yazışma usulü esaslarına göre yanıt verilir. Koruma bölge kurulu müdürlüğünce koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine ihtiyaç duyulan konular ise gündeme alınır.

d) Genel Müdürlük, koruma bölge kurulları ve koruma bölge kurulu müdürlükleri arasında koordinasyon sağlanması, koruma bölge kurullarının çalışmalarına ait istatistiki bilgilerin toplanması ve bu çalışmaların genel değerlendirmesinin yapılması amacıyla, koruma bölge kurulu toplantıları ve müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık  faaliyet raporları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk haftası olmak üzere üçer aylık periyotlarla Genel Müdürlüğe gönderilir.

e) Bakanlık veya Yükseköğretim Kurulunca seçilen üyelerden, herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç dört veya üst üste iki toplantıya katılmayanların durumu koruma bölge kurulu müdürlüğünce yıl sonu beklenmeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir.

f) Koruma bölge kurulu müdürlüğüne gelen evraklara önemi, içeriği ve ivediliği göz önüne alınarak süresi içinde işlem yapılır.

g) 2863 sayılı Kanunun 9. maddesine aykırı bir uygulama tespit veya ihbar edildiğinde konuya ilişkin inceleme yapılarak aykırı uygulama karar alınıncaya kadar Müdürlük yazısı ile durdurulur. Alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

h)Sit alanlarında geçiş dönemi-koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi ile plânlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, valilik ve belediyelerce koruma amaçlı imar planlarının, Kanunda belirtilen süreler içinde yapılması konusunda takip koruma bölge kurulu müdürlüğünce yapılır.

Koruma bölge kurulları tarafından;

1.             Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının üç ay içinde belirlenmesi,

2.             Kanunda belirtilen süre içinde koruma amaçlı imar planının zorunlu nedenlerle yapılamaması halinde, bu sürenin bir yıl daha uzatılması,

3.             Belgeleri tam olarak koruma bölge kuruluna ibraz edilen koruma amaçlı imar planlarının en geç altı ay ve uygulamaya yönelik projelerin ise en geç üç ay içinde karara bağlanması, hususları

koruma bölge kurulu müdürlüklerince sağlanır.

i) Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve sit alanları içinde kalan parsellere ilişkin satış, hibe, kiralama, tahsis vb. konularındaki başvurular, müdürlükçe yapılan araştırma sonucu hazırlanan rapor, bilgi ve belgeler ihtiyaç duyulması alinde koruma bölge kurulu kararı alınarak Genel Müdürlüğe iletilir.

Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde konunun koruma bölge kurulunda değerlendirilmesi istenir, alınan karar sadece Genel Müdürlüğe gönderilir. Koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine gerek görülmeyen konular da ise, başvuru sahibine koruma bölge kurulu müdürlüğünce yazı ile bilgi verilir. 

j) Dosyalar il, ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel gibi veriler dikkate alınarak hazırlanır. Bakanlıkça belirlenen arşiv sistemine göre tasnif edilip desimal numaraları verilir ve arşivlenir.

k) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratlarla ilgili işlemler 2863 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 11.06.2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” gereği kurulacak olan koruma uygulama ve denetim büroları oluşuncaya kadar yürürlükteki ilke kararları doğrultusunda koruma bölge kurulu müdürlüğünce yürütülür.

Konuların incelenmesine ilişkin esaslar

MADDE 5- Bir konunun yerinde incelenmesi için koruma bölge kurulu müdürlüğünce en az iki uzman görevlendirilir. İki uzmanın bulunmadığı durumlarda, ilgili müze müdürlüğünden uzman talep edilebilir. Uzmanlarca hazırlanan rapor, koruma bölge kurulu müdürlüğü evrakından resmi kayıt alır.

Bu raporlar aşağıdaki hususlara göre hazırlanır:

Raporun ilk bölümünde,  ilgi, adres  (il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, kapı nosu), kadastral bilgiler (pafta, ada, parsel nosunu içeren), tanım ile inceleme nedenleri ve inceleme tarihi yer alır.

 

a)  Rapor sit ölçeğindeki konuları kapsıyorsa;

         1- Alanın genel tanımı (arkeolojik, doğal, kentsel veya tarihi özellikleri, daha önce alınmış koruma bölge kurulu kararı, yargı kararı olup olmadığı, varsa karar tarih ve sayısı, sit derecesi vb.),

         2-  Alanın mevcut imar planı ve varsa koruma amaçlı imar planı ile ilişkisi,

         3-  Alanın kullanım durumu,

         4- Alanın bugünkü durumu (yapılaşma olup olmadığı, varsa özellikleri),

         5- Alanda tahribat olup olmadığı (özelliklerini kaybetmişse belirtilmesi),

         6-  Alanın korumaya yönelik diğer mevzuatla olan ilişkisi,

         7-  Uzmanın gerekçeli görüşü,       

        8-  Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza (Birden fazla sayfadan oluşan raporların her sayfası paraflanır.)

        9-   Rapora eklenen ve raporu destekleyen belgelerin dökümü,

b)  Rapor  parsel ölçeğindeki konuları kapsıyorsa;

1- Taşınmazın yeri ve genel tanımı (sit alanı ve koruma alanı içinde olup olmadığı, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tescili ve grup kararı bulunup bulunmadığı vb.),

2- Taşınmaza ve yakın çevresine ilişkin varsa yürürlükteki plan kararları, koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararları,

3- Taşınmazın yakın çevresindeki yapıların günümüzdeki durumları

(kat sayısı, eski veya yeni doku olup olmadığının belirtilmesi),

4- Taşınmazın tanımı (bugünkü durumu),

5- Uzmanın gerekçeli görüşü,

6- Raporun hazırlanma tarihi, isim, imza, (Birden fazla sayfadan oluşan raporların her sayfası paraflanır.)

7- Rapora eklenen ve raporu destekleyen belgelere tarih yazılması ve paraflanması,

8 – Rapor eklerinin listesi,

 

Rapor tescile ilişkin yapılan çalışmayı kapsıyorsa; ayrıca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'e göre hazırlanacak belgeler de yer alır.

İnceleme dosya bazında yapılıyor ise, rapor formu doldurulur. Bu rapor formunda raporu hazırlayan uzmanın imzası ile koruma bölge kurulu müdürünün parafı yer alır.

 

Gündeme İlişkin Esaslar

MADDE 6- Koruma bölge kurulu toplantıgündeminin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Toplantı tarih ve gündemleri koruma bölge kurulu müdürlüğünce belirlenir. Gündem, evrak kaydına girerek kesinleşir.

b)  Gündemlerin aynı il ve ilçeye ait konulardan oluşmasına ve gereken hallerde toplantıların o yörede ve gerekli incelemeler yapılarak gerçekleştirilmesine çalışılır.

c) Koruma bölge kurulu gündemlerinde yer alacak konuların belirlenmesinde ve öncelik sıralamalarının yapılmasında, aşağıda belirtilen konular göz önünde tutulur.

1- Genel olarak, konular, tarih sırası, önemi ve özelliği gözönüne alınarak değerlendirilir.

2- Toplantıda görüşülemeyen gündem maddeleri, bir sonraki toplantı gündeminin başında yer alır.

3- Bakanlıkça gündeme alınması istenen ve görüşülmesinin gecikmesinde kültür varlığının yok olmasına neden olacak konular, Genel Müdürlüğün talimatı doğrultusunda gündeme alınır.

4-  Gerekli görülmesi halinde ek gündem yapılır.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarından (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı vs.) gelen ve gecikmesinde, programın aksamasına neden olacak konular, koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projeleri, koruma amaçlı imar plan revizyonları sit alanı ve sit alanı içinde toplu olarak yer alan tek yapı tespitleri ve maili inhidam ile ilgili konular, ivedilikle gündeme alınır, gerekirse ek gündem oluşturulur.

6-  Yargı kararlarının uygulanmasına yönelik konular yasal süre dikkate alınarak öncelik arz eder ve ilk toplantı gündemine alınır. Gerekirse ek gündem oluşturulur.

d)  Toplantı sırasında koruma bölge kurulu başkanı veya üyelerince verilecek önerge ile ek gündem oluşturulamaz.

e)  Dosyasında gerekli olan bilgi ve belgeleri tamamlanmamış hiçbir konu gündeme alınamaz.

Koruma bölge kurulu kararları ile ek çalışma ve belge istenilen konularda, bu çalışma ve belgelerin makul ve kabul edilebilir bir nedene bağlı olarak temin edilememesi durumunda temin edilebilen bilgi ve belgelerle konunun koruma bölge kurulunda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu gündeme alınır, uygun görülmesi halinde konu koruma bölge kurulunca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

f) Koruma bölge kurullarında görüşülmek için gündem sırası bekleyen konuların, başvuru tarihine göre sıralanmış listeleri oluşturulur. Bu listeler, konuların dosya numarası, pafta, ada, parsel numaralarını da içerir ve konu sahiplerinin başvurusu halinde kendilerine koruma bölge kurulu müdürlüğünce gereken bilgi verilir.

g) Gündem, başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ayrıca koruma bölge kurulu müdürlüğü haber panosuna asılır.

h) Kesinleşen gündemin bir örneği Genel Müdürlüğe iletilir.

Toplantıya ilişkin esaslar

MADDE 7- Koruma bölge kurulu toplantıları aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.

a) Koruma bölge kurulları ayda en az 4 kez toplanır. Birikime neden olmayacak şekilde görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumlar göz önüne alınarak toplantı sayısı arttırılır. Toplantı günleri ve gündemleri koruma bölge kurulu müdürlüğünce belirlenir. Koruma bölge kurulu üyelerine toplantı çağrısı yapılır.

Koruma bölge kurulları, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alırlar. (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmeliğin aynı içerikli 12. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi  Danıştay 6. Dairesi 04.02.2008 tarih ve 2008/573 sayılı kararı ile mülga olmuştur.)Ancak karar yeter sayısı daimi üyelerden olup olmamasına bakılmaksızın bu üyelerin sayısının salt çoğunluğu olan dörtten az olamaz.

b) Koruma bölge kurulu müdürlüğünce gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile proje müellifleri oy hakkı olmaksızın görüş alınmak üzere koruma bölge kuruluna çağrılabilir.

c) Koruma bölge kurulu üyelerinin toplantıya davet yazılarının ekinde gündem taslağı bulunur. Acil durumlarda toplantı ve gündem taslağı şifahi olarak bildirilir ve tutanağa bağlanır.

d) Mazereti nedeniyle koruma bölge kurulu toplantısına katılamayacak olan kurul üyesi, toplantı tarihinden önce, toplantıya katılamayacağını mazeret belgesini ekleyerek koruma bölge kurulu müdürlüğüne yazıyla bildirir.

e) Koruma bölge kurulu üyelerinin toplantı devam ettiği müddetçe ve karar oluşturuluncaya kadar toplantıda bulunmaları zorunludur ve kurul üyelerinin toplantıya katıldıklarına dair imza zaptı koruma bölge kurulu müdürlüğü dosyasında saklanır.

f) Koruma bölge kurulu müdürü gündemin görüşülmesi süresince, uzman ise kendi konusuyla ilgili maddenin görüşülmesi sırasında, görüşmeler tamamlanıp karar oluşuncaya kadar toplantıda bulunur.

g) Koruma bölge kurulunca alınmakta olan kararın mevzuatla çelişmesi halinde koruma bölge kurulu müdürünce üyelere kararın mevzuatla çeliştiği hakkında bilgi verilir. Karar dağıtımı yapılmadan, durum belgeleriyle birlikte ivedilikle Genel Müdürlüğe iletilerek görüş istenir. Genel Müdürlük görüşü koruma bölge kurulunun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.

Koruma bölge kurulunda aynı kararda ısrar edilmesi halinde, kararla ilgili Hukuk Müşavirliğinden görüş alınarak bu görüş doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

 

Kararlara ilişkin esaslar

MADDE 8- Koruma bölge kurulu kararları aşağıdaki esaslar çerçevesinde oluşturulur.

a)  Kararın ilgi bölümünde karara esas olacak yazışmalar belirtilir.

b) Konunun değerlendirilmesine esas olan talep açık yazılır. Metin bölümünde; konu ile ilgili varsa önceki koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararlarına atıfta bulunulur.

c) Karar, yürürlükteki Kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına uygun alınır. Dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek metne yazılır.

d) Karar, farklı yorumlara neden olmayacak şekilde açık ve anlaşılır biçimde ifade edilir.

e) Karar, benzer konularla ve varsa daha önce alınmış koruma bölge kurulu kararları ve yargı kararlarıyla çelişki göstermez, kendi içinde bütünlük sağlar.

f) Parsel ölçeğindeki konuları kapsayan kararlarda taşınmazın koruma alanı veya sit alanı içinde bulunup bulunmadığı, bulunması halinde sitin niteliği ve derecesi, tescilli olup olmadığı ve mülkiyet durumu belirtilir.

g) Aykırı uygulamalarla ilgili yasal soruşturmayı içeren koruma bölge kurulu kararlarında taşınmaza yapılacak fiziki müdahale belirtilir.

h) Koruma bölge kurulu kararları bir sayfadan fazla olduğunda antetli kağıda kararlar yazılıp ilk sayfalar tüm üyelerce paraflanır, son sayfanın altına isimler açılarak imzalanır. Her sayfaya sayfa nosu, karar ve toplantı tarihi ve numarası yazılır. Karar ekleri koruma bölge kurulu başkan ve üyelerince paraflanır.

i) Koruma bölge kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin isimlerinin altına "bulunmadı", toplantıya katılan üyelerin isimlerinin altına "imza",  karara karşı olan üyelerin isimlerinin altına “karşı oy” ibaresi yazılır. Üye tarafından karşı oy verilmesi halinde gerekçeli karşı oy metni karar eki olarak dağıtılmaz, dosyasında saklanır.

j) Koruma bölge kurullarının, 2863 sayılı Kanunun, 3386 ve 5226 sayılı Kanunlarla değişik 58 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında  belirtilen yedi üyesi dışındaki üyelerin adı, soyadı ve temsil ettiği kurum ve kuruluşun ismi karar kaydındaki "üye" kısmına yazılır.

Karar Dağıtımına İlişkin Esaslar

MADDE 9- Koruma bölge kurullarınca karara bağlanan konuların dağıtımı aşağıda açıklandığı biçimde gerçekleştirilir.

A) Sit ölçeğindeki kararlar, koruma amaçlı imar planları, imar planları ve revizyonları, çevre düzeni planları ile ilgili alınan kararlarda;

a) Dağıtım yapılması zorunlu yerler

1-  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

        (Kurullar Dairesi Başkanlığı)

        (Tespit ve Emlak Dairesi Başkanlığı)

(Koruma Planlaması, Kültür Yatırım ve Teşvik Dairesi Başkanlığı)

2-  Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

3-   Valilik

  (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

4- Söz konusu alan İl Özel İdaresi yetki alanında ise İl Özel İdaresi Müdürlüğü, Belediye sınırları içinde ise ilgili Belediye Başkanlığı,

5-  Çevre ve Orman Bakanlığı

(İlgili Genel Müdürlük)

6- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

(Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü),

7 - İller Bankası Genel Müdürlüğü

b)   İlgilendirdiği hallerde dağıtım yapılacak yerler;

        1- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

                     (Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı),

        2- Vakıflar Genel Müdürlüğü,

        3- Konunun özelliğine göre diğer kamu kurum ve kuruluşları,

c) Tescil, tescilden düşme kararlarında yukarıdaki dağıtım yerleri dışında ayrıca dağıtım yapılacak yerler;

1- Valilik

        (Tapu Sicil Müdürlüğü),

        (Kadastro Müdürlüğü),

B)   Parsel ölçeğindeki konularla ilgili alınan kararlarda;

a)    Dağıtım yapılması zorunlu yerler

1-    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

         (Kurullar Dairesi Başkanlığı),

        (Tespit ve Emlak Dairesi Başkanlığı,

        Sadece 2863 sayılı Kanunun 13,14 ve 15. maddeleri kapsamındaki satış, tahsis, kiralama, kamulaştırma vb. emlak konuları ile tescil, tescilden düşme,koruma grubu tayini,koruma alanı belirlenmesi konuları)

2-    Valilik

                       (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

3- Söz konusu alan İl Özel İdaresi yetki alanında ise İl Özel İdaresi Müdürlüğü, Belediye sınırları içinde ise ilgili Belediye Başkanlığı

b)    İlgilendirdiği hallerde dağıtım yapılacak yerler;

        1- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

     (Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı),

2- Vakıflar Genel Müdürlüğü,

3-  İlgilisi (başvuru sahibi),

4- Konunun özelliğine göre diğer kamu kurum ve kuruluşları.

c)    Yeni tescil, tescilden düşme, grup tayini, tevhit ve ifraz kararlarında yukarıdaki dağıtım yerleri dışında ayrıca dağıtım yapılacak yerler;

1- Valilik

        (Tapu Sicil Müdürlüğü)

        (Kadastro Müdürlüğü),

d)    Yasal soruşturma istenen konularda, yukarıdaki dağıtım yerleri dışında, karar, dosyasındaki bilgi ve belgeleriyle beraber ayrıca aşağıdaki yerlere dağıtılır;

   Valilik

Defterdarlık (Muhakemat Müdürlüğü veya Hazine Avukatlığına )

 

Yargı Organları İle İlişkiler

MADDE 10- Yargıya intikal eden konularla ilgili işlemler Koruma bölge kurulu müdürlüğünce aşağıdaki esaslar kapsamında yürütülür.

a)    Koruma bölge kurullarında görüşülen konularda, Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görüşünün alınmasına gerek duyulduğunda, konu belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilir.

b)    İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da dava konusu olan koruma bölge kurulu kararlarına ilişkin olarak, Hukuk Müşavirliğince savunmaya esas bilgi ve belge istenen konular,  ivedi olarak koruma bölge kurulu müdürlüğünce incelenir. Gerekli görüldüğü takdirde koruma bölge kurulunda değerlendirilir, oluşturulacak görüş ve belgeler ikişer örnek olarak ve onaylı şekliyle savunmaya esas teşkil etmek üzere, belirtilen sürede Hukuk Müşavirliğine, Savunma yazısının bir örneği ise bilgi için Genel Müdürlüğe iletilir. Gerek görülmesi halinde savunmalara esas olacak ayrıntılı görüş ve gerekçe koruma bölge kurulu üyelerince hazırlanır.

İdare Mahkemelerinin doğrudan koruma bölge kurulu müdürlüğünden bilgi ve belge istemesi halinde, hazırlanacak bilgi ve belgeler dağıtımlı bir yazı ile gereği için İdare Mahkemesi ve Hukuk Müşavirliğine, bilgi için Genel Müdürlüğe iletilir.

c) İdare Mahkemelerince istenen savunmalar haricinde adli yargı makamlarından gelen ve bir konuyla ilgili bilgi, açıklama ve belge isteyen başvurular koruma bölge kurulu müdürlüklerince sonuçlandırılır.

d)    Yargı aşamasında, mahkemeler veya diğer adli makamlarca bilgi ve uzmanlığına gerek duyulan şahıslar, görevin gerektirdiği bilgi ve uzmanlığa sahip koruma bölge kurulu müdürü, müze müdürü veya uzmanları gibi görevliler arasından seçilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE  11-Koruma bölge kurulu müdürleri veya üyeleri Basın Müşavirliğinden izin almadan kurul çalışmaları ve kararları ile ilgili basına açıklamada bulunamaz.

MADDE 12- Bu yönergede belirtilmeyen konularda herhangi bir tereddüte düşüldüğünde Genel Müdürlükten görüş alınarak çalışmalara yön verilir.

MADDE 13- Bakanlık Makamının 16.10.2002 tarih ve 12073 sayılı olurları ile yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Bu yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu yönergeyi Kültür ve Turizm Bakanı yürütür