Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 23.9.1971 Resmi Gazete Sayısı: 13965

BİRİNCİ BÖLÜM

Hukuksal yapı :
Madde 1 -
Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 1309 sayılı Kanun ile kurulmuş, tüzel kişiliği olan, kamu hukuku hükümlerine göre bir Genel Müdür tarafından temsil ve idare edilen kamu kuruluşudur.

İKİNCİ BÖLÜM

Uğraşı konusu :
Madde 2 -
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, opera, bale ve müzik san’atlarını halka tanıtmak ve yaymak gayesiyle opera ,operet, bale temsilleri ile konserler verir, yurtiçi ve yurtdışı turneler tertipler, milli ve milletler arası festivaller düzenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Müdür :
Madde 3 -
Genel Müdür, Devlet Opera ve Balesinin her türlü san’at, teknik ve idare işlerinin birici derecede sorumlusu olup, bütün kuruluşun düzenli ve iyi bir şekilde çalışmasını sağlar.

Genel Müdürün başlıca görevleri şunlardır :
a -
Kuruluşun san’at, teknik ve idare yönlerinden her türlü faaliyetinin, Devlet Opera ve Balesine yakışır, en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak;

b - Genel Müdürlük bütçe taslağını hazırlamak ve bütçe ita amirliği yapmak;

c -
Devlet Opera ve Balesi kurul, bölüm ve servisleri arasında işbirliği kurmak, bütün sanatçı, memur ve müstahdemlerin iyi ve verimli çalışmalarını, gelişmelerini, işlerin vaktinde ve yolunda yürütülmesini ve disipline aykırı eylemlere meydan verilmemesini sağlamak;

d - Devlet Opera ve Balesi kadrosunda aylıklı, ücretli, sözleşmeli vesair suretle görev alan yerli ve yabancı bütün görevlileri, kuruluşa en verimli olacak şekilde çalıştırmak;

e - Atamaları Genel Müdürlükçe yapılan aylıklı memurlar ile sözleşmeli sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar hakkında en geç Mayıs ayı sonuna kadar ikinci derecede tezkiye amiri sıfatıyla İdari ve mesleki varakası hazırlamak.

Genel Müdür Yardımcısı :
Madde 4-
Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür tarafından kendisine tevdi edilen işlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlar; bu işlerden doğrudan doğruya Genel Müdüre karşı sorumludur.

Genel Müdür Yardımcısının başlıca görevleri şunlardır :
a-
Devlet Opera ve Balesinin çalışmalarında Genel Müdüre yardım etmek;

b- Genel Müdür tarafından verilen yetkiye göre tahakkuk ve ita amirliği yapmak;

c- Genel Müdür tarafından verilen yetkiye göre evrakı havale ve onun namına imza etmek.

Müdürler :
Madde 5 –
Müdürler, başında bulundukları Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün, her türlü san’at, teknik ve idare işlerinin birinci derecede sorumlusu olup, kuruluşun düzenli ve iyi bir şekilde çalışmalarını sağlarlar.

Müdürlerin başlıca görevleri şunlardır:
a-
Müdürlüğün san’at, teknik ve idare yönlerinden her türlü faaliyetinin, Devlet Opera ve Balesine yakışır, en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak;

b- Müdürlük bütçe taslağını hazırlamak ve ita amirliği yapmak;

c- Müdürlüğün kurul, bölüm ve servisleri arasında işbirliği kurmak, bütün sanatçı, memur ve müstahdemlerin iyi ve verimli çalışmalarını, gelişmelerini, işlerini vaktinde, yolunda yürütülmesini ve disipline aykırı eylemlere meydan verilmemesini sağlamak;

d- Müdürlüğün kadrosunda aylıklı, ücretli, sözleşmeli ve sair suretle görev kabul eden yerli ve yabancı bütün görevlilerin kuruluşa en verimli olacak şekilde çalıştırmak;

e- Atamaları Müdürlükçe yapılan aylıklı memurlar ile sözleşmeli sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar hakkında en geç Mayıs ayı sonuna kadar ikinci derece tezkiye amiri sıfatiyle idari ve mesleki tezkiye varakası hazırlamak.

Müdür Yardımcıları :
Madde 6 -
Müdür yardımcıları, müdürler tarafından kendilerine tevdi edilen işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar; bu işlerden doğrudan doğruya müdürlere karşı sorumludurlar.

Müdür Yardımcılarının başlıca görevleri şunlardır :
a-
Müdürlük çalışmalarında Müdüre yardım etmek;
b- Müdür tarafından verilen yetkiye göre tahakkuk ve ita amirliği yapmak;
c- Müdür tarafından verilen yetkiye göre evrakı havale ve onun namına imza etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanat ve teknik işleri yürütecek görevliler genel müzik direktörü ve müzik işleri yöneticisi :
Madde 7-
Genel Müzik Direktörü ve Müzik İşleri Yöneticileri, Genel Müdür veya Müdürlüklerce verilen direktiflere göre eserlerin sahneye konmasında müzik çalışmalarını yürütmek, sanatçıların müzik yönünden yetiştirilmelerini sağlamak ve orkestra sanatçılarının çalışma tertibini, düzenini, disiplinini, konsertmaisterlerle görüşerek kurmak ve birinci derecede mesleki tezkiye amiri sıfatıyla, opera sanatçıları ve uygulatıcı uzmanlar hakkında müzikal yönden her yıl Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermekle görevlidirler.

Başrejisörler :
Madde 8 –
Baş rejisörler, Genel Müdürlük veya Müdürlüklerin direktiflerine göre, opera eserlerinin sahneye konmasını sağlayacak bütün reji çalışmalarını yaparlar.

Baş rejisörlerin diğer başlıca görevlerin şunlardır :

a- Eserlere ait dekor, kostüm vesair işleri, yetkililerle anlaşmak suretiyle Sanat Teknik Müdürlüğüne bildirmek;

b- Rol dağıtımı ve sahne faaliyeti ile ilgili olarak rejisörler ve sanatçılar tarafından ileri sürülecek istekleri incelemek ve bunlardan çözüm yolu bulunamayanlar hakkında Genel Müdürlük veya müdürlüklerin karırını almak;

c- Birinci derecede mesleki tezkiye amiri sıfatıyla, rejisörler ile opera sanatçıları ve uygulatıcı uzmanlar hakkında, sanat disiplini ve sanat yetenekleri yönünden her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermek.

Rejisörler :
Madde 9-
Rejisörler, Genel Müdür veya müdürlüklerce verilen görev gereği sahneye koydukları eserin, temsil yönünden hazırlanmasını sağlar ve oynanmasına nezaret ederler.

Orkestra şefleri :
Madde 10-
Orkestra şefleri, Genel Müdür veya Müdürlüklerce kendilerine verilen görev gereği sahneye konulan eserin müzik yönünden hazırlanmasını sağlar ve eseri idare ederler.

Koro Şefleri :
Madde 11-
Koro şefleri, Genel Müdür veya müdürlüklerce kendilerine görev olarak verilen eserlerin koro çalışmalarını yaptırır ve eserin temsilinde koroya nezaret ederler.

Koro şefleri, birinci derecede mesleki tezkiye amiri sıfatıyla koro sanatçıları hakkında, sanat disiplini ve sanat yetenekleri yönünden, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermekle görevlidirler.

Baş Korropetitörler :
Madde 12:
Baş Korrepetitörler, sahneye konulması karalaştırılan eserlerde rol alan sanatçıların müzikal yönden çalıştırılmalarını sağlar ve korrepetitörlerin çalışmalarına nezaret ederler.

Korrepetitörler ve şan öğretmenleri :
Madde 13 :
Korrepetitörler ve şan öğretmenleri, yapılan program gereği opera sanatçılarının öğrenimleri ile ilgili çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmekle görevlidirler.

Bale başkoreografları :
Madde 14-
Bale başkoreografları, sahneye konan bale ve opera eserlerinin, koreografi çalışmalarını, Genel Müdür ve Müdürlüklerin direktiflerine göre, yürütür ve koreografların çalışmalarına nezaret ederler.

Bale başkoreografları, birinci derecede mesleki tezkiye amiri sıfatıyla, koreograf ve bale sanatçıları hakkında, sanat disiplini ve sanat yetenekleri yönünden, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermekle görevlidirler.

Bale koreografları :
Madde 15-
Bale koreografları, Genel Müdür ve Müdürlüklerce, kendilerine verilen ödev gereği koreografisini yaptıkları bale ve opera eserlerini hazırlamak ve oynanmasına nezaret etmekle görevlidirler.

Bale başöğretmenleri ve bale öğretmenleri :
Madde 16 -
Bale başöğretmenleri ve bale öğretmenleri, bale sanatçılarının teknik yönden hazırlanmalarını ve eğitilmelerini sağlarlar; sahneye konulan eserin koreografına yardımcı olurlar.

Kordöbale şefleri :
Madde 17-
Kordöbale şefleri, kordöbale sanatçılarının teknik yönden hazırlanmalarını, eğitilmelerini sağlar ve sahneye konan eserin koreografına yardımcı olurlar.

Sanat teknik müdürü ve sanat teknik yöneticileri :

Madde 18- Sanat teknik müdürü ve sanat teknik yöneticilerinin görevleri şunlardır:
a-
Sahneye konan bütün eserlerin kroki ve maketlerini hazırlatmak;

b-
Lüzumlu malzemenin, atelye şefleri ve dekoratörler tarafından gösterilen ihtiyaç listesini düzenlemek; alınmalarını veya atelyelerde yapılmalarını sağlamak;

c- Atelyeleri idare etmek ve atelyeler arası işbirliğini sağlamak;

d- Dekor, kostüm ve aksesuvarın iyi şekilde muhafazasını sağlamak;

e- Hazırlanan dekorların sahneye düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak;

f- Atelyelerde çalışan bütün teknisyen vesair personelin devamlarını takip ve kontrol etmek;

g- Sahne ile ilgili olan bütün araç ve gereçlerin birinci derecede sorumlusu sıfatıyla, bunların, temsil mevsimi devamınca işler halde bulundurulması, devamlı surette bakımları, vukua gelen veya gelmesi düşünülen arızalarının giderilmesini sağlamak için her türlü tedbirleri zamanında almak ve tatil devresinde revizyonlarını yaptırmak; sahnenin bakım, emniyet ve onarımını sağlamak;

h- Atelyelerde çalışan bütün teknisyen vesair personel hakkında birinci derecede mesleki tezkiye amiri sıfatıyla, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar sicil vermek.

Baş dekoratör ve dekoratörler :

Madde 19- Baş dekoratör ve dekoratörler, sahneye konan eserlerin dekorlarının hazırlanmasını ve sanat teknik müdürü veya yöneticisi ile işbirliği yaparak sahneye uygulanmasını sağlarlar.

Orkestra müdürleri :

Madde 20- Orkestra müdürünün görevleri şunlardır :
a-
Prova ve temsillerde, orkestra yönünden çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.

b-
Orkestradaki bütün elemanların devam işlerini izlemek ve kontrol etmek;

c- Orkestra faaliyetinin, haftalık çalışma programına göre, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve muhtemel aksaklıkları ilgililerle görüşerek önlemek;

d- Orkestra elemanlarından hastalananların durumların Sahne Müdürlüğüne bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak;

e- Haftalık çalışma programlarında görevi belirtilen orkestra sanatçılarından, engeli olmadığı halde işinin başına geç gelmiş veya hiç gelmemiş olanlarla, görevlerini vaktinden önce bırakanlar haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Genel Müdürlük veya müdürlüklere yazı ile bildirmek.

Sahne müdürleri :
Madde 21-
Sahne Müdürü, Devlet Opera ve Balesinde temsil edilecek eserler ve verilecek konserlerle ilgili her türlü sahne faaliyetinin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürümesi için gerekli bütün tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Sahne Müdürünün başlıca görevleri şunlardır:
a-
Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanların devam işlerini izlemek ve kontrol etmek;

b- Sahne faaliyetinin, haftalık çalışma programına göre düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, muhtemel aksaklıkları ilgililerle görüşerek önlemek;

c- Sahne müdürlüğüne bağlı servislerde çalışanlar arasında işbirliği sağlamak;

d- Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanların hastalanmaları halinde, bunları muayene ve tedavi için kuruluş doktorlarına göndermek ve alacakları raporlara göre işlem yapmak;

e- Kuruluşda görev yapan hastabakıcıların çalışma düzenini, daire amiri ve idare müdürü ile işbirliği yaparak sağlamak;

f- Haftalık çalışma programlarında görevi belirtilen sanatçı ve uygulatıcı uzmanlardan engeli olmadığı halde işinin başına geç gelmiş veya hiç gelmemiş olanlarla, görevlerini vaktinden önce bırakanları, haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Genel Müdürlük veya Müdürlüklere yazı ile bildirmek.

İdare Müdürü ve İdare Amirleri :

Madde 22- Devlet Opera ve Balesinin emniyet ve bakımı ile ilgili olan işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden İdare Müdürü ve İdare Amirleri sorumludurlar.

İdare Müdürü ve İdare Amirlerinin başlıca görevleri şunlardır :

a- Devlet Opera ve Balesi binaları ile bağlantılarının emniyet ve genel korunmasını, bina ve tesislerin yangına karşı korunması için idari ve teknik yönden zorunlu tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu işleri devamlı olarak denetlemek;

b- Sahneye ve sahne gerisine görevlilerden başka hiç kimsenin girmemesini sağlamak;

c- Sözleşmeli görevlilerin dinlenme yerlerini tespit, büfenin ne şekilde kullanılacağını düzenlemek ve denetlemek

d- Bütün servislerde çalışanların atelye dışı faaliyetleriyle ilgili disiplin düzenini sağlamak;

e- Bilgisi dışında binalardan dışarıya hiçbir eşyanın çıkarılmaması için gereken tedbirleri almak;

f- Binalar ile bağlantılarının iç ve dış temizliğini gereken şekilde yaptırmak, bahçelerin tanzim, tertip ve bakımını kontrol etmek, kalorifer ve klima tesisleriyle telefon santralinin iyi bir şekilde bakımını ve düzenli bir surette çalışmasını sağlamak, binaların sahne ile ilgili ışık tesisatı dışında kalan elektrik tesisatına bakan elektrikçilerin görevlerini tespit, devam ve çalışmalarını kontrol etmek;

g- Daire müdürü ve daire amirleri emrinde çalışan elemanların hastalanmaları halinde, bunları muayene ve tedavi için kuruluş doktorlarına göndermek ve alacakları raporlara göre işlem yapmak;

h- Hastabakıcıların çalışma düzenini , Sahne Müdürü ile işbirliği yaparak, sağlamak;

k- Broşürlerin satışını yaptırmak ve hesabını muhasebeye vermek;

ı- Kuruluşa ait dekor ve kostümlerin iyi bir şekilde korunması için ilgililere yardımda bulunmak;

m- Temsillerin devamı süresince görevi başında bulunarak düzeni sağlamak;

n- Her gün gişelerin kapanma saatini müteakip, gişe memurlarının satışa çıkardıkları biletler ile bilet kontrolörleri tarafından müşterilerden alınan kontrol kuponlarını, muhasip veya muhasibin yetki vereceği memur, veznedar ve gişe memuru ile müştereken kontrol ederek bilet satışlarını tespit etmek ve bu konuda düzenlenecek zaptı imzalamak;

o- İdare Müdürlüğü ve Daire Amirliği emrinde çalışanlar hakkında her yıl Mayıs ayı sonuna kadar birinci derece tezkiye amiri sıfatıyla tezkiye varakası hazırlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanat yönetimi ve disiplini ile ilgili kurullar

KISIM I

Teknik Kurul :
Madde 23-
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Teknik Kurulu,Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, genel müzik direktörü,. başrejisör, başkorrepetitör, koro şefi, baş koreograf, bale baş öğretmeni, sanat teknik müdürü, baş dekoratör ile iki yılda bir solo, bale, orkestra ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan oluşur.

Madde 24- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri Teknik Kurulu müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında, müzik işleri yöneticisi, başrejisör, başkorrepetitör, koro şefi, başkoreograf , bale baş öğretmeni, teknik işler yöneticisi, başdekoratör ile iki yılda bir orkestra, solo, bale ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan oluşur.

Madde 25-
a-
Her iki yılda bir Eylül ayı içinde, Teknik Kurulun solo, bale, orkestra ve koro üyeleri seçimi yapılır. Genel Müdür ve müdürlüklerce bütün solo, bale, orkestra ve koro sanatçıları, tespit edilen toplantı gününden en az bir hafta önce yapılacak genel çağrı üzerine, belli gün saat ve yerde toplanırlar.

b- İlk toplantıda, seçimin yapılabilmesi için, her dört grupta ayrı ayrı salt çoğunluk aranır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ilk toplantı günü ile birlikte, çağrıda tarihi bildirilen ikinci toplantıda, çağrıya uyan sanatçı sayısına bakılmaksızın seçim yapılır. İkinci toplantı için ayrıca çağrıda bulunulmaz. İkinci toplantının, birinci toplantıdan sonraki en çok on gün içinde yapılması gerekir.

c- Genel Müdürlük ve müdürlüklerin gözetiminde yapılan Teknik Kurul solo, bale, orkestra ve koro temsilcileri seçiminde, oylar gizli olarak verilir; açık sayım yapılır. En çok oy alan sanatçı, grubunun temsilciliğine iki yıl için seçilmiş sayılır.

d- İki yıllık seçim süresi içinde, temsilci Teknik Kurul üyesi istifa vesair nedenlerle görevinden ayrılırsa iki ay içinde yeri doldurulmak üzere, aynı şekilde seçim yapılır.

Madde 26- Teknik Kurulun görevleri şunlardır :
a- Değerlendirmelerini yapmak,

b- Devlet Opera ve Balesine alınacak sanatkar uygulatıcı uzman ve uzman memurlarla stajyerleri imtihan etmek,

c- Bilgi ve görgülerini arttırmak üzere yurt dışına göndermek,

d- Yurt içinde kabil olmayacağı sıhhi kurul raporuyla tespit edilen Devlet Opera ve Balesi mensuplarının tedavilerini yurt dışında yaptırmak,

e- Görevlerinin özelliği bulunan elemanları uzman sınıfına almak,

f- Çalışmakta olan sanatçıların, uygulatıcı uzmanların ve uzmanların sonraki sözleşme döneminde alacakları ücret miktarını kararlaştırmak,

g- 1309 sayılı Kanunun 13. maddesinde belirtilen ek ücret tespit etmek,

h- Devlet Opera ve Balesi mensuplarının 75,- lirayı geçmemek üzere harcırah gündeliklerini tespit etmek,

k- 657 sayılı Kanunla, değerlendirme, sınav ve ödül kurullarına verilen görevleri yapmak.

Madde 27-
a- Teknik Kurul, başkanının çağrısı üzerine her zaman toplanır. Toplantı zamanı; en az 24 saat önce üyelere duyurulur; olağan üstü durumlarda hemen toplantı yapılması mümkündür.

b- Teknik Kurulu, Kanun ve bu yönetmelikle belli üyelerinin salt çoğunluğu hazır bulunduğu zaman toplantı yapıp çalışabilir

Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyları ile alınır. Oylamanın şeklini Kurul kararlaştırır.

c- Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan Solo, Bale, Orkestra ve Koro Temsilcileri üyelikten çekilmiş sayılırlar. Özürsüz toplantılara katılmayan Kurulun diğer üyeleri hakkında idari işlem yapılır.

KISIM 2
Sanat Kurulu :

Madde 28- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sanat Kurulu, Genel Müdürün Başkanlığında, genel müzik direktörü, başrejisör ve bale başkoreografı ile iki yıllık süre için Genel Müdürlükçe seçilen bir sanatçıdan oluşur.

Madde 29- Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri Sanat Kurulu, Müdürün Başkanlığında müzik işleri yöneticisi, başrejisör ve bale başkoreografı ile iki yıllık süre için Müdürlükçe seçilen bir sanatçıdan oluşur.

Madde 30- Bir danışma organı olan Sanat Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Genel Müdür ve müdürlere, istenilen konularda yardımcı olmak ve görüşlerini bildirmek,
b) Repertuvarın hazırlanmasında görüşlerini bildirmek;

Madde 31- Sanat Kurulu üyeleri Kurulun görüşünü beraberce hazırlarlar. Bir konuda fikir birliğine varılmazsa üye salt çoğunluğunun görüşü, Kurulun görüşü sayılır.

KISIM 3

Disiplin Kurulu :

Madde 32- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, hukuk müşaviri, genel müzik direktörü, başrejisör, başkoreograf, bale öğretmeni, sanat teknik müdür ile iki yılda bir solo, bale, orkestra ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan oluşur.

Madde 33- Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri Disiplin Kurulu, Müdür ve yardımcısının başkanlığında, hukuk müşaviri, müzik işleri yöneticisi, başrejisör, başkoreograf, bale baş öğretmeni, teknik işler yöneticisi ile iki yılda bir solo, bale, orkestra ve koro sanatçılarının kendi aralarından seçecekleri birer sanatçıdan oluşur.

Madde 34- Disiplin Kurulunun, solo, bale, orkestra ve koro temsilcisi üyelerinin seçiminde 25 inci madde hükümleri uygulanır.

Madde 35- Disiplin Kurulu, yetkili merciler tarafından uygulanan disiplin cezalarına ait hükümler mahfuz kalmak şartıyla, disiplin suçu işleyenler hakkında kovuşturma yaparak disiplin cezaları verilir.

Disiplin Kurulu, soruşturmayı toplu halde yürütebileceği gibi üyelerinden bir veya birkaçını bu işle görevlendirebilir.

Madde 36-
a- Disiplin Kurulu, ilgililer tarafından görüşülecek konu bulunduğu bildirildiği zaman veya önceden verilmiş kendi kararı uyarınca toplanır. Başkan tarafından toplantı zamanı ve gündemi tespit edilerek, üyelere en ivedi araçla duyurulur.

b- Disiplin Kurulu, kanun ve yönetmelikle belli üyelerinin salt çoğunluğu hazır bulunduğu zaman toplantı yapabilir.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyları ile alınır.

c- Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmıyan solo, bale, orkestra ve koro temsilcileri üyelikten çekilmiş sayılırlar. Özürsüz toplantılara katılmayan Kurulun diğer üyeleri hakkında idari işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Disiplin cezaları :

Madde 37- Kanunlarda açıkça gösterilen disiplin cezalarından başka, Devlet Opera ve Balesinin çalışma özelliği sebebiyle, hizmetin düzenli yürütülebilmesi için ayrıca, sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlara, hukuki dayanağını 1309 sayılı Kanundan alan, idare ile yaptıkları sözleşmelerinde taraflarca kabul edilmiş bulunan maaş kesme ve sözleşmenin feshi cezaları, koşulları mevcut olduğu zaman, usulüne uygun şekilde Disiplin Kurulu ve Genel Müdürlük ile müdürlüklerce uygulanır.

Madde 38-
a- İdare ile yapılan tip sözleşmede gösterilen para cezası kesilmesi gerektiren eylemi sebebiyle, para cezası verilen sanatçı; uygulatıcı uzman ve uzmanın ilk maaşından kesilmek üzere durum Tahakkuk Şubesine bildirilir; Tahakkuk Şubesi ceza işlemini uygular.

b- Kanunda ve anılan sözleşmede gösterilen sözleşmenin feshi cezasını gerektiren eylemi sebebiyle hakkında fesih cezası uygulanan sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanın kuruluşla ilgisi derhal kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

KISIM I
Genel çalışma esasları :

Madde 39- Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar bütün çalışmalarını kuruluşa hasretmek zorundadırlar; içkili gazino ve benzeri yerlerde çalışamaz, ticaret yapamaz ve kazanç kasdiyle sair hiçbir işle uğraşamazlar.

Madde 40- Sözleşmeli görevliler, kuruluş dışındaki her türlü sanat faaliyeti için Genel Müdür veya Müdürlüğün yazılı iznini almak zorundadırlar. Sözleşmeli görevliler siyasal nitelikte yazı yayınlayamazlar.
Genel Müdürlükçe, filim çevirmeğe izin; ancak noterlikçe onanmış senaryonun incelenmesinden sonra verilebilir.

Madde 41- Genel Müdürlükçe, Hükümetimizin tespit ettiği programa uygun olarak, kültürel ilişkiler sebebiyle dost hükümetler veya milletlerarası üne sahip operalar tarafından, konser ve temsillere katılmak üzere davet edilen sanatçılara kendi asli görevlerini aksatmamaları kaydı ile izin verilebilir.
İzin dönüşü, sanatçı, program ve reklam materyalleriyle,. eleştiri yazılarını idareye sunmak zorundadır.

Madde 42- Sözleşmeli görevliler, Genel Müdürlük veya Müdürlüklerce verilecek görevleri ifaya mecburdurlar. Görev yeri yurt içinde herhangi bir yer dahi olabilir.

Madde 43- Sözleşmeli görevliler, Genel Müdürlük ve Müdürlüklerce ilan edilecek temsil mevsiminin başlangıç tarihinde görevleri başında bulunmağa mecburdurlar.

Herhangi bir sebeple kendilerine izin verilmiş olanlarla 1309 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca bilgi ve görgü artırma maksadıyla yurt dışına gönderilenler, lüzumu halinde ve geri kalan sürelerini tensip edilecek bir zamanda kullanmaları kaydiyle, her zaman geri çağırılabilirler.

Yurt dışına gönderilenler orada yaptıkları çalışmaları belgelerini de ekleyerek ayrıntılı bir rapor halinde idareye bildirirler.

Madde 44- Sözleşmeli görevliler, hiçbir şekilde Devlet Opera ve Balesini, amirlerini ve arkadaşlarını küçük düşürecek konuşma eylem ve işlem yapamazlar; amirlere karşı gelmek, verilen emirleri dinlememek başkalarını kuruluş aleyhine tahrik etmek, beyanatta bulunmak, yayın yapmak veya yaptırmak yasaktır.

Madde 45- Bütün görevliler, ilan tahtalarındaki çalışma programlarını, emir ve genelgeleri, okumaya, değişiklikleri günü gününe izlemeğe ve gereğini yapmağa mecburdurlar. İzinli ve raporlu bulunan görevliler de, izinlerinin ve raporlarının bitiminde bizzat programı izlerler.

Görevliler prova ve temsil sonu, kuruluştan ayrılmadan önce, mutlaka ertesi günü çalışma programında kendilerini ilgilendiren bir görev olup olmadığını öğrenmek zorundadırlar.

Madde 46- Sözleşmeli görevliler, usulsüz, bir işlem veya eylemde karşılaştıklarını düşündükleri zaman önce kendi bölümlerindeki ilgili rejisör veya şefe baş vururlar.

Konu bu katta aydınlığa kavuşturulamazsa ilgili durumu yazılı olarak Genel Müdürlük veya Müdüre bildirir.
Genel Müdürlük veya Müdürlükçe varılacak sonuç kesindir, itiraz olunamaz. Şikayetçi görevli, şikayet sonuçlandırılıncaya kadar aralıksız görevini yapar, verilen emirlere uyar.

Madde 47- Çekilme isteği yazılı olarak bildirilir ve kabulü halinde üç ay sonrası için geçerli sayılarak isteklinin sözleşmesi fesih olunur. Çekilme isteklisi, bahse konu üç aylık sürede verilen bütün görevleri aksatmadan yapmağa mecburdur.
Üç aylık süre kaydına bakmaksızın, derhal ayrılan sözleşmeli görevliden, bu sebeple kuruluşun uğradığı zarar istenir; kendisine iyi çalışma belgesi verilemez.

Ancak, Genel Müdür veya Müdürlüklerce gereği takdir olunarak üç aylık süre kaydı aranmaksızın derhal sözleşme feshi mümkündür.

Madde 48- Sahneden TRT ile naklen yayınlanan temsillerle topluca TRT stüdyolarında verilecek temsil ve konserler Genel Müdürlük veya Müdürlüklerle TRT idaresi arasında varılacak anlaşma uyarınca uygulanır.

“ Devlet Operası Orkestrası Konserleri” adı altında verilmesi Genel Müdürlük veya Müdürlüklerce kararlaştırılan konserlerde ve bu konserlerin provalarında Devlet Opera Orkestrası sanatçıları ile diğer görevli sanatçılar görev yapmağa mecburdurlar.

Madde 49- Sözleşmeli görevlilere, İdarece, bir temsil için gerekli bütün araç ve gereçler teslim edilir. Teslim aldıkları arasında demirbaş ve miadlı araç ve gereçleri, temsil sonunda, görevliler ilgililere iade etmeğe mecburdurlar. Aksi halde, bunların demirbaş kaydına esas bedelleri, iade görevini yerine getirmeyenlerin aylık ücretlerinden derhal kesilir.

Madde 50- Sanatçılar, atelyelere giderek kendi arzularına göre kumaş seçemez ve kostümler üzerinde, tespit edilen stili bozacak değişiklikler yapamazlar.

Madde 51- Sözleşmeli görevliler, Devlet Opera ve Balesinin faaliyeti ile ilgili olarak tertip edilen solistli, orkestralı, baleli ve korolu konserlerle gösteri ve resitallerde kendilerine verilecek görevleri yapmaya mecburdurlar.
Genel Müdürlük ve Müdürlüklerce lüzumuna karar verilen turnelere, bütün görevliler katılmağa ve verilen görevleri yapmağa mecburdurlar.

Madde 52- Sözleşmeli görevliler, kendilerine verilecek her türlü küçük veya büyük rolleri, (Sadece sözlü dahi olsa) partileri ve görevleri yapmak zorundadırlar. Ancak, görevli verilen görevi yeteneklerinin üstünde gördüğü takdirde Genel Müdür veya müdürlüklere durumu bildirir. Bu konuda bir karara varılıncaya kadar görevli çalışma ve provalara devam eder.

Madde 53- Sözleşmeli görevliler, oynanacak eserleri hazırlamak için, opera mevsiminde, öğleden önce üç ve öğleden sonra üç saat olmak üzere günde 6 saat orkestra, korrepetisyon, ansambl, koro çalışmaları, bale ders ve çalışmaları, kostüm provaları, genel provalar yaparlar. Temsil olmayan gecelerde, Genel Müdür, Müdür, Orkestra Şefi ve Rejisörün gördüğü lüzum üzerine saat 20,00’ den 24,00’ e kadar prova yapılabilir. Gece provası yapılacağı zaman sabah veya öğleden sonra provalarından birisi kaldırılır.

Madde 54 – Genel Müdür ve müdürlükler, lüzum gördükleri takdirde koro sanatçılarının, temsil edilen veya edilecek olan eserlerde geçici olarak solist rolleri ile görevlendirebilirler.

Solist rolü yapan koro sanatçısı, bu geçici görevlerinden dolayı herhangi bir hak ileri süremez; solistliğe atanmasını istiyemez.

KISIM 2

İzin :
Madde 55 –
Her yıl temsil mevsiminin sonunda, Genel Müdürlük ve müdürlüklerce tespit ve ilan edilecek tarihler arasında sözleşmeli görevliler yaz tatili izni kullanırlar.
Ancak, izin süresi içinde, görevliler lüzumuna göre yapılacak çağrıya uyarak derhal görevleri başına dönmek zorundadırlar.

Madde 56-(Değişik:01/01/1983) “Sanatkarların, Sanat ve Sahne uygulatıcılarına talepleri halinde Genel Müdürlükçe uygun görülen mazeretlerine istinaden sezon içinde izin verilebilir. Verilecek izinler Devlet Memurlarına tanınan mazeret izinlerinin üstünde olamaz.

Sanatçı, Sanat ve Sahne uygulatıcısının bakmaya mecbur olduğu veya kendisinin refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulması halinde bu hallerin raporla belirtilmesi şartiyle istekleri üzerine en çok altı (6) aya kadar aylıksız izin verilebilir.

İstekleri üzerine doğum yapanlara en çok altı(6) aya, yetiştirilmek üzere (Bursla gidenler dahil) yurtdışına gönderilenlerle, yurtiçine ve yurtdışına sürekli görevle atananların eşlerine en çok üç(3) yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Yurtdışına yetiştirilmek üzere ve sürekli görevle atananların eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar ve dönüşlerinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde sanatçı, sanat ve sahne uygulatıcısı derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde göreve dönmeyenler görevden çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerliğe ayrılanlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Askerlik hizmetini tamamlayıp, göreve dönmek isteyenler terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kuruma başvurmak zorundadırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.”

Madde 57 – Sözleşmeli görevliler, izinlerini geçirecekleri yerin açık adresini özlük işlerine bildirecek ve vaki adres değişikliklerini dahi en kısa zamanda ve en seri araçla duyuracaklardır.

Madde 58 - Sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar 24 saat ( bir gün ) hafta tatili yaparlar. Sözleşmeli görevlilerin hafta tatilini hangi gün yapacakları, programa göre Genel Müdürlük ve müdürlüklerce tespit edilir. Zorunlu sebeplerle, gala temsili ve prömiyer yapılacak haftalarda tatil verilemez ise ertesi hafta 48 saat (2 gün) tatil yapılır.

Resmi ve Dini Bayramlarda Yılbaşında verilecek tatillerin şekli ve zamanı, programa göre Genel Müdürlük ve müdürlüklerce tespit edilir.

Madde 59- Kendi sorumlulukları altındaki çalışmalarda, Orkestra Şefi, Koro Şefi, Bale Öğretmeni, Kordöbale Şefi, Koreograf ve Rejisörler görevlilere o günkü çalışmaları için izin verebilirler.

KISIM 3

Hastalık ve Rapor:
Madde 60-
Devlet Opera ve Balesi mensuplarının hastalık ve her türlü estetik cerrahi dahil, ameliyat ve müdahaleye maruz kalmaları halinde, lüzum ve zaruretlere göre, yurt içinde veya dışında muayene ve münferiden veya refakatte tedavi ettirmeğe gerekli ilaç, protez ve sair masrafları ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile müdürlükleri yetkilidir.

Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışında yapılması gerektiği takdirde teknik kuruldan karar alınır.

Yurt içinde, resmi Devlet hastanelerinde tedavi, ameliyat ve müdahalenin kabil olmadığı, Sağlık Bakanlığınca onanmış raporla bildirilmesi halinde, tedavi, ameliyat ve müdahale hususi hekim ve kliniklerde yaptırılır. Ancak, bu durumda tedavi, ameliyat ve müdahale giderlerini faturası, normal rayice uygunluğu etibba odasınca onandığı takdirde ödenebilir.

Madde 61- Sözleşmeli görevliler, kuruluş doktorlarına başvurarak muayene ve tedavilerini yaptırırlar. Kuruluş doktorları lüzum gösterdiği takdirde, görevli, İdare tarafından hastaneye gönderilir.

Görevliler, kuruluş doktoru tarafından lüzum gösterilmeden ve İdarenin gönderme yazısını almadan, kendiliğinden hastanelere başvuramazlar. Aksi halde aldıkları rapor geçersiz sayılır ve haklarında izinsiz göreve gelmiyenler gibi işlem yapılır.

Ani ve acil hallerde, hastaneye kaldırılmak suretiyle tedavilerine başlanmış olanlar, acil durumları, hastane raporuyla belirtildiği takdirde, birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden ayrıktutulurlar.

Madde 62- Genel Müdürlük ve Müdürlük hekimleri yirmi güne kadar istirahat raporu vermeğe yetkilidirler. Daha uzun süreli rapor ancak resmi sağlık kuruluş ve kurullarınca usulüne uygun şekilde verildiği takdirde geçerlidir.
Hastanın tedavi ve istirahatı uygun görüldüğü zaman, düzenlenecek raporda, istirahatın süresi, nerede ve nasıl geçirileceği mutlaka açıkça ve ayrıntılarıyla yazılacaktır. Görevli hasta, raporunda belirtilen şekilde hareket etmeğe mecburdur.

Madde 63- Kadın görevlilerin gebelik hallerinde, kuruluş doktorları doğumdan bir buçuk ay önce ve doğumdan bir buçuk ay sonra olmak üzere üç aylık istirahat verebilirler. Bale sanatçılarının gebelik hallerinde sağlık kurullarından çalışmalarının sakıncalı olacağına dair alacakları rapora göre işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ceza hükümleri:
Madde 64-
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlarla diğer ilgililer hakkında kanunlarda gösterilen disiplin cezaları uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İdari sözleşme
:
Madde 65-
1309 sayılı Kanuna göre, İdare ile sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlar arasında, her yıl yapılması gerekli sözleşme hükümlerine, taraflar aynen uymak zorundadırlar.

Madde 66- İdare ile yaptıkları tip sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Sözleşmede gösterilen disiplin cezaları, Disiplin Kurulu, Genel Müdür ve Müdürlüklerce uygulanır.

Madde 67- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlük ve Müdürlüklerine atanan sanatçı, uygulatıcı uzman ve uzmanlarla Genel Müdür ve Müdürler arasında yapılacak tip sözleşme örneği ve bu sözleşmenin kapsıyacağı hükümler aşağıda gösterilmiştir.

Madde 68- İş bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Eklenen Madde :

Ek Madde 1- 23/9/1971 tarihli ve 13965 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin 1,3,5,24,40,43,48,49,51 ve 58 inci maddeleri değiştirilmiştir.

Ek Madde 2- Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri Genel Müdürlüğünün bir şubesi mahiyetinde olup, Müdürlükler Genel Müdürlüğün genel sanat ve idare yönetimi dışına çıkamazlar.

Yıllık bütçelerini hazırlarken Genel Müdürlükle tam mutabakat sağlamaya mecburdurlar.

Sorumlu tahakkuk mal ve para saymanlarının Müdürlüklerdeki şeflerini daima denetlemeye yetkileri mevcuttur.

Müdürlükler tüzel kişiliğe sahip olmadıklarından temsil ve temessül yönünden Genel Müdürlüğün onayı ile ticaret yapabilirler.

Ek Madde 3- Bu değişiklik Yönetmelik maddeleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Ek Madde 4-Bu yönetmeliği Devlet Bakanlığı Kültür Müsteşarlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yürütür.

(23.9.1971 gün ve 13965 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yönetmeliğine aşağıdaki maddeler eklenmiştir)

ONUNCU BÖLÜM

MADDE 69-
SANATÇILAR
Solist Sanatçılar, bale sanatçıları, koro sanatçıları ve orkestra sanatçıları 1309 sayılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre Teknik Kurul Kararına dayanılarak Genel Müdür ve Müdür tarafından göreve alınırlar. Kendilerine verilecek branşlarıyla ilgili her tür rolleri partisyon ve görevleri üstlenmeye ve gereğini eksiksiz yapmaya yükümlüdürler. Bütün çalışmalarını Kurum içinde yükümlenecekleri görevlere yöneltirler. Verilecek görevleri resmi niteliklerinin gerektirdiği saygınlıkla sürdürürler. Sanatçıların Kurum dışında gerçekleştirecekleri her türlü sanatsal faaliyet Genel Müdürlüğün yazılı izini ile mümkündür.

MADDE 70-
KOSTÜM KREATÖRLERİ:
Kostüm Kreatörleri, mesleği ile ilgili dalda yükseköğretim mezunları arasından, Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe açılacak sınavda Teknik Kurul kararına dayanılarak Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınırlar.

Kostüm Kreatörleri sahnelenecek eserlere ait kostümlerin esaslarını belirleyip, eskizlerini çizmek ve terzi atölyesinde yapımını denetlemekle yükümlüdürler.

MADDE 71-
BALE NOTATÖRLERİ:
Bale notatörleri, bale notasyonu üzerine kurs görmüş bale sanatçıları arasından Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe açılacak sınavda Teknik Kurul kararına dayanılarak Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınırlar.

Bale notatörleri, koreografların bale sanatçılarına gösterdiği hareketleri özel defterine kaydetmekle ve tekrarlanacak eserlerin sahneye konuluşunda hazırladıkları defterlerle repetitörlere yardımcı olmakla yükümlüdürler.

MADDE 72
DEKORATÖRLER:
Dekoratörler, sahne ve sanat eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının ilgili ihtisas bölümlerini bitirenler ya da yurtdışındaki aynı nitelikteki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Genel Müdürlükçe veya Müdürlüklerce açılacak sınav sonucunda Teknik Kurul kararına dayanılarak, Genel Müdür veya Müdür tarafından bu göreve atanabilirler.

Bunun yanı sıra, Devlet Opera ve Balesinde, Devlet Tiyatrolarında, diğer ödenekli veya özel opera, bale ve tiyatro kurum ve kuruluşlarında, bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen eğitim koşulunu taşıyanlar için 5 (Beş) yıl, diğer yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar için 10(on) yıl, lise ve dengi okul mezunları için 15 (onbeş) yıl süreyle Başışık Uzmanı, Işık Uzmanı, Sahne Ressamı, Başrealizatör veya Realizatör görevinde bulunanlar, ilgili Teknik Kurulca yapılacak sınavda başarılı olmak kadıyla Genel Müdür veya Müdür tarafından Dekoratörlük görevine atanabilirler:

MADDE 73
ŞAN PEDAGOGLARI:

Şan Pedagogları, konservatuvarların ilgili ihtisas bölümünü bitirenler arasından, Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe sınav sonucunda Teknik Kurul kararına istinaden Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınırlar.

Şan pedagogları, solist ve koro sanatçılarının ses tekniği bakımından gelişmelerini sağlamakla yükümlüdürler.

ONBİRİNCİ BÖLÜM:

MADDE 74-
REPETİTÖRLER:

Repetitörler, bu dalda eğitim veren kurum mezunları veya tecrübeli bale sanatçıları arasından, Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe açılacak sınav sonucunda, Teknik Kurul kararına istinaden Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınır.

Repetitörler, oynanmış veya oynanacak bale eserlerinin çalışma yada yeniden sahnelenmesi sırasında, koreograflarla birlikte, koreografın bulunmadığı zamanlarda ise bizzat sahne çalışmalarını aslına uygun olarak yürütmek ve denetlemekle yükümlüdürler.

MADDE 75-
BAŞREALİZATÖR:

Başrealizatör, resim dalında öğretim yapan yüksek öğretim mezunları ile bu niteliğe sahip realizatörler arasından, Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe açılacak sınav sonucunda Teknik Kurul kararına dayanılarak Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınır.

Başrealizatör, dekoratörler ve kostüm kreatörlerinin, tasarımlarını, dekor ve kostüm eskizlerine bağlı kalarak resimlendirilmek üzere realizatörlerin çalışma sonuçlarını, dekor kostüm ve diğer sahne unsurlarının oluşumunu sağlayacak ilgili atelyelere tevzi etmekle, sorumluluğunda bulunan realizatörlerin çalışmalarını denetlemek, koordine etmek ve aralarındaki iş bölümünü düzenlemekle yükümlüdür.

MADDE 76-
BAŞIŞIK UZMANI:

Başışık uzmanı, Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik bölümü mezunu ile bu niteliğe sahip ışık uzmanları arasından, Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe açılacak sınav sonucunda Teknik Kurul kararına dayanılarak Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınır.

Başışık uzmanı, dekoratör tarafından planlanmış eserin sanatsal ışıklandırması ve renklendirilmesi ile ilgili olarak ışık ayarlarını, projektör yerlerini, ışık uzmanlarının iş bölümünü düzenlemekle, temsil süresinde ışık kontrolünü idare ederek elektronik beyin programlarının hazırlamak ve uygulamakla yükümlüdür. Başışık uzmanı ışıkla ilgili bütün araç ve gereçten, Bunların bakım ve onarımından sorumludur.

MADDE 77-
BAŞPERUKACI:

Başperukacı, başarı, yetenek ve disiplini ile temayüz eden sahne perukacıları arasından, sınav neticesi ve Teknik Kurul Kararına müsteniden Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınır.

Başperukacı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde veya Müdürlüklerde sahnelenen eserlere ait makyaj, saç, sakal, bıyık, peruka, ilave saçlar, saç boyaması, saç taranması, başlıkların giydirilmesi işlerini dekoratör ve kostüm kreatörünün istekleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

MADDE 78-
BAŞDRAMATURG:

Başdramaturg, başarı ve disiplini ile temayüz eden dramaturglar arasından sınav sonucu ve Teknik Kurul Kararına dayanılarak Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınır.

Başdramaturg, repertuarın oluşması için gerekli araştırmaları yapmak, oynanması düşünülen eserlerin dramaturglara dağılımını sağlamak, alacağı raporları Sanat Kuruluna sunmak, dramaturgların çalışmalarını koordine etmek, denetlemek ve aralarındaki iş bölümünü düzenlemekle yükümlüdür.

MADDE 79-
DRAMATURGLAR:

Dramaturglar en az bir yabancı dil bilen, opera, bale ve müzik dalında yükseköğrenim görmüş veya bu dallarda kendisini yetiştirmiş yükseköğretim mezunları arasından açılacak sınavda Teknik Kurulca başarılı görülenler Genel Müdür veya Müdür tarafından göreve alınırlar.

Dramaturglar, Başdramaturgca dağıtımı yapılan yerli yada çeviri eserleri geliş sırasına göre Genel Müdürlüğün amaçları ışığında inceleyip, sanat ve teknik açıdan değerlendirmekle yükümlüdür. Dramaturglar inceleme sonuçları ile ilgili olarak başdramaturg’ a iki nüsha rapor verirler. Raporların birer nüshası sıra numarası ile Opera ve Bale arşivinde saklanır.

MADDE 80 –
TEKNİK MÜDÜR :
Teknik Müdür, mesleği ile ilgili dalda en az 5 yıl tecrübesi olan makine mühendisi veya yüksek teknikerler arasından, Teknik Kurulca teşkil edilecek sınav kurallarının yapacağı yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olmak kaydıyla Genel Müdür veya Müdür tarafından alınırlar.

Teknik Müdür, atelye ve sahnelerde hazırlık ve temsil faaliyetlerinin; sağlıklı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşmesinden sorumludur. Teknik Müdür, tüm atelye, sahne tesis araç ve gereçlerin tekniğine uygun ve emniyetli bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 81-
SUFLÖRLER:

Konservatuvar veya müzik eğitimi görmüş yükseköğretim mezunları veya bu alanda kendini yetiştirmiş asgari lise veya lise dengi okul mezunları arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Suflörler, oynanan veya oynanacak eserlerde sanatçıların eseri daha düzenli bir akış içinde götürmelerine yardım etmekle, sahnede özel olarak belirlenmiş yerlerinden eseri sürekli izleyerek oyunculara hatırlatmalarda bulunmakla yükümlüdürler.

MADDE 82-
LUTİYELER:

Lutiyeler, konservatuvar, sanat okulu mezunları veya bir lutiye yanında yetişmiş kişiler arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonucuna göre göreve alınırlar.

Lutiyeler, orkestraya ait tahta veya yaylı sazların yapım ve onarımı ile görevlidirler.

MADDE 83-
KONDÜVİTLER:

Konservatuvar veya müzik eğitimi gören yüksek okul mezunları veya müzik alanında özel olarak yetişmiş asgari lise veya lise dengi okul mezunları arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Kondüvitler eserlerin prova ve temsillerinde başlangıçtan bitimine kadar olan süre içinde, oyunu başlatmak, sanatçıların sahneye antrelerini temin etmek, prova ve oyun raporlarını tutmakla yükümlüdürler.

MADDE 84-
BALE PİYANİSTLERİ VE KOREPETİTÖRLER:

Bale piyanistleri ve korepetitörler konservatuvar piyano bölümü veya eşidi yabancı okul mezunları arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre alınırlar.

Bale piyanistleri, bale çalışmalarında ve provalarda eşlik müziğini sağlamakla; korepetitörler, opera solistleri ve koro sanatçılarına oda ve sahne çalışmalarında eşlik müziğini sağlamak ve sanatçıları esere hazırlamakla yükümlüdürler.

ONİKİNCİ BÖLÜM

MADDE 85-
REALİZATÖRLER:

Realizatörler, resim dalında öğrenim yapan yüksek öğretim mezunları veya resim dalında kendisini yetiştirmiş asgari lise ve lise dengi okul mezunları arasından, Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Realizatörler dekoratör ve kostüm kreatörlerinin tasarımlarını, dekor ve kostüm eskizlerine bağlı kalarak resimlendirmekle yükümlü sahne ressamlarıdır. Realizatörler ayrıca, başrealizatör tarafından kendilerine verilen branşlarıyla ilgili diğer işleri ve boya işlerinin denetimini yapmakla da yükümlüdürler.

MADDE 86-
IŞIK UZMANLARI:
Işık Uzmanları, Endüstri Meslik Liselerinin elektrik bölümü mezunları arasından, Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Işık Uzmanları, sahnelenen eser süresince, kararlaştırılan ışıklandırma planını, başışık uzmanının direktifleri doğrultusunda eksiksiz biçimde yürütmekle, sahne üzerindeki ışık ve elektrik donatımı ile ilgili bakım ve onarım işlerini yürütmekle yükümlüdürler.

MADDE 87-
PERUKACILAR:
Perukacılar, perukacılık ve makyaj mesleğini bilen en az ilkokul mezunu kişiler arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.
Perukacılar, peruka atölyesinde sorumlu başperukacı denetiminde, saç işleme, tres nizampile işlerini yapmak, prova ve temsillerde sanatçıların ve figüranların sakal, bıyık, peruka ve ilave saçlarını takmak ve sahnede makyaj işlerinde sanatçılara yardımcı olmakla görevlidirler.

MADDE 88-
ATELYE ŞEFLERİ:

Atelye şefleri branşlarıyla ilgili –okul- mezunları, branşlarıyla ilgili herhangi bir okulu olmayan: sahada ise ilgili dalda yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar;

Atelye şef ve yardımcıları, idareleri altındaki atelyelerde işlerin zamanında, planlarına uygun ve en ekonomik şekilde yapılmasından iş bölümünden, ihtiyaçların temininden sorumlu ve ilgili atelyelerde yönetimi düzenlemekle yükümlüdürler.

Atelyeler : marangoz, demir, boya, saz tamir, dekor hazırlama, aksesuar, kadın terzi, erkek terzi, ayakkabı, efekt-ses, akustik düzenleme, fotograf-film, alçı plastik işleri, temizleme-özel boyama, butafor , nota-yazım atelyeleri ile ihtiyaca göre Teknik Kurul kararına dayanılarak Genel Müdürlükçe kurulacak diğer atelyelerdir.

MADDE 89-
BUTAFORLAR:
Butaforlar özel olarak yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonucuna göre göreve alınırlar.

Butaforlar, oyunlarda kullanılacak oyunla ilgili gerçek görünüşü bozulmayan, erimeyen, her türlü sahneyi destekleyen, eşyaları hazırlayan, onaran ve depo işlerini düzenleyen görevlilerdir.

MADDE 90-
KAŞÖRLER:

Kaşörler, mesleki okul mezunları ile özel olarak yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonucuna göre göreve alınırlar.

Kaşörler, alçı, plastik, kağıt, bez, polyester, styroper gibi çeşitli malzemelerle sahnede kullanılacak heykel, kabartma, çatı örtüleri, ağaçlar, dekor-plastik işleri, röliyefler türündeki çeşetli sanatsal uygulamaları yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 91-
KOSTÜMCÜLER:
Kostümcüler, branşlarıyla ilgili meslek okulu mezunları veya özel olarak yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Kostümcüler, sahne kostümlerinin dikilmesi, bakılması ve onarımı, temizliğinin sağlanması ile sanatçıların giydirilmesi işlerinden sorumludurlar.

MADDE 92-
SAHNE MARANGOZLARI:
Sahne marangozları, Endüstri Meslek liselerinin branşlarıyla ilgili bölüm mezunları veya özel olarak yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Eserlere ait bütün ahşap işlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yürüten görevlilerdir.

MADDE 93-
SAHNE DEMİRCİSİ:

Sahne demircileri, Endüstri Meslek liselerinin branşlarıyla ilgili bölüm mezunları veya özel olarak yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.
Eserlere ait bütün demir işlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yürütmekle görevlidirler.

MADDE 94-
SAHNE MAKİNİSTLERİ:

Sahne Makinistleri, asgari ilkokul mezunları arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Sahne makinistleri, sahneye konulan eserlerin provalarından başlayarak önce marke dekorlarını, sonra gerçek dekorları yerleştiren, bakan, onaran, eser süresince disiplin içerisinde değişimlerini sağlayan görevlilerdir. Sahne makinistleri, dekorların taşınması ile ilgili olarak kendilerine verilecek diğer görevlerin de yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 95-
KOPİSTLER:

Kopistler özel olarak yetişmiş en az lise ve dengi okul mezunu elemanlar arasından Teknik Kurul tarafından yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Kopistler, nota yazım işlerini, eserlerin şef, parti türünden çıkarılıp her orkestra elemanı için ayrı ayrı çoğaltılmasını, koro ve solo partilerinin şan piyano partilerinin yazılmasını, tercümelerinin partiler üzerine işlenmesini, yıpranan notaların yenilenmesini ciltlemesini ve kütüphanelerdeki müzikle ilgili bütün kitapların periyodik bakım ve kontrollerini yapan görevlilerdir.

MADDE 96-
AKORTÇULAR:

Akortçular, konservatuvar mezunları veya özel olarak yetişmiş en az ilkokul mezunu personel arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Akortçular kurumdaki tüm piyanoların bakım, onarım, temizliğini ve akortlarını yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 97-
DESİNATÖRLER:
Desinatörler branşlarıyla ilgili yüksek öğretim mezunları arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Desinatörler, Sanat Teknik Müdürlüğüne ait teknik resimleri ve maketleri yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 98-
MAKYAJCILAR
:

Özel olarak yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar arasından, Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Makyajcılar, sanatçı ve figüranların sahne ile ilgili makyajlarını yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 99-
AKSESUVARCILAR:
Özel olarak yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar arasından Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar
Aksesuvarcılar, butafor, kaşör, marangoz, demir ve diğer atölyelerde eserlerde kullanılacak bütün aksesuvar malzemelerini alarak kullanmaya hazır halde tutan görevlilerdir.

MADDE 100-
SAHNE UZMANLARI:
Sahne uzmanları, branşlarıyla ilgili okul mezunları arasından, Teknik Kurulca yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Sahne uzmanları, sahne ile ilgili, dallarındaki uzmanlıklardan yararlanılan görevlilerdir. Çalışma yer ve süreleri, görev biçimleri Sanat Teknik Müdürü; veya Sanat Teknik Yöneticisi tarafından belirlenir, İlgili birim amiri emrinde çalıştırılırlar.

MADDE 101-
OPERA YARDIMCI SINIF ELEMANLARI :
Opera yardımcı sınıf elemanları sahne ve sanat işleri ile ilgili olarak Sanat Teknik Müdürünün veya yöneticisinin ihtiyaç görmesi, Genel Müdürlüğün veya Müdürlüğün olumlu görüşü üzerine, asgari ilkokul mezunları arasından, Teknik Kurul tarafından yapılacak sınav sonucuna göre görevi ile ilgili olarak ünvanlandırılarak işe alınırlar.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 102-
PERSONEL MÜDÜRÜ:

GÖREVLERİ: a)
Kurum personelinin atama, terfi, nakil gibi özlüğe ilişkin tüm muamelatını yürütmek.
b) Kurumdan aylık ve ücret alan memur, sanatçı, teknik eleman, yabancı ve yerli uzmanların maaş, ücret, yolluk vb. özlüğe ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek.
c) Kurum personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin ilaç, hastane ücreti gibi işleri ile ilgili tüm muamelat işlerini yürütmekte ve bunları ilişkin tahakkuk işleri yapmak.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
a)
Muamelat ve tahakkuk işlerini mevzuata uygun olarak yapmak, usule ve esasa aykırılığın gerekçesini açıklamak.
b) İdari işlerden Genel Müdür Yardımcısına, Mali işlerden tahakkuk işlerinden ita amirine ve Sayıştay‘a karşı sorumludur.

MADDE 103-
MUHASEBE MÜDÜRÜ:

GÖREVLERİ: a)
Kurumun gelirlerini tahsil etmek, para ve değerlerini sağlamak, giderleri istihak sahiplerine ödemek ve bu işlerilgili her türlü göndermeler ile bunlara bağlı bütün işlemleri yapmak ve zamanında idari hesabını Sayıştay’a vermek.
b) Bütçe uygulamasını yürütmek, ödenekleri saymanlıklara göndermek.
c) para hareketlerini yürütmek.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
a)
Ödeme işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yaptırmak, usule ve esasa aykırılığın gerekçelerini açıklamak,
b) İdari yönden Genel Müdür Yardımcısına, mali yönden ita amirine ve Sayıştay’a karşı sorumludur.

MADDE 104-

BÜTÇE VE PLANLAMA MÜDÜRÜ:
GÖREVLERİ: a)
Genel Müdürlüğün Bütçe Taslağını hazırlamak,
b) Hazineden Genel Müdürlüğe verilen ödenekleri takip etmek.

YETKİ VE SORUMLULUĞU:
a)
Mevzuata uygun olarak bütçeyi hazırlamak.
b) Yaptığı işlerden dolayı Genel Müdür yardımcısına karşı sorumludur.

MADDE 105-
LEVAZIM MÜDÜRÜ:

GÖREVLERİ: a)
Kurumun alma, satma, yaptırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve bunlara benzer diğer işlerini mevzuat hükmüne göre yürütmek

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
a)
Muamelat ve tahakkuk işlerini mevzuata göre yapmak, usule ve esasa aykırılığının gerekçelerini açıklamak.
b)İdari yönden Genel Müdür yardımcısına, mali yönden ita amirine ve Sayıştay’a karşı sorumludur.

MADDE 106-
AYNİYAT MÜDÜRÜ:
 
GÖREVLERİ: a)
Kurum mallarının alınmasını, saklanmasını, mevzuat hükümlerine göre dağıtılmasını ve harcanmasını sağlamak, bunlara ait işlemleri yapmak, zaman içinde idari hesabını Sayıştay’a vermek

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
a)
Alınan malların mevzuat hükümlerine göre dağıtımını yapmak.
b) Saklanan ve dağıtılan malların korunmasını, kaybolmamasını sağlamak, izlemek,
c) İdari yönden Genel Müdür Yardımcısına, mali yönden ita amirine ve Sayıştay’a karşı sorumludur.

MADDE 107-
GENEL EVRAK MÜDÜRÜ:

GÖREVLERİ: Kuruma gelen ve kurumdan çıkan evrakların kayıtlarını tutmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
a)
Kayıt ve arşiv işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.
b) Gizli evrakların usulüne göre ilgililere göndermek.
c) Görevlerinden dolayı Genel Müdür Yardımcısına karşı sorumludurlar.

MADDE 108-
SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ:
GÖREVLERİ:
Kurum personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Kurum doktoruna ve hastanelere sevk işlemlerini yapmak, bunlara ilişkin dosyaları tutmak

YETKİ VE SORUMLULUĞU:
a)
Kurum personeli ve bakmakla yükümlü oldukları doktorla ilgili hükümlerini yürütmek.
b) Görev yönünden Genel Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

MADDE 109-
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ:

GÖREVLERİ: a)
Yurtdışından getirtilen yabancı uzmanların genellikle emniyetle olan ilişkilerini yürütmek.
b) İşleri yönünden Müzik İşleri Genel Sekreterliğine karşı sorumludur.

MADDE 110-
Turneler Kültür ve Turizm Bakan’ın onayı ile düzenlenir. Eserlerde rolü ve görevi bulunan tüm sanatçıların turnelere katılması zorunludur. Ancak, sezon içinde eserde yeterli başarı gösteremeyen sanatçı- Genel Müdürlükçe, Müdürlükçe turne dışı tutulabilir.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.