TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(761 nolu İlke Kararı) 1/5000 veya 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının veya Geçiş Dönemi Koruma Es. ve Kullanma Şartlarının İdari Yargı Kararlarıyla İptal Edilmesi Halinde Sit Alan. Yapılacak Uygulamaların K. B. K. Değerlendirilmesi Hakkında

 

 

* Danıştay 14 üncü Dairesinin 20/07/2011 tarih ve E: 2011/10365 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

                                               KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

        Toplantı No. ve Tarihi     :       83                                      19/1/2010         Toplantı Yeri

        Karar No. ve Tarihi         :     761                                      19/1/2010            ANKARA


        2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun, sit alanlarındaki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ve koruma amaçlı imar planlarına ilişkin 17 nci maddesi ile söz konusu Kanun maddesine dayanılarak hazırlanan “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” doğrultusunda, ilgili idareler tarafından mevzuatta belirtilen süreler içinde koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak ilgili koruma bölge kurullarına sunulması gerekmektedir.

        Koruma amaçlı imar planlarının yapım sürecinde, koruma bölge kurulları tarafından belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ya da koruma bölge kurullarınca uygun görülen, ilgili idareler tarafından onaylanarak yürürlüğe giren koruma amaçlı imar planları için yürütmenin durdurulması veya iptali yönünde yargı kararı verilmesi durumunda;

        • İlgili koruma bölge kurulunca, 2863 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve ilke kararlarının icaplarına göre mevzuata uygun şekilde yeniden işlem tesis edilmesi gerektiğine,

          • 2863 sayılı Kanunla bir alanın plansız olarak bırakılması amaçlanmadığından;

        • Sit alanlarına ilişkin belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının veya koruma bölge kurullarınca uygun bulunduktan sonra ilgili idareler tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının yargı kararı gereği yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, yargı kararındaki gerekçeler dikkate alınarak, ilgili koruma bölge kurulunca süresi içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmek suretiyle yeniden bir plan yapma sürecinin başlatılması gerektiğine,

        karar verildi.