TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ankara Atatürk Kültür Merkezi İşletme ve Kullanma Yönergesi

* Bu Yönerge 22/07/1988 tarih ve 1557 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

            Amaç ve Kapsam      :

            Madde 1) Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan tüm ünite ve mekanların işletme, kullanma ve halkımızın hizmetine sunulmasındaki usul ve esaslar ve yönerge ile belirlenir.

            Yasal Dayanak          :

            Madde 2) Bu yönerge Bakanlık Makamının 03.12.1987 gün ve 02.1/4108 sayılı olurları ile 07.01.1988 gün ve 01.150/273-4680 sayılı olurları uyarınca hazırlanmıştır.

            Kısaltmalar    :

            Madde 3) Bu Yönergede geçen ;

            “Bakanlık” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı

            “Merkez” Atatürk Kültür Merkezini

            “TÜBİTAK” Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nu

            İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tesiste yer alan üniteler, mekanlar ve fonsiyonları

            Madde 4) Binanın Bölümleri

  1. Giriş Holü, Resepsiyon
  2. Güzel Sanatlar Galerisi ve Resim Heykel Müzesi
  3. Güzel Sanatlar ve El Sanatları Atölyeleri
  4. Cumhuriyet Devri Müzesi
  5. Bilim, Teknoloji ve Tabiat Tarihi Müzesi
  6. Türk Folklor Uzmanlık Kütüphanesi
  7. Devlet Halk Dansları Çalışma Salonu
  8. Devlet Türk Halk Müziği korosu Çalışma Salonu
  9. Toplantı ve Gösteri Salonu

10.  Atatürk İhtisas Kütüphanesi

11.  Diğer Hizmet Mekanları

 

            Madde 5) Bölümlerin Fonksiyonları

            5-1 )Giriş Holü ve Resepsiyon

             Burada gişe ve resepsiyon bankosu bulunur. Merkezi gezmek isteyen ziyaretçiler buradaki görevliler tarafından yönlendirilir. İsteyen ziyaretçilere kitap, broşür, resim, slayt ve kaset gibi görsel ve işitsel malzemeler ücreti karşılığı temin edilir. Aynı zamanda bu alanda siyasal ve ideolojik amaçlı olmayan tören, kokteyl ve tanıtım amaçlı faaliyetler yapılabilir.

            5-2) Güzel Sanatlar Galerisi ve Resim Heykel Müzesi

            Bu salonda yerli ve yabancı sanatçıların resim, heykel, plastik ve diğer sanat dallarındaki çalışmaları ile el sanatlarının tanıtılması amaçlanmıştır. Galeride düzenlenecek sergilerin yanı sıra film ve slayt gösterileri de yapılabilir. Ayrıca yerli, yabancı, özel veya kamu kuruluşları veya şahıslar tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir ve satış yapabilirler.

            Galeri içinde seçme eserlerin devamlı sergileneceği bir “Güzel Sanatlar Müzesi” bulunur. Müzede isteyen ziyaretçilere resim ve güzel sanatlarla ilgili süreli yayın, kitap ve kaset ücret mukabilinde temin edilir.

            5-3) Güzel Sanatlar ve El Sanatları Atölyeleri

            Bu atölyelerde isteyenlere, resim, heykel, seramik, fotoğraf, serigrafi, grafik, özgün baskı, modelcilik ve el sanatları gibi muhtelif sanat dallarında çalışma ve eğitim olanakları sağlanır, kurslar düzenlenir.

            5-4) Cumhuriyet Devri Müzesi

            Merkez’in orta bloğunda iki kat üzerine düzenlenen bu Müzenin amacı, Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşını, Cumhuriyetin Kuruluşunu, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı amaçlayan inkılapları ve gelişen Türkiye’mizin dününü ve bugününü rölyefler, objeler, belgeler, resimler, maketler, ses-ışık gösterisi, video ve mültivizyon programları ile tanıtmaktır.

            5-5) Bilim, Teknoloji ve Tabiat Tarihi Müzesi

            TÜBİTAK tarafından kurulan bu müze, değişik konuları kapsayan sergi dizisi ile bilimin çeşitli dallarını ve gelişen teknolojiyi ziyaretçilere tanıtmayı ve deneysel metotların kullanılmasını sağlamayı amaçlar. Burada tanıtım faaliyetleri, deney setleri, fotoğraf, grafik, maket, obje, video ve slayt gösterileri ile yapılır.

            TÜBİTAK tarafından kullanılan mekânın işletilmesi Merkez Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında yapılan “Protokol” ile sağlanır.

            5-6) Türk Folkloru Uzmanlık Kütüphanesi

            Türk Halk Kültürünü incelemek ve araştırma yapmak isteyenlere hizmet verir. Buradaki imkânlar arşiv ve kütüphane olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Arşiv          :

            Çeşitli doküman ve malzemelerin bulunduğu arşivden, Üniversite ve Kamu Kuruluşları ile çalışma yapmak isteyenlere, özel başvuru belgesi doldurtularak yararlandırılır.

b) Kütüphane :

            Kütüphanede Türk Folkloru ile ilgili kitap, dergi, süreli yayınlar bulunur. Kütüphanedeki kitaplardan yalnızca okuma salonunda istifade edilir; dışarıya çıkarılamaz. Kütüphaneye gelen okuyucular, kütüphanede başvuru ve değerlendirme fişi doldurmak zorundadır.

            5-7) Devlet Halk Dansları Çalışma Salonu

            Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup topluluğun çalışmaları bu salonda sürdürülür. Tahsis edilen salon ve diğer hizmet mekânlarının, her türlü bakım, onarım, temizlik, aydınlatma ve telefon giderleri ile emniyetinden Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü sorumludur. Kullanılan salon ve mekânların ısıtılması ve gerekli diğer tesisat hizmetleri binada mevcut tesisat sistemlerinin elverdiği ölçüde “Merkez Müdürlüğü” tarafından sağlanacaktır.

            5-8) Devlet Türk halk Müziği Korosu Çalışma Salonu    

            Devlet Türk Halk Müziği Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup koronun çalışmaları bu alanda sürdürülecektir.

            Tahsis edilen salonların bakım, onarım, temizlik, aydınlatma ve telefon giderleri ile emniyetinden Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü sorumludur.

            Salonların ısıtılması ve gerekli diğer tesisat hizmetleri, binada mevcut tesisat sistemlerinin elverdiği ölçüde Merkez Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

            5-9 )  Toplantı ve Gösteri Salonu

            Toplantı ve gösteri salonunda, siyasal ve ideolojik yanı bulunmayan seminer, sempozyum, konferans ve her türlü bilimsel toplantılar ile klasik Türk ve Batı Müziği ve Türk Halk Müziği ile ilgili çeşitli faaliyetler ve konserler düzenlenir.

            5-10) Atatürk İhtisas Kütüphanesi

            Atatürk’ün hayatını, Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konularında yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış kitapları, süreli yayınlar ve dokümanları içerir. Kütüphanedeki kaynaklardan isteyen herkes yararlanabilir.

            Ayrıca, Atatürk ile ilgili Yurt içinde ve Yurt dışında çıkacak yayınları temin etmek, film, plak, bant, pul, banknot ve notu türündeki belgeleri derleyerek arşiv oluşturmak gibi görevleri yürütür.

            Müracaat sahiplerine, Atatürk’le ilgili belge ve bilgilerin nerede bulunduğu sözlü, yazılı ya da telefonla bildirilir. Atatürk’le ilgili bibliyografya, toplu katalog, dokümantasyon ve koleksiyon hizmetleri verilir.

            5-11) Diğer Hizmet Mekanları

            Yönetim ve personel odaları, telefon santral odası, ses-yayın odası, güvenlik odası, klima-ısı ve santral odası, depolar, kafeterya, garaj ve teknik atölyeler, vestiyerler, WC’ler, kapalı ve açık otoparklardan oluşan mekânlardır.

            Bunlar projede belirtilen amaca uygun olarak kullanılmakla birlikte, ilerde atölyelerde, depolarda ve kapalı otoparkta ihtiyaçtan doğabilecek mekânların elde edilmesi için depolarda, kapalı otoparkta gerekli tadilatlar yapılabilir. Bu mekânlar hiçbir şahsa kiralanamaz.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Görev ve Sorumluluk

            Madde 6) Yönetim

            “Merkez” Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olup Merkez Müdürü’nün sorumluluğunda işletilir.

            Müdür, bina içinde yer alan tüm faaliyetlerden ve ünitelerden idari ve teknik bakımdan yetkili ve sorumludur. Müdür bu görevleri kendisine bağlı Müdür Yardımcıları ve teşkilatı ile “Kültür ve Sanat Danışma Kurulu” yardımıyla yürütür.

            Madde 7) Müdürlüğün Yönetim Kadrosu

            Bir Müdür, Üç Müdür Yardımcısı, Beş Şube Müdürü ve Bir Turizm danışma Müdürü ile şefliklerden oluşur. Kültürel ve Sanatsal faaliyetlerin uygun bir biçimde sürdürülmesi ve Bakanlığımız ilgili birimleri ile yapılacak istişarelerin daha işler düzeyde tutulmasını sağlamak üzere ayrıca bir “ Kültür ve Sanat Danışma Kurul” oluşturulmuştur.

            Madde 8) Görevler ve Yetkiler

            Merkez Müdürü           :

a)      Altıncı maddede belirtilen bölümlerin, İdari ve teknik bakımdan fonksiyonlarına uygun bir biçimde işletilmesinden ve denetiminden,

b)      Binanın iç ve dış emniyeti, bahçe tanzimi, yangın söndürme cihazları, ısıtma, temizlik ve teknik hizmetlerden,

c)      Gelen yabancı ve yerli ziyaretçilere talepleri halinde yöresel turizm bilgileri verilmesi ve enformasyon hizmetlerinin yürütülmesinden,

d)      Merkezde görevlendirilen tüm personelin özlük işlerinden ve diğer hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur,

e)      Galeri ve Müzeler ile ilgili kitap, broşür ve afiş gibi yayımların kontrolünü ve basımını sağlar ve tesbit edilen fiyatlarını Bakanlık onayına sunar.

f)        Yıllık çalışma programını “Kültür ve Sanat Danışma Kurulu” önerilerine uygun olarak hazırlar. Güzel Sanatlar ve El Sanatları atölyelerinde belirli yaş guruplarına belirli sürelerde verilecek kurslar için, görevli geçici uzmanlar temin eder ve verilecek ücretleri tespit eder.

g)      Merkez içinde yer alan giriş holü, güzel sanatlar galerisi, toplantı salonu gibi mekânların ücretleri ile kurs ve müze giriş ücretlerini her yıl tespit eder, Bakanlık onayına sunar ve uygular.

h)      Tüm bu görevleri, teşkilat şemasında belirtilen teşkilatı ile yürütür.

i)        Bina içinde kullanılan tüm mekânlarda, Merkez Müdürünün oluru alınmadan herhangi bir tadilat yapılamaz.

 

           Madde 9) Müdür Yardımcılarının Sorumlulukları

           Merkez müdürü tarafından yapılacak görev dağıtımı ile belirlenir. Şube Müdürleri, Müdür Yardımcılarına karşı sorumlu olup Müdür Yardımcılarının vereceği görevleri yaparlar.

            Madde 10) Kültür ve Sanat Danışma Kurulu

            Merkezde yapılacak tüm kültürel, sanatsal, bilimsel ve tanıtım işlerinin yıllık faaliyetlerini programlar; Merkez Müdürlüğüne sunar; İşleyişini izler ve Merkez Müdürlüğüne görüş bildirir.

            Kurul, bir başkan ve altı üyeden oluşur. Merkez Müdürü kurulun başkanıdır.

            Üyeler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı’ndan birer temsilci ile Sanat dallarında eğitim yapan iki ayrı Yüksek Öğretim Kurumunun görevlendireceği birer Öğretim görevlisinden teşekkül eder.

            Kültür ve Sanat Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün talebi halinde toplanır.

            Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Toplantılar üye sayısının 2/3’ünün temin edilmesi halinde yapılır.

            Kültür ve Sanat Danışma Kurulu Üyeleri, iki yılda bir tespit edilir. Üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine kurumlarınca yeni üyeler görevlendirilir.

            Madde 11) Bu yönerge Bakanlık Makamınca onaylandığı gün yürürlüğe girer.