TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik      15/03/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN

PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç    

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-9/2/2012-28199) Bu Yönetmelik, yerel yönetimlerin, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-1/4/2020-31086) 

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-9/2/2012-28199) 

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) (Ek:RG-17/10/2018-30568)(2) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısını,

ç) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Etkinlik raporu: İl Müdürlüklerince, yardım yapılacak teşekküllerin projeleri kapsamında yürütülen etkinliklerin izlenmesini ve sonuç raporunun incelenmesini müteakip il müdürü ve bu Yönetmelikte tanımlanan raportörce müştereken onaylanmış raporu,

d) İl Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

e) Komisyon: Değerlendirme komisyonunu,

f) (Mülga:RG-17/10/2018-30568)

g) Proje: Kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak amacıyla teşekküllerce gerçekleştirilecek her bir faaliyeti,

ğ) (Ek:RG-1/4/2020-31086) (3) Raportör: Yardım yapılacak teşekküllerin projeleri kapsamında yürütülen etkinlikleri izlemek, değerlendirmek ve raporlamak üzere İl Müdürlüğünce görevlendirilen personeli,

h) Sonuç raporu: Yardım yapılacak teşekküllerce etkinliklerine ilişkin İl Müdürlüklerine ibraz edecekleri bilgi, belge, kayıt ve harcama belgeleri ile birlikte düzenlenecek raporu,

ı) Teşekkül: Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek ve vakfı,

i) Yardım: Bakanlık bütçesinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,

j) Yerel yönetim: Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve il özel idarelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Yapılma Esasları

Yardım yapılabilme şartları

MADDE 5 – (1) Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için;

a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

b) Projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması,

c) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Dernek veya vakfın asıl amacının kültürel, sanatsal, turizm ve tanıtmaya yönelik faaliyetler olduğunun, teşekkülün kuruluş belgelerinde açıkça belirtilmiş olması,

ç) Teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması,

d) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Teşekkülün üyelerine kazanç paylaşımı veya kar dağıtımı amacının bulunmaması,

e) Teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,

f) (Ek:RG-1/4/2020-31086) Teşekkülün üyelerinin yasa dışı örgütlerle mensubiyet, irtibat ya da iltisaklarının bulunmaması,

g) (Ek:RG-1/4/2020-31086) Yardım yapılması değerlendirilen projenin ülke sınırları dahilinde gerçekleştirilecek olması,

gerekir.

Yardım yapılabilecek etkinlikler

MADDE 6 – (1) Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımda bulunulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Ölçütleri

Başvuru

MADDE 7 – (Değişik:RG-1/4/2020-31086) 

(1) Başvuru, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Müdürlüğüne yapılır:

a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,

b) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,

c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,

ç) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,

d) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

(2) İl Müdürlüğü, başvuruları, Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirerek başvuruda bulunan kuruluşa ve projeye ilişkin olumlu ve/veya olumsuz görüşlerini açıkça belirttikleri “Başvuru Bilgi-Belge Tespit Formu” ile birlikte Bakanlığa gönderir.

(3) Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.

Değerlendirme komisyonu

MADDE 8 – (Değişik:RG-1/4/2020-31086) 

(1) İl Müdürlüklerince, Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili genel müdür, ilgili daire başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı, kültür işleri ile ilgili daire başkanlıklarının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı ve ilgili daire başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır.

(2) Komisyon üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. Komisyonca karara bağlanan projeler tekrar değerlendirmeye alınmaz. Komisyon kararı Bakan onayına sunulur.

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 9 – (Değişik:RG-1/4/2020-31086) 

(1) Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:

a) Projenin kültürel, sanatsal, folklorik ve turizme ilişkin değerleri yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi,

b) Projenin sosyo-kültürel gelişime katkısı.

(2) Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş bölgelerde uygulanacak projelere öncelik verilir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Protokol, Yardımın Gönderilme,  İzlenme ve Denetlenme Şekli

Protokolde yer alacak hususlar

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-15/1/2013-28529)  Bakan tarafından onaylanan yardımlar, protokol yapılmasını müteakip, İl Müdürlüğünün gerekli incelemelerini tamamlaması ve etkinlik raporlarını ilgili Genel Müdürlüğe göndermesinin ardından ödenir. Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek projelerde ise etkinlik raporlarının ilgili Genel Müdürlüğe ulaşması beklenmeksizin, gerekli incelemeler tamamlanarak protokol yapılmasını müteakip ödeme yapılabilir.

(2) Protokolde yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Taraflar,

b) Teşekkülün kanuni tebligat adresi,

c) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Projenin adı, tarihi, yeri,

ç) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Yardım tutarı,

d) Protokole uygun davranılmaması halinde uygulanacak müeyyideler,

e) Bakanlığın denetim yetkisi,

f) Gerekli görülen diğer hususlar.

Yardımın gönderilme şekli

MADDE 11 – (Değişik:RG-1/4/2020-31086)

(1) Yardım, İl Müdürlükleri tarafından projeyi sunan teşekkülün banka hesap numarasına aktarılır.

Yardımın kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi

MADDE 12 – (1) Teşekküller, yardımları veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

(2) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüklerince görevlendirilen raportörlerce izlenir. Teşekküller tarafından düzenlenen sonuç raporlarının ve harcama belgelerinin İl Müdürlüğüne ibrazından sonra etkinlik raporu ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir. Etkinliklerin izlenememesi halinde yardımların, etkinliklerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için; projelere ilişkin bilgi, belge, kayıt ve raporlar ile basında çıkmış haber veya görüntülü dijital dokümanlar esas alınarak etkinlik raporu hazırlanır.

(3) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Teşekküller, harcama belgelerinin, sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

(4) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya veya İl Müdürlüklerine yaptırmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

(5) (Mülga:RG-9/2/2012-28199)

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teşekküllerin yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Teşekküller aşağıda belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

a) (Değişik:RG-1/4/2020-31086) Projelere ilişkin olarak hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde açıkça görünür ve okunur biçimde “Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla” ibaresini bulundurmak ve/veya Bakanlık logosunu kullanmak. Bakanlığın logosu; standart ve en az faydalanıcıların logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olur.

b) Projeye ilişkin giderleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya fatura yerine geçen vesikalarla yapmak ve bu vesikaları gerektiğinde ibraz etmek üzere dosyasında hazır bulundurmak.

c) (Ek:RG-1/4/2020-31086) Etkinliğin taahhüt edilen şekilde ve sürede gerçekleştirilmediğinin, yönetmelik ve protokol hükümlerinin yerine getirilmediğinin tespiti halinde onaylanmış yardımlar ilgili Birimce iptal edilir. Bu hallerde yardımın ödenmiş olması durumunda bu Yönetmeliğin 15 inci madde hükmü uygulanır.

ç) (Ek:RG-1/4/2020-31086) Projenin uygulanması sırasında, projenin Bakanlığa sunulan konusu dışına çıkılarak Anayasada belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara ya da bireyleri ve/veya toplumun bir kesimini rencide edici ve/veya hakaret içeren hususlara yer verildiğinin tespit edilmesi durumunda Bakanlık tek taraflı olarak protokolü fesih hakkını saklı tutar.

Yardımların kamuoyuna duyurulması

MADDE 14 – (1) Bakanlık, yardım yapılan teşekküllerin isimlerini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar resmi internet sitesinden ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurur.

Yardımın geri alınması

MADDE 15 – (1) Teşekküller; yardım konusu projenin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmadığının tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun teşekküle tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, Bakanlığa yardım tutarını aynen iade etmek zorundadır.

(2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgili teşekkülden tahsil edilir.

(3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekküller, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 16 – (1) Yardımlara ilişkin sekretarya hizmetleri, bütçesinden yardım yapılacak Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Geçmiş yılda başlamış projeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Özel tiyatroların 2006-2007 sanat sezonu için bu Yönetmeliğin yayımından önce yapmış oldukları başvurular, bu Yönetmeliğin yayımını izleyen on gün içinde başvurularını yenilemeleri halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Bu kapsamdaki özel tiyatrolar, sürmekte olan ve geçen yıl bildirdikleri projeleri için destek alabilecekleri gibi, istedikleri takdirde projelerinde değişiklik yapabilir veya yeni proje sunabilirler.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-9/2/2012-28199)  (Değişik:RG-15/1/2013-28529) 

(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Özel tiyatrolara yapılacak başvurular

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-9/2/2012-28199)

(1) Özel tiyatroların başvuruları, özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin münhasır Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar bu maddenin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerince değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

______________

(1) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Yönetmelik değişikliği ile “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliği”nin ismi metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) 1/4/2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


             Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.